AVŞAR HUKUK BÜROSU

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU

KANUN NO: 2802
HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 24 Şubat 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Şubat 1983 - Sayı: 17971
5.t. Düstur, c.22 - s.189
_____
(*) 1 - 24.1.1990 tarih ve 3611 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvel ile diğer kanunlarda yer alan Cumhuriyet savcılığı unvanı, il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet savcı başyardımcılığı unvanı, Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Cumhuriyet savcılığı; Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı olarak değiştirilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcılığı unvanı kaldırılmıştır.
2 - Kanunda geçen "Devlet Güvenlik Mahkemesi", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliği", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ve Cumhuriyet savcısı" ibareleri, 30.6.2004 tarih ve 25508 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.6.2004 tarih ve 5190 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi hükmü gereğince, sırasıyla "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemesi", "ağır ceza mahkemesi üyesi", "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları soruşturmak ve kovuşturmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcısı" olarak uygulanır.
_____
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KAPSAM
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı:
a) Adli ve idarî yargı hâkim ve savcılarının niteliklerini, atanmalarını, hak ve ödevlerini, aylık ve ödeneklerini, meslekte ilerlemelerini, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesini, haklarında disiplin kovuşturması açılmasını ve disiplin cezası verilmesini, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri veya kişisel suçlarından dolayı soruşturma yapılmasını ve yargılamalarına karar verilmesini, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik hallerini, meslek içi eğitimlerini ve diğer özlük işlerini,
b) (...)(*), Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerinin aylık veödenekleri ile diğer mali, sosyal hak ve yardımlarını,
Düzenlemektir.
_____(*) Madde 1'de yer alan “Anayasa Mahkemesi” ibaresi, 30.3.2011 tarih ve 6216 sayılı Kanun'un 75/3. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun, adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.
(...)(*), Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyeleri de 1 inci maddenin (b) bendinde sayılan özlük hakları bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.
_____(*) Madde 2'de yer alan “Anayasa Mahkemesi” ibaresi, 30.3.2011 tarih ve 6216 sayılı Kanun'un 75/3. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____TANIMLAR
MADDE 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Hâkim:
1. Adlî yargıda: Mahkeme başkan ve üyelerini, hâkimleri, Yargıtay tetkik hâkimleri ile (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında" idari görevlerde çalışan hâkimleri,
2. İdari yargıda: Mahkeme başkan ve üyelerini, hâkimleri, Danıştay tetkik hâkimleri ile (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında" idari görevlerde çalışan hâkimleri,
b) Savcı :
1. (Değişik: 3611 - 24.1.1990) Adlî yargıda: İl ve İlçe Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet başsavcı vekillerini, Cumhuriyet savcılarını, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında" idarî görevlerde çalışan savcıları,
2. İdari yargıda: Danıştay savcıları ile (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında" idari görevlerde çalışan savcıları,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
HAKLAR VE ÖDEVLERE İLİŞKİN TEMEL İLKELER
BAĞIMSIZLIK, TEMİNAT VE ÖDEVLER
MADDE 4 - Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.
GÖZETİM VE DENETİM HAKKI
MADDE 5 - (Değişik 1. fıkra: 3611 - 24.1.1990) Yargıtay, bütün adalet mahkemeleri üzerinde, Danıştay bütün idarî mahkemeler üzerinde yargı danetimi ve gözetimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet savcıları üzerinde, Danıştay Başsavcısı, Danıştay savcıları üzerinde, ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları üzerinde, gözetim ve denetim hakkına sahiptir.
Mahkeme başkanlarının, yargılamanın düzenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin olarak görevli oldukları mahkeme dairelerindeki hâkimler üzerinde gözetim hakkı vardır.
Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin görevler hariç olmak üzere hâkim ve savcılar üzerinde gözetim hakkını haizdir.
Hâkim ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.
DENETİM, İNCELEME, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
MADDE 6 - Hâkim ve savcılar hakkında denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılması bu Kanun hükümlerine tabidir.
İKİNCİ KISIM
HAKİMLİK VE SAVCILIK

BİRİNCİ BÖLÜM
ADAYLIK DÖNEMİ
ADAYLIK
MADDE 7 - Adaylık dönemini geçirip aşağıdaki koşullara uygun olarak ehliyetini kanıtlamış olmadıkça, hiç kimse hâkimlik ve savcılığa atanamaz. 39 uncu madde hükmü saklıdır.
Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler ve haklarında, Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
ADAYLARIN NİTELİKLERİ
MADDE 8 - Adaylığa atanabilmek için:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) (Yeniden düzenleme: 6572 - 2.12.2014 / m.28) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak. 


c) Adli yargı adayları için, hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
(Değişik 2. paragraf: 5435 - 22.12.2005 / m.1) İdari yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, (Değişik ibare: 5720 - 1.12.2007 / m.1) "her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında," hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, 
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) (...) (Madde 8 in (e) bendi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 /m.1/30) “engelliliği”, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/30) “engeli” bulunmamak,
h) (Değişik: 3409 - 24.2.1988) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (...) (*) üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.
_____
(*) Madde 8 in (h) bendinde geçen "ağır hapis veya" ibaresi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun1. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
ı) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
j) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
k) (Ek: 5720 - 1.12.2007 / m.1) Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.28) “üç” yıl çalışmış, (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.22) “giriş sınavının yapıldığı (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.28) “yılın ocak ayının birinci günü”” itibariyle (Değişik ibare: KHK/650 - 8.8.2011 / m.15) “kırkbeş” yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
şarttır.
ADAYLIĞA ATAMA
MADDE 9 - (Değişik 1. fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.2) Her yıl alınacak aday sayısı, avukatlık mesleğinden alınacaklarla birlikte Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca tespit edilir. (Yeniden Düzenleme 2. fıkra: 4790 - 15.1.2003 / m.1) Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartı ile müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi de değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler. 
Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar.
(...) (Madde 9 un 4. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) (...) (Madde 9 un 5. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) (...) (Madde 9 un 6. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
(...) (Madde 9 un son fıkrası, 4.12.2007 tarih ve 26720 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.12.2007 tarih ve 5720 sayılı Kanun'un 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
YAZILI YARIŞMA SINAVI VE MÜLAKATIN YAPILIŞ ŞEKLİ
MADDE 9/A- (Ek: 5720 - 1.12.2007 / m.3) Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.
Atama yapılacak boş kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı, atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ve ayrıca Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilan olunur.
Yazılı sınav; Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi sorularından oluşan genel yetenek ve genel kültür konuları ile
a) Adli yargıda; anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılama usulü, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, ceza yargılama usulü, idari yargılama usulü ve idare hukuku,
b) İdari yargıda; anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medeni hukuk, ceza hukuku (genel hükümler), vergi hukuku, vergi usul hukuku ve maliye-ekonomi,
konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır.
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının(Değişik ibare: KHK/650 - 8.8.2011 / m.16) “iki katı” fazlası mülakata çağrılır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun (Değişik ibare: KHK/650 - 8.8.2011 /m.16) “iki katı” fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır.
Mülakat Kurulu; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve Danıştay mensubu birer üye bulunması halinde bu üyeler Mülakat Kurulunda asıl üye olarak görevlendirilir.
Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve Danıştay mensubu üye sayısı birden fazla ise, Yargıtay kontenjanı için Yargıtay mensupları arasından, Danıştay kontenjanı için Danıştay mensupları arasından; Yargıtay veya Danıştay mensubu üyelerden birinin ya da her ikisinin bulunmaması halinde ise Yönetim Kurulunun diğer üyeleri arasından gizli oyla seçim yapılır.
Asıl üyelerin hukuki veya fiili sebeplerle katılamamaları halinde; Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürlerinin yerine vekalet edenler, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulundan katılacak üyelerin yerine ise, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından her biri için ayrı ayrı gizli oyla belirleyeceği yedek üyeler Mülakat Kuruluna katılır.
Mülakat, ilgilinin;
a) Muhakeme gücünün,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,
c) Genel ve fiziki görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin,
d) Yetenek ve kültürünün,
e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.
Mülakat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler herbiri yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülakat Kurulunun herbir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Mülakat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülakat Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.
Yazılı yarışma sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmez. Mazereti sebebiyle mülakata katılamayanların müracaatı üzerine Mülakat Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar verildiği takdirde mülakat yeri ile günü tespit edilir ve ilgili mülakata çağrılır. Mazeret bildirenlerin mazereti Mülakat Kurulunca reddedilir veya kabul edilmekle birlikte verilen süre içinde mülakata katılmazsa başarısız sayılır.
Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile mülakat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir.
Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilan edilen boş kadrolara başvurabilir. Bunlar sadece mülakata tabi tutulur. Bu durumda olanlar için mülakat puanı esas alınarak ayrı bir nihai başarı listesi düzenlenir.
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Sınav kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 nci maddesinde belirlenen kanuni süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için başvurmaları halinde bunların atamaları yapılmaz.
ADAYLIK SÜRESİ VE EĞİTİM
MADDE 10.- (Değişik madde ve başlığı: 5435 - 22.12.2005 / m.3) Adaylık süresi, 23.7.2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu hükümlerine tabidir.
Adayların meslek öncesi eğitimleri, 4954 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılır. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanların, altı ay süreli meslek öncesi eğitimleri, Adalet Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenen esaslara göre Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezinde yaptırılır.
Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
Adli yargı adaylarından; meslek öncesi eğitimlerinin (Değişik ibare: KHK/650 - 8.8.2011 / m.17) “altı ayını”, avukatlık mesleğinden adaylığa geçenlerden meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamlayanlar, adli yargı teşkilatının ihtiyaç durumu ile 11 inci madde gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak, imkanlar ölçüsünde kendi istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca hakimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılırlar. Türkiye Adalet Akademisi, son eğitim döneminde öğretilecek konuları bu ayrımı esas alarak belirler.  


ADAYLAR HAKKINDA DÜZENLENECEK BELGELER
MADDE 11 - Her adayın vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarı ile görevine bağlılığı ve ahlakî gidişine dair bilgi; çalıştığı daire amirleri tarafından o dairedeki staj süresinin sonunda düzenlenip, mensup olduğu adalet komisyonuna verilecek belgeler ile adalet komisyonunun mütalaasından ve adalet müfettişlerinin raporlarından alınır. Yargıtay ve danıştayda staj yapan adaylar için çalıştığı daire amirleri tarafından o dairedeki staj süresinin sonunda düzenlenecek raporlar Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere ilgisine göre Yargıtay Birinci Başkanlığına ve Danıştay Başkanlığına verilir.
(...) (Madde 11 in 2. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
(Değişik 3. fıkra: 3409 - 24.2.1988) (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.4) "Birinci fıkrada" gösterilen merciler bu husustaki kanaat ve mütalaalarını, Adalet Bakanlığınca hazırlanacak fişlere yazarlar.
ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE GÖREVE SON VERME
MADDE 12 - Adayın;
a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması,
b) Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerden herhangi birini yitirmesi,
c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlikle bağdaşmayacak tutumları, göreve devamsızlığı, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının tespit edilmesi,
Hallerinde adaylığına Adalet Bakanlığınca son verilir.
Haklarındaki soruşturma veya kovuşturma nedeniyle adaylıklarına son verilenlerden takipsizlik kararı veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair karar veya beraat hükmü verilenler, Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmaları koşuluyla yeniden adaylığa alınabilirler.
ATAMA
MADDE 13.- (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.5) Meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hali olmayan, erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen adayların mesleğe kabullerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Mesleğe kabullerine karar verilen adayların, adli ve idari yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle, adli yargı adayları için görev yerleri; idari yargı adayları için görevleri ve görev yerleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.
Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmi Gazetede yayımlanır.
Ayrıca hakim adaylığında geçen sürenin tamamı ile avukat adaylığında mahkemelerde yapılmış olan staj süresi, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.  


MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 14 - Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra hâkimlik ve savcılığa atananların askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
HAKİMLİĞİN VE SAVCILIĞIN SINIF VE DERECELERİ
SINIFLAR VE KIDEM
MADDE 15.- (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.6) Hakimlik ve savcılık mesleği; üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılır.
Birinci sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş hakim ve savcılar birinci sınıf olurlar.
Hakim ve savcıların kıdemleri, bulundukları sınıf ve dereceye göre belirlenir ve o sınıf ve dereceye atandıkları tarihten itibaren hesaplanır. Bir üst sınıf veya derecede bulunanlar alt sınıf veya derecede bulunanlardan kıdemli sayılırlar. Ancak, bu hesaplama yapılırken, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre adaylığa diğer kamu görevlerinde iktisap ettikleri derece ve kademe üzerinden atananların, bu derece ve kademeleri ile o görevlerde geçen süreleri dikkate alınmaz.
Bulunulan sınıf ve derecenin aynı olması halinde sırasıyla, bu sınıf veya dereceye yükselme tarihi, adaylığa başlama tarihi, mesleğe başlama tarihi, meslek öncesi eğitim sonu yazılı sınav puanı dikkate alınarak kıdem durumu belirlenir. Bunların da aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan kıdemli sayılır.  


ADLİ YARGI İLE İLGİLİ CETVEL
MADDE 16 - Adli yargı hâkimliği ile Cumhuriyet Savcılığının sınıf, derece ve görev unvanları, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
İDARİ YARGI İLE İLGİLİ CETVEL
MADDE 17 - İdari yargı hâkimliği ile savcılığının sınıf, derece ve görev unvanları, bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLERLEME VE YÜKSELME
GENEL KURAL
MADDE 18 - (Değişik: 3409 - 24.2.1988) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar aşağıdaki maddelerde gösterilen usul ve esaslar uyarınca her yıl kademe ilerlemesi ve her iki yılda bir derece yükselmesi yaparlar.
Süresini dolduranların kademe ilerlemeleri 20 nci madde hükümleri dairesinde yapılır. Derece yükselmeleri ise, yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere Hakimler ve Savcılar yüksek kurulunca yapılır.
KADEME İLERLEMESİNİN USUL VE ESASLARI
MADDE 19 - Hâkmlik ve savcılık mesleğinde bulunanların bulundukları derecenin kademelerinde ilerleyebilmeleri için;
a) Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olmaları (Ek ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.7) "veya çalışmış sayılmaları,"
b) (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.7) Kademe ilerlemesine engel kesinleşmiş mahkeme hükmü veya disiplin cezasının bulunmaması, 
c) (...) (Madde 19 un 1. fıkrasının (c) bendi, 24.2.1988 tarih ve 3409 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Gerekir.
KADEME İLERLEMESİ
MADDE 20 - (Değişik: 3409 - 24.2.1988) 19 uncu maddedeki şartları haiz olanlar, bir yıllık ilerleme süresini doldurdukları tarihte, başka bir işleme gerek olmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar ve keyfiyet Personel Genel Müdürlüğünce sicillerine işlenerek ilgililere duyurulur. 19 uncu maddedeki şartları taşımadıkları anlaşılanların kademe ilerlemesi yapıp yapamayacaklarına her ay Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iptal edilir.
DERECE YÜKSELMESİNİN KOŞULLARI
MADDE 21.- (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.8) Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için;
a) Derecesi içinde iki yıl bulunmuş veya bu Kanuna göre bulunmuş sayılmaları,
b) Yükselmeye engel kesinleşmiş mahkeme hükmü veya disiplin cezalarının bulunmaması,
c) Ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, (Ek ibare : 6460 - 17.4.2013 / m.6) “alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin çalışmaları,” göreve bağlılıkları ve devamları, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hal kağıtları ve sicil fişleri, kanun yolu incelemesinden geçen (Değişik ibare: 6217 - 31.3.2011 / m.18) “işleri”, örnek karar ve mütalaaları ve varsa mesleki eser ve yazıları ile katıldıkları meslek içi ve uzmanlık eğitimleri göz önünde tutularak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ilan edilen derece yükselme ilkelerinde aranan koşulları taşımaları,
Gerekir.  


DERECE YÜKSELMESİNDE LİSTELERİN YAYIMI
MADDE 22 - Hâkimler ve savcılardan derece yükselme süresini bitiren ve haklarında yükselmeye engel mahkeme hükmü veya yetkili mercice verilmiş disiplin kararı bulunmayanların adlarını gösteren listeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanarak yılın Nisan, Ağustos ve Aralık ayları içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır.
Bu listelerde adları yazılı olmayanlar listenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
Kurul, başvurunun süresi içinde yapılmadığını veya haklı olmadığını görürse reddine karar verir. İlgili bu karar aleyhine tebliğden itibaren on gün içinde İtirazları İnceleme Kuruluna itiraz edebilir.
Başvuru veya itirazın kabulü halinde ilgililerin adları, birinci fıkradaki süre kaydına bakılmaksızın Resmî Gazete'de olduğu listeye ek olarak yayımlanır.
ÜST MERCİLERCE VERİLECEK SİCİLLER
MADDE 23 - (Değişik 1. fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.9) a) Bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcıları, bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet başsavcıvekilleri ve Cumhuriyet savcıları;
b) Ağır Ceza Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet başsavcıvekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları;
Hakkında, 21 inci maddenin (c) bendinde sayılan hususları göz önünde bulundurarak; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarından ve iddianamelerinden en az beşer adedinin tasdikli suretini de ekleyerek, durumlarının değerlendirilmesine yönelik inceleme sürelerinin bitiminden bir ay önce Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda bulunacak şekilde düşüncelerini belirten bir sicil fişi gönderirler.  

(...) (Madde 23 ün 2. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Haklarında bu madde gereğince sicil fişi düzenlenecek olanlar, kademe ilerleme ve derece yükselme süresi içinde görevlerini ayrı ayrı yerlerde yapmışlarsa en uzun süre ile bulundukları yerin yukarda belirlenen üst mercilerine işlem yapılır.
Bölge idare mahkemelerindeki atanmış ikinci sınıfa mensup üyelerin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ile birinci sınıfa ayrılmalarına ilişkin ilkeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenerek, Resmi Gazete'de yayımlanır.
MÜFETTİŞLERCE VERİLECEK HAL KAĞITLARI
MADDE 24 - Adalet müfettişleri, denetimleri sırasında inceledikleri belgelere ve gözlemlerine dayanarak hâkim ve savcılar hakkında düzenleyecekleri hal kağıtlarını ilgilinin gizli sicil dosyasına konulmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler.
ADALET BAKANLIĞI MERKEZ, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARINDA BULUNANLAR
MADDE 25.- (Değişik madde ve başlığı: 5435 - 22.12.2005 / m.10) Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında bulunanlardan birinci sınıf olmayanlar hakkındaki siciller, hakim sınıfından olan dairesi üstü tarafından verilir.  


YARGITAY VE DANIŞTAY HİZMETİNDE OLANLAR
MADDE 26.- (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.11) Yargıtay ve Danıştayda görev yapanlardan birinci sınıf olmayanlar hakkındaki siciller, ilgisine göre Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, daire veya kurul başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Danıştay Başsavcısı tarafından düzenlenir. 
ESERLER
MADDE 27 - İlgililer mesleki eser ve yazılarının birer örneğini özlük işlerini yürüten daireye verebilirler.
Alınan bu eser ve yazılar ilgilinin siciline işlenerek özlük dosyasına konulur. Bunlar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ile birinci sınıfa ayırmada, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değerlendirmeye tabi tutulur.
YARGITAY, DANIŞTAY İLE BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ NOTLARI (*)
_____
(*) Madde 28 in "Yargıtay, Danıştay ve Bölge Adliye Mahkemesi Notları" şeklindeki başlığı, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 28 -(...) (Madde 28, 14.4.2011 tarih ve 27905 sayılı R.G.'de yayımlanan 31.3.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun'un 31/b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YÜKSELME ÇEŞİTLERİ
MADDE 29 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yukarıdaki maddelere göre belirleyeceği koşulları göz önüne alarak, yükselmeye lâyık gördüğü hâkim ve savcıları;
a) Yükselmeye lâyık,
b) Tercihli yükselmeye lâyık,
c) Mümtazen yükselmeye lâyık.
Olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısım içindekileri kendi arasında sıraya koyar ve birer deftere yazarak kendilerine tebliğ eder. Bu sıra defterleri Resmi Gazete'de de yayımlanır.
İlgililer defterlerdeki yükselme çeşidi ve sırasının, yükselmeye lâyık görülmeyenler ise durumlarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bir defa daha incelenmesini tebliğden itibaren on gün içinde yazılı olarak başvurmak suretiyle isteyebilirler.
Kurul, başvurunun süresi içinde yapılmadığını veya haklı olmadığını görürse reddine karar verir. İlgili bu karar aleyhine tebliğden itibaren on gün içinde İtirazları İnceleme Kuruluna itiraz edebilir.
Başvuru veya itiraz üzerine defterlerde değişiklik yapılmışsa ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanır.
YÜKSELMEYE LAYIK GÖRÜLMEYENLER
MADDE 30 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yükselmeye lâyık olmadıklarına karar verilmiş olanlar, iki yıl sonra tekrar yükselme incelemesine tabi tutulurlar. Bu durumda olanlar şartları varsa kademe ilerlemesi yapabilirler.
Bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa yükselmeye lâyık görülmeyenler hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olup olmadığına karar verilir. (Ek cümle: 5435 - 22.12.2005 / m.13) "Bu karar verildiği tarihten itibaren uygulanır."
(Değişik 3. fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.13) Meslekten çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis veya göreviyle ilgili bir suçtan dolayı adli para cezasına mahkum olanlar, bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa kınama cezasına uğrayanlar ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen inceleme tarihinden itibaren bir yıl süre ile; derece yükselmesini durdurma veya yer değiştirme cezası almış olanlar ise, cezanın kesinleşmesini izleyen, inceleme tarihinden itibaren iki yıl süre ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesine tabi tutulmazlar. Bu cezalar, kademe ilerlemesi döneminde kesinleşmiş ve uygulanmış ise, derece yükselmesi incelemesi sırasında bir daha dikkate alınmaz. (...) (Madde 30 un 4. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM VE UZMANLIK EĞİTİMİ
MADDE 31.- (Değişik madde ve başlığı: 5435 - 22.12.2005 / m.14) Meslekleriyle ilgili konularda yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmak isteyenlerle Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsüne ve Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenecek uzmanlık programlarına devam etmek isteyen hakim ve savcıların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin almaları şarttır. Ancak, görevle ilişiği kesilmeden ve görevini aksatmadan belirtilen öğrenimleri yapmak isteyen hakim ve savcıların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bilgi vermeleri yeterlidir.
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre öğrenimini yapanların derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, birinci sınıfa ayrılma, aylık, ödenek, diğer mali ve sosyal hakları devam eder ve mecburi öğrenim süresince izinli sayılırlar.
Ancak, bu şekilde öğrenime devam edenler izinli sayıldıkları süre kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeden görevlerinden ayrılanlar, kendilerine verilen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
Yüksek lisans öğrenimi ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün yüksek lisans programını bitirenlere bir kademe ilerlemesi, doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak, yüksek lisans öğrenimi ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün yüksek lisans programını bitirip bir kademe ilerlemesinden yararlananlara, doktora yapmaları halinde bir kademe ilerlemesi uygulanır. Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenen uzmanlık programlarında başarı ile geçirilen süreler, iki yılı aşmamak üzere, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesinde değerlendirilir. Bu uygulamada alt derece ve kademede geçen süre, üst derece ve kademede geçmiş sayılır.
Aday iken öğrenime başlayanlar hakimlik veya savcılığa atandıktan sonra bu madde hükümlerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.  


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİRİNCİ SINIFA AYRILMA KOŞUL VE YÖNTEMLERİ İLE BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (*)
_____
(*) Kanunun İkinci Kısmının Dördüncü Bölümünün "Birinci Sınıfa Ayrılma Koşul ve Yöntemleri" şeklindeki başlığı, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 15. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
BİRİNCİ SINIFA AYRILMA KOŞULLARI
MADDE 32 - Birinci sınıfa ayrılabilmek için:
a) Birinci dereceye yükselmek,
b) (Değişik: 4087 - 9.3.1995) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde on yılını doldurmak,
c) Bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş olmak,
d) Yer değiştirme cezası almamış olmak,
e) Kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış olmak,
f) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,
Gerekir.
(Değişik 2. fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.15) Meslekleriyle ilgili yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlarla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün yüksek lisans programını ve Türkiye Adalet Akademisinde bir akademik yıldan az olmamak üzere düzenlenen uzmanlık eğitim programını başarıyla bitirenler için dokuz, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için sekiz yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılır. Ayrıca fiilen avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi, hakim ve savcı adaylarının 4954 sayılı Kanunda belirtilen staj dönemlerini aşan adaylık süreleri, avukatlık stajının üçte ikisi ve askerlik hizmetinde geçen sürenin yarısı, birinci sınıfa ayrılmaya esas sürenin hesabında dikkate alınır. Ancak birinci sınıfa ayrılabilmek için her halde meslekte fiilen üç terfi dönemi çalışmak zorunludur. 
Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacaklar hakkında 22 nci maddenin; listelerin yayımı, yeniden inceleme ve itiraza ilişkin hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.15) Birinci sınıfa ayrılma koşul ve yöntemlerine dair ilkeler, Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tespit edilerek, Resmi Gazetede yayımlanır.
BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 33.- (Değişik madde ve başlığı: 5435 - 22.12.2005 / m.16) Birinci sınıf olan hakim ve savcıların başarılı olup olmadıkları; müfettiş hal kağıtları, (Değişik ibare : 6460 - 17.4.2013 / m.7) “alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamayı da kapsayacak biçimde iş cetvelleri”, (Değişik ibare: 6217 - 31.3.2011 / m.18) “kanun yolu incelemesinden geçen işleri” ile varsa mesleki ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, üç yılda bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değerlendirilmesi suretiyle tespit edilir.
Birinci sınıf olan hakim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesine dair ilkeler, Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanır.  


BEŞİNCİ BÖLÜM
EŞİTLİK VE YER DEĞİŞTİRME
EŞİTLİK
MADDE 34 - Hâkim ve savcı olup da (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki" görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar hâkimlere ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler; hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar. Bu görevlerde geçen süreleri hâkimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş sayılır.
Adli yargıda görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla hâkim ve Cumhuriyet savcısı olup da (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki" görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir.
İdari yargıda görevli hâkim ve savcılar ile idarî yargı hâkim ve savcısı olup da (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki" görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir.
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA
MADDE 35 - Hâkim ve Savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hazırlayacağı Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olarak, aynı veya başka yerlerdeki eşit veya daha üst görevlere kazanılmış hak aylık ve kadro dereceleriyle naklen atanırlar.
Adli ve İdari yargı teşkilâtı bulunan yerler; coğrafi ve ekonomik şartları, sosyal, sağlık ve kültürel imkânları, mahrumiyet dereceleri ile ulaşım ve diğer durumları dikkate alınarak bölgelere ayrılır ve her bölgedeki görev süreleri saptanır.
(Değişik 3. fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.17) Adli yargıda aynı bölgedeki yerlerden bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yer; asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerden de ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer hizmet yeri bakımından üstün sayılır. 
İdari yargıda aynı bölgedeki bölge idare mahkemesi, idare ve vergi mahkemesinden, hizmet yeri bakımından üstün sayılır.
Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.
Atama ve Nakil Yönetmeliğinde gösterilen kişisel veya aileye ilişkin sağlık ve diğer haklı nedenlerle yer değiştirme isteminde bulunanların yerleri.
GÖREV DEĞİŞTİRME
MADDE 36 - Hizmetin gereklerine, teşkilâtın ihtiyaçlarına veya ilgililerin isteğine göre:
a) Adli yargıda görevli hakimler, adli yargıda savcılık; adlî yargıda görevli savcılar, adli yargıda hâkimlik;
b) İdari yargıda görevli hâkimler, idari yargıda savcılık; idari yargıda görevli savcılar, idari yargıda hâkimlik;
c) (Ek: 3446 - 12.5.1988) (...) (Madde 36 nın 1. fıkrasının (c) bendi, Anayasa Mahkemesinin 28 Şubat 1989 tarih ve E.1988/32, k.1989/10 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
d) (Ek: 3446 - 12.5.1988) (...) (Madde 36 nın 1. fıkrasının (d) bendi, Anayasa Mahkemesinin 28 Şubat 1989 tarih ve E.1988/32, K.1989/10 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
Görevlerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca nakledilebilirler.
ADALET BAKANLIĞI MERKEZ KURULUŞUNA ATAMA ŞARTLARI VE ŞEKLİ
MADDE 37.- (Değişik madde ve başlığı: 5435 - 22.12.2005 / m.18) Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda:
a) Bakanlık tetkik hakimliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları ile Adalet Bakanı tarafından atama yapılır.
b) 1. Adalet müfettişliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az (Değişik ibare: KHK/650 - 8.8.2011 / m.18) "beş" yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak,
2. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına, yüksek müşavirliklerine, müsteşar yardımcılıklarına, Teftiş Kurulu Başkanlığına, genel müdürlüklerine, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulu başkan yardımcılıklarına, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş bulunan birinci sınıf; müstakil daire başkanlıklarına, genel müdür yardımcılıklarına ve İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ise birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar arasından,
Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan müşterek karar ile atama yapılır.
c) (Ek: 6352 - 2.7.2012 / m.72) Bakanlık iç denetçiliğine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki atama şartlarına tabi olmaksızın, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile iç denetim hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından, muvafakatlarıalınarak, Müsteşarın teklifi üzerine Bakan tarafından atama yapılır. Bu şekilde atananlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından en az iki aylık eğitime tabi tutulur ve eğitim sonunda bunlara kendi idarelerinde geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir.
Genel müdürlük daire başkanlıkları ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu üyeliklerine ise meslekte fiilen en az sekiz yıl çalışmış ve ikinci dereceye yükselmiş bulunan hakim ve savcılar arasından Bakan onayı ile atama yapılır.
Bakanlık müşavirliklerine yapılacak atamalar Bakan onayı ile gerçekleştirilir.
Bakanlık merkez teşkilatında olmayıp, yargı görevinden bu görevlere atanacakların muvafakati alınır.
(Ek: KHK/650 - 8.8.2011 / m.18) Bakanlıkta görev yapan hâkim ve savcıların diğer kanunlar uyarınca Bakanlık dışındaki bir göreve atanabilmeleri Bakanın muvafakatine bağlıdır.  


HAKİMLİK VE SAVCILIK GÖREVLERİNE TEKRAR ATANMA
MADDE 38 - (Değişik: 4141 - 22.5.1996) (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki" hizmetlerde çalışan, Müsteşar dışındaki hakim ve savcılar, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Bakanlık hizmetlerinde kazanmış oldukları haklar korunmak suretiyle, idari yargıdan gelmiş olanlar idari yargıda, adli yargıdan gelmiş olanlar adli yargıda, durumlarına göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygun görülecek hakimlik ve savcılık görevlerine en çok otuz gün içerisinde atanırlar.
DİĞER HİZMETLERDEN MESLEĞE ATANMA
MADDE 39.- (Yeniden Düzenleme: 4790 - 15.1.2003 / m.2) Hukuk fakültelerinde maddi hukuk ve usul hukuku dallarında hukuk dersi veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki adli yargı hakim ve savcılıklarına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari ilimler fakültelerinde idare, maliye ve ekonomi dallarında ders veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idari yargı hakim ve savcılıklarına atanabilirler.
(...) (Madde 39 un 2. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
(...) (Madde 39 un 3. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
(Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.19) "Birinci fıkrada" yazılı şartları taşıyan isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları ve alınmaları halinde girebilecekleri sınıf ve dereceler Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belli edilir.  


YENİDEN ATANMA
MADDE 40 - Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle çekilen veya emekli olanlardan tekrar mesleğe dönmek isteyenler, mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşulu ile ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler.
(Yeniden Düzenleme 2. fıkra: 4790 - 15.1.2003 / m.3) Ancak, bu şekilde atanacakların meslekten ayrıldıktan sonra doçentlik veya profesörlükte geçirdikleri sürelerin tamamı; avukatların ise fiilen avukatlıkta geçirdikleri sürenin üçte ikisi, hakimlik ve savcılıkta geçmiş sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıf ve derecelerin tespitinde değerlendirilir. 
Yukarıda yazılı atamalarda, isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belli edilir.
Bu madde hükümlerine göre atananlardan, meslekten ayrılanlar bir daha mesleğe kabul edilemezler.
TERHİS EDİLENLERİN GÖREVLERİNE DÖNMESİ
MADDE 41 - (Değişik: 3409 - 24.2.1988) Hakim ve savcı iken muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere silah altına alınanlar, bu süre zarfında görev yerleri saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli sayılırlar. Askerlik hizmetini tamamlayıp göreve dönmek isteyenler, terhislerinden itibaren otuz gün içinde Adalet Bakanlığına başvurmak, Adalet Bakanlığı da bu başvurma tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır.
Yukarıdaki fıkrada gösterilen süre geçtikten sonra başvuranlar, görevden çekilmiş sayılarak haklarında 40 ıncı madde hükümleri uygulanır.
Askerlik hizmetinde geçirilen süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.
ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ
MADDE 42 - İlk defa veya yeniden veya yer değiştirme suretiyle:
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen işgünü içinde işe başlamak zorundadırlar.
Yukarıdaki süreler:
1. Kanuni izinlerin kullanılması sırasında başka bir göreve atananlar için izninin bitimi,
2. Yerinde yetki verilenler için, yerlerine atananların gelmesi veya yetkilerinin kaldırıldığının tebliği,
Tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda atama emirleri tebliğ edilince yolluklar, ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. İlgilinin izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM
MADDE 43 - Hâkimlik ve savcılık mesleğine ilk defa veya yeniden atanmalarda, belge ile ispat edilen zorlayıcı bir sebep olmaksızın 42 nci maddede gösterilen süre sonunda görevlerine başlamayanların atama işlemleri iptal edilir.
Yer değiştirme suretiyle atananlar, 42 nci maddede gösterilen süre sonunda belge ile ispat edilen zorlayıcı bir sebep olmaksızın yeni görevlerine başlamamaları halinde meslekten çekilmiş sayılırlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI

BİRİNCİ BÖLÜM
TEMİNAT
HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI
MADDE 44 - Hâkimler ve savcılar azlolunamazlar. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevkolunamazlar. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm göiymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.
TEKLİF YAPILMASI
MADDE 45 - Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle görevsiz kalanlara mahkemenin veya kadronun kaldırılma zamanında açık bulunan veya ilk açılacak olan aylık ve derecelerine eşit hâkimlik veya savcılık görevi teklif olunur.
İlgili birinci teklifi reddedebilir. İkinci teklifi kabul etmeyen meslekten çekilmiş sayılır.
ÖZEL DURUMLARDA ATAMA
MADDE 46 - Karı-koca, ikinci derece dahil kan ve sıhrî hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamazlar.
Bu şekilde görev yapmalarına olanak bulunmayanlardan o yere sonradan atanan; daha sonra meydana gelen aynı nedenlerden dolayı birleşemeyeceklerden istekli olanı, istekli olmaması halinde kıdemsiz olanı bulunduğu bölge içinde başka bir daire veya yere atanır.
Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın; herhangi bir nedenle hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerekli kıldığı şeref veya tarafsızlıkla görev yapamayacakları veya bulundukları yerde kalmaları mesleğin nüfuz ve itibarını sarsacağı soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, isteklerine bakılmaksızın bulundukları bölge içinde başka bir yere atanırlar.
Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ YETKİ VE GÖREVLER
GEÇİCİ YETKİ İLE GÖREVLENDİRME
MADDE 47 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulu, hâkim ve savcıları hizmetin gereği olarak sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çevresinde veya aynı yerde geçici yetki ile görevlendirmeye yetkilidir Sürekli görev yerlerinin dışındaki geçici yetki ile görevlendirmelerde hâkim ve savcı ayırımı gözetilmez.
Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla çalıştırılamaz. Ancak, bu süre kendi istekleri veya hizmet gerekleri gözetilerek iki ay daha uzatılabilir.
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakanı, kadro durumu müsait bulunan bir yargı çevresindeki hâkim veya savcıyı ihtiyaç duyulan başka bir yargı çevresinde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılabilir. (Ek cümle: 5435 - 22.12.2005 / m.20) Ayrıca; Adalet Bakanı, adli ara verme süresinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun onayına sunmadan verdiği geçici yetkileri kaldırabilir. Bu takdirde verilen karar, Kurulun ilk toplantısında onaya sunulur. Geçici yetkili olarak görev yapan hâkim veya savcının Kurulca değiştirilmesi halinde Kurulun yetkili kılacağı hâkim veya savcının gidip göreve başlamasına kadar, önceki yetkilinin yapmış olduğu işlemler geçerlidir.
Hâkim ve savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Bakanı tarafından Kurulun kararı olmaksızın yapılır. Bunlar hakkında ikinci fıkradaki süre hükmü uygulanmaz.
Geçici yetki ile görevlendirilenlere, ödeme emri beklenmeksizin saymanlıklarca, tahakkuk edecek harcırahlarına mahsuben avans verilir.
BAŞKA İŞ VE GÖREVLER
MADDE 48 - (Değişik 1. fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.21) Hakim ve savcılar, bilimsel araştırma ve yayınlarda bulunabilirler. Davet edildikleri veya yetkili makamlarınca görevlendirildikleri, ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılarla meslekleri ile ilgili diğer toplantılara, görevlerini aksatmamak koşulu ile katılabilirler. Mesai gün ve saatlerinde bu tür toplantılara katılmak izne tabidir. 
Bu konuda Devlet memurları hakkındaki hükümler uygulanır.
Hâkim ve savcılar, Adalet Bakanının izin vermesi koşuluyla adalet yüksekokulları ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst göreve hazırlama kurslarında meslek ile ilgili konularda ders ve konferans verebilirler. Hâkim ve savcılar, kanunlarda belirlenenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini Adalet Bakanlığına onbeş gün içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Yurtdışında eğitim ve malî haklar:
MADDE 49 - (Değişik madde ve başlığı: KHK/650 - 8.8.2011 / m.19) Bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili staj ve araştırma yapmak, kurs, eğitim ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı; doktora yapmak üzere görevlendirilenler ise üç yılı aşmamak üzere(Ek ibare: 6524 - 15.2.2014 / m.1) “Bakanlıkça” yurtdışına gönderilebilir. Bu süreler, gerekirse en çok bir katına kadar uzatılabilir.
(...) (Madde 49'un 2. fıkrası, 27.2.2014 tarih ve 28926 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 15.2.2014 tarih ve 6524 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
Bu suretle yurtdışına gidenlerden üç aydan fazla yurtdışında kalanlar, yurda dönüp mesleğe başladıktan sonra yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburî hizmet yapmak zorundadırlar. Ancak mecburî hizmet yapmadan görevden ayrılmak isteyenler, yurtdışında kaldıkları sürede kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburî hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemekle yükümlüdürler.
Bu madde uyarınca yurtdışına gönderilenlere, aylık ve diğer her türlü ödemelerinin kanunî kesintilerinden sonra kalan net tutarının yüzde altmışı ile gittikleri ülkelerde sürekli görevli bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının üçte ikisi ödenir. Bunlardan iç ve dış bursla gidenlerin aldıkları burs miktarı, ödenecek üçte iki yurtdışı aylığının altında kaldığı takdirde aradaki fark kendilerine ayrıca ödenir. Ancak şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için (...)(*) Bakanlıkça kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler bu fıkra hükmünden yararlanamaz.
_____(*) Madde 49'un dördüncü fıkrasında yer alan “ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca veya” ibaresi, 27.2.2014 tarih ve 28926 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 15.2.2014 tarih ve 6524 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____Bu madde gereğince yurtdışına gönderilenlerin masrafları gönderen kurum bütçesinden karşılanır. Bu şekilde gönderilenlere, Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarına ödenen yurtdışı aylığı esas alınarak yapılacak ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.
Bu maddede hüküm bulunmayan konularda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. 


Yurtdışında görevlendirme ve malî haklar:
MADDE 50 - (Değişik madde başlığı: KHK/650 - 8.8.2011 / m.20) (Değişik birinci fıkra: 6524 - 15.2.2014 / m.2) Hâkim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından yapılır. 

Birinci fıkra uyarınca yapılacak görevlendirmeler üç yılı aşamaz. Bu süre gerekirse en çok bir katına kadar uzatılabilir.
Uluslararası mahkeme veya kuruluşların kadrolarında görev alacak hâkim ve savcılara, birinci fıkrada öngörülen usule göre verilecek onayla, her üç yılda yenilenmek kaydıyla, yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunlardan hâkimlik ve savcılık mesleğine geri dönmek isteyenler, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurmaları halinde, Kurul tarafından başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde mükteseplerine uygun bir göreve atanırlar. Süre geçtikten sonra başvuranlar, görevden çekilmiş sayılarak haklarında 40 ıncı madde hükümleri uygulanır. Bu görevlerde geçen süreler hâkimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş sayılır, ilgilinin kademe ve derece ilerlemesinde dikkate alınır ve 49 uncu maddede öngörülen mecburi hizmetten düşülür.
Dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda Bakan onayıyla görevlendirilenlere, sadece gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan aynı derecede ve kademeden aylık alan Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı ile emsal katsayı uygulanmadan transfer edilecek ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde verilir; bu görev dolayısıyla yurtiçi aylığı dahil başka bir ödeme yapılmaz.(Ek cümle : 6460 - 17.4.2013 / m.8) “Ancak, bu madde kapsamında yurt dışında görevlendirilen hâkim ve savcılar, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesi, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 16, 17 ve 18 inci maddeleri ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda öngörülen yurt dışı kira katkısından aynı usul ve esaslar dâhilinde yararlandırılırlar.”
49 uncu madde ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKİMLİK VE SAVCILIK GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ
MESLEKTEN ÇEKİLME
MADDE 51 - Hâkim ve savcılar, Adalet Bakanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle mesleklerinden çekilme isteğinde bulunabilirler.
Çekilme isteğinde bulunan, isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder; ancak, istem tarihinden itibaren bir ay içinde cevap gelmediği takdirde görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretleri ile meslekten çekilenler, Adalet Bakanlığına bilgi vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.
İzinsiz veya kabul edilir mazeretleri olmaksızın; görevlerini terkederek bu terki kesintisiz on gün devam ettirenler veya bir yılda toplam tuz gün göreve gelmeyenler meslekten çekilmiş sayılırlar.
Hâkimler ve savcılar siyasi partilere giremezler. Girenler meslekten çekilmiş sayılırlar.
OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ÇEKİLMEDE USUL VE GENEL OLARAK ÇEKİLMENİN SONUÇLARI
MADDE 52 - Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde o bölgelerde görevli hâkim ve savcılar çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.
Yukarıdaki fıkraya aykırı hareket edenler bir daha mesleğe alınmazlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev alamazlar.
HAKİMLİK VE SAVCILIK GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ
MADDE 53 - Hâkim ve savcıların:
a) Bu Kanun hükümlerine göre meslekten çıkarılmaları veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilmesi,
b) Haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunması halleri hariç olmak üzere, mesleğe alınma koşullarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması,
c) (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.23) Görevdeyken, 8 inci maddenin (a), (d) ve (g) bentlerinde yazılı niteliklerden herhangi birini kaybetmeleri, 
d) Meslekten çekilmeleri veya çekilmiş sayılmaları,
e) İstek, yaş haddi veya malullük nedenlerinden biriyle emekliye ayrılmaları,
f) Ölümleri, hallerinde görevleri sona erer.
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİNLER

BİRİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA SAATLERİ
MADDE 54.- (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.24) Hakim ve savcılar, haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet Memurları Kanunundakihükümlere tabidirler. Ancak, hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan hallerde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbet tutarlar.
Nöbet gün ve saatleri ile nöbet tutanların dinlenme hakları, iş ve kadro durumlarına göre Cumhuriyet savcıları için Cumhuriyet başsavcıları, hakimler için adli yargı adalet komisyonu başkanları tarafından, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek esaslara göre tespit edilir.
Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
(...) (Madde 54 ün son fıkrası, 8.7.2006 tarih ve 26222 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.6.2006 tarih ve 5536 sayılı Kanunun 7. maddesi hükmü gereğince, 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)   


YILLIK ARA VERMEDEN YARARLANMA
MADDE 55 - (Yeniden düzenlenen 1.fıkra : 6494 - 27.6.2013 / m.21) Hâkim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılması esastır.  


Yıllık ara vermeden yaralanan hâkim ve savcılara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmez.
Yıllık ara vermeden yararlanma koşul ve yöntemleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulunca saptanır.
İKİNCİ BÖLÜM
İZİNLER
MADDE 56 - Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve savcılara Adalet Bakanlığınca uygun görülecek zamanlarda normal yol süresi hariç otuz gün yıllık izin verilir.
Birbirini izleyen son iki yılın izni bir arada verilebileceği gibi yıllık izinler bölümlere ayrılarak da verilebilir. Daha önceki yıllara ait izin hakları düşer.
Acil ve zorunlu hallerde ilgilisine göre ağır ceza Cumhuriyet savcıları veya adalet kmisyonu başkanları üç güne kadar mazeret izni verebilirler. Verilen izinler Adalet Bakanlığına bildirilir.
Hâkim ve savcıların; mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri hakkında Devlet Memurları Kanunundaki hükümler uyglanır.
İYİLEŞME HALİNDE GÖREVE DÖNÜŞ
MADDE 57 - Akıl ve ruh hastalığından iyileştiklerine dair rapor alanlar göreve başladıktan sonra, mesleğin ifasındaki tutum ve davranışları itibariyle görevlerini gerektiği gibi yapamayacakları soruşturma sonunda anlaşıldığı takdirde Adalet Bakanlığınca kesin rapor alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevkedilir ve alınacak rapora göre işlem yapılır.
BEŞİNCİ KISIM
SİCİLLER
SİCİL VE ÖZLÜK DOSYALARI
MADDE 58.- (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.25) Hakimlere ve savcılara sicil numarası verilir, haklarındaki belgeler gizli ve açık sicil dosyalarıyla özlük dosyasında saklanır. Ayrıca bu bilgiler elektronik ortamda da tutulabilir. 
GİZLİ SİCİL
MADDE 59 - Hâkim ve savcıların her biri için gizli sicil dosyası tutulur.
Gizli sicil dosyasına yetkililer tarafından düzenlenecek sicil raporlarıyla müfettişler tarafından verilen hal kâğıtları ve mal beyannameleri konulur.
AÇIK SİCİL VE ÖZLÜK DOSYASI
MADDE 60 - Açık sicil dosyasına ilgilinin kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, mesleki eserleri ve yazıları, aile durumu, görev yaptığı yerler, terfileri, izin, rapor, yetki, mesleğe kabul, disiplin ve ceza kovuşturma ve soruşturması ve sonuçları, askerlik durumu, emeklilik işlemleri, mecburi hizmeti, başka görevlerde geçen hizmetleri gibi hususlar kaydolunur.
Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar hakkında özlük dosyası tutulur. Bu dosyaya açık sicilde yer alan hususlarla ilgili belgeler ve diğer evrak konulur.
(...) (Madde 60 ın son fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
SİCİL VERMEYE YETKİLİ OLANLAR VE UYGULANACAK İLKELER
MADDE 61 - Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara sicil vermeye yetkili olanlar ile bu konuda uygulanacak ilkeler ve sicil fişlerinin şekli bu Kanun hükümlerine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Düzenlenecek yönetmelikte belirlenir.
ALTINCI KISIM
DİSİPLİN CEZALARI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

BİRİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI
MADDE 62 - Hâkim ve savcılara; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cezalarından biri verilir:
a) Uyarma,
b) Aylıktan kesme,
c)Kınama,
d) Kademe ilerlemesini durdurma,
e) Derece yükselmesini durdurma,
f) Yer değiştirme,
g) Meslekten çıkarma.
(Değişik son fıkra: 3611 - 24.1.1990) Adalet komisyonu başkanları, görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hâkimlerin; ağırceza Cumhuriyet başsavcıları ise merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcı ve Cumhuriyet savcılarının; öğrendikleri disiplin cezasını gerektiren eylemlerini Adalet Bakanlığına bildirirler.
UYARMA CEZASI
MADDE 63 - Uyarma: Görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezası:
a) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik,
b) Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine karşı kırıcı davranmak,
c) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak,
d) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda, işi uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak,
e) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, Hallerinde uygulanır.
AYLIKTAN KESME CEZASI
MADDE 64 - Aylıktan kesme: İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın göreve (1 veya 2 gün) gelmeyenlerin aylıklarından her gün için bir günlüğünün kesilmesidir.
KINAMA CEZASI
MADDE 65 - Kınama: Belli bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
Kınama Cezası:
a) Hizmet içinde ve dışında, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
b) Kılık ve kıyafetinde mesleğin gerektirdiği saygınlığı gözetmemek,
c) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak,
d) Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
e) Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini onbeş gün içinde Adalet Bakanlığına bildirmemek,
f) Adalet Bakanlığının mevzuat uyarınca verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve kalemlerin denetimini ihmal etmek,
g) Görevin işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak,
h) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz üç gün göreve gelmemek,
ı) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,
Hallerinde uygulanır.
KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA CEZASI
MADDE 66 - Kademe ilerlemesini durdurma: İlgilinin bulunduğu kademede, ilerlemesinin bir yıl süre ile durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesini durdurma cezası:
a) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
b) Ödeme gücünün üstünde borçlanmak suretiyle borçlarını ödeyemez duruma düşmek veya kesinleşmiş borcunu kasden ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
c) Belirlenen durum ve sürelerde mal beyanında bulunmamak,
d) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz 4-9 gün göreve gelmemek,
e) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,
Hallerinde bulunur.
DERECE YÜKSELMESİNİ DURDURMA CEZASI
MADDE 67 - Derece yükselmesini durdurma: İlgilinin bir üst dereceye yükselmesinin iki yıl süre ile durdurulmasıdır.
Derece yükselmesini durdurma cezası:
a) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın, bir takvim yılı içinde, toplam onbeş gün göreve gelmemek,
b) Meslek mensuplarına yasaklanmış veya mesleğin gerekleriyle bağdaşmayan kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
YER DEĞİŞTİRME CEZASI
MADDE 68 - Yer değiştirme: Bulunulan bölgenin en az bir derece altındaki bir bölgeye o bölgedeki asgari hizmet süresi kadar kalmak üzere atanmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesidir.
Yer değiştirme cezası:
a) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek,
b) Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak,
c) Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak,
d) Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz olmak,
e) Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyandırmak,
f) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak,
Hallerinde uygulanır.
MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI
MADDE 69 - (Değişik: 5720 - 1.12.2007 / m.4) Meslekten çıkarma: Bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesidir.
68 inci maddenin (e) bendinde yazılı hallerden dolayı hangi sınıf ve derecede olursa olsun iki defa, diğer hallerden dolayı bir derecede iki veya derece ve sınıf kaydı aranmaksızın üç defa yer değiştirme veya derece yükselmesinin durdurulması cezası almış olmak veya taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 8 inci maddenin (h) bendinde yazılı suçlardan biri ile kesin hüküm giymek meslekten çıkarılmayı gerektirir. Ancak, verilen cezanın 8 inci maddenin (h) bendinde yazılı suçlardan dolayı verilmemiş olması ve cezanın ertelenmiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50 nci maddesindeki tedbirlerden birine çevrilmiş veya yüzseksen günden fazla adli para cezası olması halinde meslekten çıkarma cezası yerine, yer değiştirme cezası verilir.
Birinci fıkra dışında kalan ceza mahkumiyetlerinin ertelenmiş veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50 nci maddesindeki ceza veya tedbirlere çevrilmiş olup olmadığına bakılmaksızın suçun niteliğine göre 64, 65, 66, 67 veya 68 inci maddelerde sayılan disiplin cezalarından biri verilir.
Hükümlülüğü gerektiren suç, mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, Kanunda daha alt derecede bir disiplin cezası öngörülmemiş olmak kaydıyla, cezanın miktarına ve ertelenmiş veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50 nci maddesindeki ceza veya tedbirlerden birine çevrilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, meslekten çıkarma cezası verilir.
Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir.  


BİR ÜST VEYA ALT DERECE DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASI
MADDE 70 - Sicilden silinmesi mümkün olan disiplin cezası uygulanmasına neden olmuş bir eylem veya davranışın, cezaların sicilden silinmesini düzenleyen 75 inci maddedeki süreler içinde tekrarlanması veya aynı tür disiplin cezasını gerektiren birden çok eylem veya davranışın bir arada bulunması hallerinde bir derece ağır disiplin cezası verilir.
İlk defa disiplin suçu işleyenlerden geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve tercihli veya mümtazen yükselmeye lâyık bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alanlar hakkında, meslekten çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, verilecek cezalardan bir derece hafif olanı uygulanabilir.
SAVUNMA HAKKI
MADDE 71 - Hâkim ve savcılar hakkında, savunmaları alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üç günden az olmamak üzere, verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan ilgili, savunma hakkından vaz geçmiş sayılır.
CEZA SORUŞTURMASI VEYA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ VE ZAMANAŞIMI
MADDE 72.- (Değişik madde ve başlığı: 5435 - 22.12.2005 / m.27) Hakim ve savcılar hakkında ceza soruşturması veya kovuşturmasına başlanmış olması, aynı olaydan dolayı disiplin soruşturmasını gerektirmeyeceği gibi, ilgilinin mahkum olması veya olmaması ayrıca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.
Meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezalarını gerektiren eylemler hariç olmak üzere, bu Kanuna göre disiplin soruşturmasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmiş ise disiplin soruşturması açılamaz. Disiplin cezasını gerektiren eylemin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç teşkil eder ve bu suç için kanunda daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüş olur ve ceza soruşturması veya kovuşturması da açılır ise, ikinci fıkrada belirtilen süre yerine bu süreler uygulanır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilenler hakkında ise, mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmekle ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.  


