AVŞAR HUKUK BÜROSU

HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 394
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 2 Kânunusani 1340 ve 25 Cemaziyelülâ1342
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Kânunusani 1340 - Sayı: 54
3.t. Düstur, c.5 - s.226
_____
(*) Kanunda Cuma günü olarak gösterilen hafta tatili 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle Pazar olarak değiştirilmiştir.
_____
MADDE 1 - On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelûmum fabrika, imalathâne, tezgâh, dükkân, mağaza, yazıhane, ticarethane,sınai ve ticari bilimum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir.
(...) (Son fıkra 27.5.1935 tarih ve 2739 No. lu kanunla kaldırılmış ve hafta tatili (Cuma) günü (Pazar) a tahvil edilmiştir.)
MADDE 2 - Resmi devairle umumî, hususi, ticari ve sinai herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.
MADDE 3 - (Değişik: 6710 - 2.5.1956) Sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkâmından müstesnadır.
MADDE 4 - Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır.
A) (Değişik: 936 - 1.12.1926) Hastaneler, dispanserler, eczaneler vediş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji lâboratuvarları, hamamlar,tephirhaneler,
B) Vapur, tramvay, su, elektirik, gaz, telefon şirketleri, kuvayı muharrike müeseseler, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye venakliye şirket ve cemiyetleri, berrî ve bahrî vesaiti umumiyei nakliye ve hidematı umumuyei belediye, vaki veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiriseria ittihazına muktasi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olanâlât ve edevatı ihzar edecek müesseseler;
C) (Değişik: 936 - 1.12.1926) Matbaalar, münhasıran yevmi gazetebayileri, müzeler, umumi kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, sporkonferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeye mahsus oyunmahalleri, klüpler, münhasıran Tayyare Cemiyeti , Piyango bilet satış şubeleri,
D) Hanlar, oteller fotoğrafhaneler,lokantalar kahvehaneler.
E) Mütesariülfesat mevad istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti mamulâtının bozulmasının veya tenzili kıymetini mucip olan sanayı müseseseleri;
Şu kadar ki bu gibi müessesatta müstahden memurin ve amelenin münavebesuretiyle haftada birer gün mezun olmaları mecburidir.
F) (Ek: 6710 - 2.4.1956) Yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle tütün,incir, üzüm, meyan kökü, zeytin, ağaç palamutu,susam, fındık, pancar, ilh...gibi ziraii ve sınai mahsulâtın işlenmesi ve maniplâsyonu gibi açık havada vesenenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya buişlerin yürütüldüğü müesseseler.
I) (Ek fıkra: 1584 - 27.4.1972)Turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler.
MADDE 5 - (Ek: 5620 - 23.3.1950) Fırıncılar, yalnız sebze, yaşmeyva ve tütün satanlar, nalbantlar, alat ve edevatı ziraiye tamircileri dördüncü maddedeki müesseseler gibi kasaplarda saat 13'e kadar açık bulundurulabilir.
Ramazan ve Kurban Bayramları arifesine raslayan pazar günleri tatildeni stisna edilebilir.
MADDE 6 - (Pazar) günleri tatil eden fabrika, maden ocağı, vesair müessesatta bekçilik, kapıcılık etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, işletmek vemaden ocaklarının inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bulunan hidematını devam ettirmek gibi ifası zaruri hizmetlerde Pazar günler içalıştırılan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmi dört saatten dunolmamak üzere birer gün mezuniyet verilir.
MADDE 7 - Devletin tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya Devlet nam vehesabına işleyip de Müdafai Milliye ile alâkadar olan müesseseler, senede onbeş defa (Pazar) tatilini tavik edebilirler.
MADDE 8 - İşbu Kanun'un ahkâmını istinaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya müdiri mesullerinin mahallî belediye meclislerine müesseselerinin nebi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin veamele miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lâzımdır.Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.
MADDE 9 - İşbu Kanun'un ahkâmına muhalif olarak (Pazar) günleri açılan dükkânve müessese, zabıta memurları tarafından kapattırılmakla beraber keyfiyeti mübeyyin bir zabıt varakası tanzim (Değişik ibare: 4854 - 24.4.2003 / m.1/A-1) "edilerek belediye başkanlığına" tevdi olunur. Bu baptaki zabıt varakaları aksi sabit olununcaya kadar mamulünbih ve muteberdir.
MADDE 10 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.4) Bu Kanun'un ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni tarafından yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. MADDE 11 - (...) (Madde 11, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun'un 578. maddesinin (ç) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
MADDE 12 - İşbu Kanun ahkâmının nüfusu onbinden dun olan şehir ve kasabalarda dahi tatbiki, mahallî belediye meclislerinin karar ve ilanına vabestedir.
MADDE 13 - İşbu Kanun'un ahkâmı tarihi neşrinden on gün sonra muteberdir.
MADDE 14 - İşbu Kanun'un tatbiki ahkâmına Heyeti Vekile memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg