AVŞAR HUKUK BÜROSU

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU

KANUN NO: 5402
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU(*)
Kabul Tarihi: 3 Temmuz 2005
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Temmuz 2005 - Sayı: 25881
_____ (*) Kanun'un “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu” şeklindeki başlığı, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 5.4.2012 tarih ve 6291 sayılı Kanun'un 6/1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/2) “denetimli serbestlik ve koruma kurullarının” kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun; (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/3) “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu”,(Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/3) “Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı” , (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/3) “denetimli serbestlik müdürlükleri” ile koruma kurullarınca yapılacak yardım ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenler.
(2) (...) Madde 2'nin ikinci fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 6.10.2009 tarih ve 27368 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2009 T., 2006/42 E. ve 2009/73 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 


Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Bakan: Adalet Bakanını,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) (Değişik : 6291 - 5.4.2012 / m.6/4) Danışma Kurulu: Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulunu,
d) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
e) (Değişik : 6291 - 5.4.2012 / m.6/4) Daire Başkanlığı: Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığını,
f) Adalet Komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu,
g) (Değişik : 6291 - 5.4.2012 / m.6/4) Müdürlük: Denetimli serbestlik müdürlüğünü
h) Koruma Kurulu: Adli yargı ilk derece mahkemeleri adalet komisyonlarının bulunduğu yerde oluşturulan kurulu,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Yükümlülükler
Temel ilkeler
MADDE 4- (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde aşağıdaki ilkeler dikkate alınır:
a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.
b) Gizlilik: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli veya sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı haller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
c) Tarafsızlık: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.
Yükümlülük
MADDE 5- (1) Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/5) “müdürlüğün” hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır.
(2) (Ek : 5560 - 6.12.2006 / m.42) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/5)“Denetimli serbestlik müdürlüğü” tarafından yapılan çağrılara veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Teşkilat ve Görev

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 6- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/6)“Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı”, adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 /m.6/6) “denetimli serbestlik müdürlüğü” ile koruma kurulu kurulur.
(2) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine ilişkin danışma organı olarak Bakanlıkta (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/6) “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu” oluşturulur.
Teşkilat
MADDE 7- (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri, Bakanlık merkez teşkilatında daire başkanlığı, taşra teşkilatında (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/7) “müdürlükler” ve koruma kurulları tarafından yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Daire Başkanlığı
Daire Başkanlığı
MADDE 8- (1) Daire Başkanlığı; bir Daire Başkanı, yeteri kadar tetkik hakimi, uzman personel ve en az üç şubeden oluşur.
Daire Başkanlığının görevleri
MADDE 9- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/8) “Müdürlükler” ile koruma kurullarının genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak.
b) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak.
c) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/8) “Müdürlükler” ve koruma kurullarınca hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
d) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/8) “Müdürlük” bulunmayan ilçelerde büroların kurulmasını veya kaldırılmasını Genel Müdürlüğe önermek.
e) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/8) “Müdürlükler” ve koruma kurullarının yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürütmek.
f) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/8) “Müdürlükler” ve koruma kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
g) Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazırlamak.
h) Toplum için tehlike hali taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü iyileştirme tedbirlerini geliştirmek.
ı) Görev alanına giren konularda çocuk ve gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlamak.
i) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetlerini yürütmek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük(*)
_____ (*) İkinci Kısım Üçüncü Bölümün “Şube Müdürlüğü” şeklindeki başlığı, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 5.4.2012 tarih ve 6291 sayılı Kanun'un 6/9. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
Müdürlük(*)
_____ (*) MADDE 10'un “Şube Müdürlüğü” şeklindeki başlığı, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 5.4.2012 tarih ve 6291 sayılı Kanun'un 6/9. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 10- (1) Adalet komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına bağlı olarak bir (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/9) “müdürlük” kurulur. İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak Genel Müdürlüğün önerisi ve Bakanlık onayı ile (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/9) “müdürlük” bulunmayan ilçelerde de denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/9) “müdürlüğe” bağlı büro kurulabilir.
(2) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/9) “Müdürlükler” ve koruma kurullarının yetki alanı adalet komisyonunun, büroların yetki alanı bulundukları ilçenin yargı çevreleri ile sınırlıdır.
(3) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/9) “Müdürlüklerde bir müdür”, bürolarda bir şef, yeterli sayıda psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, benzeri alanlarda eğitim alan personel ile bu alanda özel hizmet içi eğitim almış diğer unvanlardaki personel ve yönetim hizmetlerini yürütecek görevliler bulunur.
(4) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/9) “Müdürlüğe”, denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri için infaz ve koruma memuru atanması veya görevlendirilmesinde bu hizmetlere yönelik en az iki ay süreli hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamış olmaları koşulu aranır. (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/9) “Müdürlüklerden” ceza infaz kurumlarına veya adliyelere, ceza infaz kurumlarından veya adliyelerden (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 /m.6/9) “müdürlüğe” atama veya görevlendirmeye ilişkin adalet komisyonu kararları, ilgisine göre Genel Müdürlük veya Personel Genel Müdürlüğüne gönderilerek alınacak Bakanlık onayı ile tamamlanır.
Müdürlüğün görevleri(*)
_____ (*) MADDE 11'in “Şube müdürlüğünün görevleri” şeklindeki başlığı, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 5.4.2012 tarih ve 6291 sayılı Kanun'un 6/10. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 11- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/10) “Müdürlüğün” görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıverilmeden sonra bir denetim planı çerçevesinde yerine getirmek.
b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak.
c) (Değişik: 5560 - 6.12.2006 / m.43) Kanunlarla öngörülen denetimli serbestlik tedbirine ilişkin görevleri yapmak. 
Soruşturma evresindeki grevler
MADDE 12- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/11)“Müdürlüğün”, soruşturma evresindeki görevleri şunlardır:
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adli kontrol altına alınan şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal araştırma raporu düzenleyip sunmak.
c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.
d) İstek halinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak.
Kovuşturma evresindeki görevler
MADDE 13- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/11)“Müdürlüğün” kovuşturma evresindeki görevleri şunlardır:
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adli kontrol altındaki sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
b) Karar öncesinde mahkeme veya hakimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.
d) İstek halinde sanığa psiko-sosyal danışmanlık yapmak.
Kovuşturma evresinden sonraki görevler
MADDE 14- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/11) “Müdürlüğün” kovuşturma evresinden sonraki görevleri şunlardır:
a) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının;
1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme,
2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma,
3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma,
4) (f) bendinde ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalışma ile ilgili işlemleri yapma,
Biçiminde seçenek yaptırımların gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.
b) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hapis cezasının ertelenmesi hükmüne bağlı olarak;
1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla bir eğitim programına devam etmesi,
2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalışması,
3) (c) bendinde belirtilen çocuk hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesi,
Kararı verilenlerin, denetim sürelerini, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde sağlamak.
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince belli bir hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklanması ve altıncı fıkrası gereğince meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması kararı verilenlerin denetim sürelerini, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde sağlamak.
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince rehberlikle ilgili görevleri yerine getirmek.
e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki tedbirlerin uygulanması süresince hükümlüleri izlemek, denetlemek ve yönlendirmek, hükümlülerin psiko-sosyal sorunlarını çözmek ve bunlara yardımda bulunmak, izleme ve denetleme sonucunu ve yükümlülüğe uymayanları ya da suç işleyenleri mahkeme, hakim veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek.
f) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 96 ncı maddesi gereğince salıverilmesine bir ay kalmış olan hükümlülere, verilen iş arama izni süresince yardımcı olmak.
g) Hükümlülerin topluma kazandırılmasında ve salıverilmeye hazırlanmasında ceza infaz kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle işbirliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile görüşerek salıverilme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak.
h) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenen hapis cezasının konutta infaz edilmesi sırasında hükümlünün psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımda bulunmak, bu konuda rapor düzenlemek, hükümlünün infazın gereklerine uymadığının belirlenmesi durumunda Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek.
