AVŞAR HUKUK BÜROSU

GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 474
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 14 Mayıs 1964
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 25 Mayıs 1964 - Sayı: 11711
5.t. Düstur, c.3 - s.2261
MADDE 1 - (Değişik: 3502 - 10.11.1988) Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.(**)
Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.136) "açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye" Bakanlar Kurulu  yetkilidir.
MADDE 2 - (Değişik: 3824 - 25.6.1992) Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca sıfıra kadar indirilebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetlerin % 50'sine kadar artırılabilir. Bakanlar Kurulu ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.(***)
(*) Kanunun adı, 10.11.1988 tarih ve 3502 sayılı kanunla bu şekli almıştır. 14 Mayıs 1964 tarih ve 474 sayılı Kanunun yürürlükte kalacağı belirtilmiş bulunmakla sözü geçen kanun kendi sıra numarasında külliyata konulmuştur.
(**) 1. 6 Aralık 1991 tarih ve 91/2506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen (GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ) için Bk. 4 Ocak 1992 tarih ve 21101 sayılı T.C. Resmi Gazete.
2. 3 Aralık 1996 tarih ve 4217 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri hükmü geregince, 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde; "yasak" kaydı bulunan eşyalar için bu kayıt kaldırılmış ve bu eşyalar için gümrük vergileri ekli I sayılı listede gösterilen nispetlerde tespit edilmiş, 2710.00.81- 98 gümrük tarife alt pozisyon numaralarında yer alan eşyaların maktu olan gümrük vergileri nispi hale dönüştürülerek ekli II sayılı listede gösterilen nispetlerde belirlenmiş ve ekli III sayılı listede yer alan eşyaların kanuni gümrük vergi nispetleri ide hizalarında gösterilen yeni seviyelerine yükseltilmiştir.
Bu Kanun 1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (Bk. RG: 8.12.1996 - Sayı : 22841)
(***) 25 Haziran 1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince 1.1.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
MADDE 3 - a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bunların gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade etmeye yetkilidir.
b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kullanılır.
MADDE 4 - Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.
MADDE 5 - (Değişik 1. fıkra: 3612 - 7.2.1990) Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Başbakanlıkça kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır.
Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükümete arzeder.
MADDE 6 - 2.1.1961 tarihli ve 197 sayılı Kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanun'un 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.
MADDE 7 - Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Gümrük Kanunu'nun 5 inci maddesi uygulanmaz.
MADDE 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg