AVŞAR HUKUK BÜROSU

GİDER VERGİLERİ KANUNU

KANUN NO: 6802
GİDER VERGİLERİ KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 13 Temmuz 1956
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Temmuz 1956 - Sayı: 9362
3.t. Düstur, c.37 - s.1982
_____
Bu Kanunun, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine ilişkin hükümleri dışında kalan diğer hükümleri, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61/a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
BİRİNCİ KISIM
MADDE 1 - (...) (Madde 1, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 2 - (...) (Madde 2, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 3 - (...) (Madde 3, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 4 - (...) (Madde 4, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 5 - (...) (Madde 5, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 6 - (...) (Madde 6, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 7 - (...) (Madde 7, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 8 - (...) (Madde 8, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 9 - (...) (Madde 9, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 10 - (...) (Madde 10, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 11 - (...) (Madde 11, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 12 - (...) (Madde 12, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 13 - (...) (Madde 13, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 14 - (...) (Madde 14, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 15 - (...) (Madde 15, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 16 - (...) (Madde 16, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 17 - (...) (Madde 17, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 18 - (...) (Madde 18, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 19 - (...) (Madde 19, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 20 - (...) (Madde 20, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 21 - (...) (Madde 21, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 22 - (...) (Madde 22, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 23 - (...) (Madde 23, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 24 - (...) (Madde 24, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 25 - (...) (Madde 25, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 26 - (...) (Madde 26, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 27 - (...) (Madde 27, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
İKİNCİ KISIM
Hizmet Vergileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
I - MEVZU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY :
MADDE 28 - (Değişik 1. fıkra: 3297 - 3.6.1986) Banka ve sigorta şirketlerinin 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç o mak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısı la kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.
(Değişik fıkra: 2447 - 17.4.1981) Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyle kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyle lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları, gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.
(Değişik 3. fıkra: 6009 - 23.7.2010 / m.1) 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.  


II - İSTİSNALAR :
MADDE 29 - Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır :
a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısıyle tahakkuk eden paralar,
b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiye'de mevcut şube ve ajanslarının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısıyla tahakkuk eden paralar,
c) Hususi Kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri (Ek ibare: 5615 - 28.3.2007 / m.17) "ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirleri, (Ek ibare : 6456 - 3.4.2013 / m.14) “ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar,”
d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hizmetler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkur şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar,
e) (Değişik: 3297 - 3.6.1986 / m.17) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerden sağladıkları kârlar,
f) (Değişik: 210 - 4.1.1961 / m.4) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu Kanun'a göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi muamelelerden mütevellit kârları,
g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nun 6,7,8,9,10 ve 11'inci maddeleri ile 12'nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarında zikrolunan işler dolayısiyle Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla, aynı Kanun'un 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince, bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarıda sayılan işlerin görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair hakikî veya hükmî şahıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları hakikî veya hükmî şahıslar lehine aynı işler dolayisiyle tahakkuk edecek paralar,
h) 6266 sayılı Kanun'a göre kurulan kan bankalarının mezkûr Kanun'da yazılı işler dolayısiyle elde edecekleri paralar,
i) (Değişik: 5582 - 21.2.2007 / m.30) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 2499 sayılı Sermaye PiyasasıKanunu'nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar, 
j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayisiyle alınan prim, komisyon vesair paralar,
k) (Ek: 482 - 25.6.1964 / m.6) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleriyle tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayisiyle alınan paralar,
l) (Ek: 482 - 25.6.1964 / m.6) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayisiyle alınan paralar,
m) (Ek: 482 - 25.6.1964) (Değişik: 4369 - 22.7.1998 / m.63 - Yürürlük m. 86-e) Türkiye Halk Bankası’nın, ihtisas kredileri kapsamında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin dış ticaret işlemlerine yaptığı aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkarlara verdiği krediler dolayısıyla alınan paralar ve bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla aldığı paralar,
n) (Ek: 2447 - 17.4.1981 / m.7) Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısiyle kendi lehlerine aldıkları paralar,
o) (Ek: 4008 - 24.6.1994 / m.35 - Yürürlük m.40-3) Bankaların, yetkili müesseselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre Merkez Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri,
p) (Ek: 4008 - 24.6.1994 / m.35 - Yürürlük m.40-3) (Değişik ibare: 6009 - 23.7.2010 / m.2 / Yürürlük / m.62/a) “Arbitraj muameleleri ile Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler” ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar,
r) (Ek: 4369 - 22.7.1998 / m.63 - Yürürlük m.86-e) Kooperatifler aracılığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve bankalar tarafından açılan konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar,
s) (Ek: 4684 - 20.6.2001 / m.20) Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kazançlar,
t) (Ek: 4697 - 28.6.2001 / m.12 - Yürürlük m.14 b)(Değişik ibare: 5838 - 18.2.2009 / m.32/8 / Yürürlük / m.33) “Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının,”, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,
u) (Değişik: 5582 - 21.2.2007 / m.30) Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar, 
v) (Ek: 5281 - 30.12.2004 / m.39 - Yürürlük m.45/11) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar,
y) (Ek: 5582 - 21.2.2007 / m.30) İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 2499 sayılı Sermaye PiyasasıKanunu'nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar.
z) (Ek: 6655 - 25.12.2015 / m.1) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alman makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alman paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).
III - MÜKELLEF, MATRAH, NİSPET
MÜKELLEF :
MADDE 30 - (Değişik: 5766 - 4.6.2008 / m.25/a - Yürürlük m.27/f) Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleridir. 
MATRAH :
MADDE 31 - Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28'inci maddede yazılı paraların tutarıdır.
Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.
(Ek fıkra: 5766 - 4.6.2008 / m.25/b - Yürürlük m.27/f) Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Prim tutarının hesabında, sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemeler indirim konusu yapılamaz.
Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu Kanunla alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilemez.
(Değişik 4. fıkra: 5615 - 28.3.2007 / m.17 - Yürürlük m.32/c) Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir. 
(Ek fıkra: 5615 - 28.3.2007 / m.17 - Yürürlük m.32/c) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
YABANCI PARA İLE OLAN MUAMELELER :
MADDE 32 - Yabanca para üzerinden yapılmış olan muamelelere müteallik vergi matrahlarının tâyin edilmesinde Maliye Vekâleti'nce her altı ayda bir tespit edilecek kurlar nazara alınır.
NİSPET :
MADDE 33 - (Değişik: 2447 - 17.4.1981 / m.8) Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 15'tir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde biridir. (*)
(Değişik 2. fıkra: 4761 - 12.6.2002 / m.5) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e, (Değişik ibare: 5615 - 28.3.2007 / m.17) "kambiyo muamelelerinde" ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir. 
_____
(*) 1) Bakanlar Kurulu'nun 28.8.1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamesi ile 1.9.1998 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere;
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispeti;
a) Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1,
b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1,
c) (Değişik: 98/11795 - 7.10.1998 / m.1 - Yürürlük m.2) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,
d) (Değişik: 98/11795 - 7.10.1998 / m.1 - Yürürlük m.2) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,
e) (Değişik: 2002/4506 - 24.7.2002 / m.1 - Yürürlük m.2) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, bankalar arası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır,
f) (Ek : 2010/1182 - 20.12.2010 / m.5)(Değişik : 2011/1854 - 26.4.2011 / m.5) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,  

g) (Ek : 2010/1182 - 20.12.2010 / m.5)(Değişik : 2011/1854 - 26.4.2011 / m.5) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1, 


h)Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden % 5,
olarak uygulanır.
2) Bakanlar Kurulu'nun 9.7.2007 Tarihli ve 2007/12392 Sayılı Kararnamesi ile 21.7.2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere;
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispeti;
a) Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,
b) Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,
olarak uygulanır.
_____
İKİNCİ BÖLÜM
MADDE 34 - (...) (Madde 34, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 35 - (...) (Madde 35, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 36 - (...) (Madde 36, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 37 - (...) (Madde 37, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 38 - (...) (Madde 38, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi (*)
_____
(*) İkinci Kısmının "PTT Hizmetleri Vergisi" başlıklı Üçüncü Bölümünün başlığı, 2.1.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Kanunun 45. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
MADDE 39.- (Değişik: 5228 - 16.7.2004 / m.38 - Yürürlük m.61/5) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca (Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.34/1 / Yürürlük / m.40) “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunuuyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin” (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);
a) Her nevi, mobil (Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.34/2 / Yürürlük / m.40) “elektronik haberleşme” işletmeciliği kapsamındaki (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.3 / Yürürlük / m.125/a) “(ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil)” tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %25,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri ,
c) (Değişik : 5838 - 18.2.2009 / m.14 / Yürürlük / m.33) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5, 

d) (Ek: 5838 - 18.2.2009 / m.14 / Yürürlük / m.33) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer (Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.34/2 / Yürürlük / m.40)“elektronik haberleşme” hizmetleri ,
Oranında özel iletişim vergisine tabidir.
(Değişik ikinci fıkra: 6518 - 6.2.2014 / m.3 / Yürürlük / m.125/a) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir. 

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (Değişik ibare : 6322 - 31.5.2012 / m.3 / Yürürlük / m.43/a) “(iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)” 46,00 TL (*) ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.
_____
(*) Madde 39 un 3. fıkrasında yer alan "44,00 TL" şeklindeki Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) alınan tutar, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan 12 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği'nin ilgili hükmü gereğince, 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
Verginin mükellefi; birinci fıkrada sayılan telekomünikasyon hizmetlerini sunan işletmecilerdir. Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Bir aya ait özel iletişim vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.
Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. (Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.34/2 / Yürürlük /m.40) “İlgili mevzuatına göre yetkilendirilen elektronik haberleşme işletmecilerinin,” Hazineye ödeyecekleri payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Özel iletişim vergisi, düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir.
Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. (...) (*)
_____
(*) Madde 39 un 6. fıkrasında yer alan "Tahsil edilen vergiden, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez" cümlesi, 15.7.2008 tarih ve 26937 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.7.2008 tarih ve 5779 sayılı Kanun'un 8. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince, 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
(Değişik yedinci fıkra: 6518 - 6.2.2014 / m.3 / Yürürlük / m.125/a) Birinci fıkradaki % 25 ve % 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte % 5’e, % 5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 


ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
MADDE 40 - (...) (Madde 40, 21.3.2007 tarih ve 26469 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.3.2007 tarih ve 5602 sayılı Kanun'un 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince, 1.4.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 41 - (...) (Madde 41, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 42 - (...) (Madde 42, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 43 - (...) (Madde 43, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EK MADDE 1 - (Ek: 2447 - 17.4.1981 / m.10) (...) (Ek Madde 1, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 2 - (Ek: 2447 - 17.4.1981 / m.10) (...) (Ek Madde 2, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 3 - (Ek: 2447 - 17.4.1981 / m.10) (...) (Ek Madde 3, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 4 - (Ek: 2447 - 17.4.1981 / m.10) (...) (Ek Madde 4, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 5 - (Ek: 2447 - 17.4.1981 / m.10) (...) (Ek Madde 5, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
ÜÇÜNCÜ KISIM
EK MADDE 1 - (Ek: 1318 - 29.7.1970 / m.67) (...) (Ek Madde 1, 21.1.1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 2 - (Ek: 1318 - 29.7.1970 / m.67) (...) (Ek Madde 2, 21.1.1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 3 - (Ek: 1318 - 29.7.1970 / m.67) (...) (Ek Madde 3, 21.1.1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 4 - (Ek: 1318 - 29.7.1970 / m.67) (...) (Ek Madde 4, 21.1.1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Tarhı
TEKLİF YERİ :
MADDE 44 - İthal sırasında alınan istihsal vergisi haricindeki gider vergileri, vergiye tabi olayların vuku bulduğu yer vergi dairesince tarh olunur.
Bu Kanunun, beyannamenin bir merkezden verilmesini tecviz ettiği hallerde vergi, beyannamenin verildiği yer vergi dairesince tarh olunur.
(...) (Madde 44 ün 3., 4. ve 5. fıkraları, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
BEYAN ESASI :
MADDE 45 - Dâhilde alınan gider vergileri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh olunur.
(...) (Madde 45 in son fıkrası, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
BEYANNAME :
MADDE 46 - Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur.
A) Genel olarak :
a) Mükellefin adı, soyadı ve ünvanı,
b) İkametgah adresi veya iş merkezi,
c) İşi,
d) İşyerinin adresi,
e) Gider vergilerine ait hesap numarası,
f) Gelir ve kurumlar vergileri bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
g) Vergi matrahı (Tablo numaralarına, tablolardaki pozisyon sırasına ve hizmet nevilerine muvazi olarak), hizmet nevilerine muvazi olarak),
h) Matrahlar üzerinden hesap olunan vergiler ve tutarı (Madde veya hizmet nevilerine göre)
B) (...) (Madde 46 nın (B) fıkrası, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
BEYANNAME VERİLME ZAMANI VE YERİ :
MADDE 47 - a) Aşağıdaki (c) fıkrası hükmü mahfuz kalmak kaydı ile her mükellef, bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile ertesi ayın 15'inci günü akşamına kadar istihsal vergisinde (Aşağıdaki (b) fıkrasında yazılı olanlar hariç) istihsalin yapıldığı yer, nakliyat vergisinde taşıyanını işyeri veya merkezinin bulunduğu mahal, PTT hizmetleri vergisinde PTT Genel Müdürlüğünün bulunduğu yer, banka ve sigorta hizmetleri vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir. (Ek hüküm: 5766 - 4.6.2008 / m.25/c - Yürürlük m.27/f) Sigorta muamelelerine ilişkin beyanname sigorta şirketlerinin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir.
b) (...) (Madde 47 nin (b) bendi, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
c) (...) (Madde 47 nin (c) bendi, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) (...) (Madde 47 nin (d) fıkrası, 2.1.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Kanunun 49. maddesinin (6) numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
e) Herhangi bir vergi döneminde, vergiye tabi muameleleri bulunmayan mükellefler de keyfiyeti aynı müddetler içinde, vergi beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar.
f) (...) (Madde 47 nin (f) bendi, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
g) (...) (Madde 47 nini (g) bendi, 21 Ocak 1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
İKİNCİ BÖLÜM
Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Ödenmesi
ÖDEME SÜRESİ :
MADDE 48 - Mükellefler, beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar.
MADDE 49 - (...) (Madde 49, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
İŞİN DEVRİ
MADDE 50 - İşin devri, devreden için işin terkini, devralan için işe başlamayı ifade eder.
(...) (Madde 50 nin diğer hükümleri, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 51 - (...) (Madde 51, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 52 - (...) (Madde 52, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 53 - (...) (Madde 53, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 54 - (...) (Madde 54, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 55 - (...) (Madde 55, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 56 - (...) (Madde 56, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 57 - (...) (Madde 57, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 58 - (...) (Madde 58, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 59 - (...) (Madde 59, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
MADDE 60 - (...) (Madde 60, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 61 - (...) (Madde 61, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 62 - (...) (Madde 62, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 63 - (...) (Madde 63, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 64 - (...) (Madde 64, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 65 - (...) (Madde 65, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 66 - (...) (Madde 66, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 67 - (...) (Madde 67, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MUVAKKAT VE SON HÜKÜMLER
MUVAKKAT MADDELER
MUVAKKAT MADDE 1 - (...) (Muvakkat Madde 1, 4.1.1961 tarih ve 210 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MUVAKKAT MADDE 2 - (...) (Muvakkat Madde 2, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
YÜRÜRLÜK TARİHİ
MADDE 68 - Aşağıdaki hususlar müstesna olmak üzere bu kanun 01.03.1957 tarihinde mer'iyete girer.
I - Pirinç imalâtı bu Kanunun neşri tarihinden itibaren muamele vergisinden müstesnadır.
II - Bu Kanunun 33 üncü maddesi ile banka ve sigorta muameleleri için kabul edilen mispetler, bu kanunun meşredildiği ayı takiben aybaşından itibaren banka, banker ve sigorta şirketlerinin 3843 sayılı Kanuna göre ödedikleri muamele vergisi nispetleri yerine kaim olmak üzere aynen tatbik olunur.
III - Bu Kanuna bağlı III işaretli cetvelin 1 inci pozisyonunda yazılı maddelere ait vergi haddi kahveden alınan istihlâk vergisine mütaallik 4950 sayılı Kanun hükümlerine göre bu kanunun neşri tarihinden itibaren uygulanır.
Bu tarihte henüz gümrükten çekilmemiş kahveler için de bu hüküm tatbik olunur.
İCRA SAHALİYETİ
MADDE 69 - Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg