AVŞAR HUKUK BÜROSU

DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2976
DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 2 Şubat 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Şubat 1984 - Sayı: 18313
5.t. Düstur, c.23 - s.20
AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1 - Dış ticaretin, ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlüler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılması, bu yükümlülüklere ilişkin esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanılması bu Kanun hükümlerine göre yütürülür.
YETKİ
MADDE 2 - Bakanlar Kurulu bu Kanun kapsamındaki konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE 3 - İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek mali yükümlülüklerin nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları Bakanlar Kurulu kararında gösterilir.
Ek mali yükümlülüklerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.
MÜEYYİDE
MADDE 4 - Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek malî hükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.
YÜRÜRLÜK
MADDE 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg