AVŞAR HUKUK BÜROSU

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA

KANUN NO: 2581
DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 14 Ocak 1982
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Ocak 1982 - Sayı: 17581
5.t.Düstur, c.21 - s.
MADDE 1 - Yurtdışında inşa suretiyle veya hazır olarak satın alınan gemilerle, yurtiçinde inşa, tadil veya onarılan gemilerde (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan makine, teçhizat ve demirbaş ile gemi üretim tesislerinin inşa, tadil, tevsi veya onarımlarında kullanılan makine, teçhizat ve demirbaşlar, ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaftır. 
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 2 - 21.03.1938 tarihli ve 3339 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 4 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg