AVŞAR HUKUK BÜROSU

DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU

KANUN NO: 3378
DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
Kabul Tarihi: 19 Haziran 1987
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Haziran 1987 - Sayı: 19490
5.t.Düstur, c.26 - s.
AMAÇ
MADDE 1 - Doğal gazın (sıvılaştırılmış hali dahil) düzenli, süratli, verilmesi ve ekonomik bir şekilde ithali, satışı, satış fiyatının tespiti ve dağıtımı ile bu konularda yetkili kılınacak kuruluşu belirlemek, ilgili kanunlarda düzenlemeler yapmak amacıyla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Yetki Kanununa göre (vergi, resim, harç ve benzeri mali mükellefiyetler hariç) çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler:
a) 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunda,
b) 1580 sayılı Belediye Kanununda,
c) 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunda,
d) Belediyelere bağlı müesseselerin kuruluş kanunlarında,
e) 6326 sayılı Petrol Kanununda,
f) Kat Mülkiyeti Kanununda,
g) Diğer Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tespiti, dağıtımı ile bu konularda yetkili kılınacak kuruluşun belirlenmesi ile ilgili hükümlerinde,
Yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikleri kapsar.
İLKELER
MADDE 3 - Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, doğal gazla ilgili hizmetin süratli, verimli bir şekilde yürütülmesine, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu gözönünde bulundurmaya ve çevrenin korunmasını sağlamaya özen gösterir.
YETKİ SÜRESİ
MADDE 4 - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg