AVŞAR HUKUK BÜROSU

FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 7258
FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 29 Nisan 1959
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Mayıs 1959 - Sayı: 10201
3.t. Düstur, c.40 - s.988
_____
(*) 1. 14 Mart 1991 tarih ve 3703 sayılı Kanun'un 7 inci maddesiyle: 7258 ve 3289 sayılı Kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hükümlerde yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ibareleri "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor il ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri", "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık" ve "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değiştirilmiştir.
2. Bu Kanun'un "Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun" şeklindeki adı, 28.2.2007 tarih ve 26448 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.2.2007 tarih ve 5583 sayılıKanun'un 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 1 - (Değişik: 5583 - 22.2.2007 / m.1) (Değişik 1.cümle: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-a ) Yurtiçinde ve yurtdışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur. 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu kuruluşlara verilen müşterek bahis ile şans oyunları oynatma hak ve yetkileri saklıdır. 
MADDE 2 - (Değişik: 5583 - 22.2.2007 / m.2) (...) (Madde 2'nin 1. fıkrasının 1 cümlesi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin31/6-b. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır  Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidebilir.
Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.
Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birimleri; Teşkilat Müdürlüğü, Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü, Bayilik Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden; danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği ve Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirler ile Müşavirlerden; yardımcı hizmet birimleri ise İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Matbaa Şube Müdürlüğünden meydana gelir.
1) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine yurt içinde ve yurt dışında spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlemek, denetim ve gözetimi altında düzenletmek, bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak.
b) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.
c) Fikri ve sınai mülkiyet konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak.
ç) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak.
d) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım payları ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.
f) Spor kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini satın veya devralmak.
g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri (Değişik ibare: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-b ) "Gençlik ve Spor Bakanlığına" önermek.
Teşkilat Başkanlığı spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi ve düzenletilmesinde tek yetkilidir. (Değişik ibare: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-b )"Gençlik ve Spor Bakanlığının" izin veya onayıyla spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi, denetim ve gözetimi altında düzenletilmesi, oynatılması, gerekli altyapı ve organizasyonun sağlanması ve yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapabilir.
2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak.
b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak.
c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek.
ç) Bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek.
d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek.
e) Başbayi ve bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek.
f) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek.
g) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak.
ğ) Uygun görülecek yerlerde temsilcilikler kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek.
h) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek.
ı) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak.
i) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini bildirmek.
j) (Değişik ibare: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-b ) "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında karar vermek veya düşüncesini bildirmek.
3) Teşkilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Teşkilat Başkanlığının yönetim, hizmet ve faaliyetleriyle ve performansla ilgili bilgi ve verileri istatistik teknik yöntemlerini de kullanarak toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, yorumlamak, ileriye dönük tahminlerde bulunmak, elde edilen sonuçları Teşkilat Başkanına sunmak.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
d) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Teşkilat Müdürü yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı doğrudan Teşkilat Başkanına karşı sorumludur.
4) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam faaliyetlerini yürütmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
5) Bayilik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bayi müracaatlarını değerlendirerek uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve ruhsatlarını düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayılarındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
6) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve muhasebesini yürütmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
7) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının ve bayilik teşkilatının bilgi işlem altyapısını tasarlamak, kurmak ve işler halde tutmak.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) (Değişik: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-b )Teşkilat Başkanlığının taraf olduğu davaları ve icra takiplerini yürütmek.  

b) Teşkilat Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve koordine etmek.
c) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
9) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirliği ve Müşavirliği görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanı tarafından istenen konuları inceleyerek rapor ve görüş hazırlamak ve Teşkilat Başkanına danışmanlık yapmak.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
10) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
11) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek destek hizmetlerini ve diğer görevleri yürütmektir.
12) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün görevi, bayilik teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmaktır.
13) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının basın ve halkla ilişkiler konularındaki görevleri ile yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
14) Matbaa Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının her türlü baskı işleri ile matbaa hizmetlerini yürütmek ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
Sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarına iştirak edeceklerin ehliyet şartları ve iştirak oranları yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 6111 - 13.2.2011 / m.214) Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Müdürü görevlerine 65 yaşını dolduranların ataması yapılamaz.
(Ek fıkra: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-b )Başkan, Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Başkan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki personeli arasından da aynı usule göre görevlendirilebilir. Teşkilat Başkanlığında başkan yardımcılığı ile birim amirliklerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki personeli arasından görevlendirme yapılabilir.  


MADDE 3 - (Değişik: 3040 - 13.7.1984) Müşterek bahis hâsılatı iştirakçilerin kolon başına ödeyecekleri iştirak bedellerinin toplamından oluşur. Bu hâsılattan zaruri masraf karşılıkları çıktıktan sonra bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne miktarının (Değişik ibare: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-c )"Spor Genel Müdürlüğüne" ait olacağı bir yönetmelikle  tespit olunur.
Kupon bedeli tahsilatı zaruri masraf karşılıklarına ilave edilir. Her nevi Spor Toto gelirinin bankalarda muhafazası sonucu elde edilecek faiz gelirleri yıl sonunda zaruri masraf karşılıkları hesabına devredilir.
MADDE 4 - (Değişik: 3040 - 13.7.1984) Üçüncü madde gereğince (Değişik ibare: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-ç )"Spor Genel Müdürlüğünce" temin olunan meblağın yüzde biri Türk Sporunu Teşvik Fonuna, bakiyesi her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek, idamelerini sağlamak, her türlü spor alet, vasıta ve malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine yararlı işlere sarfedilmek üzere adı geçen (Değişik ibare: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/6-ç )"Genel Müdürlük" bütçesine gelir ve ödenek kaydolunur.
(...) (Madde 4 ün 2. fıkrası, 23.5.2000 tarih ve 4568 sayılı Kanun'un 5. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
(...) (Madde 4 ün 3. fıkrası, 23.5.2000 tarih ve 4568 sayılı Kanun'un 5. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 5- (Değişik : 6495 - 12.7.2013 / m.3) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.  

MADDE 6 - (...) (Madde 6, 28.2.2007 tarih ve 26448 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.2.2007 tarih ve 5583 sayılı Kanun'un 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
EK MADDE 1 - (Değişik: 5583 - 22.2.2007 / m.5) Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunları tertip ve uygulamasından doğacak ikramiyeye ilişkin dava hakkı, sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının tertip edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.
Biletlerin kurumda kalan kuponları tertip tarihinden itibaren onsekiz ay geçtikten sonra muhafaza edilmez. Ancak açılmış bulunan davalarla ilgili kuponlar bu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır.  


EK MADDE 2 - (Ek: 6525 - 20.2.2014 / m.2) a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,
b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına ilişkin usul ve esaslar,
c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,
ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,
d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,
e) Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri veya bunların kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ve reklamlar ile bu kapsamda yapılacak harcamalar hakkında uygulanacak usul ve esaslar,
yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE 1 - Müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi için lüzumlu ilk tesis masrafları Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisat ile karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: 3040 - 13.7.1984) Kupon geliri olarak spor-Toto Teşkilatı bünyesinde birikmiş olan kaynaklar Türk Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir.
GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 5583 - 22.2.2007 / m.6) Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünde Teşkilat Müdürü, Teşkilat Müdür Yardımcısı, şube müdürü ve şef unvanlarıyla görev yapanların unvanları, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Yeniden atama yapılıncaya kadar söz konusu kişilerin görevleri devam eder. Unvanları sona erenlerin aynı veya başka unvanla atanması mümkündür.
GEÇİCİ MADDE 1 - (5583 - 22.2.2007) 1/3/2008 tarihine kadar, uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren ve ihalesi de ivedi olarak yapılması zorunlu bulunan "Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetim Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesi İşi"nin kısmen veya tamamen devri ve bu işe ilişkin mal ve hizmet alımı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usulü dairesinde özel hukuk tüzel kişilerine gelir/hasılat paylaşımı esasına göre en fazla bir yıl süreli sözleşme ile yaptırılabilir.
Birinci fıkra hükmüne göre yapılacak ihaleden sonra gerçekleştirilecek ihale de gelir/hasılat esasına göre yapılır ve ihale konusu işin sözleşme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde başlatılması zorunludur.
MADDE 7 - Bu kanun neşri tarihinden 6 ay sonra mer'iyete girer.
MADDE 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg