AVŞAR HUKUK BÜROSU

DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2443
DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 1 Nisan 1981
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 3 Nisan 1981 - Sayı: 17299
5.t.Düstur, c.20 - s.242
KURULUŞUN AMACI
MADDE 1 - Yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı "Devlet Denetleme Kurulu" kurulmuştur.
GÖREVİ
MADDE 2 - Devlet Denetleme Kurulunun görevi Cumhurbaşkanının isteği üzerine;
a) Tüm kamu kuruluş ve kurumlarında,
b) Tüm kamu kuruluş ve kurumları tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşda,
c) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında,
d) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde,
e) Kamuya yararlı derneklerde,
f) (Ek: 4416 - 23.7.1999) Vakıflarda,
Her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapmaktır.
Silâhlı Kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.
KURULUN OLUŞMASI
MADDE 3 - (Değişik 1. fıkra: KHK/406 - 16.1.1990) Devlet Denetleme Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bu üyeler, yüksek öğrenimlerini bitirdikten sonra en az oniki yıl Devlet hizmetinde başarı ile çalışmış ve temayüz etmiş olan tecrübeli kimseler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. İki yılda bir Kurul üyelerinden üçte biri yenilenir.
Devlet Denetleme Kurulu Başkanını üyeler arasından Cumhurbaşkanı seçer. Başkanın görev süresi iki yıldır.
Kurul Başkanlığının ve Kurul üyeliğinin boşalması halinde, yeni seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar.
(Değişik 4. fıkra: KHK/406- 16.1.1990) Görev süresi biten başkan ve üyeler yeniden seçilebilirler. Bu Kanunda belirtilen süreleri dolmadan atamalarındaki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.
Kurulun idari hizmetleri Kurul Sekreterliğince yürütülür. Kurul Sekreterliği idari personelinin atanmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince yapılır.
Devlet Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sürelerde sözleşmeli olarak uzman çalıştırabilir.
KURUM VE KURULUŞLARDAN PERSONEL VE YARDIM İSTENMESİ
MADDE 4 - Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul tarafından gerek görülecek müfettiş, araştırmacı ve diğer uzman personeli Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin isteği üzerine Kurul Başkanlığı emrine geçici olarak göndermek ve gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdürler.
ÇALIŞMA DÜZENİ
MADDE 5 - Kurul; inceleme, araştırma ve denetimini bir ya da birden çok üyesinin sorumluluğu altında yürütür. Gereken hallerde ve konunun niteliğine göre sözleşmeli ve geçici uzmanlardan yararlanır, inceleme, araştırma ve denetleme komisyonları kurar.
Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Çekimser oy kullanılmaz.
RAPORLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
MADDE 6 - (Değişik:KHK/406 - 16.1.1990) Kurul adına hazırlanan raporlar, Kurulda konuşulur ve Cumhurbaşkanına arz edilmek üzere karara bağlanır.
Kurul raporları Cumhurbaşkanının onayı alındıktan sonra Başbakanlığa gönderilir.
Kurul raporlarında; incelenmesi, teftişi, tahkiki veya dava açılması istenilen konular en geç kırkbeş gün içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir.
Sonuçtan Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir.
Cumhurbaşkanı gerek gördüğünde önemli konularla ilgili raporları doğrudan adli ve idari mercilere intikal ettirir.
BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ
MADDE 7 - Kurul tarafından yapılacak inceleme, araştırma, denetlemelerde, ilgili kuruluş ve kişiler, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.
ÜCRET VE YOLLUKLAR
MADDE 8 - (Değişik: KHK/311 - 14.1.1988) Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet Memuruna yapılan ek gösterge dahil aylık ve diğer ödemeler toplamını geçmemek şartı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Kurul Üyelerinin kamu görevlisi olmaları halinde bunlar, kurumlarından üyelikleri süresince izinli sayılırlar. Bu personelin aylık, ek gösterge tazminat, ödenek ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur.
Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Başbakanlık Müfettişlerine ödenmekte olan özel hizmet tazminatı kadar tazminat ödenir. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenen bu tazminat birinci fıkra hükümlerine göre verilecek ücretlerin tesbitinde ayrıca dikkate alınmaz.
Bu personel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli süreli personele ödenen fazla çalışma karşılıkları hariç, kurumlarınca ödenmeyen diğer hak ve yardımlardan yararlandırılabilir.
Sözleşmeli uzmanların ücretleri, yollukları ve diğer çalışma şartları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tesbit edilir.
Kurul Sekterliği idari personeli hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekterliği personeline ilişkin hükümler uygulanır.
Kurul emrinde geçici olarak görevlendirilen müfettiş, araştırmacı ve diğer uzman personelin kendi kurumlarındaki aylık, yan ödeme ve diğer sosyal hakları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurul emrinde yapacakları çalışmaları karşılığında verilecek ek ödemeler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit olunur.
Kurul üyeleri ile geçici uzmanlara, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde sayılanlar için bütçe kanunları ile tespit edilen esaslar dahilinde harcırah ödenir.
Kurul üyeleri ve sözleşmeli uzmanlara ödenecek ücretler, kendilerine Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesi gerektirmez.
Kurul üyeleri ile sözleşmeli ve geçici uzmanlara bu madde uyarınca yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır.
KURUL ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ
MADDE 9 - Devlet Denetleme Kurulu üyeleri bu kanunla düzenlenen hususlar dışındaki konularda Devlet Memurlarına ilişkin hükümlere tabidirler.
Bu üyeler 70 yaşını dolduruncaya kadar görev yapabilirler.
YÖNETMELİK
MADDE 10 - Kurulun teşkilat ve çalışma düzeni Cumhurbaşkanınca onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - Cumhurbaşkanı tarafından ilk defa atanan 9 üyeden ad çekme ile belirlenen 3 üyenin görev süresi 2 nci yılda, ad çekme ile belirlenecek diğer 3 üyenin görev süresi 4 üncü yılda ve geri kalan 3 üyenin görev süresi ise 6 ncı yılda sona erer.
GEÇİCİ MADDE 2 - Devlet Denetleme Kurulunun giderlerini karşılamak amacı ile, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde özel tertip açmaya, açılan tertiplere gerekli ödenekleri aktarmaya veya kaydetmeye ve bu hususa ilişkin her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 11 - Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 12 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg