AVŞAR HUKUK BÜROSU

DEVLET MEMURLARI KANUNU

KANUN NO: 657
DEVLET MEMURLARI KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 14 Temmuz 1965
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Temmuz 1965 - Sayı: 12053
5.t. Düstur, c.4 - s.3088
_____
(*) 1. 23 Mayıs 1972 tarih ve 1589 sayılı Yetki Kanunu ile, geçerli kaldığı iki yıl içinde, Devlet Memurları Kanununun çeşitli maddelerinde değişiklik, ek ve kaldırmalar yapan (12) adet Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış olup, hükümleri kanun metnindeki yerlerine işlenmiş, ancak bunlardan (11) sayılı K.H.K., 15 Mayıs 1975 tarih ve 1898 sayılı Kanunla, bütün sonuçlariyle birlikte ret ve iptal, (12) sayılı K.H.K., 15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunla bazı maddeleri aynen, bir kısım maddeleri değiştirilerek kabul edilmiştir.
2. 29 Kasım 1984 tarih ve KHK/243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 nci maddesi gereğince, 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13.12.1960 gün ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine yapılan atıflar 8.6.1984 gün ve KHK/217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
_____
KISIM - I
GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM: 1
KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ
KAPSAM
MADDE 1 - (Değişik: 1897 - 30.5.1974) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
(Değişik 3.Fıkra: 2261 - 19.2.1980) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilâtında çalışan personel; subay, astsubay, (Değişik ibare: 6191 - 10.3.2011 / m.10/6) “uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler” ile Emniyet Teşkilâtı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.
AMAÇ
MADDE 2 - (Değişik: KHK/12 - 23.12.1972) Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.
(...) (Madde 2'nin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.(*)
TEMEL İLKELER
MADDE 3 - Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:
SINIFLANDIRMA
A) (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır.
KARİYER
B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.
LİYAKAT
C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.
İSTİHDAM ŞEKİLERİ
MADDE 4 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.
A) MEMUR
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
(*) Bk. 21 Ocak 1974 tarih ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan Yönetmelik, (T.C. Resmi Gazete: 14786 - 1.2.1974).
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL 
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zarurî ve istinaî hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.47/5-a-1 / Yürürlük /m.48) “Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.”
(...) (Madde 4 ün (B) fıkrasının 2. paragrafı, 21.4.2007 tarih ve 26500 sayılı R.G.'de yayımlanan, 4.4.2007 tarih ve 5620 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) Ancak, yabancı uyrukluların; tarihî belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; (Ek ibare: 5473 - 21.3.2006 /m.6/a) "Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin;" dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (bu Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde.)(*) Kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde (...) (*) tabip veya uzman tabiplerin; Adlî Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; (Değişik ibare: 5620 - 4.4.2007 / m.4/a) "bu Kanuna tabi kamu idarelerinde" ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (Ek paragraf: 5620 - 4.4.2007 / m.4/a)"Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler (Değişik ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.47/5-a-2 / Yürürlük / m.48) “, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” (Ek cümle : 5917 - 25.6.2009 / m.47/5-a-2 / Yürürlük / m.48) “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
_____
(*) fıkrada (....) içine alınan ibare, 12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi (a) fıkrasiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
(**) Madde 4 ün (B) fıkrasının 3. paragrafında yer alan ", Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla" ibaresi, 21.4.2007 tarih ve 26500 sayılı R.G.'de yayımlanan, 4.4.2007 tarih ve 5620 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
(Ek fıkra: KHK/433 - 5.7.1991) (27 Aralık 1991 tarih ve KHK/475 sayılı K.H.K.nin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
C) GEÇİCİ PERSONEL 
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.
(Ek paragraf: 6552 - 10.9.2014 / m.66) Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
D) İŞÇİLER
(Değişik 1. cümle: 5620 - 4.4.2007 / m.4/b) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.  Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
DÖRT İSTİHDAM ŞEKLİ DIŞINDA PERSONEL ÇILIŞTIRILAMIYACAĞI
MADDE 5 - (Değişik: KHK/12 - 23.12.1972) Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.
BÖLÜM: 2
ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR
SADAKAT
MADDE 6 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Aslî Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi"ni imzalayarak göreve başlarlar.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî, ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK
MADDE 7 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurları siyasî partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasî ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.
DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ
MADDE 8 - Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene lâyık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.
Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.
YURT DIŞINDA DAVRANIŞ
MADDE 9 - Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 10 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanılır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususî bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 11 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.
KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR
MADDE 12 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.
KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR
MADDE 13 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) (Değişik 1. fıkra: 3657 - 6.6.1990) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezaî takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.
(Ek fıkra: 4748 - 26.3.2002 / m.3) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
MAL BİLDİRİMİ
MADDE 14 - Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velâyetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.
BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERME
MADDE 15 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.
Askerî hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.
RESMİ BELGE, ARAÇ VE GEREÇLERİN YETKİ VERİLEN
MAHALLER DIŞINA ÇIKARILMAMASI VE İADESİ
MADDE 16 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmî belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususî işlerinde kullanamazlar.
Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmî belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şâmildir.
BÖLÜM: 3
GENEL HAKLAR
UYGULAMAYI İSTEME HAKKI
MADDE 17 - Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tâyin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.
GÜVENLİK
MADDE 18 - Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.
EMEKLİLİK
MADDE 19 - Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.
ÇEKİLME
MADDE 20 - Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.
MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA
MADDE 21 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmî ve şahsî işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine ugulanan idarî eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dâva açma hakkına sahiptirler.
Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikâyetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
SENDİKA KURMA 
MADDE 22 - (4275 - 12.6.1997) Devlet memurları, Anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. (*)
(*) 23 Aralık 1972 tarih ve KHK/2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesiyle, yürürlükten kaldırılan 22 nci madde yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
İZİN
MADDE 23 - Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.
KOVUŞTURMA VE YARGILAMA
MADDE 24 - Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dâva açılması özel hükümlere tabidir.
İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA
MADDE 25 - Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük âmiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.
BÖLÜM: 4
YASAKLAR
TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI
MADDE 26 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) (...) (Madde 26'nın birinci fıkrası, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.
GREV YASAĞI
MADDE 27 - Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilân etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.
Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya teşvik edemezler.
TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ
FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI
MADDE 28 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticarî mümessil veya ticarî vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Yeniden düzenleme: 6514 - 2.1.2014 / m.9) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. 


(Yeniden düzenleme: 6514 - 2.1.2014 / m.9) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahsur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
HEDİYE ALMA, MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI
MADDE 29 - Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.
(Ek fıkra: 5176 - 25.5.2004 / m.9) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.
DENETİMİNDEKİ TEŞEBBÜSTEN MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI
MADDE 30 - Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.
GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI
MADDE 31 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.
KISIM - II
SINIFLANDIRMA
SINIF
MADDE 32 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
KADROLARIN TESPİTİ
MADDE 33 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine gören kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Millî Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.
Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
KADROLARIN HAZIRLANMASI
MADDE 34 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.
1, 2, 3 ve 4 üncü derecede, kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Millî Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)
KADRO CETVELLERİ
MADDE 35 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) 33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde:
Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.
TESİS EDİLEN SINIFLAR
MADDE 36 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.
I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.
II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve merî hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, Yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09.05.1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen, (Ek ibareler: 2010/1092 - 27.9.2010 ) "Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog" (Ek ibareler: 2013/5002 - 24.6.2013 ) "Programcı ve çözümleyici" ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. (*)
III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık mpersonelini kapsar.
(Ek paragraf: 4924 - 10.7.2003 / m.11) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.
IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri (...)(***)kapsar. (**)
V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.
VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dinî görev yapan memurları kapsar.
VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf, özel kanunlarına göre (Ek ibare: 5757 - 24.4.2008 / m.3/a) "çarşı ve mahalle bekçisi" polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.
(*) Bu hükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan ünvanlar ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 10.10.1983 tarih ve 83/7198 sayılı kararına bakınız.
(**) Ek ibare 3 Nisan 1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi hükmü gereğince 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

_____
(***) Madde 36' nın birinci fıkrasının “IV- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünde geçen “ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını” ibaresi, 4.6.2010 tarih ve 5984 sayılı Kanun'un 4/a maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilâçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya (Değişik ibare: 5757 - 24.4.2008 / m.3/a) "kurumlarda" koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. (Ek ibare: KHK/318 - 28.3.1988) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.
(Ek Fıkra: KHK/527 - 18.5.1994)
(*) 28 Şubat 1995 tarih ve 4081 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.
X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf, Millî İstihbarat Teşkilâtı kadrolarında veya bu teşkilât emrinde çalıtırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Bakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.
ORTAK HÜKÜMLER
A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.
 GirişYükselinebilecek

Öğrenim DurumuDereceKademeDereceKademe
     
İlkokulu bitirenler1517Son
Ortaokulu bitirenler1425Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1435Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimini bitirenler1314Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimini bitirenler1324Son
Liseyi bitirenler1333Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1223Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler1112Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1012Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya meslekî öğrenimi bitirenler1022Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler1021Son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler1031Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler911Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler921Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler931Son
1 - Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.
2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(*), Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tetbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları(**) öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,
3 - Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,
4 - Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, prototistorya ve önasya arkeolojisi, plâstik arkeoloji anabilim dallarından, Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece
5 - Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.. (***) / (****)
(*) Bakınız: 19.8.1977 tarih ve 7/13635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 19.8.1987-16032)
(**) Bakınız: 30.10.1986 tarih ve 86/11158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 17.11.1986-19284)
(***) 1- Bu hükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan meslek mensupları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 10.10.1983 tarih ve 83/7198; 8.4.1987 tarih ve 87/11686; 13.8.1987 tarih ve 87/12018 sayılı Kararlarına bakınız.
2- a) Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar, 1.9.2008 tarih ve 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesi hükmü gereğince (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmış ve metne işlenmiştir.
2- b) Aynı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13.8.1987 tarih ve 87/12018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yürülükten Kaldırılmıştır.
(****) Biyolog ünvanına sahip Akademik personel de Bakanlar Kurulunun 12.11.1984 gün ve 85/10045 sayılı kararı ile bu madde kapsamına alınmışlardır: (R.G. 22.11.1985/18936).
6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve (Değişik ibare: 5984 - 4.6.2010 / m.4/b) “eğitim müfettişliği” unvanını kazananlar, meslekî ve teknik öğretim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar.
b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.
7 - a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanunî nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)
8 - a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:
İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece,
Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe,
Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece,
b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,
c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir derece,
İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.
9 - Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.
10 - Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.

(*)
_____
1- Madde 36'nın "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları,", "Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları,", "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları, Özürlüler Uzman Yardımcıları,", "Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcıları, Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları", "Gümrük Uzman Yardımcıları,", "Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları,", "Devlet Planlama Uzmanlığına,", "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına,", "Çevre ve Orman Uzmanlığına, Özürlüler Uzmanlığına,", "Sosyal Yardım Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına, Kadının Statüsü Uzmanlığına,", "Gümrük Uzmanlığına,", "Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine," ibareleri, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/a. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
2- Madde 36'nın "Ortak Hükümler" bölümünde yer alan yer alan “Vergi,” ibareleri, 10.7.2011 tarih ve 27990 sayılı R.G.'de yayımlanan 646 sayılı KHK'nin6/a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır..
_____
11 - (Değişik: KHK/375 - 27.6.1989) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık (Ek ibare: 4745 - 7.2.2002 / m.9 a)"Müsteşarlık" ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, (Değişik ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(d)) "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları", (Ek ibare: 5548 - 28.9.2006 / m.38 - Yürürlük m.40) "Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcıları", Başbakanlık Uzman Yardımcıları, (Ek ibareler: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-1) “Adalet Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzman Yardımcıları, İçişleri Uzman Yardımcıları, Millî Savunma Uzman Yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları,”(Ek ibare: 5737 - 20.2.2008 / m.79/b-1) "Vakıf Uzman Yardımcıları", (Ek ibare: 6083 - 25.11.2010 / m.10/1-a) “Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları, Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları; (Ek ibare: 5902 - 29.5.2009 / m.25/1-a) “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;” Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; (Değişik ibareler: 4059 - 9.12.1994) Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurları; (Değişik ibare: 6004 - 7.7.2010 / m.23/a / Yürürlük / m.35) "Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları"; (Değişik ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.6/a) “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcıları” , (Ek ibare: 4059 - 9.12.1994) Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, (Değişik ibare: 4970 - 31.7.2003 / m.7) "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları", (Ek ibare: KHK/616 - 24.8.2000) (...) (*), (Ek İbare: KHK/617 - 24.8.2000) (...) (*), (Ek ibare: KHK/68 - 24.8.2000) “Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları”, (Ek İbare: KHK/69 - 24.8.2000) “Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları”, (...)(***) Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, (...)(***)Maliye Uzman Yardımcıları, Vergi istihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları, (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/b - Yürürlük m.18/f) "Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları," (Değişik ibare: KHK/659 - 29.9.2011 / m.17/a) “Defterdarlık Uzman Yardımcıları,” , (...) (**), (Ek ibare: 5000 - 6.11.2003 / m.33 a) "Marka Uzman Yardımcıları", (Ek ibare: 5000 - 6.11.2003 /m.33 a) "Patent Uzman Yardımcıları", (Ek İbareler: KHK/544 - 19.6.1994) Marka Uzman Yardımcıları, Patent Uzman Yardımcıları, (...)(***) (Ek ibare: 4956 - 24.7.2003 / m.46 a) "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları", (Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37 a) "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları", (Ek ibare: 4848 - 16.4.2003 / m.33 a) "Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları", (Ek ibare: 6093 - 28.12.2010 / m.14/1-a) "Yazma Eser Uzman Yardımcıları," (Ek ibare: 5809 - 5.11.2008 / m.67/5-a) “Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları,” (Ek ibare: KHK/655 - 26.9.2011 / m.44/5/a) “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcıları,” (Ek ibareler: KHK/562 - 6.7.1995) Denizcilik Uzman Yardımcıları, (...) (**), (Değişik ibare: KHK/656 - 24.10.2011 / m.20/5-a) “TİKA Uzman Yardımcıları”, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzman Yardımcıları, (Değişik İbare: 4059 - 9.12.1994) “Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları”, (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-1) “Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları,” (Ek ibare : 5916 - 24.6.2009 / m.1/a) “Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,” (Ek ibare: 5978 - 24.3.2010 / m.30/2-a) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,”(Ek ibare: 6114 - 17.2.2011 / m.11/3-a) “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları,”(Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/a) "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları," ile (Değişik ibare: 6528 - 1.3.2014 / m.27/5-a) “Maarif Müfettiş Yardımcıları” ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları,(Değişik ibare: KHK/665 - 11.10.2011 / m.27/a ) “İstihdam Uzman Yardımcıları, İl İstihdam Uzman Yardımcıları”, (Ek ibareler: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/a/ Yürürlük / m.15) "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, (Ek ibare: KHK/657 - 10.10.2011 / m.37/a) “Meteoroloji Uzman Yardımcıları,” Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, (Değişik ibare: 6701 - 6.4.2016 /m.28/2-a) "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları", (Ek ibare: KHK/649 - 8.8.2011 / m.42/a)“Savunma Sanayii Uzman Yardımcıları,” (Ek ibare: KHK/651 - 22.8.2011 / m.12/a) “Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları,” (Ek ibare: KHK/664 - 11.10.2011 / m.28) "Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları" (Ek ibare : 6328 - 14.6.2012 / m.35/1)“Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları,”“Basın ve Enformasyon Uzmanlığına," (Ek ibare: KHK/664 - 11.10.2011 / m.88) “Yüksek Kurum Uzmanlığına," (Ek ibare : 6328 - 14.6.2012 / m.35/1) “Kamu Denetçiliği Uzmanlığına,” Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları, Ürün Denetmen Yardımcıları, (Ek ibare: 6495 - 12.7.2013 / m.8/a) “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,” (Ek ibare: KHK/652 - 25.8.2011 / m.44/4-a) “Millî Eğitim Uzman Yardımcıları (...)(****), (Ek ibare: 6525 - 20.2.2014 / m.6/a) “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ” (Ek ibare:KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/2-a) "Sağlık Uzman Yardımcıları ve Sağlık Denetçi Yardımcıları" (Ek ibare: KHK/662 - 11.10.2011 / m.93/a) “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları (Ek ibare: 6458 - 4.4.2013 /m.123/3-a)“, Göç Uzman Yardımcıları, İl Göç Uzman Yardımcıları” ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,” “Sağlık Uzman Yardımcıları ve Sağlık Denetçi Yardımcıları”(Ek ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.102/a) “Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları,” Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına, Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına, Gençlik ve Spor Uzmanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına, (Değişik ibare: 6701 - 6.4.2016 / m.28/2-a) "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığına", Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliğine, Ürün Denetmenliğine, (Ek ibare: 6495 - 12.7.2013 / m.8/a)“Sosyal Güvenlik Denetmenliğine,” (Ek ibare: KHK/652 - 25.8.2011 / m.44/4-a) “Millî Eğitim Uzmanlığına (...)(****), (Ek ibare: 6525 - 20.2.2014 / m.6/a) “Gençlik ve Spor Denetçiliğine” ” (Ek ibare:KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/2-a) “Sağlık Uzmanlığına ve Sağlık Denetçiliğine” (Ek ibare: KHK/662 - 11.10.2011 / m.93/a)“Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına (Ek ibare: 6458 - 4.4.2013 / m.123/3-a)“, Göç Uzmanlığına, İl Göç Uzmanlığına” ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine,” (Ek ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.102/a) “Gümrük ve Ticaret Denetmenliğine” (Ek ibare: 5335 - 21.4.2005 / m.28/b-2) "Belediye Müfettiş Yardımcıları", (Ek ibare: 4636 - 5.4.2001 / m.14 a - Yürürlük m.15) "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları"nın özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe, Kaymakamlığa, (Ek ibare: 5548 - 28.9.2006 / m.38 - Yürürlük m.40) "Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanlığına", Başbakanlık Uzmanlığına, (Ek ibareler: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-1) “Adalet Uzmanlığına, Dışişleri Uzmanlığına, İçişleri Uzmanlığına, Millî Savunma Uzmanlığına, Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına,” (Ek ibare: 5737 - 20.2.2008 / m.79/b-1) "Vakıf Uzmanlığına", (Ek ibare: 6083 - 25.11.2010 / m.10/1-a) “Tapu ve Kadastro Uzmanlığına,” Devlet Personel Uzmanlığına, (Ek ibare: 5902 - 29.5.2009 / m.25/1-a) “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına,” Bankalar Yeminli Murakıplığına, (Değişik ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.6/a) “Vergi Müfettişliğine”, (Ek ibare: 4059 - 9.12.1994) Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, (Değişik ibare: 4970 - 31.7.2003 / m.7) "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine", (Ek ibare: KHK/616 - 24.8.2000) (...) (*), (Ek İbare: KHK/617 - 24.8.2000) (...) (*), (Ek ibare: KHK/68 - 24.8.2000) “Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına”, (...) (**), (...)(***), (Değişik ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.6/a) ”Devlet Gelir Uzmanlığına, (...)(***) Maliye Uzmanlığına, Vergi istihbarat Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına,(Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/b - Yürürlük m.18/f) "Mali Hizmetler Uzmanlığına," (Değişik ibare: KHK/659 - 29.9.2011 / m.17/a) “Defterdarlık Uzmanlığına,” (...) (**),(Ek ibare: 5000 - 6.11.2003 / m.33 a) "Marka Uzmanlığına", (Ek ibare: 5000 - 6.11.2003 / m.33 a) "Patent Uzmanlığına", (Ek ibareler: KHK/544 - 19.6.1994) Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına, (...)(***) (Ek ibare: 4956 - 24.7.2003 / m.46 a) "Bağ-Kur Denetmenliğine", (Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37 a) "Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına", (Ek ibare: 4848 - 16.4.2003 / m.33 a) "Kültür ve Turizm Uzmanlığına," (Ek ibare: 6093 - 28.12.2010 / m.14/1-a) "Yazma Eser Uzmanlığına,"(Ek ibare: 5809 - 5.11.2008 / m.67/5-a) “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına,” (Ek ibare: KHK/655 - 26.9.2011 / m.44/5/a) “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığına,”(Ek ibareler: KHK/562 - 6.7.1995) Denizcilik Uzmanlığına, (Ek ibare: 4958 - 29.7.2003 / m.20) "Sosyal Sigorta Uzmanlığına,"(Değişik ibare: KHK/656 - 24.10.2011 / m.20/5-a) “TİKA Uzmanlığına” Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanlığına, (Değişik İbare: 4059 - 9.12.1994) Hazine Uzmalığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-1) “Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına,” (Ek ibare : 5916 - 24.6.2009 / m.1/a) “Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,” (Ek ibare: 5978 - 24.3.2010 / m.30/2-a) “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,” (Ek ibare: 6114 - 17.2.2011 / m.11/3-a) “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına,”(Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/a) "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına,"(Değişik ibare: 6528 - 1.3.2014 / m.27/5-a) “Maarif Müfettişliğine” İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına,(Değişik ibare: KHK/665 - 11.10.2011 / m.27/a )“İstihdam Uzmanlığına, İl İstihdam Uzmanlığına” , (Ek ibareler: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/a/ Yürürlük / m.15) "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına, Orman ve Su İşleri Uzmanlığına, (Ek ibare: KHK/657 - 10.10.2011 / m.37/a) “Meteoroloji Uzmanlığına,” Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına, Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına, Gençlik ve Spor Uzmanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına, (Ek ibare: KHK/649 - 8.8.2011 / m.42/a)“Savunma Sanayii Uzmanlığına,” (Ek ibare: KHK/651 - 22.8.2011 / m.12/a) “Basın ve Enformasyon Uzmanlığına,” Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliğine, Ürün Denetmenliğine"(Ek ibare: KHK/613 - 6.7.2000) (...) (*), (Değişik ibare: 6004 - 7.7.2010 / m.23/a / Yürürlük / m.26)"Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolosluk ve ihtisas memurluğunda" ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.
_____
(*) 1 - (...) içindeki “Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları” ve “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibarelerinin, (KHK/616, Anayasa Mahkemesinin 11.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/65 - K. 2000/38 sayılı kararı ile, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
2 - (...) içindeki “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri” ibaresinin, (KHK/613, Anayasa Mahkemesinin 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/66 - K. 2000/39 sayılı kararı ile, yayımından 7 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
3 - (...) içindeki “İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları” ve “İstihdam ve Meslek Uzmanlığı” ibarelerinin, (KHK/617, Anayasa Mahkemesinin 8.11.2000 tarih ve 24224 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/63 - K. 2000/36 sayılı kararı ile, yayımından dokuz ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
(**) Madde 36 nın "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları","Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları","Bağ-Kur Denetmenliğine" ve "Sosyal Sigorta Uzmanlığına" ibareleri, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 42. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince çıkarılmıştır.
_____
(***) Madde 36 nın "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan “Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları,”, “Muhasebe ve Milli Emlak Denetmen Yardımcıları”, “Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları,”, “Devlet Bütçe Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına,”, “Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenliğine”, “Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Politikaları Uzmanlığına,” ve “Devlet Malları Uzmanlığına,” ibareleri, 2.11.2011 tarih ve KHK/659 sayılı R.G.'de yayımlanan, 26.9.2011 tarih ve KHK/659 sayılı KHK'nin17/a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(****) Madde 36 nın "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan “ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine” ibareleri, 14.3.3014 tarih ve 28941 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27/5-a. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
12 - a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.
b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli meslekî hizmet için eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilâve edilir.
c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
d) (Yeniden Düzenleme: 5234 - 17.9.2004 / m.1/a - Yürürlük m.34/a) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.  

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.
1 - Lise ve lise dengi meslekî veya teknik öğretim görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
2 - (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
3 - (Değişik: KHK/351 - 23.12.1988) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından:
a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,
b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,
c) (Ek : 6318 - 22.5.2012 / m.43) Yukarıda sayılanlardan yükseköğrenimli olanlar 1 inci derecenin son kademesine,
d) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin son kademesine, kadar yükselebilirler.(*)
_____
(*) Madde 36'nın, 3.6.2012 tarih ve 28312 sayılı R.G.'de yayımlanan 22.5.2012 tarih ve 6318 sayılı Kanun'un 43 maddesi hükmü gereğince c bendi eklenmiş ve diğer fıkra numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4'ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
2 - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4'ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
3 - Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak (...)(*) avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4'ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
_____
(*) Madde 36'nın "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan "...serbest..." sözcüğü, Anayasa Mahkemesi'nin 22.7.2014 tarih ve 29068 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.3.2014 T., 2013/101 E. ve 2014/63 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
_____
4 - Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4'ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
5 - Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3'ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.
Ancak, T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.
6 - Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
7 - 2834 ve 2836 sayılı Kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
8- (Ek : 6663 - 29.1.2016 / m.5) 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır.
E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmiş sayılır.
F) (Değişik 1. fıkra: 4049 - 5.12.1994) Bu Kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından (Değişik ibare : 6253 - 1.12.2011 / m.41/2-a)“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında” aslî ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, (Değişik ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-2) “ile intibak ve diğer haklarının” tesbit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir.
Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir.
Millî İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır.
G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alâkalı öğretim kurumu ile Millî Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME
MADDE 37 - (KHK/243 - 29.11.1984) Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azamî yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.117/a) "son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların" kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. (*)
KADEME
MADDE 38 - (...) (Madde 38, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(*) 37 nci madde 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla kaldırılmış, KHK/243 ile yeniden düzenlenmiştir.
SINIF DIŞINDA KADRO İHDAS EDİLEMİYECEĞİ
MADDE 39 - Bu kanuna tâbi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez.
MEMURİYETE GİRİŞTE YAŞ
MADDE 40 - (Değişik: 1327 - 31.7.197011) Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazaî rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.
SINIFLANDIRMADA ÖĞRENİM UNSURU
MADDE 41 - (Değişik: 1897 - 30.5.1974) Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.
YETİŞME VE DENEME SÜRESİ
MADDE 42 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle kaldırılmıştır.)
GÖSTERGELER
MADDE 43 - (Değişik: 2595 - 12.2.1982) Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:
A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.
1 Numaralı Cetvel
AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
(Değişik: KHK/366 - 10.4.1989) (*)
K A D E M E L E R
Dereceler123456789
          
11320138014401500     
2115512101265132013801440   
310201065111011551210126513201380 
4915950985102010651110115512101265
5835865895915950985102010651110
6760785810835865895915950985
7705720740760785810835865895
8660675690705720740760785810
9620630645660675690705720740
10590600610620630645660675690
11560570580590600610620630645
12545550555560570580590600610
13530535540545550555560570580
14515520525530535540545550555
15500505510515520525530535540
(*) Bu Kararnamenin GEÇİCİ MADDE 1-i gereğince, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tesbiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 14 üncü maddesinin ( c ) fıkrası hükmü uygulanmaz.
B) (KHK/527 - 18.5.1994) ) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.
(Değişik 3. fıkra: KHK/547 - 23.2.1995) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. (*)
Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır. (**)
ÇALIŞMA YAŞ HADLERİ
MADDE 44 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
MEMURUN BAŞKA SINIFTA VE DERECESİNİN ALTINDA BİR GÖREVDE ÇALIŞTIRILMIYACAĞI
MADDE 45 - (Değişik: 1897 - 15.5.1974) Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.
(*) 3 üncü fıkra değişikliği, 23 Şubat 1995 tarih ve KHK/547 sayılı K.H.K.nin 24 üncü maddesi hükmü gereğince 15.4.1995 den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
(**) 9.4.1990 tarih ve 418 sayılı K.H.K. ile değiştirilen (B) bendi Anayasa Mahkemesinin 27.11.1993 tarih ve 21771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5.2.1992 gün ve E.1990/22 - K.1992/6 sayılı kararıyla, yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiş, yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(Değişik 2.Fıkra: 2595 - 12.2.1982) 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür.
Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.
KISIM III
DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA

BÖLÜM: 1
USUL
ATAMA YAPILACAK BOŞ KADROLARIN BİLDİRİLMESİ
MADDE 46 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
DUYURMA
MADDE 47 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgarî biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur.
Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur.
BÖLÜM: 2
ŞARTLAR
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
MADDE 48 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel Şartlar:
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5. (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.317) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(*)zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. _____
(*) Madde 48'in birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinin “ … milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, …” bölümü, Anayasa Mahkemesinin 1.12.2010 tarih ve 27772 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.2.2010 gün ve E: 2008/17 - K: 2010/44 sayılı kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. 
_____
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (...) (*) akıl hastalığı (...) (*) bulunmamak.
_____
(*) Madde 48 in 1. fıkrasının (A) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "vücut veya" ile "veya vücut sakatlığı ile özürlü" ibareleri, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (a) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.
SINAVLARA KATILMA
MADDE 49 - (Değişik ilk fıkra: KHK-243 - 29.11.1984) Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar.
Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir. (*)
SINAV ŞARTI
MADDE 50 - (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.
Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.
(...) (Madde 50'nin 3. fıkrası, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 99. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 50'nin 4. fıkrası, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 99. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

SINAV SONUÇLARI
MADDE 51 - (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilân ediler ve yazı ile de ilgililere bildirilir.
İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.
KURUMLARIN MEMUR İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ŞEKLİ
MADDE 52 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır. Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir. Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanılğına bildirilir.
(*) 49 ncu madde, 23 Aralık 1972 tarih ve KHK. 2 ile kaldırılmış, 12 Mayıs 1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.
Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü:(*)
_____
(*) Madde 53'ün başlığında yer alan "Özürlü" ibaresi, 3.5.2013 tarih ve 28636 sayılı R.G.'de yayımlanan 25.4.2013 tarih ve 6462 sayılı Kanun'un 1/17-a. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 53- (Değişik madde ve başlığı: 6111 - 13.2.2011 / m.99) Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında(Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “engelli” çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
(Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “Engelliler” için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak,(Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “engelli” kontenjanı açığı bulunduğu sürece (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “engel” grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.
(Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “Engelli” personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “engellilerin” Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “engellilere” ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “engelli”, kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.
(Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “Engellilerin” memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “engel” grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a)“engellilerin” görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-a) “engelli” personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  

BÖLÜM: 3
ADAYLIK
ADAYLIĞA KABUL EDİLME
MADDE 54 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
ADAYLARIN YETİŞTİRİLMESİ
MADDE 55 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
ADAYLIK DEVRESİ İÇİNDE GÖREVE SON VERME
MADDE 56 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.117/b) "disiplin" amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.
İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Dairesine bildirilir.
ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK
MADDE 57 - (Değişik 1. fıkra: 6552 - 10.9.2014 / m.67) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

KISIM IV
HİZMET ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ
BÖLÜM: 1
ATANMA
ASLİ MEMURLUĞA ATANMA
MADDE 58 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.117/ç) "adaylar disiplin amirlerinin teklifi" ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere aslî memurluğa atanırlar.
Aslî memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.
Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı da kazanmaları şarttır.
(*) 53 ncü madde, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 19 ncu maddesiyle kaldırılmış, 12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir.
(**) 30 Mayıs 1997 tarih ve KHK/572 sayılı K.H.K.nin 28 inci maddesi hükmü gereğince 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer hükmü, 21.10.1998 tarih ve 4382 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle “1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer” olarak değiştirilmiştir.
İSTİSNAİ MEMURLUKLAR
MADDE 59 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) (Değişik 1. fıkra: KHK/243 - 29.11.1984) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, (Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/b / Yürürlük / m.15) "Bakan Yardımcılıklarına," Başbakan Başmüşaviri, (...) (Değişik ibare: KHK/649 - 8.8.2011 / m.42/b)“Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadrolarına,” Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman)(*), Başbakan Müşavirliklerine, (Ek ibare: 4046 - 24.11.1994) Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaşavirliğine, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliğine, (Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/b) "Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine," “(...)(*) (Değişik ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/b/ Yürürlük / m.15) "Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç)," (Ek ibare: 5978 - 24.3.2010 / m.30/2-b)“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri” (Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/1-b) "Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine," Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, (Ek ibare: 6004 - 7.7.2010 / m.23/a / Yürürlük / m.26) "Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına," dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-2) “Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,” Milli İstihbarat Teşkilatı Memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, (Ek ibare : 6353 - 4.7.2012 / m.9) “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine,”(Ek ibare: 6216 - 30.3.2011 / m.75/5) “Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,” bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, (Ek ibare: 4644 - 12.4.2001 / m.5) "olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin" atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.

_____
(*) Madde 59'da yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve" ibaresi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/b. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır..
_____
 
Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder.
(Ek fıkra: 2509 - 20.8.1981) (24.2.1988 tarih ve 3409 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
İSTİSNAİ MEMURLUKLARA ATANMADA ARANACAK ŞARTLAR
MADDE 60 - (Değişik: KHK.2-23.12.1972) İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir.
Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.
Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır.
İSTİSNAİ MEMURLUKLARA ATANANLARA BU KANUNUN UYGULANACAK HÜKÜMLERİ
MADDE 61 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) 60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.
Ancak istisnaî bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.
Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimî temsilciliklere atanacakların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartiyle kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.
ATANMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ
MADDE 62 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
(*) (1) "Başbakan Başmüşaviri" ünvanı, 18.5.1987 tarih ve KHK/281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile eklenmiştir.
(2) Bu fıkrada "Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları (MİT hariç)" ibaresi 12.5.1989 tarih ve KHK/368 sayılı KHK.nin 7 nci maddesi ile "ve yardımcıları" ibaresi ise 25.1.1990 tarih ve KHK/402 sayılı KHK.nin 1 inci maddesi ile eklenmiş ve 27.12.1991 tarih ve KHK/475 sayılı K.H.K.nin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Bu fıkradaki Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait unvanlar 14.1.1988 tarih ve KHK/310 sayılı KHK.nin 1 inci maddesi ile eklenmiştir.
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanunî izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
(Değişik 3. Fıkra: 2595 - 12.2.1982) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.
İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM
MADDE 63 - (Değişik ilk fıkra: 2670 - 12.5.1982) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
(Değişik: KHK/2 - 23.12.1972)
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
BÖLÜM: 2
DEVLET MEMURLUĞUNDA İLERLEME VE YÜKSELMELER
Kademe ve kademe ilerlemesi:
MADDE 64- (Değişik madde ve başlığı: 6111 - 13.2.2011 / m.100) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.
Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.
72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.
Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. 

KADEME İLERLEMELERİNİN TOPLU ONAYLA YAPILMASI
MADDE 65 -(...) (Madde 65, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

DERECE YÜKSELMELERİNDE VE KADEME İLERLEMELERİNDE ONAY MERCİ
MADDE 66- (...) (Madde 66, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

KADROSUZLUK SEBEBİYLE DERECE YÜKSELMESİ YAPAMAYANLARIN AYLIKLARI
MADDE 67 - (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984)  Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde (...) (*) kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların (Değişik ibare: KHK 631 - 4.7.2001 / m.3 - Yürürlük - m.19 b) "üst derecelerine yükseltilir".
_____
(*) "boş" ibaresi 4.7.2001 tarih 631 sayılı KHK'nın 3. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
DERECE YÜKSELMESİNİN USUL VE ŞARTLARI
MADDE 68 - (Değişik: 2595 - 12.2.1982)
A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:
a) (Değişik: KHK/241 - 26.6.1984) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,
d) (...) (Madde 68'in (A) bendinin (d) alt bendi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 101. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

olması şarttır.
B) (Değişik:KHK/199 - 4.5.1984) (Değişik ibare : 6428 - 21.2.2013 / m.18) “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
(Değişik 2.paragraf: 6111 - 13.2.2011 / m.101) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.  

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.
C) (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.101) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.
İDARİ GÖREVLERE ATANMA
MADDE 69 - (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2-4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.
Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.
İSTİSNAİ MEMURLUKLARDA DERECE
YÜKSELMELERİ VE KADEME İLERLEMELERİ
MADDE 70 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)
BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA GEÇME
MADDE 71 - (Değişik ilk fıkra: KHK/243 - 29.11.1984) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.
(Değişik fıkralar: 1897 - 15.5.1975)
Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.
BÖLÜM: 3
YER DEĞİŞTİRMELER
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA 
MADDE 72 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.
(Ek fıkra: KHK/527 - 18.5.1994) Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.
(Ek fıkra: KHK/527 - 18.5.1994) Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;
a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,
kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.
Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.
(Ek altıncı fıkra: 6518 - 6.2.2014 / m.10) İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.
(Değişik Fıkra: KHK/243 - 29.11.1984) Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Perosnel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama plânı hazırlar. (*)
KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME
MADDE 73 - (Değişik: 1879 - 15.5.1975) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.
MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERİNE NAKİLLERİ
MADDE 74 - (Değişik: 1879 - 15.5.1975)(**)
Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasıda, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
(*) 72 nci madde, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 31 nci maddesiyle kaldırılmış, 12 Mayıs 1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 25 nci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.
(**) 26 mayıs 1975 tarihli 15247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde 12 sayılı K.H.K. ile değişik 74 üncü maddenin aynen kabul edildiği belirtilmişse de yayınlanan madde metninden değiştirilerek kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilâve edilir.
MEMURLARIN DİĞER KURUMLARDAN BU
KANUNA TABİ KURUMLARA GEÇMELERİ
MADDE 75 - (Bakanlar Kurulunun 23 Aralık 1972 tarih ve (2) sayılı Kanun hükmündeki kararnamesinin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MEMURLARIN KURUMLARINCA GÖREVLERİNİN VE YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 76 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.
Kazanılmış hak dercelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
YABANCI BİR MEMLEKET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞTA HİZMET ALMA
MADDE 77 - (Değişik birinci fıkra: 6111 - 13.2.2011 / m.102) Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.  

(Değişik fıkralar: 1897 - 15.5.1975)
Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleletlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.
Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.
BİLGİLERİNİ ARTIRMAK ÜZERE DIŞ MEMLEKETLERE GÖNDERİLME
MADDE 78 - Mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve aslî memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:
a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,
İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
BİLGİLERİNİ ARTIRMAK İÇİN YABANCI MEMLEKETE GÖNDERİLENLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 79 - (Değişik: 1449 - 28.7.1971) (Değişik 1. fıkra: KHK/527 - 18.5.1994) 78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını Kurumlarıdan alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; Emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
(Değişik 2. fıkra: KHK/378 - 22.8.1989) (Değişik 1.cümle: 6009 - 23.7.2010 / m.60) “Kurumlarınca gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve usulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı, diğerlerine bu tutarın 2/3’ü ödenir.”  (Değişik son cümle: 5234 - 17.9.2004 / m.1/b) Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. 
Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır .
Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.
Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları (*)
_____
(*) Madde 80 nin "78 ve 79 uncu Maddelerin Uygulanmasını Düzenliyen Yönetmelik" şeklindeki başlığı, 21.9.2004 tarih ve 25590 sayılı R.G.'de yayımlanan, 17.9.2004 tarih ve 5234 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 80 - (Değişik: KHK/8 - 8.10.1973) (Ek 1. fıkra: 5234 - 17.9.2004 / m.1/c) Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları, çalışmalarının nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecek haller, bu Kanunun 2 nci maddesi gereğice bir yönetmelikle düzenlenir. (*)
MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla belirtilir.
SİLAH ALTINA ALINMA
MADDE 81 - Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan devlet memurları, silâh altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.
TERHİS EDİLENLERİN GÖREVLERİNE DÖNMELERİ
MADDE 82 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.
MUVAZZAF ASKERLİĞE AYRILAN MEMURLARIN TERHİSLERİNDE GÖREVE BAŞLATILMALARI İLE MUVAZZAF ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN KADEME VE DERECE İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 83 - (Değişik: 2670 - 12.05.1982) Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azamî 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendilir.
(*) Bk. Bakanlar Kurulunun 21 Ocak 1974 tarih ve 7/7756 sayılı kararnamesiyle yürürlüğe konulan yönetmelik, (T.C. Resmi Gazete: 14786 - 1.2.1974).
MUVAZZAF ASKERLİĞİNİ YAPTIKTAN SONRA DEVLET MEMURLUĞUNA GİRENLERİN KADEME İNTİBAKLARI
MADDE 84 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.
SEFERDE VEYA TALİM VE MANEVRA İÇİN HAZARDA SİLAH ALTINA ALINANLARIN ASKERLİK SÜRELERİNİN KADEME VE DERECE İNTİBAKLARI
MADDE 85 - (Değişik:1327 - 31.7.1970) Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle veya seferde silâh altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartiyle silâh altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.
VEKALET GÖREVİ VE AYLIK VERİLMESİNİN ŞARTLARI
MADDE 86 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975 / m.1) Memurların kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiblik, diş tabipliği, eczacılık, (Ek ibare: 5371 - 21.6.2005 / m.5) "köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik," mühendis ve mimarlık, veterinerlik, (Değişik ibare: KHK/653 - 23.8.2011 / m.16) “vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa” ait boş kadrolara(Ek ibare: 5473 - 21.3.2006 / m.6/b) "Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile" açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan (...)(*) ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.
_____
(*) Madde 86'nın dördüncü fıkrasında yer alan “…birinci fıkrada sayılan…” ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı R.G.'de yayımlanan, 5.7.2012 T., 2012/11 E. ve 2012/104 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
_____
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekâlet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vakâleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, malî, nakdî ve aynî sokumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.
(Ek fıkra : 6495 - 12.7.2013 / m.8/b)Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.
İKİNCİ GÖREV YASAĞI
MADDE 87 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Memurlara;
a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadî kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,
İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.
Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngörüne hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimî Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve aslî görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.
İKİNCİ GÖREV VERİLECEK MEMURLAR VE GÖREVLER
MADDE 88 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;
A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlar gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;
1) (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
İkinci görev olarak verilebilir.
(Değişik son fıkra: KHK/547 - 23.2.1995) Asıl görevlerinin yanında:
a) (Değişik : 6354 - 4.7.2012 / m.3) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,  

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik,
c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,
İkinci görev olarak yaptırılabilir. (*)
_____
(*) 23 Şubat 1995 tarih ve KHK/547 sayılı K.H.K.nin 24 üncü maddesi hükmü gereğince 15.4.1995'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
_____
DERS GÖREVİ
MADDE 89 - ( (Değişik: KHK/12- 30.5.1974) (Kabul: 1897 - 15.5.1975) ) Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askerî Akademiler dahil), okul kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.
Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur. 
BİRLEŞEMİYECEK GÖREVLER
MADDE 90 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Devlet memurlarına, vekâlet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idarî görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekâlet görevi veya ikinci görev bulunamaz.
KADROLARI KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI
MADDE 91- (Değişik: 6111 - 13.2.2011 / m.103) Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.
Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.  

MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMALARI
MADDE 92 - (Değişik. 2670 - 12.5.1982) İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
(İkinci fıkra, 29 Kasım 1984 tarih ve KHK/243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI
MADDE 93 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.
(İkinci fıkra, 12 Mayıs 1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 41 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
BÖLÜM: 4
MEMURLUĞUN SONA ERMESİ
ÇEKİLME
MADDE 94 - Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 1327 - 31.7.1970) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mâzeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.
ÇEKİLMEDE DEVİR VE TESLİM SÜRESİ
MADDE 95 - Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte  belirtilir.
OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM HALLERİNDE ÇEKİLME USULÜ
MADDE 96 - (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.
ÇEKİLEN VE ÇEKİLMİŞ SAYILANLARIN YENİDEN ATANMALARI
MADDE 97 - (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar.
MEMURLUĞUN SONA ERMESİ
MADDE 98 - Devlet memurlarının:
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, mâlullük (...)(*) sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
_____
(*) Madde 98'in birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "ve sicil" ibaresi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer.
BÖLÜM: 5
ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİNLER
ÇALIŞMA SAATLERİ
MADDE 99 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.
GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ
MADDE 100 - Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.
(Ek fıkra: 6111 - 13.2.2011 / m.104) Ancak (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-b) “engelliler” için; (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-b) “engel” durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.
(Ek fıkra: 6111 - 13.2.2011 / m.104) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERDE ÇALIŞMA SAAT VE USULÜNÜN TESBİTİ
MADDE 101- (Değişik: 6111 - 13.2.2011 / m.105) Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve (Değişik ibare: 6495 - 12.7.2013 / m.8/c) “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-c) “Engelli” memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.  

YILLIK İZİN
MADDE 102 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI
MADDE 103 - Yıllık izinler, âmirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik son cümle: KHK/562 - 6.7.1995) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilâveten bir aylık sağlık izni verilir.
MAZERET İZNİ
MADDE 104- (Değişik: 6111 - 13.2.2011 / m.106) A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. (Ek altıncı cümle : 6663 - 29.1.2016 / m.6) "Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir." Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.(Ek son cümleler : 6663 - 29.1.2016 / m.6) "Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."
B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
E) (Ek: 6525 - 20.2.2014 / m.7) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
F) (Ek : 6663 - 29.1.2016 / m.6) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.
G) (*) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında (Değişik ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-3) “fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç” malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
_____
(*) Madde 104'e, 27.2.2014 tarih ve 28926 sayılı R.G.'de yayımlanan, 20.2.2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 7. maddesi hükmü gereğince E fıkrası eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____ (*) Madde 104'e, 10.2.2016 tarih ve 29620 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.1.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince F fıkrası eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____ 

Hastalık ve refakat izni:
MADDE 105- (Değişik madde ve başlığı: 6111 - 13.2.2011 / m.107) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. 

İYİLEŞME HALİNDE GÖREVE DÖNÜŞ
MADDE 106 -(...) (Madde 106, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

RAPORLARI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 107 - (...) (Madde 107, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanun'un, 17.4.2008 tarih ve 5754 sayılıKanun'un 64. maddesi ile değişik 106. maddesinin (7) no.lu fıkrası hükmü gereğince, 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

AYLIKSIZ İZİN
MADDE 108- (Değişik: 6111 - 13.2.2011 / m.108) A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin (Ek ibare : 6663 - 29.1.2016 / m.7) "veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin" bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
C) (Değişik birinci cümle : 6663 - 29.1.2016 / m.7) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.  

BÖLÜM: 6
ÖZLÜK DOSYASI (*)
_____
(*) "Hizmet Şartları ve Şekilleri" başlıklı (IV) numaralı kısmının "SİCİLLER" şeklinde olan 6 ncı bölümünün başlığı, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılıKanun'un 117/d. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:
MADDE 109- (Değişik madde ve başlığı: 6111 - 13.2.2011 / m.109) Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.
Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.
Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.
Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.  

SİCİL DOSYASI
MADDE 110 -(...) (Madde 110, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

ÖZLÜK VE SİCİL DOSYASININ ÖNEMİ
MADDE 111 -(...) (Madde 111, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

SİCİL AMİRLERİ
MADDE 112 -(...) (Madde 112, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

SİCİL RAPORLARINDA BELİRTİLECEK HUSUSLAR
MADDE 113 -(...) (Madde 113, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

SİCİL NOT DEFTERİ
MADDE 114 - (12 Mayıs 1989 tarih 368 sayılı K.H.K.nin 2 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
SİCİL RAPORLARININ DOLDURULMASI
MADDE 115 -(...) (Madde 115, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

DEĞERLENDİRME KURULLARI
MADDE 116 - (29 Kasım 1984 tarih ve KHK/243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MEMURLARIN UYARILMALARI
MADDE 117 -(...) (Madde 117, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

İTİRAZ HAKKI
MADDE 118 -(...) (Madde 118, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

OLUMLU VE OLUMSUZ SİCİL
MADDE 119 -(...) (Madde 119, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

OLUMSUZ SİCİL
MADDE 120 -(...) (Madde 120, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

SİCİL YÖNETMELİĞİ
MADDE 121 -(...) (Madde 121, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül:
MADDE 122- (Değişik madde ve başlığı: 6111 - 13.2.2011 / m.110) Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. (Ek cümle : 6318 - 22.5.2012 / m.44) "Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir." Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.  

ÖDÜL
MADDE 123 -(...) (Madde 123, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

BÖLÜM: 7
DİSİPLİN
DİSİPLİN AMİRİ VE DİSİPLİN CEZALARI 
MADDE 124 - (Değişik ilk Fıkra: KHK/243 - 29.11.1984) Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER
MADDE 125 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
A - Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.
a) Verilen emir ve grevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
B - Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğuun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve grevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
ı) Görev mahallinde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
m) (Ek: 5234 - 17.9.2004 / m.1/d) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
C - Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) (...) (Madde 125'in (C) bendinin (g) alt bendi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 111. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

h) (...) (Madde 125'in (C) bendinin (h) alt bendi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 111. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
j) (...) (Madde 125'in (C) bendinin (j) alt bendi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 111. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

D - Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) (...) (Madde 125 in (D) bendinin (g) alt bendi, 21.9.2004 tarih ve 25590 sayılı R.G.'de yayımlanan, 17.9.2004 tarih ve 5234 sayılı Kanunun 33. maddesinin (f) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşüncü, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasî parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
E - Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasî amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.111) "kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme", işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasî veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların harhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasî partiye girmek,
d) (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) Özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel âfetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) (Değişik: 6111 - 13.2.2011 / m.111) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasî ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.111) "özlük dosyasından" silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.111) "ödül veya başarı belgesi alan" memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.
Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.
DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR
MADDE 126 - (Değişik ilk Fıkra: KHK/243 - 29.11.1984) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
(Değişik Fıkralar: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.
ZAMANAŞIMI
MADDE 127 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
KARAR SÜRESİ
MADDE 128 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğ kurumun yüksek disiplin kukuluna tevdiinden itibaren azamî altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARININ KARAR USULÜ, MEMURUN HAKKI
MADDE 129 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Yüsek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.117/e)"özlük dosyasını" ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.
Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, (...)(*) soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
_____
(*) Madde 129'un ikinci fıkrasında yer alan "sicil dosyası hariç," ibaresi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
SAVUNMA HAKKI
MADDE 130 - Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
CEZAİ KOVUŞTURMA İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ
MADDE 131 - Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.
Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.
(Ek Fıkra: 2910 - 6.10.1983) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hâkimlikleri veya Memurin Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinlişmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.
UYGULAMA
MADDE 132 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Verilen disiplin cezaları (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.112) "üst disiplin amirine", Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
(Değişik dördüncü fıkra: 6111 - 13.2.2011 / m.112) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.  

(...) (Madde 132'nin beşinci fıkrası, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 112. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

DİSİPLİN CEZALARININ BİR SÜRE SONRA ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ (*)

_____
(*) Madde 133'ün başlığında "SİCİLDEN" şeklinde yer alan ibare, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/f. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 133 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Disiplin cezaları memurun (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.117/f)"özlük dosyasına" işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.117/f)"özlük dosyasından" silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar(Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.117/f)"özlük dosyasına" işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.117/f)"özlük dosyasından çıkarılmasında" disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ
MADDE 134 - (Değişik: 2381 - 2.2.1981) Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum Merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Millî Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.
(Değişik fıkra: 2670 - 12.2.1982) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle  düzenlenir.
İTİRAZ
MADDE 135- (Değişik: 6111 - 13.2.2011 / m.113) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.  

İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM
MADDE 136 -(...) (Madde 136, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

BÖLÜM: 8
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
GÖREVDEN UZAKLALŞTIRMA
MADDE 137 - Görevden uzaklaştırılma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.
YETKİLİLER
MADDE 138 - Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:
a) Atamaya yetkili âmirler;
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRAN AMİRİN SORUMLULUĞU
MADDE 139 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Görevinden uzatlaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan âmirler, hukukî, malî ve cezaî sorumluluğa tabidirler.
CEZA KOVUŞTURMASI SIRASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
MADDE 140 - Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN MEMURLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 141 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
TEDBİRİN KALDIRILMASI
MADDE 142 - Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili âmirlerce) derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.
MEMURUN GÖREVE TEKRAR BAŞLATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER
MADDE 143 - Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
GÖREVDEN UZATLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ
MADDE 144 - 140 ıncı ve 142 nci maddelerle 143 üncü maddenin a, b, c, fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet Memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.
SÜRE
MADDE 145 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili âmir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili âmir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder
KISIM - V
MALİ HÜKÜMLER
KAPSAM
MADDE 146 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.
Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)
(...) (Madde 146'nın üçüncü fıkrası, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 26.9.2011 tarihli 659 sayılı KHK'nın 18/3 . maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(Değişik 4. Fıkra: KHK/547 - 23.2.1995) "Bu kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatlar ile (Değişik ibare: 5473 - 21.3.2006 /m.6/c) "diğer ödemeler" toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tuturından az olamaz; az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir." (*)
DEYİMLER
MADDE 147 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Bu Kanunda geçen;
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,
B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,
C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştıralan perosnele ödenen parayı,
Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,
D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsilî mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,
(*) 23 Şubat 1995 tarih ve KHK/547 sayılı K.H.K.nin 24 üncü maddesi hükmü gereğince 15.4.1995'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı,
F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,
G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,
b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,
c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tuulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
d) Malî sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,
İfade eder.
GÖSTERGE TABLOLARI
MADDE 148 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
KADEME AYLIĞI
MADDE 149 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
DERECE AYLIĞI
MADDE 150 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.
DERECELERİN İLK VE EN YÜKSEK KADEME AYLIKLARI
MADDE 151 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.
ZAM VE TAZMİNATLAR (*)
_____
(*) 4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK'nın 4. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiştir.
_____
MADDE 152 - (Yeniden Düzenleme: KHK 631 - 4.7.2001 / m.4)
(Değişik: KHK/547 - 23.2.1995) (*)
I - Zamlar:
a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,
c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,
d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı,
ödenir.
II - (Değişik: KHK/570 - 20.3.1997) Tazminatlar:
Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının (**)
_____
(*) 23.2.1995 tarih ve KHK/547 sayılı K.H.K.nin 24 üncü maddesi hükmü gereğince 15.4.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
(**) 20.3.1997 tarih ve KHK/570 sayılı K.H.K.nin 20 nci maddesi hükmü gereğince 15.4.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
_____
A) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden;
1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 345 ine,
2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için % 100 üne,
3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 80 ine,
4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 70 ine,
5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için % 60 ına,
b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
1. (Değişik ibare:KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/2-b)“Eğitim görevlisi,” Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için % 215 ine,
2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 145 ine,
3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,
5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60 ına,
Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.
Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.
c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
1. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için (Değişik ibare: 5473 - 21.3.2006 / m.6/d-1 - Yürürlük m.12/e) "% 168’ine",
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve Kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30 una,
Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının % 10 unu geçemez. (Hesaplamalarda kusurlar tama iblağ edilir.)
(Ek paragraf: 5473 - 21.3.2006 / m.6/d-1 - Yürürlük m.12/e) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.
2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,
Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.
Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.
d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 135 ine,
e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 230 una,
f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/c-1 - Yürürlük m.18/a)"Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, (...)(*) ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri," ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, (Değişik ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/c-1/ Yürürlük / m.15/ Yürürlük / m.15) "Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" merkez denetim elemanları için % 210 una,

_____
(*) Madde 152'nin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün;(f) bendinde yer alan ", Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/c-1. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır..
_____
g) Bakanlık, (Ek ibare: 4745 - 7.2.2002 / m.9 b) "Denizcilik Müsteşarlığı" Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/c-1 - Yürürlük m.18/a) ", Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, (Ek ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-4/ Yürürlük m.8/e ) “Büyükşehir Belediyelerine bağlı genel müdürlük,” Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri," Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, (Değişik ibare: 4970 - 31.7.2003 / m.7) "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları", (Değişik ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(e)) "Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları", (Ek İbare: 4636 - 5.4.2001 / m.14 a - Yürürlük m.15) "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" (Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/c-2/ Yürürlük / m.15) ",Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" (Ek ibare: KHK/652 - 25.8.2011 / m.44/4-b) “, (...)(*) (Ek ibare:KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/6-b)“Sağlık Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” (Ek ibare: KHK/662 - 11.10.2011 / m.93/b) “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” (Ek ibare: 6525 - 20.2.2014 / m.6/b)“Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” için % 195 ine,

_____
(*) Madde 152'nin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün;(g) bendinde yer alan "Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları," ibaresi, 14.3.3014 tarih ve 28941 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27/5-b. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır..
_____
ğ) (Ek: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-4 / Yürürlük m.8/e) Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, (Değişik ibare: 6701 - 6.4.2016 / m.28/2-b) "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları", İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, Marka Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Patent Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları (Ek ibare: 6458 - 4.4.2013 / m.123/3-b) “, Göç Uzmanları” ve bunların yardımcıları için % 130 una,”
h) (...) (*), (...)(***)(Ek ibare: KHK/69 - 24.8.2000) “Sosyal Sigorta Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri”, (Değişik ibare: KHK/659 - 26.9.2011 / m.17/b) “Defterdarlık Uzmanları”, İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları, (Ek ibare: 6458 - 4.4.2013 / m.123/3-b) “İl Göç Uzmanları,” Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, (Değişik ibare: KHK/652 - 25.8.2011 / m.44/4-b) “Millî Eğitim Uzmanları (Değişik: KHK/656 - 24.10.2011 / m.20/5-b) “, TİKA Uzmanları”ve (Değişik ibare: 6528 - 1.3.2014 / m.27/5-b) “Maarif Müfettişleri””, (Ek ibare:KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/6-b)“Sağlık Uzmanları” ile (Değişik ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/c-3/ Yürürlük / m.15) "Ürün Denetmenleri", (...)(**) ve bunların yardımcıları (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/c-1- Yürürlük m.18/a) ", (f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler" için % 130 una,
_____
(*) (...) içindeki “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibaresinin, (KHK/616, Anayasa Mahkemesinin 11.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/65 - K. 2000/38 sayılı kararı ile, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
_____
(**) (...) Madde 152'nin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendinde yer alan "Sosyal Yardım Uzmanları," ibaresi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/c-3. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(***) (...) Madde 152'nin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendinde yer alan “Başbakanlık Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Maliye Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları,”, “Millî Eğitim Uzmanları, TİKA Uzmanları ve”, “Sağlık Uzmanları,” ibareleri, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/666 sayılı KHK'nin 5/ç-4. maddesi hükmü gereğince, 15.1.2012 yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
i) (...)(******) ,Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/c-1 - Yürürlük m.18/a) "Mali Hizmetler Uzmanları," (...)(******), (***)(....)(*******)(...)(****) (***) (...) (*),(...)(*****) (***) (...) (*), ,(...)(*******),(Değişik ibare: KHK/665 - 11.10.2011 / m.27/b ) "İl İstihdam Uzmanları” , (...)(****) (...)(*******)(Ek ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.102/b) “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” (Ek ibare: 6495 - 12.7.2013 / m.8/ç) “Sosyal Güvenlik Denetmenleri,” (...)(**) ile bunların Yardımcıları için % 120 sine,
_____
(*) Madde 152 nin "II- Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigorta Uzmanları" ile "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 42. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince çıkarılmıştır.
_____
(**) Madde 152 nin II-Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan “, Tapu ve Kadastro Denetmenleri” ibaresi, 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.11.2010 tarih ve 6083 sayılı Kanunun 10/5 maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(***) Madde 152 nin II-Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan "Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları," "Gümrük Uzmanları," ve "Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları," ibareleri, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/c-4. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(****) Madde 152 nin II-Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,” ve “Denizcilik Uzmanları,” ibareleri, 1.11.2011 tarih ve 28102 sayılı R.G.'de yayımlanan, 26.9.2011 tarih ve KHK/655 sayılı KHK'nin 44/5-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(*****) Madde 152 nin II-Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan “Teknik Yardım Uzmanları,” ibaresi, 2.11.2011 tarih ve KHK/656 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.10.2011 tarih ve KHK/656 sayılı KHK'nin 20/5-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(*****) Madde 152 nin II-Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan “Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Politikaları Uzmanları,”, “Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları” ve “Milli Emlak Uzmanları,” ibareleri, 2.11.2011 tarih ve KHK/659 sayılı R.G.'de yayımlanan, 26.9.2011 tarih ve KHK/659 sayılı KHK'nin 17/b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(******) Madde 152 nin II-Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan “Devlet Gelir Uzmanları,”, “Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.B. Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam Uzmanları,”, “Kültür ve Turizm Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları,”, “Yüksek Kurum Uzmanları,” ve “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,” ibareleri, 2.11.2011 tarih ve KHK/666 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/666 sayılı KHK'nin 5/ç-4. maddesi hükmü gereğince, 15.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
j) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların Yardımcıları için % 100 üne,
k) (...) (Madde 152'nin A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün'ün (k) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/666 sayılı KHK'nin 5/ç-4. maddesi hükmü gereğince, 15.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

l) (Değişik: 6004 - 7.7.2010 / m.23/c / Yürürlük / m.26) Dışişleri Bakanlığı meslek memurları için (aday meslek memurları dahil) % 140'ına, konsolosluk ve ihtisas memurları için (aday konsolosluk ve ihtisas memurları dahil) % 130'una, 

m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için % 345 ine,
n) (Ek: 6552 - 10.9.2014 / m.68/a) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için 0 sine,
B) EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen ünvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil (...)(**) olmak üzere)
a) 1 ve 2 inci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,(*)
b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine, (*)
c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine, (*)
____
(*) 3 Nisan 1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıdaki tutarlara yükseltilmiştir.
_____

_____
(**) Madde 152'nin “II-Tazminatlar” kısmının “B-Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünün birinci fıkrasında geçen “İlköğretim Müfettişleri hariç” ibaresi, 4.6.2010 tarih ve 5984 sayılı Kanun'un 4/c maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
(Ek fıkra: 5204 - 30.6.2004 / m.2 - Yürürlük m.3) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara %40'ına,
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara %20'sine,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;
a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,
b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una,
C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI
a) (Değişik: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-3-b) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için 5’ine, 

b) (Değişik: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-3-b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,
2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,
3. Diğerleri için % 89’una, 

c) (...) (Madde 152'nin “II- Tazminatlar” kısmının “C) Din Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (c) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/2-d hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)(*)  


_____
(*) 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12'nin 2.fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.12.2012 T., 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
_____
d) (Ek: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-3-b) (a) ve (b) alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca; başvaiz, başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara % 40’ına, uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve başmüezzinlik kadrolarına atananlara % 20’sine,”
D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
1. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Emniyet Genel Müdürü için %419'una, 

2. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;
- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %356'sına,
- Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri için %331'ine,
- Diğerleri İçin %269'una, 

3. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %244'üne, 

4. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %231 'ine, 

5. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %219'una, 

6. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için 9'una, 

7. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Başkomiser kadrolarına atananlar için 3'üne, 

8. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Komiser kadrolarına atananlar için % 164'üne, 

9. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için 8'ine, 

10. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Diğerlerinden;
-1,2, 3 ve 4'üncü derecelerden aylık alanlar için 8'ine,
- 5, 6 ve 7'nci derecelerden aylık alanlar için 9'una,
- 8, 9,10 ve 11 'inci derecelerden aylık alanlar için 8'ine, 

11. (Değişik : 6663 - 29.1.2016 / m.8 / Yürürlük / m.35/b) Çarşı ve Mahalle bekçileri için %90'ına, 

12. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet müdürlüklerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca % 5 ine,
b) (...) (Madde 152 nin "II- Tazminatlar" kısmının (b) bendi, 8.5.2008 tarih ve 26870 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.4.2008 tarih ve 5757 sayılı Kanun'un 3. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
a) Müsteşar için % 345 ine,
b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, (Ek ibare: 5538 - 1.7.2006 / m.5/b) "İl Valileri ve" Emniyet Genel Müdürü (Vali) için % 335 ine,
c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/c-2 - Yürürlük m.18/f) "Strateji Geliştirme Başkanı" ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler (...) (*) için (Değişik ibare: 5538 - 1.7.2006 / m.5/b) "%330'una",
_____
(*) Madde 152 nin "II-Tazminatlar" kısmının "E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendinde yer alan "ve İl Valileri" ibaresi, 12.7.2006 tarih ve 26226 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.7.2006 tarih ve 5538 sayılı Kanunun 5. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
d) Merkezde görevli diğer Valiler için % 290 ına,
e) (Değişik: 5540 - 1.7.2006 / m.5) Diğerlerinden;
- 1 inci dereceden aylık alanlar için %290'ına,
- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için %280'ine,
- 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için %260'ına,
- Diğer derecelerden aylık alanlar için %240'ına,
- Kaymakam adayları için 5'ine,
- Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapanlar ile merkez valilerine ayrıca %30'una,  

F) DENETİM TAZMİNATI
Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;
a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan;
- Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için % 10 una,
- Diğerleri için % 30 una,
b) (Değişik ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-4 / Yürürlük m.8/e) “(ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar” için % 20 sine,
G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI
Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli bu Kanuna tabi personelden;
a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için % 180 ine,
b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için % 56 sına,
c) (...) (Madde 152'nin “G) Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün birinci fıkrasının (c) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/2-d hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)(*)  