ı) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp da haklarında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.
(Ek fıkra: 5560 - 6.12.2006 / m.44) (2) Kamu yararına çalışma yaptırımının infazında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Salıverme sonrası görevler
MADDE 15- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/11)“Müdürlüğün” salıverme sonrası görevleri şunlardır:
a) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin;
1) Yedinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün kamu kuruluşunda veya bir başkasının gözetiminde ücretle çalıştırılması,
2) Sekizinci fıkrasında düzenlenen çocuk hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi,
3) Dokuzuncu fıkrasında düzenlenen uzman bir kişinin görevlendirilmesi ve hükümlünün davranışlarının izlenerek hakime rapor verilmesi,
4) Onikinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyması veya hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlememesi,
5) Ondördüncü fıkrasında düzenlenen denetim süresini iyi halle geçirmesi,
Biçimindeki yükümlülüklerin denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği yaparak yerine getirmek.
b) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince düzenlenen denetim süresinin iyi halle geçirilmesi yükümlülüğünün denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk makamlarıyla işbirliği yaparak yerine getirmek.
c) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen denetimli serbestlik tedbirinin veya belirlenen yükümlülüklerin kaldırılması konusunda düzenleyeceği bir raporla görüş bildirmek.
d) Koruma kurulları; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 90 ve 91 inci maddelerinde düzenlenen, salıverilen kişilerin iş bulmalarına veya meslek ve sanatlarıyla ilgili bir iş kurmalarına, çevre ve aileleriyle olabilecek psiko-sosyal sorunların çözümüne yardımcı olmak.
e) Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapmak.
Elektronik cihazların kullanılması suretiyle takip
MADDE 15/A - (Ek : 6291 - 5.4.2012 / m.4) (1) Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.
(2) İzleme, gözetim ve denetime ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Kurulları
Koruma Kurulları
MADDE 16- (1) Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında; baro temsilcisi, belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/12) "denetimli serbestlik müdürü”, milli eğitim müdürü, sosyal hizmetler müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi, teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü, Ziraat ve Halk Bankası müdürleri, varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkarlar birliği yöneticileri ile; varsa kamuya ait fabrikalar ile istekleri halinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.
(2) Koruma kurullarının yazı işleri hizmetleri, (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/12) “müdürlükçe” yürütülür.
Koruma kurullarının görevleri
MADDE 17- (1) Koruma kurullarının görevleri şunlardır:
a) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/13) “Müdürlüklerden” iletilen suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak.
b) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Şikayet ve İtiraz
Şikayet ve itiraz
MADDE 18- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/18) “Müdürlükler” ile koruma kurullarının idari nitelikteki eylem ve işlemlerine karşı infaz hakimliğine şikayette bulunulabilir.
(2) Bu Kanunun uygulanması kapsamında verilmiş olan hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. Diğer kanunlarda belirtilen kanun yolları saklıdır.
ALTINCI BÖLÜM
Danışma Kurulu
Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 19- (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak danışma organı niteliğinde görev yapmak üzere Bakanlıkta, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/15)“Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu” kurulur.
(2) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü.
b) Bakanlık Kanunlar Genel Müdürü.
c) Bakanlık Personel Genel Müdürü.
d) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir temsilci.
e) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dalından bir, sosyal hizmetler yüksek okulu veya bölümünden bir, fakültelerin sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden birer profesör veya doçent unvanına sahip, öncelikle bu Kanunun içerdiği konularda çalışmaları bulunan öğretim üyesi.
f) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü.
g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü.
h) Kadının Statüsü Genel Müdürü.
ı) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü.
j) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü.
k) Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü.
l) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından üst düzey bir temsilci.
m) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı.
n) Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün asayişten sorumlu genel müdür yardımcısı veya daire başkanı.
o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci.
p) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan bir temsilci.
r) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/15) “Denetimli Serbestlik Daire Başkanı”
(3) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(4) Danışma Kurulunun başkan vekili Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. Bakanlık Müsteşarının bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna, Bakanlık müsteşar yardımcısı başkanlık eder.
(5) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 20- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek, öneri niteliğinde kararlar almak ve bu kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.
b) Genel Müdürlük tarafından sunulan, (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/16) “müdürlükler” ve koruma kurullarının yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
c) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/16) “Müdürlükler” ve koruma kurullarının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını incelemek ve önerilerde bulunmak.
d) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Müdürlük personelinin özlük işleri(*)
_____ (*) MADDE 21'in “Şube müdürlüğü personelinin özlük işleri” şeklindeki başlığı, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 5.4.2012 tarih ve 6291 sayılı Kanun'un 6/17. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 21- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/17) “Müdürlüklerde” görev yapan müdür, şef, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen ve benzeri personelin her türlü özlük işlemleri Genel Müdürlükçe, diğer personelin ise adalet komisyonlarınca yürütülür.
Gönüllü çalışanlar
MADDE 22- (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerinde bu Kanunda belirtilen ilkeler gözetilerek gönüllü kişilerden de yararlanılabilir. Bu durumda gönüllü çalışanlara görev, yetki ve sorumluluk yönünden kamu görevlilerine ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Görevleri nedeniyle gönüllü çalışanlara karşı işlenen suçlar hakkında kamu görevlilerine karşı işlenen suçlara, gönüllü çalışanların görevleri nedeniyle işledikleri suçlar hakkında kamu görevlilerinin işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Gönüllü çalışanların görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla ilgili olarak soruşturma izni adalet komisyonu başkanı tarafından verilir.
Denetim
MADDE 23- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/18) “Müdürlüklerin” denetimleri, adalet müfettişleri tarafından yapılır.
(2) Koruma kurullarının işlemleri, adalet müfettişleri tarafından denetlenir. 
Personelin eğitimi
MADDE 24- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/19) “Müdürlüklerde” görevli personele, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde hizmet öncesi, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitiminin yanı sıra görevleri ile ilgili eğitim uygulanır. Gerektiğinde gönüllü çalışanlara da eğitim verilebilir.
Diğer kurumların görevleri, teşvik ve işbirliği
MADDE 25- (1) Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/20) " müdürlüklerin” görevlerine ilişkin olarak iletilen istemler, kolluk görevlilerince yerine getirilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetinin görülmesine katkıda bulunurlar ve denetimli serbestlik görevlilerine yardımcı olurlar.
(3) Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı, öğretmen ve benzeri personeli çalıştıran kurum ve kuruluşlar ihtiyaç halinde (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/20) “müdürlüğün”, bu nitelikte personel istemine yardımcı olurlar.
(4) Aile ve çocuk mahkemelerinde görevli benzeri personel,(Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/20) “müdürlüğün”, önerisi ve Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine yardımda bulunur.
(5) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine katkıda bulunmaya teşvik edilir.
Mali hükümler
MADDE 26- (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerini yürütmek üzere bu Kanun ile oluşturulan taşra teşkilatında görevli Devlet memurları; hizmet sınıfı, unvan ve derecelerine göre ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan emsallerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan yararlanırlar.
(2) Danışma Kurulunun toplantılarına katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
(3) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu hizmetlerde çalışan gönüllülere, talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için ulaşım ve iaşe giderleri karşılığı olarak yapılacak günlük ödeme tutarı ve tüm gönüllülere ödeme yapılabilecek yıllık toplam gün sayısı bütçe kanunlarıyla belirlenir. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
Müdür ve müdür yardımcılığına atanma
MADDE 26/A - (Ek : 6291 - 5.4.2012 / m.5) (1) Denetimli serbestlik müdürlüklerine, en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yazılı ve Bakanlıkça yapılacak mülakat sınav sonucuna göre denetimli serbestlik müdür yardımcısı atanır.
(2) Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı yazılı ve mülakat sınavı ile denetimli serbestlik müdür yardımcılarının denetimli serbestlik müdürlüğüne, denetimli serbestlik müdürlerinin denetimli serbestlik müdür yardımcılığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelik
MADDE 27- (1) Danışma Kurulu, Daire Başkanlığı, (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/21) “müdürlükler” ve koruma kurullarının teşkilat, görev, çalışma, disiplin ve denetimine ilişkin esas ve usuller, kadrolu veya gönüllü çalışanların sınav, atama, görevde yükselme, görev, yetki ve sorumlulukları, nitelikleri, nakil, sicil, disiplin, eğitim ve benzeri özlük işlemleri ile mali hükümlere ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Kadro ihdası
MADDE 28- (1) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde teşkilatlanma tamamlanır.
(2) Kuruluşunda (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/22) “müdür” ihtiyacını karşılamak üzere, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/22) “müdürlüklere”; hukuk, siyasal bilgiler ve eğitim bilimleri fakülteleri ile fakülte ve yüksek okulların kamu yönetimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji gibi dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun, olumlu sicil almış, mesleğin niteliklerini taşıyan ve adliye ve ceza infaz kurumlarında en az dört yıldan beri görev yapmakta olan personelden Bakanlıkça yazılı ve mülakat sınavından başarılı olanlar arasından atama yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/23) “Müdürlüklerin” araç, gereç ve diğer ihtiyaçları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır, bu amaçla Bakanlık bütçesine yeteri kadar ödenek aktarılır.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunla öngörülen (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/24) “müdürlüklerin” kuruluşu, buralarda görev yapacak personelin atanması, göreve başlaması ve eğitimi gibi işlemler sonuçlanıncaya kadar bu Kanunla verilen görevler; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı ve benzeri personeli çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından veya aile ve çocuk mahkemelerinde görevli benzeri personelden geçici görevlendirme veya yardım suretiyle yerine getirilir.
(2) Birinci fıkra hükmüne göre kamu kurum veya kuruluşlarından geçici görevlendirme suretiyle yararlanılan personelin her türlü mali ve özlük hakları saklı olup, mali ve özlük hakları kendi kurumları tarafından karşılanır.
(3) Bu Kanunda öngörülen (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/24) “müdürlükler” teşkilatlanıncaya kadar denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere adalet komisyonlarının bulunduğu Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde geçici bürolar kurulur. Büroların amirlik görevini yürütmek üzere, Bakanlık onayı ile ceza infaz kurumu personelinden bu görevi yürütebilecek olanlardan biri ve adalet komisyonunca yönetim hizmetlerini yürütecek yeteri kadar personel geçici olarak görevlendirilir. (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/24) “Müdürlüklerin” teşkilatlanmasından sonra bu bürolardaki her türlü araç-gereç (Değişik ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.6/24) “müdürlüklere” devrolunur.
(4) Geçici görevlendirme talepleri, geçici büro amirinin önerisi ve bağlı oldukları Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilir. Çocuk ve aile mahkemelerinde görevli benzeri personelin geçici görevlendirilmesinde ilgili hakimin muvafakati aranır.
(5) Geçici görevlendirme altı ay süreyle yapılabilir. Bu süre, görevlendirmedeki usule uygun olarak bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatılabilir.
(6) Asıl memuriyet mahalli veya yerleşim yerleri dışında, bürolarda geçici olarak görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kazanmış oldukları dereceye uygun olarak Devlet memurlarına ödenen miktarda harcırah ödenir.
GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek : 6291 - 5.4.2012 / m.7) (1) Adalet Bakanlığının boş memur kadrolarından 3490 adedine 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan atama yapılabilir.
GEÇİCİ MADDE 5 - (Ek : 6291 - 5.4.2012 / m.7) (1) Diğer mevzuatta “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu”na yapılmış atıflar “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu”na, “denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü”ne yapılmış atıflar “denetimli serbestlik müdürlüğü”ne yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek : 6291 - 5.4.2012 / m.7) (1) Bu Kanunla kadroları kaldırılan denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri, başka bir işleme gerek kalmaksızın denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (Bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır.); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI LİSTE KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ (II) SAYILI CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR (MESLEK MENSUPLARI) SERBEST TUTULAN UNVANI KADRO KADRO DERECE ADEDİ ADEDİ TOPLAM ------------------------------------------------- -------------- --------------------- ---------------- ----------------- Daire Başkanı 1 1 - 1 Tetkik Hakimi 3 3 - 3 --------------------- ---------------- ----------------- TOPLAM: 4 - 4 (2) SAYILI LİSTE KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ (I) SAYILI CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR SERBEST TUTULAN SINIFI KADRO KADRO UNVANI DERECE ADEDİ ADEDİ TOPLAM ---------------- ------------------------- --------------------- ---------------- ----------------- ------------ GİH Şube Müdürü 1 1 - 1 GİH Şube Müdürü 2 2 - 2 GİH Şube Müdürü 3 2 - 2 GİH Şef 5 4 - 4 GİH Şef 6 3 - 3 GİH Şef 7 3 - 3 GİH V.H.K.İ. 9 15 - 15 GİH Memur 9 10 - 10 GİH Sosyolog 8 5 - 5 SH Sosyal Çalışmacı 8 5 - 5 SH Psikolog 8 5 - 5 EÖH Öğretmen 8 5 - 5 ---------------- ------------ TOPLAM: 60 60 (3) SAYILI LİSTE KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA (I) SAYILI CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR SERBEST TUTULAN SINIFI KADRO KADRO UNVANI DERECE ADEDİ ADEDİ TOPLAM ---------------- ------------------------- --------------------- ---------------- ----------------- ------------ GİH Şube Müdürü 1 10 - 10 GİH Şube Müdürü 2 20 - 20 GİH Şube Müdürü 3 30 - 30 GİH Şube Müdürü 4 40 - 40 GİH Şube Müdürü 5 40 - 40 GİH Şef 6 50 - 50 GİH Şef 7 50 - 50 GİH Şef 8 50 - 50 GİH İnfaz ve Koruma Mem. 6 200 - 200 GİH İnfaz ve Koruma Mem. 7 300 - 300 GİH İnfaz ve Koruma Mem. 8 500 - 500 GİH İnfaz ve Koruma Mem. 9 800 - 800 GİH V.H.K.İ. 6 10 - 10 GİH V.H.K.İ. 7 10 - 10 GİH V.H.K.İ. 8 20 - 20 GİH V.H.K.İ. 9 40 - 40 GİH V.H.K.İ. 10 40 - 40 GİH Sosyolog 5 50 - 50 GİH Sosyolog 6 50 - 50 GİH Sosyolog 7 100 - 100 GİH Sosyolog 8 100 - 100 SH Psikolog 5 100 - 100 SH Psikolog 6 100 - 100 SH Psikolog 7 200 - 200 SH Psikolog 8 200 - 200 SH Sosyal Çalışmacı 5 100 - 100 SH Sosyal Çalışmacı 6 100 - 100 SH Sosyal Çalışmacı 7 200 - 200 SH Sosyal Çalışmacı 8 200 - 200 EÖH Öğretmen 5 40 - 40 EÖH Öğretmen 6 40 - 40 EÖH Öğretmen 7 60 - 60 EÖH Öğretmen 8 60 - 60 EÖH Öğretmen 9 90 - 90 ---------------- ------------ TOPLAM: 4000 4000

SORU CEVAP

captchaImg