_____
(*) 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12'nin 2.fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.12.2012 T., 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
_____
d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca % 10 una,
H) Bu kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan tazminatlardan yararlanmayan personelden;
a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için % 45 ine,
b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için % 50 sine,
kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.
Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olanı ödenir. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı (Değişik ibare: 5473 - 21.3.2006 / m.6/d-4 - Yürürlük m.12/e) "(C ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç)" ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez.
III - ORTAK HÜKÜMLER
Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.
Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.
(Değişik 3. fıkra: KHK/562 - 6.7.1995) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak:
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.
Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir. Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler. 
Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.
HER SINIFIN SON AYLIK DERECESİ VE ENÇOK AYLIK MİKTARI
MADDE 153 - (Bakanlar Kurulunun 23 Aralık 1972 tarih ve (2) sayılı kanun hükmündeki kararnamesinin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
KATSAYI
MADDE 154 - (Değişik: KHK/486 - 13.7.1993) Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.
Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz. 
MEMURLARA ÖDENECEK AYLIK TUTARLARI
MADDE 155 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.
YURT DIŞINDA AYLIKLAR
MADDE 156 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıkları, 155 inci maddeye göre tespit edilen (Değişik ibare: 6338 - 29.6.2012 / m.3 / Yürürlük / m.18) “brüt aylık tutarın,”, Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.
(...) (Madde 156'nın 2. fıkrası, 11.7.2012 tarih ve 28350 sayılı R.G.'de yayımlanan 29.6.2012 tarih ve 6338 sayılı Kanun'un 3. maddesi hükmü gereğince 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

DIŞ MEMLEKETLER AYLIK KATSAYISI
MADDE 157 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) 156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve geçim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir. 
ADAYLARIN AYLIKLARI
MADDE 158 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.
Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.
ASALETİ ONAYLANAN MEMURLARIN KADEME İLERLEMELERİ
MADDE 159 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.
KADEME İLERLEMESİNDE VERİLECEK AYLIK
MADDE 160 - Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.
(...) (Madde 160'ın 2. fıkrası, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE VERİLECEK AYLIK
MADDE 161 - (Değişik: 2595 - 12.2.1982) Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,
A) (Değişik: KHK/241 - 26.6.1984) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;
a) 68 inci maddenin
(B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,
b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,
Tekabül eden aylığı alır. Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.
B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,
a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,
b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,
Tekabül eden aylığı alır.
BAŞKA SINIFA GEÇEN MEMURUN ALACAĞI AYLIK
MADDE 162 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
İSTİSNAİ MEMURLUKLARDAN AYRILANLARIN DURUMU
MADDE 163 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) İstisnai memuriyetlere:
a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır.
Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde dikkate alınır.
Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka bir sınıfa da girebilirler.
b) Bu Kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.
AYLIĞIN ÖDEME ZAMANI VE ESASLARI (*)
MADDE 164 - (Değişik: KHK/12 - 30.5.1974) (Kabul: 1897 - 15.5.1975) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.
Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.
(Ek Fıkralar: KHK/527 - 18.5.1994)
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlenmesine, tahakkuk ve ödeme işlem sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(*) Maddenin başlığı, 18 Mayıs 1994 tarih ve KHK/527 sayılı, K.H.K.nin 7 nci maddesiyle yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
AÇIKTAN ATAMADA AYLIĞA HAK KAZANMA
MADDE 165 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.
Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.
KADEME İLERLEMESİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA
MADDE 166 - (Değişik: 2595 - 12.2.1982) Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.
DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA
MADDE 167 - (Değişik: KHK/5 - 30.5.1973) Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.
(Ek Fıkra: 2595 - 12.2.1982) Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.
BAŞKA BİR SINIFA GEÇMEDE AYLIĞA HAK KAZANMA
MADDE 168 - (Bakanlar Kurulunun 23 Aralık 1972 tarih ve (2) sayılı kanun hükmündeki kararnamesinin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMURLARIN AYLIKLARI
MADDE 169 - (Değişik: KHK/318 - 28.3.1988) Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.
İZİN VEYA GEÇİCİ GÖREVDE İKEN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMURLARIN AYLIKLARI
MADDE 170 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Kanunî izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.
SAYMAN VE SAYMAN MUTEMETLERİNİN DEVİR SÜRELERİ VE AYLIKLARI
MADDE 171.- (Değişik: 5234 - 17.9.2004 / m.1/e - Yürürlük m.34/c) Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.
Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.  

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLENLERDEN ESKİ GÖREVLERİNE
DEVAMLARI TEBLİĞ EDİLENLERİN AYLIKLARI
MADDE 172 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.
VEKALET AYLIĞINA HAK KAZANMA
MADDE 173 - (Bakanlar Kurulunun 23 Aralık 1972 tarih ve (2) sayılı kanun hükmündeki kararnamesinin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
VEKALET GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMASI ŞARTI
MADDE 174 - Vekâlet aylıklarını ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.
VEKALET, İKİNCİ GÖREV AYLIK VE ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÖDEMELER
MADDE 175 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Bir göreve vekâleten atanan memurlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolrına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekâlet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: KHK 631 - 4.7.2001 / m.5 - Yürürlük - m.19 b) Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.
(Değişik 2. fıkra: KHK/241 - 26.6.1984) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlenirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, (Ek ibare: 5528 - 28.6.2006 / m.5/b) "sağlık grup başkanlığı", baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.
(Değişik fıkra: KHK/378 - 22.8.1989) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.
DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ
MADDE 176 - (Değişik 1. fıkra: 5473 - 21.3.2006 / m.6/e - Yürürlük m.12/c) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. (Değişik ikinci fıkra: 6639 - 27.3.2015 / m.9) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere 0 fazlasıyla ödenir. 

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.(*)
YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLERİ
MADDE 177 - Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.
Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
MADDE 178 - (Değişik: HK/527 - 18.5.1994) A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tesbit olunan günlük çalışma saatleri dışında;
a. salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),
b. Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.
(*)1. 3 Nisan 1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi hükmü gereğince 80 ve 90 gösterge rakamları sırasıyla 1999 yılında 90 ve 100’e, 2000 yılından itibaren ise 100 ve 110’a yükseltilerek uygulanır.
2. 3 Nisan 1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince 1.1.1998 tarihinde yürürlüğe girer.
B) (Değişik: 4359 - 3.4.1998) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. (*
(*) B bendinin 1. paragrafı, Anayasa Mahkemesinin 15.10.1997 tarih ve 23141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14.2.1997 gün ve E.1997/20 - K.1997/32 sayılı kararı ile yayımından dokuz ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiş, yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
TEMSİL GİDERLERİ VE YÖNETMELİĞİ
MADDE 179 - Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler icabı temsilî mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARIN AYLIKLARI
MADDE 180 - (Değişik: KHK/12 - 30.5.1974) (Kabul: 1897 - 15.5.1975) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esaslara göre ödenir.
Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ay'ı geçmemek üzere aynı maddeye göre ödenir.
(Ek fıkra: KHK 631 - 4.7.2001 / m.6 - Yürürlük m.19 b) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık izin ile 181 inci maddede belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre belirlenen emsal katsayının 1/3'ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir.
YURT DIŞINDAKİ MEMURLARDAN GEÇİCİ GÖREVLE MERKEZE ÇAĞRILANLARIN AYLIKLARI
MADDE 181 - Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.
YURT DIŞINDA GÖREVLİ MEMURLARDAN FARKLI KATSAYILI MEMLEKETE ATANANLARIN AYLIKLARI
MADDE 182 - Yukarıdaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta bulunan ödeme kaysayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen atanmalarında 180 inci madde hükmü uygulanır.
HAZARDA EĞİTİM VE MANEVRA İÇİN SİLAH ALTINA ALINANLARIN AYLIKLARININ ÖDENMESİ
MADDE 183 - Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silâh altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.
(*) 5.7.1991 tarih ve 433 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 178. madde Anayasa Mahkemesinin 30.11.1993 tarih ve 21774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5.5.1992 gün ve E.1991/33 - K.1992/32 sayılı kararıyla, yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiş, yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tuturından fazla olanlara, aradaki fark askerî kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silâh altında bulundukları sürece Millî Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.
SEFERDE MUVAZZAFLIK HİZMETİ DIŞINDA SİLAH
ALTINA ALINAN MEMURLARIN AYLIKLARININ ÖDENMESİ
MADDE 184 - Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silâh altına alınan Devlet memurlarına rütbeli olsun, olmasın silâh altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.
A) Yedek subay, yedek askerî memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Millî Savunma Bakanlığınca ödenir.
Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir.
B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.
SEFER HALİNE GEÇİŞTE SİLAH ALTINDA BULUNAN
MEMURLARIN AYLIKLARI
MADDE 185 - Sefer haline geçiş sırasında 183 üncü maddeye göre silâh altında bulunan Devlet memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer halinde geçişten sonraki aylıkları 184 üncü maddeye göre ödenir.
SİLAH ALTINA ALINMAZDAN ÖNCE KADROLARINDAN
AÇIKTA BULUNANLARIN AYLIKLARI
MADDE 186 - Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan Devlet memurlarından, silâh altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silâh altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:
A) Bunlardan yedek subay, yedek askerî memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 üncü madde hükümleri uygulanır.
B) (A) bendi dışında kalan ve rüzbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının verilmesine devam olunur.
KISIM - VI
SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR
EMEKLİLİK HAKLARI
MADDE 187 - Devlet memurlarının emeklilik ve mâlûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir.
HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI
MADDE 188 - A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile meslekî hastalık,
B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık,
C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya mâlûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, mâlûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,
Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya mâlûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve analık,
D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık,
Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.
Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.
Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz. (*)
_____
(*) 1. Madde 188, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (7) no.lu bendi hükmü gereğince, 1.6.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
2. 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (7) numaralı bendi, Anayasa Mahkemesi'nin 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı 5. Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 15.12.2006 T., 2006/111 E. ve 2006/112 K. sayılı Kararı ile iptal edilen hükümler nedeniyle uygulanma olanağı kalmadığından, 2949 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 2. fıkrası gereğince iptal edilmiştir.
_____
YENİDEN İŞE ALIŞTIRMA
MADDE 189 - Mâlûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar, eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.
İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi easlara göre yapılacağı özel kanunda gösterilir.
EK SOSYAL SİGORTA VE YARDIMLAŞMA
MADDE 190 - (12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi (a) fıkrasiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MEMURLARIN SOSYAL TESİS İHTİYAÇLARI
MADDE 191 - (KHK/243 - 29.11.1984) Devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.
Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir. (*)
DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT KREDİSİ
MADDE 192 - (KHK/243 - 29.11.1984) Devlet Memurlarından T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonu'ndan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.
Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. (*)
DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT
MADDE 193 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihtiyaçları, İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan karşılanır.
Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir.
(*) 191 ve 192. maddeler 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla kaldırılmış, KHK/243 ile yeniden düzenlenmiştir.
BAZI DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT TAHSİSİ
MADDE 194 - (9 Kasım 1983 tarih ve 2946 sayılı (KAMU KONUTLARI KANUNU) nun 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİ
MADDE 195 - (2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-d maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 15.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
ÖDEME USULÜ VE MAHRUMİYET YERİ DERECESİ
MADDE 196 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) (2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-d maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 15.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
MİKTARI
MADDE 197 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) (2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-d maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 15.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN ÖDENME USULÜ
MADDE 198 - (2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-d maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 15.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
ÖĞRENİM BURSLARI VE YURTLARI
MADDE 199 - Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar.
Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri için % 50'si oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir.
Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir.
SINIFTA KALAN ÇOCUKLAR İÇİN BURS VERİLEMİYECEĞİ
MADDE 200 - Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.
MAHRUMİYET YERİNDEN BAŞKA YERE ATANAN, ÖLEN,
EMEKLİYE AYRILANLARIN BURS HAKLARININ DEVAMI
MADDE 201 - Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder.
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
MADDE 202 - Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
(Değişik 2. fıkra: KHK/375 - 27.6.1989) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için (Değişik rakam: 5473 - 21.3.2006 / m.3/f - Yürürlük m.12/b) "1500", çocuklarından herbiri için de (Değişik rakam: 5473 - 21.3.2006 / m.3/f - Yürürlük m.12/b) "250" gösterge rakamının (Ek ibare: 5335 - 21.4.2005 / m.28/b-3 - Yürürlük m.35/a-3) "(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı)" aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (...) (Madde 202'nin 2. fıkrasının 2.cümlesi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek ibare: KHK/527 - 18.5.1994) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını (Değişik ibare: 5473 - 21.3.2006 / m.3/f - Yürürlük m.12/b) "3 katına" kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.(*)

_____
(*) 5944 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 4. fıkrası hükmü gereğince çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, 15.1.2010 tarihinden itibaren maddede öngörülen sayı sınırlaması dikkate alınmaz.
_____
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ
MADDE 203 - Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA
MADDE 204 - Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI KAYBETME
MADDE 205 - Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.
ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMİYECEK HALLER
MADDE 206 - Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
1. Evlenen çocuklar,
2. (Değişik: 5335 - 21.4.2005 / m.28/b-4) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),  

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.
DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ
MADDE 207 - (...) (Madde 207, 7.4.2015 tarih ve 29319 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.3.2015 tarih ve 6637 sayılı Kanunun 23/a. maddesi hükmü gereğince 15.5.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ
MADDE 208 - (Değişik 1. fıkra: KHK/562 - 6.7.1995) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile (...)(*) aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek göstege dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
_____
(*) Madde 208'in birinci fıkrasında yer alan "ikiden fazla dahi olsa" ibaresi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez.
Yurt dışında sürekli görevle bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.
TEDAVİ YARDIMI
MADDE 209 - (...) (Madde 209, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanun'un, 17.4.2008 tarih ve 5754 sayılıKanun'un 64. maddesi ile değişik 106. maddesinin (7) no.lu fıkrası hükmü gereğince, 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

CENAZE GİDERLERİ
MADDE 210 - (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.
(Değişik fıkra: KHK/2 - 23.12.1972)
209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.
GİYECEK YARDIMI
MADDE 211 - Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik  ile tesbit olunur.
YİYECEK YARDIMI
MADDE 212 - Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik  ile tesbit olunur.
YAKACAK YARDIMI
MADDE 213 - (27 Haziran 1989 tarih ve KHK/375 sayılı K.H.K.nin 32 nci maddesi (b) fıkrasiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
(...) (*)
_____
(*) 4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK'nın 4. maddesi hükmü gereğince 213. maddeden sonra gelen ek madde, 152. maddeye işlenmiş ve "Ek Madde" ibaresi ile başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
KISIM - VII
DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ
KURUMLARIN MEMURLARINI HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRME ESASLARI
MADDE 214 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.
BİRİMLERİ
MADDE 215 - Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir "Eğitim birimi" kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adını alır.
EĞİTİM MERKEZLERİ
MADDE 216 - Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar kurulu kararnamesiyle, kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.
Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir
DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI
MADDE 217 - Devlet memurları eğitimi genel plânı, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklariyle Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulur.
YURT DIŞINDA YETİŞTİRME
MADDE 218 - Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya yetiştirme-eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler.
Bunlardan sınıflarını kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtisas yapma müsaadesi verilebilir.
Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleri uygulanır.
RAPOR VERME
MADDE 219 - Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.
KOORDİNASYON VE DENETLEME
MADDE 220 - Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.
DEVLET MEMURLUĞUNA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ
MADDE 221 - Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle:
A) Kendi bünyeleri içerisinde meslekî öğretim ve eğitim yapabilirler.
B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.
C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.
SEÇME USULÜ
MaDDE 222 - Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler.
ÖĞRENCİ OKUTMA ŞARTLARINI DÜZENLİYEN YÖNETMELİKLER
MADDE 223 - Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul ve kurslar açabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma veya geri çeğrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşleri alınmak suretiyle, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir.Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. Özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır.
MECBURİ HİZMET
MADDE 224 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan,
a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar,
b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar,
Mecburi hizmetle yükümlüdürler.
(Değişik 2.Fıkra: 1KHK/311 - 14.1.1988) Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir. Mecburî hizmet yükümlülüğünün 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar.
MECBURİ HİZMETLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE 225 - (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Mecburî hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.
Bunlardan;
a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburî hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburî hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler.
b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.
c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburî hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburî hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.
d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburî hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir.
e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslardan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburî hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Millî Eğitim Bakanlığı bunların mecburî hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyacı olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmî Gazete'de ilân edilmek suretiyle tespit olunur.
Askerlikte geçen süre mecburî hizmetten sayılmaz.
Mecburî hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir.
KISIM - VIII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
DANIŞMA KURULLARI
MADDE 226 -(...) (Madde 226, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

YÜKSEK DANIŞMA KURULU
MADDE 227 -(...) (Madde 227, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

Bu kurul, Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Personel Başkanının başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır.
KAMU PERSONELİ YÜKSEK KURULU KARAR VERME USULÜ
MADDE 228 - (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
DEVLET MEMURLARI YÜKSEK KURULU
MADDE 229 - (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
DİĞER PERSONEL İÇİN KURULACAK KURULLAR
MADDE 230 - (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
Kamu personeli bilgi sistemi:
MADDE 231- (Değişik madde ve başlığı: 6111 - 13.2.2011 / m.114) Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ÇALIŞAN MEMURLARA UYGULANMIYACAK MADDELER
MADDE 232 - (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulannasını sağlama bakımından Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun; Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,
Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci,
Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci, maddeleri hükümleri uygulanmaz.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ÇALIŞAN MEMURLARA
UYGULANMAYA DEVAM OLUNACAK HÜKÜMLER
MADDE 233 - Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan "Disiplin"e ait 124-136 ncı maddelerindeki hükümlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygulanmasından, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.
İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ ÖĞRENİM
ÜYELERİ VE YARDIMCILARINA UYGULANMIYACAK MADDELER
MADDE 234 - (Bakanlar Kurulunun 23 Aralık 1972 tarih ve (2) sayılı kanun hükmündeki kararnamesinin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA DERHAL GEREKLİ GÖRÜLECEK KADROLAR
MADDE 235 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle kaldırılmıştır.)
22 OCAK 1962 TARİHLİ VE 1 SAYILI KANUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 236 - (22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesine dair olup yerine işlenmiştir.
EK MADDE 1 - (819 - 29.12.1966) (25 Haziran 1973 tarih ve 1765 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi (e) fıkrasiyle kaldırılmıştır.)
EK MADDE 2-(...) ( Ek Madde 2, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 3-(...) ( Ek Madde 3, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 4-(...) ( Ek Madde 4, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 5 - (819 - 29.12.1966) (25 Haziran 1973 tarih ve 1765 sayılı Kanunun geçici 7 inci maddesi (e) fıkrasiyle kaldırılmıştır.)
EK MADDE 6-(...) ( Ek Madde 6, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 7-(...) ( Ek Madde 7, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:
EK MADDE 8- (Değişik madde ve başlığı: 6111 - 13.2.2011 / m.115 / Yürürlük / m.215/ı) Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.
b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.  

GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME ŞARTLARI
EK MADDE 9-(...) ( Ek Madde 9, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 10 - (1327 - 31.7.1970) Bu kanun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.
EK MADDE 11 - (1327 - 31.7.1970) (Bu Kanunun 59 uncu maddesindeki "Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi" ibarelerinden sonra "Memurluklarına" kelimesi ilavesine dair olup yerine işlenmiştir.)
EK MADDE 12 - (1327 - 31.7.1970) Bu Kanunun ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse edilen bütün kurumlarda organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanması şarttır.
Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Dvlet bütçe uzmanı ve Devlet Perosnel Başkanlığına Devlet Personel uzmanı kadroları verilir.
Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talepleri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.
Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile düzenlenir.
EK MADDE 13-(...) ( Ek Madde 13, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 14 - (1897 - 15.5.1975) Bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Personel Başkanlığına bu dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanaliyle başvururlar. Bu başvurmalarla ilgili işlemlerin yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tesit edilir.
EK MADDE 15 - (1897 - 15.5.1975) Bu kanunda geçen "Devlet Memuru" deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları birlikler memurlarını da kapsar.
EK MADDE 16-(...) ( Ek Madde 16, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 17-(...) ( Ek Madde 17, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 18-(...) ( Ek Madde 18, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

KIYAFET MECBURİYETİ
EK MADDE 19 - (2670 - 12.5.1982) Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.
İKAMET MECBURİYETİ
EK MADDE 20-(...) ( Ek Madde 20, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

BAZI GÖREVLERE ATAMALAR
EK MADDE 21-(...) ( Ek Madde 21, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 22 - (...) (Ek Madde 22, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanun'un, 17.4.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun'un 64. maddesi ile değişik 106. maddesinin (7) no.lu fıkrası hükmü gereğince, 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 23 - (KHK/241 - 26.6.1984) (Değişik: KHK/375 - 27.6.1989) (12 Nisan 1990 tarih ve KHK/420 sayılı K.H.K.nin 15 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı K.H.K.nin 16 ıncı maddesi gereğince bu hüküm 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.)
EK MADDE 24 - (KHK/241 - 26.6.1984) Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara müteakip ayın aylığına mahsuben Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu şekilde yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölümü halinde geri alınmaz.
EK MADDE 25-(...) ( Ek Madde 25, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 26 - (Değişik: KHK/269 - 23.1.1987) a) (KHK/527 - 18.5.1994) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez. (*)
b) (Değişik: KHK/281 - 18.5.1987) Bu görevlerde (....) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.(**)
926 sayılı Kanun'a tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir. (***)
(Son fıkra, 23 Şubat 1995 tarih ve KHK/547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, 15.4.1995'den geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
(*) 9.4.1990 tarih ve 418 sayılı K.H.K. ile değiştirilen a bendi Anayasa Mahkemesinin 27.11.1993 tarih ve 21771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5.2.1992 gün ve E.1990/22 - K.1992/6 sayılı kararıyla, yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiş, yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(**) (...) içindeki (Valiler için İl Valiliğinde) ibaresi 1 Temmuz 1992 tarih ve 3828 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile kaldırılmıştır.
(***) GEÇİCİ MADDE (KHK/351 - 23.12.1988) Müsteşar, Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış olup, 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 nci maddelerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da mezkur fıkra hükümleri uygulanır.
EK MADDE 27 - (KHK/243 - 29.11.1984) 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13.12.1960 gün ve 160 sayılı Kanunun dördüncü maddesine yapılan atıflar 08.06.1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
EK MADDE 28 - (KHK/281 - 18.5.1987) (2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-g maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 29 - (KHK/281 - 18.5.1987) Milli İstihbarat Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümleriyle bağlı olmaksızın; Başbakan tarafından belirlenecek uzmanlığı gerektiren alanlarda, Başbakan onayı ile kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
68 yaşını geçmemek kaydıyla Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir ve sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usûl ve esasları, ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri ile diğer hakları Başbakan tarafından tesbit edilir.
Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personel, aksine talepler olmadığı takdirde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir; bunlar hakkında 01.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
EK MADDE 30-(...) ( Ek Madde 30, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 31 - (3649 - 17.5.1990) Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin;
a) Vekâlet verdikleri avukata, Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret,
b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar,
Kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
EK MADDE 32 - (KHK/527 - 18.5.1994) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (...)(**) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği  ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.
(*) Ek Madde 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 hizalarında yazılı K.H.K.lerle yürürlüğe konulmuş, 1.2.1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunun ek maddesi olarak düzenlenmiştir.
_____
(**) EK Madde 32' nin birinci fıkrasında geçen “ilköğretim müfettişleri hariç” ibaresi, 4.6.2010 tarih ve 5984 sayılı Kanun'un 4/ç maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
EK MADDE 33 - (Değişik: 5947 - 21.1.2010 / m.10) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri (Ek ibare: 6552 - 10.9.2014 / m.69)“, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri” ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle: 6514 - 2.1.2014 / m.10) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda (Ek ibare: 6552 - 10.9.2014 / m.69) “aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz .
(Değişik: 6639 - 27.3.2015 / m.10) 
Gösterge

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip
150

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar
135

c) Diş tabibi ve eczacılar
120

ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli
90

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli
75

e) Diğer personel
55

 

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar (Ek ibare: 6552 - 10.9.2014 / m.69) “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar” hakkında da uygulanır.
İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.
Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.  

YURTDIŞI EĞİTİM MASRAFLARININ TAHSİLİ
EK MADDE 34 - (4160 - 1.8.1996) İlgili anunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi" ile Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır.
Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından mecburi hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenen şekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup edilir.
(Değişik 3. fıkra: 5234 - 17.9.2004 / m.1/g - Yürürlük m.34/c) Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve geri çağrılma hallerinde de ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. Bu yönetmelik Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanır. 30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri uyarınca yurtdışına gönderilen öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün dışındadır.
YURT İÇİNDE OKUTULAN ÖĞRENCİLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ
EK MADDE 35 - (4160 - 1.8.1996) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.
Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz(**).
(**) 1 Ağustos 1996 tarih ve 4160 sayılı Kanunun 6-b maddesi hükmü gereğince 19.7.1996'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONU TARAFINDAN YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME 
EK MADDE 36- (Ek: KHK 631 - 4.7.2001 / m.8 - Yürürlük m.19 b) Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk vatandaşları ile soydaşların kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, bu Kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilenler, bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara ayrıca, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının %60'ını geçmemek üzere (Ek ibare: 5234 - 17.9.2004 / m.1/h) "hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın" Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda ödeme yapılır. Bu şekilde yurt dışında görevlendirilen personele ayni veya nakdi olarak yapılan diğer ödemeler bu ödemeden mahsup edilir.
Kapsama dahil personel, yurt dışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından bu maddeye göre görevlendirilebilir.
Bu madde uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür bakanlıkları ile (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.102/c) “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının” görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
EK MADDE 37- (Ek: KHK 631 - 4.7.2001 / m.8 - Yürürlük m.19 b) 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan hükümlerin, yükselinebilecek derece ve kademeler hakkındaki sınırlamaları, 67 nci madde hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz.
YURT DIŞI EĞİTİM
EK MADDE 38 - (Ek: 5234 - 17.9.2004 / m.1/i - Yürürlük m.34/c) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.
Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan ödenek tutarını aşmayacak şekilde tespit edilir.
EK MADDE 39 - (Ek: 5378 - 1.7.2005 / m.21) Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/17-ç) “engelli”, olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.
EK MADDE 40- (Değişik: 6495 - 12.7.2013 / m.73/l-1) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Uzman istihdamı
EK MADDE 41- (Ek : KHK/666 - 11.10.2011 / m.3 / Yürürlük / m.8/a) Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.22) “merkez teşkilatları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında” uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir. Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadro unvanlarını tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Uzman yardımcılığına atanabilmek için; 48 inci maddede sayılan şartlara ek olarak, yapılacak yarışma sınavında başarılı olma ve (...)(*) en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bu bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.
_____
(*) EK MADDE 41'in ikinci fıkrasında yer alan “Adalet Uzman Yardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için” ibaresi, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ' de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 8/d. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Öğrenim dalları itibarıyla belirlenecek uzman yardımcılığı kadrolarına giriş sınavı için, eleme sınavı sonucunda aranacak puan türleri, taban puanları ve sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı tespit edilerek, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir. Ancak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz. Yazılı sınav, kurumun görev alanına göre yönetmelikle belirlenen konulardan yapılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sınav komisyonu, kurum içinden veya dışından yönetmelikle belirlenen kişilerden oluşur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.
Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
(Değişik ibare: 6495 - 12.7.2013 / m.8/d) “İkinci, üçüncü” , dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan hükümler, 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman ve uzman yardımcılarından merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlar, (Değişik ibare : 6253 - 1.12.2011 / m.41/2-b) “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları” ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman ve uzman yardımcıları hakkında da uygulanır.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında bu madde uyarınca (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.22) “istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında istihdam edilen Silahlı Kuvvetler Uzmanları ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcıları,” bu madde ile bakanlıkların merkez teşkilatı için oluşturulan uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal haklar ile 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.
EK MADDE 42- (Ek : KHK/666 - 11.10.2011 / m.3 / Yürürlük / m.8/a) 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlı kadrolar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yarışma ve yeterlik sınavıyla atanılan kadro ve pozisyonlarına alınacak personele ilişkin yapılacak sınavlara; kanunlarında belirtilen fakülte ve/veya bölümlerin yanısıra ilgili kamu kurum ve kuruluşunca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmeliklerinde belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar da başvurabilir.
Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma
EK MADDE 43 - (Ek : 6663 - 29.1.2016 / m.10) Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin
normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
KISIM - IX
GEÇİCİ HÜKÜMLER
SINIF HAKKINDAKİ TEKLİFLERİN İKİ AY ZARFINDA BİLDİRİLMESİ
GEÇİCİ MADDE 1 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle kaldırılmıştır.)
DÜZENLENECEK KADROLARIN BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ
GEÇİCİ MADDE 2 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle kaldırılmıştır.)
İNTİBAK İŞLEMLERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
GEÇİCİ MADDE 3 - (31.12.1972 tarih ve (2) sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
SINIFLARA GİRECEK PERSONELİN İNTİBAKINI YAPACAK MERCİ
GEÇİCİ MADDE 4 - (Değişik: 1237 - 31.7.1970) (23.12.1972 tarih ve (2) sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MEMURLARIN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR
GEÇİCİ MADDE 5-(...) (Geçici Madde 5, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

DAİMİ HİZMETLİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR
GEÇİCİ MADDE 6-(...) (Geçici Madde 6, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ HİZMETLİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR
GEÇİCİ MADDE 7 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) (23.12.1972 gün ve KHK/2 sayılı K.H.K.nin 5 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
KADROYA BAĞLI YEVMİYELİ PERSONEL İLE
İŞÇİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR
GEÇİCİ MADDE 8-(...) (Geçici Madde 8, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

BELİRLİ SINIFLARA DÖNECEKLERİN KIDAM HAKKI
GEÇİCİ MADDE 9 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
BELİRLİ SINIFLARA DÖNECEKLER
GEÇİCİ MADDE 10 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNECEKLERE TANINAN KIDEM HAKKI
GEÇİCİ MADDE 11 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
MEMURİYET DIŞINDA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEKNİK HİZMETLERDE
ÇALIŞMIŞ OLANLARIN GEÇMİŞ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GEÇİCİ MADDE 12-(...) (Geçici Madde 12, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİNDE
ÇALIŞTIRILAN PERSONELE UYGULANACAK MALİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 13-(...) (Geçici Madde 13, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

İNTİBAK İŞLERİNDE UYULACAK ESAS VE ÖLÇÜLER
GEÇİCİ MADDE 14 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
ESKİ HÜKÜMLERİN KİMLERE UYGULANACAĞI
GEÇİCİ MADDE 15 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

ÖDENEKLERLE İLGİLİ ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SÜRESİ
GEÇİCİ MADDE 16 - (23.12.1972 tarih ve (2) sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
KADEMELERDE VE KADEME İÇİNDE İNTİBAK
GEÇİCİ MADDE 17 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
334 SAYILI KANUNDAN FAYDALANANLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİ
GEÇİCİ MADDE 18 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

İNTİBAK HÜKÜMLERİNİN ŞEKİL VE ŞARTLARININ YÖNETMELİKTE BELİRTİLMESİ
GEÇİCİ MADDE 19 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

BU KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER
YÜRÜRLÜĞE KONULUNCAYA KADAR ESKİLERİNİN
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DEVAM OLUNACAĞI
GEÇİCİ MADDE 20-(...) (Geçici Madde 20, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

ÖDEMELERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
GEÇİCİ MADDE 21 - (31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 87 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
İNTİBAK VE UYGULAMA KOMİSYONU
GEÇİCİ MADDE 22 - (Değişik: 1327 - 31.7.1970) (23.12.1972 tarih ve (2) sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 23-(...) (Geçici Madde 23, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 24 - (23.12.1972 tarih ve (2) sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 25 - (Ek: 1136 - 19.3.1969) (26 Şubat 1970 tarih ve 1238 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 26-(...) (Geçici Madde 26, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 27-(...) (Geçici Madde 27, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 28-(...) (Geçici Madde 28, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 29-(...) (Geçici Madde 29, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 30-(...) (Geçici Madde 30, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 31-(...) (Geçici Madde 31, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 32-(...) (Geçici Madde 32, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 33-(...) (Geçici Madde 33, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 34- (Ek: 5535 - 29.6.2006 / m.3) 78 inci maddeye göre yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eğitimin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar, görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde memurluktan çıkarılmış olanlar ile yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden mecburi hizmetin devredilmesine imkan bulunmayan başka bir göreve geçmiş olanlardan haklarında borç takibi işlemi devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için;
a) Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, anılan maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için faiz uygulanmaksızın hesaplama yapılır.
b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.
Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan düşülür.
Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibi işlemlerine son verilir.
AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ
GEÇİCİ MADDE 35- (Ek: 5538 - 1.7.2006 / m.6) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde hukuk müşaviri olarak görev yapanlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesiyle anılan genel müdürlükler adına ihdas edilen hukuk müşaviri kadrolarına atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekalet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da avukatlık vekalet ücreti ödenir. İlgili genel müdürlüklerin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü taşra muhasebe birimlerinin hesaplarında bulunan avukatlık vekalet ücretlerinin tamamı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonunda, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında 31/12/2008 tarihi itibarıyla kalan avukatlık vekalet ücretlerinin tamamı ise anılan tarihte gelir kaydedilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanlara, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekalet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak, bu yıllarda avukatlık vekalet ücretinden yararlanmamış olmaları kaydıyla 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanunhükümleri kıyas yolu ile uygulanmak suretiyle avukatlık vekalet ücreti ödenir.
Geçiş hükümleri:
GEÇİCİ MADDE 36- (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.116) A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.
B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır.
C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır.
D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.
GEÇİCİ MADDE 37- (Ek: KHK/632 - 2.6.2011 / m.1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.
4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 38 - (...)Geçici Madde 38, Anayasa Mahkemesi'nin 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.2.2013 T., 2011/89 E. ve 2013/29 K. sayılı Kararı ile, KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE girmek üzere iptal edilmiştir.  


GEÇİCİ MADDE 39- (Ek : KHK/666 - 11.10.2011 / m.4) Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarında uzman ve uzman yardımcılıkları ile bakanlıkların 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen merkez teşkilatına ait uzman ve uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda kullanılmak üzere genel idare hizmetleri sınıfından üçüncü dereceli ikibin adet uzman, dokuzuncu dereceli üçbin adet uzman yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları derece ve unvan değişikliği yapmak suretiyle anılan bakanlıklar ve kurumlara tahsis etmeye, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu fıkraya göre tahsis edilen kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Cetvellerin anılan bakanlıklar ile kurumlara ait ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerde yer alan kurumların 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alan uzman ve uzman yardımcısı kadrolarından teknik hizmetler sınıfında bulunanların hizmet sınıfı, genel idare hizmetleri olarak değiştirilmiştir. Bu kadrolarda bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan özel hizmet tazminatı oranının uygulanması sonucunda bulunacak tutar ile hizmet sınıfının değişmesi sonucu belirlenen özel hizmet tazminatı oranının uygulanması sonucunda bulunacak tutar arasındaki fark, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman yardımcıları,(Değişik ibare : 6253 - 1.12.2011 / m.41/2-c) “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman yardımcıları” ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman yardımcıları kadro veya pozisyonlarında bulunanların yeterlik sınavları ve ilgili uzmanlık kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.(*) (Ek cümle : 6495 - 12.7.2013 / m.8/e) “Ancak, söz konusu mevzuatta yabancı dil yeterliğine ilişkin şartların ek 41 inci maddede öngörülenlerden daha ağır olması hâlinde, yabancı dil yeterliğine ilişkin ek 41 inci madde hükümleri uygulanır.”
_____
(*) Geçici Madde 39'ın birinci ve üçüncü fıkraları”, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 8'a maddesi hükmü gereğince yayımı tarihinde ve ikinci fıkrası 666 sayılı KHK'nın 8'e maddesi hükmü gereğince 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer. 
_____
GEÇİCİ MADDE 40- (Ek : 6428 - 21.2.2013 / m.19) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolarında bulundukları sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 41- (Ek : 6495 - 12.7.2013 / m.9) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 
a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,
6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,
8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,
9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi,
11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,
12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,
13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,
14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,
16) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,
18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,
19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,
21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,
24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,
uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre l90 sayılı Kanun Hükmünde Karamameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,
b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.
Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
25/6/2013 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.
25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyon sayısının 300’ün altına düşmesi hâlinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.
Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 42 - (Ek : 6663 - 29.1.2016 / m.11) 36 nci maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.
SINIFLARA İNTİBAK
EK GEÇİCİ MADDE 1 - (1327 - 31.7.1970) Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personelden bu kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev gözönünde tutularak sınıflara dahil edilirler.
ÖĞRENİM DURMU DEĞİŞMEYENLERİN DERECE VE KADEMELERE İNTİBAKI
EK GEÇİCİ MADDE 2 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: 1897 - 15.5.1975) 01.03.1970 tarihi ile 30.11.1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedemiyle intibakı yapılmış olanlar ile 30.11.1970'den 01.03.1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.
A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 01.03.1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede tespit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.
B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir.
C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerin daimî komisyon üyeliğinde,
b) Subay, askerî memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda,
c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri saklıdır.)
d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazaî rüşt kararı alınmak suretiyle veya mecburî hizmetin ifası nedemiyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşın bitirilmesinden önce bu görevlerde,
e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'ü),
f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3'ü),
g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü),
h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 2/3'ü,
i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında aslî kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,
k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü),
D) 01.03.1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir.
a) Devlet lisan imtihanını vermek,
b) Fevkalâde başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle, tespit edilen normal süreden erken terfi etmek,
c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardan veya benzer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler,
d) 01.03.1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen süreler.
E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi önğörülen durumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 01.03.1975 tarihinden önce ibraz etmiş bulunanlara sözü edilen hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.
F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.
a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve normal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,
b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,
Hizmet süreleri,
G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,
H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.
İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.
1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış haktır.
1. - 30.11.1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;
a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,
b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87 nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç),
Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır.
Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Bunların 30.11.1970 tarihinden sınra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır.
2. - Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hükümlerine göre yapılır.
ÖĞRENİM DURUMLARI DEĞİŞENLERİN İNTİBAKI
EK GEÇİCİ MADDE 3 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: 1897 - 15.5.1975) 01.03.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30.11.1970 tarihinden 01.03.1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin, derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden tespit olunur.
İNTİBAKTA ESAS ALINACAK DERECE VE
KADEMELERİ AYRICA TESPİT OLUNANLAR
EK GEÇİCİ MADDE 4-(...) (Ek Geçici Madde 4, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

İSTİSNAİ MEMURİYET KADROLARINDA OLANLARIN DURUMU
EK GEÇİCİ MADDE 5 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/12 - 31.5.1974) (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle Kanun metinden çıkarılmıştır.)
SONSUZ İZİNLİ CAMİ GÖREVLİLERİNİN DURUMU
EK GEÇİCİ MADDE 6-(...) (Ek Geçici Madde 6, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

HAKİMLER, HAKİM YARDIMCILARI, SAVCILAR, SAVCI YARDIMCILARI, DANIŞTAY VE SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI
EK GEÇİCİ MADDE 7-(...) (Ek Geçici Madde 7, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

EK GEÇİCİ MADDE 8-(...) (Ek Geçici Madde 8, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

2847 SAYILI KANUNLAR İLE BUNLARIN EK VE DEĞİŞİKLİKLERİNE TABİ KURUMLAR
EK GEÇİCİ MADDE 9 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: 1897 - 15.5.1975) 3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 inci madedeki esaslar dairesinde kadrolarını tespit ederler.
B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alınır.
Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır. Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sayılı Kanunun istisnaî memurlarla ilgili hükümleri uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 10 - (1327 - 31.7.1970) (11 Kasım 1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK GEÇİCİ MADDE 11-(...) (Ek Geçici Madde 11, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

TİYATRO, OPERA, BALE SANATKARLARI VE ORKESTRA TEKNİK PERSONELİ
EK GEÇİCİ MADDE 12 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar, sanatkâr olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 10.06.1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanun 14.07.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanun, 14.07.1970 tarihli ve 1310 sayılı Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak:
A) 14.07.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14.07.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde idari sözleşme ücret limitleri aşağıdaki tutarlara yükseltilmiştir
Stajyerler1650
Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar)1100 - 3700
Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar)1500 - 5000
Sanatkâr memurlar2000 - 7000
Bu tutarlara 1309 sayılı Kanunun 17 nci, 1310 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre herhangi bir zam yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurları göstergelerine uygulanacak katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya eksiliş oranında artırılır veya eksiltilir.
B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;
1 - Stajiyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve bu derecenin;
2 - Sanatkârların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 1 inci derecenin;
3 - Sanat uygulatıcıların (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esas ücret dereceleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;
4 - Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esas ücretleri 13 üncü derecenin ilk kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin; son kademesine kadar yükselir.
C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlere göre işlem yapılır.
D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümleri hariç) bütün hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.
(Ek fıkra: KHK/243 - 29.11.1984) (Değişik: KHK/272 - 4.3.1987)
Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkârları ve sanatçı öğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu maddenin (B) ve (D) bendlerinde yer alan hükümler uygulanır. Halen görevde bulunanların durumları da buna göre yeniden düzenlenir.
BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI, ŞEHİR VE BELEDİYE KONSERVATUVAR VE ORKESTRASI
EK GEÇİCİ MADDE 13 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarının teknik bünyeye dahil olan stajiyer, uzman memurlar uygulatıcı uzman memurlar ve sanatkârlar hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29.07.1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu Kanunla atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;
A) Teknik bünyeye dahil stajiyer ve sanatkârların sözleşme ücretleri ve emeklilik keseneğine esas aylıkları bakımından başlangıç ve en son yükselebilecekleri derece ve kademeleri hakkında, bu Kanunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları uygulanır.
Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkârlar ve stajiyerler için ek geçici 12 nci maddenin (A) bendi ile yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir.
B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarında çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında bu Kanunun belediyeler personeli ile ilgili hükümleri uygulanır.
(Değişik ikinci fıkra : 5917 - 25.6.2009 / m.16 / Yürürlük / m.48) Sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının sözleşmeli personel olarak istihdamı için kullanılacak olan pozisyonların unvanı ve sayısı ile tip sözleşmeleri ve ücretleri için Maliye Bakanlığından vize alınması yönünde yılı bütçe kanunları dâhil ilgili mevzuatında düzenlenmiş olan hükümler, bu madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz. 

(Ek Fıkra: KHK/5 - 30.5.1973) Bu madde kapsamına giren Kuruluşların 29.07.1960 tarihli ve 37 sayılı kanun kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahil stajyer, uzman memur, uygulatıcı uzman memur ve sanatkârları hakkında ek geçici 12 nci maddenin (B) bendi hükmü uygulanır.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI ÜYELERİ
EK GEÇİCİ MADDE 14 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna dahil olan personeli hakkında bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;
A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylıklarının hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır.
B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;
1) Stajiyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,
2) Sanatkârlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 inci derecenin son kademesine, Kadar yükselebilirler.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşu dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleri uygulanır.
(Ek Fıkra: KHK/5 - 30.5.1973) Bu madde hükümleri Devlet Senfoni Orkestrası personeli hakkında da uygulanır.
TİYATRO, OPERA, BALE SANATKARLARI İLE
ORKESTRA TEKNİK PERSONELİNİN İNTİBAKI
EK GEÇİCİ MADDE 15 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: 1897 - 15.5.1975) Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan sanatkâr, sanatkâr öğretmen, stajyer sanatkâr ve sanatkâr niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.
1309 ve 1310 sayılı Kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücretler ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin halen almakta oldukları brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarını ihlâl etmez.
Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkârlardan 4 yıllık yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkârlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkârlarla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren pesonelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır.
DEVLET SANATÇILARI VE SANATKARLAR
EK GEÇİCİ MADDE 16 - (Değişik: 2595 - 12.2.1982) (Değişik 1. fıkra: KHK/272 - 4.3.1987) Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12,13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkârları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
(Değişik 3.Fıkra: KHK/378 - 22.8.1989) Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer malî haklar; ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
(Ek fıkra: KHK/527 - 18.5.1994)
Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgililendirilirler. Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MEHTERAN BÖLÜĞÜ SANATKARLARI
EK GEÇİCİ MADDE 17 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/12 - 30.5.1974) (Kabul: 1897 - 15.5.1975) Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkârları hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.
A) Sözü edilen sanatkârların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır.
B) Bu kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;
1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,
2) Sanatkârlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kademesine, Kadar yükselebilirler.
Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.
BU KANUNA TABİ KURUMLARDA İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR
İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER
EK GEÇİCİ MADDE 18-(...) (Ek Geçici Madde 18, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

657 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN
KURUMLAR MENSUPLARINA UYGULANACAK KATSAYI
EK GEÇİCİ MADDE 19 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanların aylık miktarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olan katsayı uygulanır.
MEMUR YARDIMLAŞMA KURUMU KESENEĞİ
EK GEÇİCİ MADDE 20 - (12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi (a) fıkrasiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK GEÇİCİ 7, 9, 12, 13 VE 14 ÜNCÜ MADDELER KAPSAMINA GİREN PERSONELE, BU KANUNA TABİ MEMURLARA, ÖDENENLER DIŞINDA ÖDEME YAPILAMIYACAĞI VE BUNLARA UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER
EK GEÇİCİ MADDE 21 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik 1. fıkra: 2543 - 22.10.1981)
Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri ile 30 ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır.
178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai ödenmez) hükmü, TRT'nin haber ve program hizmetlerinde çalışan elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.
Bu kanunun: İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, malî sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel hakkında da uygulanır. Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayılı kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır. Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestraları ve Devlet Konservatuvarlarında görevli sanatkâr ve sanatkâr yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro, opera ve orkestralarda görevli sanatkârların sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hizmetlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.
EK GEÇİCİ MADDE 22-(...) (Ek Geçici Madde 22, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 23-(...) (Ek Geçici Madde 23, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 24-(...) (Ek Geçici Madde 24, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 25 - (1327 - 31.7.1970) Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine göserge tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intıbakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.
(*) Ek geçici 23 ncü maddenin, Bakanlar Kurulunun 28 Kasım 1970 gün ve 7-1636 sayılı kararının 1 nci maddesi kapsamına girenler açısından biçim yönünden iptaline, Anayasa Mahkemesinin 15 Şubat 1977 tarih ve E.1976-50, K.1977/13 sayılı karariyle iptal edilmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 26-(...) (Ek Geçici Madde 26, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 27 - (1327 - 31.7.1970) (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
36 NCI MADDENİN (A) BENDİNİN 11 İNCİ FIKRASINDA SAYILAN MEMURLUKLARI ÖZEL KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK ALMIŞ BULUNANLARIN DURUMLARI
EK GEÇİCİ MADDE 28-(...) (Ek Geçici Madde 28, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

DOKTORA MASTER VE UZMANLIK YAPANLARIN İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK SÜRE
EK GEÇİCİ MADDE 29 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/5 - 30.5.1973) (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK GEÇİCİ MADDE 30-(...) (Ek Geçici Madde 30, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

BU KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KURUMLAR
PERSONELİNE 68 İNCİ MADDENİN UYGULANACAĞI
EK GEÇİCİ MADDE 31 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/2 - 23.12.1972) Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp da aylıklarını bu Kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına 68 inci maddedeki şartlar ve atanmasındaki usule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.
EK GEÇİCİ MADDE 32-(...) (Ek Geçici Madde 32, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

EK GEÇİCİ MADDE 33-(...) (Ek Geçici Madde 33, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 34-(...) (Ek Geçici Madde 34, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

EK GEÇİCİ MADDE 35-(...) (Ek Geçici Madde 35, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 36 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/8 - 8.10.1973) (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK GEÇİCİ MADDE 37-(...) (Ek Geçici Madde 37, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 38 - (Bakanlar Kurulunun (1) sayılı kanun hükmündeki kararnamesiyle eklenmiş, ancak 23 Ekim 1972 tarih ve 7/5225 sayılı kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
MEMURLARDAN ÜST DERECEDE ÖĞRENİM SAYILMAYAN MESLEKİ ÖĞRENİM GÖRENLERE KADEME İLERLEMESİ UYGULANACAĞI
EK GEÇİCİ MADDE 39 - (KHK/2 - 23.12.1972) (Değişik: KHK/8 - 8.10.1973) (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DIŞ KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HİZMETLİLERİN İNTİBAKI
EK GEÇİCİ MADDE 40 -(...) (Ek Geçici Madde 40, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

İNTİBAKLAR SIRASINDA GÖREVDE OLMAYANLAR HAKKINDA UYGULANACAK İŞLEM
EK GEÇİCİ MADDE 41-(...) (Ek Geçici Madde 41, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MECBURİ HİZMETLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ORTADAN KALKMASI
EK GEÇİCİ MADDE 42-(...) (Ek Geçici Madde 42, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

1, 2, 3 VE 4 ÜNCÜ DERECE GÖREVLERE 01.12.1971 TARİHİNDEN SONRA ATANANLARIN BU GÖREVLERDE EVVELCE GEÇEN SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EK GEÇİCİ MADDE 43-(...) (Ek Geçici Madde 43, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

AYLIK VE YEVMİYE TUTARLARI ARASINDAKİ FARKIN TANIMI
ü EK GEÇİCİ MADDE 44-(...) (Ek Geçici Madde 44, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

İNTİBAK İŞLEMLERİNİ YAPACAK MERCİİ
EK GEÇİCİ MADDE 45 - (KHK/2 - 23.12.1972) (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
68 İNCİ MADDE UYARINCA YAPILACAK ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK SÜRELER
EK GEÇİCİ MADDE 46-(...) (Ek Geçici Madde 46, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI İLE
GELİŞTİRİLECEK HAŞHAŞ İKAME BÖLGESİ TEŞKİLATINDA
ÇALIŞTIRILACAKLARIN İSTİHDAM ESASLARI
EK GEÇİCİ MADDE 47-(...) (Ek Geçici Madde 47, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 48 - (KHK/2 - 23.12.1972) Özel kanununda değişiklik yapılıncaya kadar;
a - MİT Müsteşarlığında özel görevlerin ifası için sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar hakkında 4 üncü maddedeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaz. Bunların hizmete alınmalarında, Başbakan yetkilidir.
b - MİT Mensuplarından Teşkilât'ta çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca görülenler, Başbakanlık Teşkilâtında başka bir göreve, MİT Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar.
EK GEÇİCİ 8 İNCİ MADDE KAPSAMINA GİRENLERİN İNTİBAKI
EK GEÇİCİ MADDE 49-(...) (Ek Geçici Madde 49, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ 40 INCI MADDE KAPSAMINA GİRENLERİN İNTİBAKI
EK GEÇİCİ MADDE 50-(...) (Ek Geçici Madde 50, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

EK GEÇİCİ MADDE 51-(...) (Ek Geçici Madde 51, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 52-(...) (Ek Geçici Madde 52, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 53 - (KHK/8 - 8.10.1973) (15 Mayıs 1979 tarih ve 1897 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK GEÇİCİ MADDE 54-(...) (Ek Geçici Madde 54, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

EK GEÇİCİ MADDE 55-(...) (Ek Geçici Madde 55, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 56-(...) (Ek Geçici Madde 56, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

EK GEÇİCİ MADDE 57-(...) (Ek Geçici Madde 57, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

EK GEÇİCİ MADDE 58-(...) (Ek Geçici Madde 58, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 59 - (4056 - 28.12.1994) Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirebilirler.
Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE -(...) (22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı KHK ile eklenen Ek Geçici Madde , 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNA EK VE DEĞİŞİKLİK KANUNLARINDA MEVCUT VE ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ VE EK GEÇİCİ MADDELER
BU KARARNAMEYE GÖRE YAPILACAK İNTİBAKLARIN ESASLARI
GEÇİCİ MADDE 1 - (KHK/2 - 23.12.1972) 30.11.1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 1327 sayılı Kanuna göre yapılan intibaklar, 30.11.1970 tarihindeki hukukî durumlar esas alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde 01.06.1973 tarihinden geçerli olmak üzere ek geçici 45 inci maddede sözü edilen yönetmelik esaslarına göre yeniden düzenlenir.
Bu düzenlemede 01.12.1970 tarihi ile 01.06.1973 tarihi arasında geçen ve geçecek başarılı hizmet süreleri, ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları derece ve kademeler üzerine eklenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede 68 inci madeddeki derece yükselmesine ilişkin kanunî bekleme sürelerinden artan süreler üst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate alınır.
Şu kadar ki, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşanlar hakkında yukarıdaki fıkra ile değerlendirilmesi öngörülen süreler sadece kademe ilerlemesinde sayılır.
Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlarda değerlendirilecek bu süre öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.
BU KARARNAME İLE YAPILAN İNTİBAKLAR SONUNDA MEMURLAR LEHİNE DOĞAN FARKLARIN 1.6.1973 DEN İTİBAREN ÖDENECEĞİ
GEÇİCİ MADDE 2 - (KHK/2 - 23.12.1972) 657 sayılı kanuna 1327 sayılı kanunla eklenen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası ve diğer intibak hükümlerine göre tesbit edilen derece ve kademe aylıklarının ödenmesine 31.5.1973 tarihine kadar devam olunur.
Bu kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet memuru (her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısiyle 1.3.1970 tarihinden 1.6.1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.(*)
Ancak, 1.3.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı kanun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir.(*)
İntibaklar sonucunda bulunacak derece ve kademe, personelin halen bulunduğu derece ve kademeden aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. Ancak, bu yükselmede, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri, ilgililerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçemez.
Şu kadar ki, bunlardan 01.06.1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliye ayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet, yaş haddi veya ölüm sebebiyle görevlerinden ayrılanların emeklilik işlemleri, bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanmasından önceki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek farkları ilgililerce, karşılıkları da kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenir.
(*) Anayasa Mahkemesinin 8 Ekim 1974 tarih ve E.1974/18, K.1974/42 sayılı karariyle:
1 - Maddenin ikinci fıkrasındaki "Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet memuru (her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunan dahil) lehine doğan durumlar dolayısiyle 1.3.1970 tarihinden 1.6.1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz" hükmünün, 31.7.1970 günlü, 1327 sayılı Kanunun ek geçici 2. maddesinin (b) işaretli fıkrasında yer alanlar açısından Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,
2 - İptal hükmünün olayla ve yalnız tarafları bağlayıcı nitelikte olması gerekmediğine,
3 - İptal kararı sonucu olarak, aynı maddenin birinci fıkrasındaki "657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 2. maddenin (b) fıkrası ve diğer intibak hükümlerine göre tesbit edilen derece ve kademe aylıklarının ödenmesine 31.5.1973 tarihine kadar devam olunur" ve üçüncü fıkrasındaki "Ancak, 1.3.1970 - 31.11.1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir." kurallarının da yukarıda sözü geçen (b) fıkrasında yazılı olanlar açısından artık uygulanmamaları gerektiğinden 22.4.1962 günlü. 44 sayılı Kanunun 28. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yalnız sözü geçenler iptallerine karar verilmiştir.
Ayrıca, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 01.06.1973 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların kararname hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli aylık ve ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır.
GEÇİCİ MADDE 3 - (KHK/5 - 30.5.1973) Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine ait işlemlerin 01.06.1973 tarihine kadar tamamlanamaması halinde yeni intibak çizelgelerinin tanzimini müteakıp gerekli tediye ve kesinti işlemleri yapılmak kaydiyle aylıkların geçici 2 nci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ödenmesine devam olunur.
İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde, Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yılı Bütçe Kanununun kadrolara ilişkin hükümlerine göre kadro işlemleri tamamlanıncaya kadar aylıklar, intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece ve kademeler üzerinden ödenir.
Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 01.10.1973 tarihini geçemez. Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet Memurları hakkında intibak hükümlerinin uygulanması sonucunda ulaştıkları dereceleri, yurt dışı görevlerine ilişkin kadro derecesini aşanlar hakkında 161 inci maddenin (B) bendine göre işlem yapılır. Bu gibilerin yurt dışı aylıkları mezkûr maddeye göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmak suretiyle bulunur. Bu suretle tespit olunacak aylık tutarlarına tekabül eden döviz miktarı (yurt dışı emsallerde bir değişiklik yapılmadıkça) 31.05.1973 tarihinde aldıkları döviz miktarını geçemez.
Şu kadar ki, bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleri derece ve kademeden emeklilik kesenekleri ödemelerine ve bu derece emeklilik yönünden kademe ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.
GEÇİCİ MADDE 4 - (KHK/5 - 30.5.1973)
A) Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet Memuruna;
a) Ulaştığı derece 31.05.1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin üstünde olduğu takdirde bu kadroda değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece ve kademeden,
b) Ulaştığı derece 31.05.1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesine eşit olduğu takdirde bu derece ve bulunacak kademeden,
aylık ödenir.
Şu kadar ki, durumları (a) fıkrasına uyanlardan, 31.05.1973 tarihinde almakta oldukları aylıkların derece ve kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara, ulaştıkları derecedeki bu göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül eden kademenin aylığı, kazanılmış hak oluncaya kadar ödenmeye devam olunur.
B) Ulaştığı derece 31.05.1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin altında olan Devlet Memuru hakkında bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göre işlem yapılır.
(A) fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylık ödenenlerin;
a) Ödemeye esas olan derecelerinde, genel hükümlere göre, kademe ilerlemesi yapmaları,
b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmeleri ve üst derecede boş kadronun bulunması halinde, üst dereceye yükselmeleri, caizdir.
GEÇİCİ MADDE 5 - (KHK/5 - 30.5.1973) Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin ek geçici 49 uncu madde gereğince yapılacak değerlendirmeler de dikkate alınarak 01.12.1970 tarihi ile 01.06.1973 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30.11.1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.
Bu değerlendirmeden sonra kanunî bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.
Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda (her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan durumlar dolayısiyle 01.03.1970 tarihinden 01.06.1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz.
GEÇİCİ MADDE (KHK/7 - 22.8.1973) (15 Mayıs 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 1 - (KHK/8 - 8.10.1973) Durumları bu Kararname ile değiştirilen veya yeniden getirilen hükümlere uyanların intibakları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin bu Kararnameyle değişik hükümleri ile 2 ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin geçici 1-4 üncü maddeleri hükümleri de gözönünde bulundurularak ve söz konusu geçici maddelerdeki tarihlerden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenir. Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 28.02.1974 tarihini geçemez.
GEÇİCİ MADDE 1 - (KHK-9 - 15.1.1974) Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecede bulunanlar 15 inci dereceye yükseltilmiş sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları, haklarında genel hükümlere göre kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci derecenin ilk kademesi üerinden ödenir. 16 ncı derece kadrolar Bütçe Kanunlarının intibak düzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca karşılığı olan 15 inci derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler sırasında boş bulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili kurumlarca, 15 inci derece kadrolar olarak değiştirilmek üzere bu kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar iptal edilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2 - (KHK/9 - 15.1.1974) 23.12.1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit olunan katsayılarında değişiklik yapılıncaya kadar, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi ile düzenlenen gösterge tablosu esas alınır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1897 - 15.5.1975) Bu kanundan önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması sonunda bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sıyılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddeleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapılan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümlerine göre devam olunur. 01.03.1975 tarihine kadar yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre yapılır.
Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 01.03.1975 tarihinden itibaren başlanır.
Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimi kadrolarında çalışanlar hakkında Bütçe Kanunlarındaki hükümlere göre işlem yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2 - (1897 - 15.5.1975) Evvelce 01.03.1970 tarihi itibari ile intibak yapılmış olanlar ile bu tarihten sonra göreve alınanların intibakı 01.03.1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre düzenlenir.
BU KANUN İLE YAPILAN İNTİBAKLAR SONUNDA BULUNACAK DERECE VE KADEME ÜZERİNDEN YAPILACAK ÖDEMELERE 01.03.1975 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLANACAĞI
GEÇİCİ MADDE 3 - (1897 - 15.5.1975) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının ödenmesine devam olunur.
Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısiyle, 01.03.1970 tarihinden 01.03.1975 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.
Ancak, 01.03.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir.
Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 01.03.1975 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır ve farkları 01.03.1975 tarihinde ödenir.
1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona erenlerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini dolduramamış olanların bu kanunun ek geçici 2 nci (C) bendinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak hesaplanacak sürelerinin eklenmesi suretiyle aylığa hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu süreler borçlandırılmak suretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma göre düzeltilir.
GEÇİCİ MADDE 4 - (1897 - 15.5.1975) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.07.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ve 08.10.1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Ek madde 01.03.1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili kurum, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 01.07.1974'ten önce çıkarılacak kararname ile kararlaştırılır.
GEÇİCİ MADDE 5 - (1897 - 15.5.1975) 1.3.1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Muavini, sivil başmemur (dedektif), sivil memur (Dedektif), malî polis mütehassısı, malî polis eksperi, polis enstitüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır. Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır.
Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkralarındaki başlangıç dereceleri nazara alınır.
GEÇİCİ MADDE 6 - (1897 - 15.5.1975) Bu Kanunun değişik 33 üncü maddesine göre Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümlerine göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan değişiklikler geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 7 - (1897 - 15.5.1975) 36 ncı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya kadar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 inci derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler.
GEÇİCİ MADDE 8 - (1897 - 15.5.1975) İntibak hatalarından doğan Devlet alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilir.
GEÇİCİ MADDE 9 - (1897 - 15.5.1975) 197 nci maddeden sonra gelen zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek maddenin son fıkrasında yer alan ve yılda bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen tazminat ve zamların 1975 Malî yılına münhasır olmak kaydı ile kurumların müracaatı üzerine yılda 2 defa diğer hükümler saklı kalmak kaydi ile Bakanlar Kurulunca tespit olunabilir.
GEÇİCİ MADDE - (2381 - 2.2.1981) Halen sonuçlandırılmamış disiplin ve soruşturma işlemlerinde bu Kanun hükümleri uygulanır.(*)
GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 2595 - 12.2.1982) Bu Kanun ile Aylık Gösterge Tablosunda yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2 - (2595 - 12.2.1982) Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde görevli olan memurlar hakkında Kadro Kanunu; bunlar dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memurları hakkında ilgili mevzuatında yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; bunların Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolarında bulunanlara, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3 - (2595 - 12.2.1982) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın 1, 2, 3 ve 4 nücü derece kadrolara atanmış olup da, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin bu Kanunla yeniden düzenlenen (B) bendinde öngörülen şartları taşıyanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın; bu şartları taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlar Bakanlarının veya atamaya yetkili amirlerinin takdirleri ile bulundukları görevlerde çalıştırılabilirler ve bu sürece aynı haklardan yararlanmaya devam ederler. Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar.
GEÇİCİ MADDE 4 - (2595 - 12.2.1982) (Değişik: 2771 - 30.12.1982) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçici 20 nci maddeleri uyarınca T.C. Merkez Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredilmiştir.
Özel hesapta toplanmış olup 01.01.1983 tarihi itibariyle iadesine hak kazanılmamış olan Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri % 60 fazlası ile ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iade edilir.
(*) 2 Şubat 1981 tarihli 2381 sayılı Kanunla değiştirilen 126 ve 134 ncü maddelerin birinci fıkraları ile ilgilidir.
Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma programının finansmanında kullanılmış miktarı 08.07.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonuna maledilmesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, ödenek ve gider kaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne surette olursa olsun (T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmeti için ayrılanlar hariç) görevlerinden ayrılanlara, istedikleri takdirde,
1.3.1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte birikmiş kesenekleri iade edilir.
1.3.1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
GEÇİCİ MADDE 5 - (2595 - 12.2.19829 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup da 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerine daha önce tazminat ödenenlerin bu tazminatları, aşağıda yer alan aylık göstergelerin hizalarındaki brüt miktarlar üzerinden ve özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 31.12.1982 tarihine kadar ayrıca ödenmeye devam olunur.
Aylık GöstergelerÖdenecek Miktar (TL.)
  
3801 650
3851 550
3901 450
3951 350
4001 250
4051 150
4101 050
415950
420850
425750
430650
435550
440450
450300
460150
Yukarıda belirtilen süre içinde 146 ncı maddenin son fıkrasının uygulanmasını gerektiren bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu miktarların ödenmesi durdurulur.
GEÇİCİ MADDE 6 - (2595 - 12.2.1982) Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek maddesine eklenen fıkra uyarınca ödenmesi öngörülen Özel Hizmet Tazminatı, 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 1 inci madedsinin birinci fıkrasında sayılan ödeme çeşitleri ile birlikte fark tazminatı mukayesesine dahil edilir.
GEÇİCİ MADDE 7 - (2595 - 12.2.1982) 1.4.1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Kanunun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı maddesine bu Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen (c) bendi hükümlerinden yararlandırılırlar.
(Değişik: KHK/241 - 26.6.1984) Buna göre ödenecek özel hizmet tazminatı miktarı 657 sayılı Kanuna göre en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20'sini geçmemek üzere Devlet Başkanlığı Genel Sekreterince tespit olunur.
2443 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespitinde bu tazminat ayrıca dikkate alınmaz.
GEÇİCİ MADDE 8 - (2595 - 12.2.1982) 23.1.1981 tarih ve 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, anılan Kanunun 1 inci maddesinde yer alan 1 000 lira 1 500 lira olarak ödenir.
GEÇİCİ MADDE 9 - (2595 - 12.2.1982) Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat edenler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.
GEÇİCİ MADDE 10 - (2771 - 30.12.1982) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, 1.3.1982 tarihine kadar kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan (j) fıkrası hükümleri uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE - (KHK/241 - 26.6.1984) Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden 1984 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, bu Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20.12.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memir kadrolarına intibak ettirilebilirler.
87 nci maddede belirtilen kurumlarda işçi veya sözleşmeli olarak çalışmakta iken 1.3.1975 - 1.3.1982 tarihleri arasında memuriyete geçmiş olanların bu statülerde geçen hizmetleri ile memuriyette geçmiş olan hizmetleri kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylıklarının tespitinde birinci fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.
GEÇİCİ MADDE - (KHK/331 - 16.6.1988) (1 Şubat 1989 tarih ve 3520 sayılı Kanuna ek 2 No.lu liste 657 sayılı Kanunun Geçici Madde 31-i olarak düzenlenmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 1.- (4745 - 7.2.2002) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık, Müsteşarlık veya Genel Müdürlük kadrolarında teftiş, inceleme ve tahkikat yetkilerini haiz olarak yardımcılıkta geçen süre dahil en az beş yıl görev yapmış olan denetim elemanlarından en geç üç ay içinde müracaat edenler, kurumlarının muvafakatı üzerine bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişi olarak atanabilirler.
GEÇİCİ MADDE 1.- (4924 - 10.7.2003) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarında halen çalışmakta olan personelden 1.1.2004- 31.12.2004 tarihleri arasında Bakanlığa müracaatta bulunanlar sınavsız ve kura ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilirler. Başvuru süresi Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılabilir. Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeye başlanan Devlet memurlarının kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın tutulu kadro haline gelmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 4- (6111 - 13.2.2011) (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 34 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmesine rağmen anılan maddelerde belirtilen sürelerde borçlarının yeniden hesaplanması için müracaat etmeyenler ile söz konusu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde anılan düzenlemelerde belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin ve 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilmiş olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içerisinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları halinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın aşağıdaki şekilde yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içerisinde tahsilat işlemi durdurulur. Ancak bu hesaplama, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilenler ile geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda bulunanlardan, aynı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirilenler bakımından yapılırken bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurtiçi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar haricinde Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır.
a) 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki süreler için herhangi bir fer'i alacak hesaplanmaz.
b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.
(2) Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, yukarıdaki şekilde belirlenecek tutardan düşülür. Bu madde uyarınca vazgeçilen borç tutarına isabet eden vekâlet ücreti de dâhil yargılama giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan borç tutarı, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azamî beş yıla kadar taksitlendirilebilir.
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2547 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda olup, aynı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca yurtiçinde görevlendirilenlerden geçici 53 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sürede borçlarını ödemek için başvurmayanlar ile söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde anılan düzenlemede belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanların veya yapılması gerekenlerin, kendilerine Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içerisinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları halinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içerisinde tahsilat işlemi durdurulur. Yapılacak hesaplamada, bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar haricinde Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. Bu kişiler hakkında da bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
(4) Bu madde kapsamında bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibi işlemlerine son verilir.
GEÇİCİ MADDE 1 - (6552 - 10.9.2014) (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 34 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmesine rağmen anılan maddelerde belirtilen sürelerde borçlarının yeniden hesaplanması için müracaat etmeyenler ile söz konusu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde anılan düzenlemelerde belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin ve 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilmiş olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları hâlinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın aşağıdaki şekilde yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulur. Ancak bu hesaplama, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilenler ile geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda bulunanlardan, aynı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilenler bakımından yapılırken bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar haricinde Türk lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır.
a) 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki süreler için herhangi bir ferî alacak hesaplanmaz.
b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması hâlinde (a) bendi hükümleri uygulanır.
(2) Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, yukarıdaki şekilde belirlenecek tutardan düşülür. Bu madde uyarınca vazgeçilen borç tutarına isabet eden vekâlet ücreti de dâhil yargılama giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan borç tutarı, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir.
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2547 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda olup, aynı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca yurt içinde görevlendirilenlerden geçici 53 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sürede borçlarını ödemek için başvurmayanlar ile söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde anılan düzenlemede belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanların veya yapılması gerekenlerin, kendilerine Türk lirası olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları hâlinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulur. Yapılacak hesaplamada, bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar haricinde Türk lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. Bu kişiler hakkında da bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
(4) Bu madde kapsamında bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibi işlemlerine son verilir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 237 - Bu Kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hakkında:
a) 31.03.1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başına kadar saklı kalmak şartiyle) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
b) (Değişik: 1327 - 31.7.1970) 20.06.1927 tarih ve 1108 sayılı, 30.06.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28.02.1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe giren teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar.
c) (Ek: 1327 - 31.7.1970) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mutalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
d) (Ek: 1327 - 31.7.1970) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır.
e) (Ek: 1327 - 31.7.1970) 30.02.1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 uncu maddeleri, 12.10.1960 tarihli ve 99 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümleri saklıdır.
f) (Ek: 1757 - 25.6.1973) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 üncü maddeleri hükümleri saklıdır.
Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
MADDE 238 - (Bakanlar Kurulunun 23 Aralık 1972 tarih ve (2) sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 239 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I ve II Sayılı Ek Gösterge Cetvelleri - (KHK/527 - 18.5.1994)
I SAYILI CETVEL
HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER
UNVANIDERECE1.1.1994'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler1.1.1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
    
I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI   
    
a) Başbakanlık Müsteşarı, (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-4-a) “Diyanet İşleri Başkanı”,(Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/ç-1 / Yürürlük / m.15) ", Bakan Yardımcısı"170008000
    
b) Müsteşarlar, (Ek ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-5 / Yürürlük m.8/e) “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,”“(*)166007600
    
c) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, (Ek ibare: 5902 - 29.5.2009 / m.25/1-c) “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,” (Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/1-c) "Gelir İdaresi Başkanı," Talim ve Terbiye, Kurulu Başkanı, (Ek ibare: 4668 - 2.5.2001) " (Değişik ibare: KHK/656 - 24.10.2011 / m.20/5-c/1)“Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı”", (Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37 c) "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (...) (*),(Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/d) "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" (Ek ibare: 5978 - 24.3.2010 / m.30/2-ç) “,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı” (Ek ibare: 6114 - 17.2.2011 / m.11/3-c) “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları,”161007000
_____
(*) 1-(I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı" ibaresi, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 42. maddesinin (f) bendi hükmü gereğince çıkarılmıştır.
_____
(*) 2-(I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (b) bendinde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/ç-2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

d) GAP İdaresi Başkanı, (Ek ibareler: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/ç-3 / Yürürlük / m.15) "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, (Ek ibare: KHK/655 - 26.9.2011 / m.44/5/c-1)“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı,” Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı,"(Ek ibare: KHK/649 - 8.8.2011 / m.42/c)“Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı,” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Başbakan Baş müşaviri, Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, (Ek ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-5 / Yürürlük m.8/e) “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı,” (Ek ibare:KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/2-c-1) “, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı”(Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 /m.21/b-4-a) “Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı,” Büyükelçi ve Daimi Temsilci ünvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları, (*) Genel Müdürler, (Değişik ibare: 6004 - 7.7.2010 / m.23/ç / Yürürlük / m.26) "Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı," (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 /m.13/d-1 - Yürürlük m.18/f) "Strateji Geliştirme Başkanları," (*)(Ek ibare: 5978 - 24.3.2010 / m.30/2-ç) “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı,” (Ek ibare: 5538 - 1.7.2006 / m.5/d) "Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı,", (Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37 c) "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı", Bakanlıklar Merkez Teşkilatına Dahil Kurul Başkanları, (Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/ç-3) "Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları,(Ek ibare: KHK/652 - 25.8.2011 /m.44/4-c) “Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları,” Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanları," Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, (*) (Değişik ve ek ibareler:4059-9.12.1994) "Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı" (Ek ibare: 4745 - 7.2.2002 /m.9 c) "Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı" Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, (Ek ibare: 5000 - 6.11.2003 / m.32)"Türk Patent Enstitüsü Başkanı", (Ek ibare: 4059-9.12.1994) (*) (**) , (Ek: KHK/544-19.6.1994) "Türk Patent Enstitüsü Başkanı",(Ek ibare: 6093 - 28.12.2010 / m.14/1-c)"Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı,"(Ek İbare: 4636 - 5.4.2001) "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı", (Ek ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(f)) "Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı" (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-4-a) “, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı” (Ek ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.103/ç) “, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı”156006400
_____
(*) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün(d) bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri,", "Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları,", "Özürlüler İdaresi Başkanı,", "Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı,", "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibareleri, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/ç-3. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(**) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; “I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde yer alan “Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı,” ibaresi, 17.9.2011 tarih ve 28057 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.8.2011 tarih ve 653 sayılı KHK'nin 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

    
e) (...) (*), Başbakan Müşavirleri (Ek ibare : 5917 - 25.6.2009 /m.47/5-b / Yürürlük / m.48) “, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirleri” ,(...) (**), (Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/d)"Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları" “, (Ek ibare: 5953 - 25.2.2010 / m.7/a) Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları”.145005300
_____(*) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (I/e) bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri" ibaresi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılıKanunun 5. maddesi hükmü gereğince bu bentten çıkarılarak "Müsteşar Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere söz konusu cetvelin (1/d) bendine eklenmiştir.
(**) (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinde yer alan "Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları," ibaresi, 12.7.2006 tarih ve 26226 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.7.2006 tarih ve 5538 sayılı Kanunun 5. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince cetvelden çıkarılmıştır.
_____  

f) Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, (Değişik ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/ç-4/ Yürürlük / m.15) "Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, (...)(*) Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, (Ek ibare: 4848 - 16.4.2003 / m.33 d) "Milli Kütüphane Başkanı", Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-4-a) “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi,” (Ek ibare: 5670 - 25.5.2007 / m.3 - Yürürlük m.4) "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı," (Ek ibareler: KHK/643 - 3.6.2011 /m.8/ç-4/ Yürürlük / m.15) "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, (Ek ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.103/ç) “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı,” Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı," (Ek ibare: KHK/649 - 8.8.2011 / m.42/c)“Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı” (Değişik ibare: KHK/656 - 24.10.2011 / m.20/5-c/2)“Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı” (Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/1-c) ",Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)"141004800
 _____
(*) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün(f) bendinde yer alan“Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı,” ibaresi, 8.8.1011 tarih ve 649 sayılı KHK'nin 42/c. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

g) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterliksınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup,özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardanen az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonrayine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek)atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız Genel Müdürlük ve büyükşehir belediyesiyle büyükşehir belediye sınırları, içindeki ilçe belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, (Ek ibareler: KHK/666 - 11.10.2011 /m.5/ç-5 / Yürürlük m.8/e) “Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları,(Değişik ibare: 6701 - 6.4.2016 / m.28/2-c) "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları", Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları,” (Değişik ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/ç-5 / Yürürlük / m.15)"Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları", Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları,(Değişik ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-5 / Yürürlükm.8/e) “Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları” (Değişik ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.6/c) “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri” İle (Değişik ibareler: 4059-9.12.1994) "Hazine Müste-şarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları", Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, (Ek ibare: 4059-9.12.1994)"(**) Dış Ticaret Uzmanları (****)", (Ek ibare : 5916 - 24.6.2009 / m.1/ç) “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” (Ek ibare: 6458 - 4.4.2013 / m.123/3-c)“Göç Uzmanları,” (...)(***) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve (Değişik ibare: 4970 - 31.7.2003 / m.7) "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri" ile(Değişik ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(f)) "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları," (Ek ibareler: KHK/655 - 26.9.2011 / m.44/5/c-2) “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,” “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,” “Denizcilik Uzmanları,”(Ek ibare:KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/2-c-1) “, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri,”(Ek ibare: 4636 - 5.4.2001) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri", (Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/d) "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları" (Ek ibare: KHK/662 - 11.10.2011 / m.93/c) “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/d-2 - Yürürlük m.18/a) "ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler." (Değişik ibare: KHK/652 - 25.8.2011 / m.44/4-c) “Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve (Değişik ibare: 6528 - 1.3.2014 / m.27/5-c)“Maarif Müfettişleri”” (Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/ç-5/ Yürürlük / m.15) ", Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri" (Ek ibare: 6525 - 20.2.2014 / m.6/c) “Gençlik ve Spor Denetçileri”(Ek ibare: KHK/659 - 26.9.2011 / m.17/c) “, Maliye Uzmanları”132003600
226003000
319002200
414501600
511001300
69501150
7850950
8750850
_____(*) (...) içindeki “Başkanlık Müfettişleri” ibaresinin, (KHK/616, Anayasa Mahkemesinin 11.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/65 - K. 2000/38 sayılı kararı ile, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
_____
(**) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün(g) bendinde yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılıKHK'nin 8/ç-5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(***) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (g) bendinde yer alan “Gelirler Kontrolörleri,” ibaresi, 10.7.2011 tarih ve 27990 sayılı R.G.'de yayımlanan 646 sayılı KHK'nin 6/c. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(****) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; “I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendinde yer alan “ve Dış Ticaret Kontrolörleri” ibaresi, 17.9.2011 tarih ve 28057 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.8.2011 tarih ve 653 sayılı KHK'nin 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

h) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veyüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavıile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonraözel bir yeterlik sınavı sonunda atanan (...) (*), (...) (**), (...) (**),(...(*******) Gelir Uzmanları, (Ek ibare: KHK/665 - 11.10.2011 / m.27/c) "İl İstihdam Uzmanları" (Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/d-3 - Yürürlük m.18/f) "Mali Hizmetler Uzmanları," (...)(*******), Vergi İstihbarat Uzmanları, (...)(*******), İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, (Ek ibare: 6458 - 4.4.2013 / m.123/3-c) “İl Göç Uzmanları,”(****) (Ek ibare: 4956 - 24.7.2003 / m.46 c) "Bağ-Kur Denetmenleri", (...)(******) (...)(******), (...)(*******) "(Ek İbare: KHK/543-19.6.1994) "En az 3 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonunda denetmen yardımcısı (Ek ibare: 6495 - 12.7.2013 / m.73/l-2)“veya uzman yardımcısı” kadrolarına atanmış ve en az 3 yılbu kadrolarda çalıştıktan sonra, bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla (...)(*****) , (Değişik ibare: KHK/665 - 11.10.2011 / m.27/c) "İstihdam Uzmanları", (Değişik ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/ç-6/ Yürürlük / m.15) "Ürün Denetmenleri" (Ek ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.103/ç)“Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” (Ek ibare: 6495 - 12.7.2013 /m.8/f) “Sosyal Güvenlik Denetmenleri,” (Ek ibare: KHK/659 - 26.9.2011 / m.17/c) “Defterdarlık Uzmanları,”(...)(***) kadrosuna atanmış olanlar”, (...)(*******)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
119002200
213501600
310001200
49001100
5800900
6700800
7450500
8400450
_____(*) (...) içindeki “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibaresinin, (KHK/616, Anayasa Mahkemesinin 11.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/65 - K. 2000/38 sayılıkararı ile, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
(**) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendinde yer alan "Bağ-Kur Denetmenleri,", "Sosyal Sigorta Uzmanları" ve "Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibareleri, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun42. maddesinin (f) bendi hükmü gereğince çıkarılmıştır.
_____
(***) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde yer alan “Tapu ve Kadastro Denetmenleri,” ibaresi, 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.11.2010 tarih ve 6083 sayılı Kanunun 10/5 maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(****) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün(h) bendinde yer alan "Çevre ve Orman Uzmanları, Özürlüler Uzmanı, Sosyal Yardım Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü uzmanları,", "Sanayi ve Ticaret Uzmanları" ve "Gümrük Uzmanları," ibareleri, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/ç-6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(*****) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (h) bendinde yer alan “, Vergi Denetmeni” ibaresi, 10.7.2011 tarih ve 27990 sayılı R.G.'de yayımlanan 646 sayılı KHK'nin 6/c. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(******) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (h) bendinde yer alan “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,” ve “Denizcilik Uzmanları,” ibareleri, 1.11.2011 tarih ve 28102 sayılı R.G.'de yayımlanan, 26.9.2011 tarih ve KHK/655 sayılı KHK'nin 44/5-c/2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(*******) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (h) bendinde yer alan “Devlet Personel Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları, Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uzmanları Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Politikaları Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları,”, “Milli Emlak Uzmanları”, “Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B Uzmanları,”, “Kültür ve Turizm Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, TİKA Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları,”, “Yüksek Kurum Uzmanları”, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,”, “Muhasebe Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni,” ve “İstihdam Uzmanları,”, “Marka Uzmanı, Patent Uzmanı,” ibareleri, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/666 sayılı KHK'nin 5/ç-5. maddesi hükmü gereğince, 15.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,119002200
 213501600
 39001100
1. Yükseköğrenim görenler,4700800
 113501500
2. Diğerleri,210001100
 3750800
 4600650
II. TEKNİK HİZMETLER SINIFI   
    
a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis,Yüksek Mimar ve Mimar (Ek ibare: 4359-3.4.1998)“ile şehir Plancısı ve Bölge Plancısı” ünvanını almış olanlar,132003600
226003000
319002200
414501600
   
   
511001300
69501150
7850950
8750850
    

b) (Değişik: 4856 - 1.5.2003 / m.42 d - Yürürlük m.44 a)Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, Değiştirilmiştir.   
126003000
219002200
313501600
413001500
510001200
69001100
7800900
8700800

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,   
119002200
213501600
313001500
49001100
    
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıdasayılanlar dışında kalanlar,113501500
210001100
3750800
4600650
    
III. SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 4969 - 31.7.2003 / m.4 - Yürürlük m.16 c)   
    
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar1 3600
2 3000
3 2200
4 1600
5 1300
6 1150
7 950
8 850
    
b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri1 3000
2 2200
3 1600
4 1500
5 1200
6 1100
7 900
8 800
    
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler
2. Diğerleri
1 2200
2 1600
3 1100
4 800
1 1500
2 1100
3 800
4 650
   
   
    
 
IV. (Değişik: 4359 - 3.4.1998) EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (*)
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
 DereceEk Gösterge
   
a) (...) ( Ek (I) sayılı cetvelin “IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendi, 4.6.2010 tarih ve 5984 sayılı Kanun'un 4/d maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
b) Öğretmen ve diğer personel13000
 22200
 31600
 41100
 5900
 6800
 7500
 8450
(*) 3 Nisan 1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi hükmü gereğince 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI (Yeniden Düzenleme: 5234 - 17.9.2004 / m.1/j)
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan13000
 22200
 31600
 41500
 51200
 61100
 7900
 8800
 

VI- (Değişik: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-4-b) DİN HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan,
a) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları 1 3000 2 2200 3 1600 4 1100 5 900 6 800 7 500 8 450 b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yüksek öğrenim mezunları 1 2200 2 1600 3 1100 4 800 c) Diğerleri 1 1500 2 1100 3 800 4 650
VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI   
    
a) Emniyet Genel Müdürü161007000
    
b) Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri,138004300
    
c) Daire Başkanları ile (Değişik ibare: 4970 - 31.7.2003 / m.7) "Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri"12003600
    
    
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar,126003000
 219002200
 313501600
 49001100
    
e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;   
    
aa) (Değişik: 6663 - 29.1.2016 / m.9 / Yürürlük / m.35/b) Yükseköğrenimliler13000
 22200
 31600
 41100
 5900
 6800
 7500
 8450
    
bb) Diğerleri113501500
 210001100
 3750800
 4600650
    
VIII. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI   
    
a) Müsteşar, (Ek ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-5 / Yürürlük m.8/e) “Vali,” (...)(*)166007600
_____
(*) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “VIII. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (a) bendinde yer alan “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı,” ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 10.10.2011 tarih ve KHK/657 sayılı KHK'nin 37/c. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
   
b) (...)(*)   
_____
(*) VIII- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (b) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/666 sayılı KHK'nin 5/ç-5. maddesi hükmü gereğince, 15.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
   
c) (Ek: 5540 - 1.7.2006 / m.6) Birinci Sınıf Mülki İdare Amirlerinden (Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere) 58005800
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıdasayılanlar dışında kalanlar (1 inci dereceninkademelerinden aylık alanlar için Genel İdareHizmetleri Sınıfında aynı görev ünvanları içinbelirlenen ek gösterge rakamlarından düşükolmamak üzere) 41004800
135004000
232003600
326003000
419002300
518002200
614501600
713501500
811001300
99501150
II SAYILI CETVEL
KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ
UNVANIDERECE1.1.1994’ten itibaren Uygulanacak Ek Göstergeler1.1.1995’ten itibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
    
1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
Başbakanlık Müşaviri,Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri Elçi-Müsteşar, I. Sınıf Başkonsolos, Büyükelçilik, I. Müsteşarı, Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), (Ek ibare: 4848 - 16.4.2003 / m.33 d) "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı", (...)(*), (Ek ibare : 4208 - 13.11.1996) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, (Ek ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.6/ç) “Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,” Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, (Değişik ibare: 5473 - 21.3.2006 / m.6/g - Yürürlük m.12/e) "İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri", (...) (***), Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, (...) (**), (...) (**), Maliye Başkanı, (...) (***), (...) (***),Milli Emlak Dairesi Başkanı (Ek ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.10/a) “, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı” ,(Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/d-1/ Yürürlük / m.15) ", Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanları, Serbest Bölge Müdürü" (Ek ibare : 6487 - 24.4.2013 / m.13) "Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı," (Ek ibare: KHK/652 - 25.8.2011 / m.44/4-ç) “, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ile İnşaat ve Emlak Grup Başkanı,” olanlar,
132003600
_____(*) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresi, 29.4.2003 tarih ve 25093 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı Kanunun 33. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince maddeden çıkarılmıştır.
(**) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Gümrükler Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir), Gümrükler Muhafaza Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibareleri, 30.4.2004 tarih ve 25448 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.4.2004 tarih ve 2004/7173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesi hükmü gereğince, 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere metinden çıkarılmıştır.
(***) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1- Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Defterdar" ibaresinden sonra gelen "(Ankara, İstanbul, İzmir)", "Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı" ibareleri, 16.5.2005 tarih ve 25817 sayılı R.G.'de yayımlanan, 5.5.2005 tarih ve 5345 sayılı Kanunun 35. maddesinin (2) sayılı fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

2. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA
Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı,(Ek ibare:KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/6-ç)“Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı” (Ek ibare: 5000 - 6.11.2003 / m.32) "Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı", Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yard., (Ek: KHK/544-19.6.1994) "Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı", Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, (****), (...)(***) Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları, (Ek ibare: 4636 - 5.4.2001/ m.14 d - Yürürlükm.15) "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı",(****)(Değişik ibare: 4059-9.12.1994) Hazine Müsteşarlığı (****) Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi),(Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/d) "Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı", (Ek ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-6 / Yürürlük m.8/e) “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı ve Genel Sekreter Müşaviri,” (...)(*****) (Ek ibare: 6093 - 28.12.2010 / m.14/1-ç)"Türkiye Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bölge Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Müşaviri,"(Ek ibare: 6083 - 25.11.2010 /m.10/1-c) “Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü,”(Ek ibare: 5978 - 24.3.2010 / m.30/2-d) "“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı” (Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/1-d) "Gelir İdaresi Daire Başkanı, (Ek ibare: 5902 - 29.5.2009 / m.25/1-ç) “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı,” Vergi Dairesi Başkanı," Genel Müdür Yardımcısı, (...) (**), (Ek ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(g)) "Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, (Ek ibare: 5797 - 31.7.2008 /m.11/4) "Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı", (Ek ibare: 6552 - 10.9.2014 / m.68/b)“Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı,” Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)", Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, (Ek ibare: 5737 - 20.2.2008 / m.79/b-4) "Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı", Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Üniversite Genel Sekreteri, (Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37 d) "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı", (Değişik ibare: 4059-9.12.1994) Müşavir (Müsteşarlıklarda) I. Hukuk Müşaviri olanlar, (****) (Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/d) "Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü", (Ek ibare : 6487 - 24.4.2013 / m.13) "Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı,"(****) (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-5) “Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı, İl Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi,” (Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37 d) "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (Ek: KHK/613 - 6.7.2000) (...) (*)
132003600
_____
(*) (...) içindeki “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri” ibaresinin, (KHK/613, Anayasa Mahkemesinin 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/66 - K. 2000/39 sayılı kararı ile, yayımından 7 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.) 
(**) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlıklı bölümünde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 42. maddesinin (g) bendi hükmü gereğince çıkarılmıştır.
(***) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı,” ibaresi, 9.3.2010 tarih ve 27516 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.3.2010 tarih ve 5953 sayılı Kanunun 7. maddesi b bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır. 
_____     
(****) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanı (Ana Hizmet Birimi),", "ve Dış Ticaret Müsteşarlığı", "Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Serbest Bölge Müdürü,", "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları",Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı,” ibareleri 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/d-2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(*****) 656'sayılı KHK'nin 20. maddesinin (5) numaralı fıkrasının; a- (ç) bendiyle, (ll) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 8.10.2013 tarih ve 28789 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.11.2012 T., 2011/148 E. ve 2012/186 K. sayılı Kararı ile, İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE girmek üzere iptal edilmiştir.
_____

3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA
Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, (Ek ibareler: KHK/616 - 24.8.2000) (...) (*),
132003600
_____(*) (...) içindeki “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı” ibarelerinin, (KHK/616, Anayasa Mahkemesinin 11.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/65 - K. 2000/38 sayılı kararı ile, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
_____    

4 - BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, (...) (*), (...)(****), (...)(****), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, (Ek: 98/10668 - 19.2.1998) Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı, Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, (...) (***), Askeri Defterdar, (...) (***), Muhasebe Müdürü, (...) (***), Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, (...) (***), Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, (Ek ibare : 6291 - 5.4.2012 / m.8) “Denetimli Serbestlik Müdürü,” Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, (Ek ibare: 5952 - 17.1.2010 / m.18/b) "İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü," (...) (**), (...) (**), Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kül.Mer.Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, (Değişik ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.10/a) “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı,” (Ek ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.10/a) “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürü,” Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, İst. Validebağ Sanatoryum ve Öğr.Hst.Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, (Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/d-3/ Yürürlük /m.15) "Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı,"(...) (**), (...) (**), Malmüdürü, (...) (***), (...) (***), (...) (***), Emlâk Müdürü (Maliye Bakanlığı), (Ek ibare: 5226 - 14.7.2004 / m.26) "Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı)"olanlar
126003000
_____(*) (II) sayılı Cetvelin "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi, 29.4.2003 tarih ve 25093 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı Kanunun 33. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince maddeden çıkarılmıştır.
(**) (II) sayılı Cetvelin "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Gümrükler Başmüdürü, Gümrükler Muhafaza Başmüdürü", "Gümrükler Başmüdür Yard., Gümrük Muhafaza Başmüdür Yard.", ibareleri, 30.4.2004 tarih ve 25448 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.4.2004 tarih ve 2004/7173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesi hükmü gereğince, 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere metinden çıkarılmıştır.
(***) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "4- Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Defterdar,", "Vergi Dairesi Müdürü,", "Gelir Müdürü,", "Takdir Komisyonu Başkanı,", "Bilgi İşlem Merkezi Müdürü (Maliye Bakanlığı Bölgede), Vergi İstihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı), Vergi Müdürü (Maliye Bakanlığı)," ibareleri, 16.5.2005 tarih ve 25817 sayılı R.G.'de yayımlanan, 5.5.2005 tarih ve 5345 sayılıKanunun 35. maddesinin (2) sayılı fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

(****) (II) sayılı Cetvelin; "4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı," ibareleri, 11.6.2013 tarih ve 28674 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.5.2013 tarih ve 6487 sayılı Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince metinden çıkarılmıştır.
_____

5. YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, (Ek ibare: 5978 - 24.3.2010 / m.30/2-d) “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri” Hukuk Müşaviri, (Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/d) "İstatistik Müşaviri," (...)(*****), (Ek ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-6 / Yürürlük m.8/e) “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (...)(*****), Müşaviri,” Hazine Saymanı, Genel Sekreter, (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37) "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı", R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı,(***) , Bölge Müdürü, (Ek ibare: 4059-9.12.1994) "Bölge Müdür Yardımcısı", (***) İl Müdürü, (Ek ibare: 5902 - 29.5.2009 / m.25/1-d) “Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü,” (Ek ibare: 5429 - 10.11.2005 / m.57/d) "Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür", (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-5) “Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü,” (Ek ibare: 4958 - 29.7.2003 / m.20) "Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü," (...) (*), (Ek ibare: 99/13385 - 7.9.1999) “Savunma Sekreteri (...)(****), (...)(**), (Değişik ibare: 6083 - 25.11.2010 / m.10/2) “Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü” Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, (Değişik ibare: 6083 - 25.11.2010 / m.10/3)“Tapu Müdürü” Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd. Bölge Başmüdürü, (Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/1-d) "Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü," Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk., Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard., Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü, Çiftlik Müdürü, Kuruluş Müdürü, Banka Şubesi Müdürü, T.C. Ziraat Bankası, T. Emlak Bankası ve T. Halk Bankası Genel Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden; - Ticari Krediler Müdürü, - Sanayi Kredileri Müdürü, - Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü, - Zırai Krediler Müdürü, - Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü, - Su Ürünleri Kredileri Müdürü, - Kooperatif Kredileri Müdürü, - Kooperatifler Müdürü, - İpotekli Krediler Müdürü, - Fon Kredileri Müdürü, - Para ve Tahvil Müdürü, - Tahvilat Müdürü, - Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü, - Para ve Menkul Kıymetler Müdürü, - Banka Hizmetleri Müdürü, - Dış Muameleler Müdürü, - Dış İlişkiler Müdürü, - İstihbarat Müdürü, - Proje Müdürü, - Genel Muhasebe Müdürü,- Muhasebe Müdürü, - Personel Müdürü, - Malzeme ve Satınalma Müdürü, - İnşaat Müdürü, - Emlak Müdürü, - İnşaat ve Proje Müdürü, - Emlak İşleri Müdürü, - Otomasyon Müdürü, - Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, (Ek ibareler: 99/13385 - 7.9.1999)"Özel Tarımsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü, Sistem Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü, Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P. Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık Müdürü, Bankacılık Kartları Müdürü, Elektronik Fon Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve Geliştirme Müdürü, Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat İşleri Müdürü, İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü, Dış Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü ve Disiplin Kurulu Başkanı", (Ek ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(g)) "Sosyal Güvenlik İl Müdürü," (Ek ibare: 6552 - 10.9.2014 / m.68/b) “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı,”(Ek ibare: 6093 - 28.12.2010 / m.14/1-ç) ", Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü", (Ek ibare: 6216 - 30.3.2011 / m.75/7) “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Müdürleri” olanlar
126003000
_____(*) (...) içindeki “Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü, SSK Sağlık İşletmesi Müdürü” ibarelerinin, (KHK/616, Anayasa Mahkemesinin 11.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/65 - K. 2000/38 sayılı kararı ile, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
_____    
(**) “Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü,” ibaresi, 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.11.2010 tarih ve 6083 sayılıKanunun 10/2 maddesi hükmü gereğince ibaresi metinden çıkarılmıştır.
_____    
(***) "Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza Baş Müdür Yardımcısı,", "Serbest Bölge Müdür Yardımcısı," ibareleri, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/d-4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(****) Meteoroloji Teknik Lisesi Müdürü ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 10.10.2011 tarih ve KHK/657 sayılıKHK'nin37/ç. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
_____
(****) 5. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA" bölümünde yer alan "Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı," ve "Grup Başkanı ve" ibareleri, 11.6.2013 tarih ve 28674 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.5.2013 tarih ve 6487 sayılı Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince metinden çıkarılmıştır.
_____

6. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA
Daire Başkanı, (Değişik: 99/13385 - 7.9.1999) Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri Belediye Başkan Yardımcısı, Boğaziçi İmar Müdürü, (Ek ibare: 5902 - 29.5.2009 / m.25/1-e) “İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü,” Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı
Sıra NoKadro ve Görev Ünvanı 
Tazminat Göstergeleri

   
1Başbakanlık Müsteşarı15.000
2a) Diyanet İşleri Başkanı13.000
2Müsteşar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri10.000
3Büyükelçiler (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, (Ek ibare: 4636 - 5.4.2001/ m.14 e - Yürürlük m.15) "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı", (Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37 e) "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı"7.000
4a) (...) (*) (Ek ibare: 4969 - 31.7.2003 / m.5) "Başbakan Müşavirleri" ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar,
_____
(*) (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (4/a) bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri" ibaresi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince bu bentten çıkarılmış ve yerine "Başbakan Müşavirleri" ibaresi eklenmiştir.
_____
b) 1, 2, 3 ve 4 üncü sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar
c) (Ek: 5540 - 1.7.2006 / m.7) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri4.500

5a) Bu Kanuna ekli I Sayılı ek Gösterge Cetvelinin I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar
b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş idğer Kurum Başkan Yardımcıları
c) Genel Müdür Yardımcıları, (Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/1-e) ",Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı," Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), (...) (**) , (...) (*), (Ek ibare: 6085 - 3.12.2010 / m.81/(a)) ", Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı" (Ek ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(h))"Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, (Ek ibare: 4636 - 5.4.2001 / m.14 e - Yürürlük m.15) "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı"
_____
(*) (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (5/c) numaralı bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 42. maddesinin (h) bendi hükmü gereğince çıkarılmıştır.
(**) “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları,” ibaresi, 24.6.2009 tarih ve 5916 sayılı Kanun'un 18. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
_____
d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı (Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.37 e) ", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi)
e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları, (Ek ibare: 5737 - 20.2.2008 / m.79/b-5) "Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı"
f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık il Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-6-b) “, İl Müftüleri” ve Vali Yardımcıları3.000

6a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;
1. (Değişik: 5540 - 1.7.2006 / m.7) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
2. Başkonsoloslar (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)
b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;
1. Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
2. Başkonsoloslar (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)
3.000
2000

7Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Değişik ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/e-1 - Yürürlükm.18/c) "(Bütçe Dairesi Başkanı dahil)", (Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/1-e) "Gelir İdaresi Grup Başkanı," (Ek ibare: 4848 - 16.4.2003 / m.33 d) "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı", Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreteri (Değişik ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-6-c) “, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü” 
 
2.000

8a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, (Ek ibare: 5684 - 3.6.2007 / m.43) "Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri", Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları, (Değişik ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(h)) "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri", (Ek ibareler: KHK/616 - 24.8.2000) (...) (*), Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, (Değişik ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/1-e) "Müsteşarlık ve Başkanlık kontrolörleri," Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, (Ek ibare: 4636 - 5.4.2001 / m.14 e - Yürürlük m.15 ) "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri", (Ek ibare: 4970 - 31.7.2003 / m.7) "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri" 2000.
b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla, Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, (Ek ibare : 5916 - 24.6.2009 / m.1/e)“Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ile Dış Ticaret Uzmanları 2000.
c) (Ek: 5436 - 22.12.2005 / m.13/e-2 - Yürürlük m.18/a) Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler 2000.
d) (Değişik: 5473 - 21.3.2006 / m.6/h - Yürürlük m.12/e) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri 1000.


2.000
 
2.000

2.000

1.000

9Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;
a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-6-ç) “İl Müftüleri,”(Ek ibare: 5502 - 16.5.2006 / m.42/(h)) ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)"
b) Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri (Ek ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-6-ç) “İl Müftüleri,” (Ek ibare: 5502 - 16.5.2006 /m.42/(h)) ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri"


1.500
1.000

10a) (Değişik ibare: 5538 - 1.7.2006 / m.5/c) "5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin “B” bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar,
b) (Değişik ibare: 5538 - 1.7.2006 / m.5/c) "8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada" yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin “B” bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve gröevlere atananlar
2.000


1.000

_____(*) (...) içindeki “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibarelerinin, (KHK/616, Anayasa Mahkemesinin 11.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/65 - K. 2000/38 sayılı kararı ile, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)
_____     
126003000
III SAYILI CETVEL
Sayıştay Başkanı, Daire Başkan ve Üyeleri ile Sayıştay Meslek Mensupları ve Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcılarının
Ek Göstergeleri (*)
(EK: KHK/418 - 9.4.1990) (Değişik: KHK/420-12.4.1990)
(*) 13.7.1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin 13 üncü maddesi ile Sayıştay Başkanı, Daire Başkanları, üyelerinin sırasıyla Yargıtay birinci başkanı, daire başkanı ve üyeleri, bunun dışındaki Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve savcı yardımcılarının kıdem, sınıf ve derecelerindeki birinci sınıfa ayrılmış, ikinci ve üçüncü sınıf hakim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabi olacağı kabul edilmesi dolayısıyla III sayılı Ek Gösterge Cetvelinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.
IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
(Değişik: KHK/570 - 20.3.1997)(*)
(*) 20 Mart 1997 tarih ve KHK/570 sayılı K.H.K.nın 20 nci maddesi hükmü gereğince 15.4.1997’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
S.N.
Tazminat Göstergeleri
Kadro ve Görev Unvanı

1
 
Başbakanlık Müsteşarı (Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/e) ", Bakan Yardımcısı"
15.000

2
a)Müsteşar,
b)(Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) Diyanet İşleri Başkanı, (Ek ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-7 / Yürürlük m.8/e) “, Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri”[1]
(...)(*) [26]
10000

3
Büyükelçiler (Türkiye`de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla),
Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, [2], [3]
7000

4
a) Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tesbit edilen kadrolara atanmış olanlar [4]
4500

b) 1, 2, 3 ve 4. sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin "B" bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar

c) (Ek:1/7/2006-5540/7. madde) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri

5
a) Bu Kanuna ekli 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar
3000

b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları

c) Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı[5], Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), (…)[6], Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları[7], Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, (Ek ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.6/d) “Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,”Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı [8], [9]

d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi[10] ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi )

e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı[11]

f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri ve Vali Yardımcıları

6
a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;
1. (Değişik: 1/7/2006-5540/7 madde) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
2. Başkonsoloslar (Türkiye`de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)
3000

b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla,
1.Kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
2.Başkonsoloslar (Türkiye`de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)
2000

7
Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı (Değişik ibare: 6495 - 12.7.2013 / m.73/l-2) “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı,”,(Ek ibare: KHK/652 - 25.8.2011 / m.44/4-d) “Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,”Gelir İdaresi Grup Başkanı, (Ek ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.10/b) “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı,” (Ek ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-7 / Yürürlük m.8/e)“Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı,”[13], Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, [14] Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç),(...)(*), [26] Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları
2000

8
a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksek okulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri, Bakanlık Müfettişleri, (Değişik ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.6/d) “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri”, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri[15], Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri[16], Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri[17], Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri,(Ek ibare: KHK/643 - 3.6.2011 / m.8/e) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri” (Ek ibare: KHK/652 - 25.8.2011 /m.44/4-d) “, Millî Eğitim Denetçileri” (Ek ibare: KHK/662 - 11.10.2011 / m.93/d) “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” (Ek ibare: 6525 - 20.2.2014 / m.6/ç) “Gençlik ve Spor Denetçileri” (Ek ibare : KHK/663 - 11.10.2011 / m.58/2-d)“Sağlık Denetçileri”[18], [19], [20]
2000

b) (Değişik: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ç-7 / Yürürlük m.8/e) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar
c) (Ek: 22/12/2005-5536/13 madde) Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler
d) (Ek: 21/3/2006-5473/3 madde) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri
2000
2000

9
Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;

a)Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)[22]
1500

b)Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri[23]
1000

10
a) 5, 6 ve 7 inci sıralar ile 8 inci sırasın (a), (b) ve (c) bentlerinde[24] yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin "B" bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar
2000

b) 8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada[25]yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin "B" bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar
1000

[1] Bu ibare 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir. [2] Bu ibareler, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir. 613 sayılı KHK 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilerek kanunlaşmıştır. [3] 3 üncü sırada yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendinde yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir. [4] 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu bentte yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri" ibaresi metinden çıkarılarak yerine "Başbakan Müşavirleri" ibaresi eklenmiştir. [5] 05/05/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenmiştir. [6] “Avrupa Birliği Genel Sekreterleri Daire Başkanları” ibaresi 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup metne işlenmiştir. Daha sonra 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 18. Maddesi ile aynı ibare yürürlükten kaldırılmıştır. [7] Burada yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendinde yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir. Daha sonra 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunla metinden çıkartılmış ve yine aynı Kanunla “Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları” ibaresi eklenmiştir. [8] Bu ibareler, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir. 613 sayılı KHK 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilerek kanunlaşmıştır. [9] 3 üncü sırada yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendinde yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir. [10] Bu ibare 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup metne işlenmiştir. [11] Bu bendin sonuna, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. [12] Burada geçen “Bütçe Dairesi Başkanı hariç” ibaresi 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla “Bütçe Dairesi Başkanı dahil” şeklinde değiştirilmiştir [13] 05/05/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenmiştir. [14] Burada yer alan "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanun`un 33 üncü maddesi ile eklenmiştir. [15] 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle "Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. [16] Burada yer alan “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibaresi 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunla metinden çıkartılmış ve yine aynı Kanunla “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri” ibaresi eklenmiştir. [17] Burada geçen “Müsteşarlık Kontrolörleri” ibaresi 05/05/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile “Müsteşarlık ve Başkanlık kontrolörleri” şeklinde değiştirilmiştir. [18] "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri" ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile eklenen ve 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaşan ibareler metne işlenmiş, 616 sayılı KHK ile eklenen "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibareleri ise söz konusu KHK`nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır. [19] "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri" ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. [20] "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibaresi, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir. [21] 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle (b) bendinde yer alan “Hazine Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. [22] Burada yer alan “Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)” ibaresi 16/05/2006 tarihli 5502 sayılı Kanunla eklenmiştir. [23] Burada yer alan “Sosyal Güvenlik İl Müdürleri” ibaresi 16/05/2006 tarihli 5502 sayılı Kanunla eklenmiştir. [24] Burada geçen "5, 6, 7 ve 8 inci sıralarda" ibaresi 01/07/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunla "5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. [25] Burada geçen “9 uncu sırada" ibaresi 01/07/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunla "8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. [26] Avrupa Birliği Genel Sekreteri", ibaresi ile "Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri" ibaresi 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 8/e. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

SORU CEVAP

captchaImg