YENİDEN İNCELEME VE İTİRAZ
MADDE 73 - Hâkimler ve savcılar hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Adalet Bakanı veya ilgililer kararın bir defa daha incelenmesini isteyebilir.
Bu halde Kurul, gerekli incelemeyi yaparak kararını verir.
Kurulca yeniden incelenerek verilen karara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde itirazda bulunabilirler.
İtiraz; İtirazları İnceleme Kurulunca incelenerek sonuçlandırılır.
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Bu kararlar hakkında başka bir idarî veya kazaî mercie başvurulamaz.
Hakkında meslekten çıkarma cezası istenilen hâkim ve savcılar İtirazları İnceleme Kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma hakkına sahiptir.
UYGULAMA
MADDE 74 - Disiplin cezaları kesinleştiği tarihte hüküm ifade eder ve Adalet Bakanlığı tarafından derhal uygulanır.
(Ek fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.28) Ancak meslekten çıkarma cezası verilenler hakkında, cezanın kesinleşmesine kadar görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanır. Görevden uzaklaştırılan hakim ve savcılara bu süre içinde aylık ve ödeneklerinin yarısı ödenir. Görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan hakim ve savcılar hakkında 78 inci maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler uygulanır.
DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ
MADDE 75 - Meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezalarından başka bir disiplin cezası verilen hâkim ve savcılar, uyarma, aylıktan kesme ve kınama cezalarının(Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.29) "kesinleşmesinden" itibaren dört yıl, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesini durdurma cezalarının (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.29) "kesinleşmesinden" itibaren altı yıl geçtikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilirler.
İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süreler içerisindeki sicilinde mevcut belgelerle kanıtlanan tutum ve davranışları ile meslekteki başarısı, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, disiplin cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkarılarak yenisi düzenlenir.
İHBAR VE ŞİKAYET
MADDE 76 - Bir şahsın şikâyeti üzerine başlanan disiplin soruşturması, şikâyetten vazgeçilse dahi durdurulmaz.
Soruşturma için özel olarak müfettiş veya yetkili gönderilmesini gerektirmiş olan bir şikâyetin haksız olduğunun anlaşılması halinde soruşturma için Devletçe yapılan masraflar hakkında (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.30) "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 329 uncu maddesi" uygulanır.
Disiplin cezasını gerektirecek mahiyette olan ihbar ve şikâyetin kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşılan hallerde, mahkemece yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmakla birlikte (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.30) "5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 267 nci" maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hükmolunur. Şu kadar ki bu konuda kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.
Bu gibi hallerde kovuşturma, şikâyet olunan hâkim ve savcının mensup olduğu mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesi merkezindeki Cumhuriyet savcısına ve yargılaması o yer ağır ceza mahkemesine aittir.
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
MADDE 77 - Hakkında soruşturma yapılan hâkim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçici yetki ile bir başka yargı çevresinde görevlendirilmesine karar verilebilir.
Yukarıdaki önlemler, soruşturmanın ve ceza kovuşturmasının herhangi bir safhasında da alınabilir.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN HAKLARI
MADDE 78 - Görevden uzaklaştırılanlara aylık ve ödeneklerinin üçte ikisi; görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlara bu süreler içinde aylık ve ödeneklerinin yarısı verilir. Bunlar, bu Kanun da yer alan diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederler.
Tutuklanan, gözaltına alınan veya görevden uzaklaştırılanlardan haklarında 79 uncu maddenin birinci fıkrası ile 80 inci madde uyarınca işlem yapılanlar, görevlerine iade veya başka bir göreve atanmakla beraber kesilmiş olan aylık ödeneklerini alırlar ve görevden uzak kaldıkları süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. Ancak 80 inci maddenin (e) bendinde belirtilen mahkûmiyetleri ertelenmeyenlere, kesilmiş olan aylık ve ödenekleri ödenmez ve infaz edilen hükümlülük süreleri kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde değerlendirilmez.
(...) (Madde 78 in 3. fıkrası, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARININ KALDIRILMASI
MADDE 79 - Soruşturma sonunda meslekten çıkarma cezası verilmesine veya kovuşturmaya geçilmesine gerek bulunmadığının anlaşılması halinde, görevden uzaklaştırma kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca derhal kaldırılır.
Soruştarmaya konu olan eylemlerin göreve devama engel olmadığı hallerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevden uzaklaştırma tedbiri veya geçici yetki her zaman kaldırılabilir.
GÖREVE TEKRAR BAŞLATMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER
MADDE 80 - Soruşturma veya yargılama sonunda:
a) Haklarında kovuşturmaya geçilmesine gerek bulunmayanlarla kovuşturmaya başlanıp da kovuşturma konusu olan fiil ayrıca meslekten çıkarılma cezası verilmesini gerektirir nitelikte görülmeyenlerin,
b) Meslekten çıkarılmadan başka bir disiplin cezası verilenlerin,
c) Haklarında beraat veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilenlerin,
d) Hükümden önce haklarındaki kovuşturma af ile kaldırılanların,
e) Görevleri ile ilgili olsun veya olmasın meslekten çıkarmayı gerektirmeyecek bir ceza ile mahkûm olanların,
Bu kararların kesinleşmesi üzerine, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır ve ilgililer göreve başlatılır.
SÜRE
MADDE 81 - Görevden uzaklaştırma, bir disiplin soruşturması gereği olarak en çok üç ay devam edebilir. (Ek cümle: 5435 - 22.12.2005 / m.31) "İşin niteliğinin gerektirmesi halinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu süre iki ay daha uzatılabilir." Bu süre sonunda, hakkında bir karar verilmediği takdirde ilgili göreve başlatılır.
Görevden uzaklaştırma, bir ceza (Ek ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.31) "soruşturması veya" kovuşturması gereği olduğu takdirde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu iki ayı aşmayan süreler içinde ilgilinin durumunu inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir. Bu karar ilgiliye tebliğ olunur.
YEDİNCİ KISIM
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

BİRİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA
MADDE 82 - Hâkim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları, sıfat ve görevleri gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Adalet Bakanı inceleme ve soruşturmayı, adalet müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle yaptırılabilir.
Soruşturma ile görevlendirilen hâkim ve savcılar, adalet müfettişlerinin 101 inci maddedeki yetkilerini haizdirler.
ÖNCEDEN İZİN ALINMASINI GEREKTİRMEYEN HALLER
MADDE 83 - Adalet müfettişlerinin denetim veya soruşturma sırasında öğrendikleri ve gecikmesinde sakınca bulunan konuların soruşturması için önceden izin alınması gerekmez. Ancak, durum hemen Adalet Bakanlığına bildirilir.
SORUŞTURMADA SAVUNMA
MADDE 84 - Hâkim ve savcıların savunmaları, soruşturmayı yapan görevlilerin üç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirttiği bir tarihte alınır. Süresi içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan bu hakkında vazgeçmiş sayılır.
TUTUKLAMA MERCİİ
MADDE 85 - Soruşturma sırasındaki tutuklama istemleri, son soruşturma açılmasına karar vermeye yetkili merci tarafından incelenir ve karara bağlanır.
SUÇA KATILMA
MADDE 86 - Hâkim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler.
SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASI
MADDE 87 - Hâkim ve savcılar hakkında tamamlanan soruşturma evrakı Bakanlık Ceza İşleri Genel müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel müdürlük tarafından yapılacak inceleme sonunda düzenlenecek düşünce yazısı üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası uygulanmasına gerek olup olmadığı Bakanlıkça takdir edilerek evrak ilgili mercilere tevdi olunur veya işlemden kaldırılır.
YAKALAMA VE SORGU USULÜ
MADDE 88 - (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halleri" dışında suç işlediği ileri sürülen hâkim ve savcılar yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez. Ancak, durum Adalet Bakanlığına derhal bildirilir. (...) (Madde 88 in 1. fıkrasının son cümlesi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Birinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında yetkili Cumhuriyet savcılığı tarafından genel hükümlere göre doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMA
KOVUŞTURMA KARARI VE İLK SORUŞTURMA
MADDE 89 - Hâkim ve savcılar hakkında görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde evrak, Adalet Bakanlığınca ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcılığına; (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında" görevli hâkim ve savcılar hakkındaki evrak ise Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
Cumhuriyet savcısı beş gün içinde iddianamesini düzenleyerek evrakı, son soruşturmanın açılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer almadığına karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir.
İddianamenin bir örneği (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Ceza Muhakemesi Kanunu" gereğince, hakkında kovuşturma yapılana tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine ilgili, Kanunda yazılı süre içinde delil toplanmasını ister veya kabul edilebilir istekte bulunursa bu husus göz önünde tutulur ve gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir.
SON SORUŞTURMA MERCİİLERİ
MADDE 90 - Haklarında son soruşturma açılmasına karar verilenlerden; birinci sınıfa ayrılmış olanlarla ağır ceza mahkemeleri heyetine dahil bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, son soruşturmaları Yargıtayın görevli ceza dairesinde görülür.
Birinci fıkra dışındaki hâkim ve savcıların son soruşturmaları, yargı çevresi içinde bulundukları ağır ceza mahkemesinde yapılır.
SON SORUŞTURMA MERCİİNİN SAPTANMASI
MADDE 91 - Bu Kanun gereğince haklarında kovuşturma yapılacak olanların, son soruşturma mercilerinin saptanmasında, son soruşturma zamanındaki son soruşturmadan önce görevden ayrılanların ise ayrılma zamanındaki sıfatları esas alınır.
Geçici yetkililer hakkında soruşturma ve kovuşturma mercilerinin saptanmasında yetkili bulundukları yerdeki sıfatları esas tutulur.
İLK SORUŞTURMADA İTİRAZ USULÜ
MADDE 92 - 89 uncu maddede yazılı mercilerin tutuklamaya ve salıvermeye veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına Cumhuriyet savcısı veya hakkında soruşturma yapılan tarafından genel hükümlere göre itiraz olunabilir. Bu itiraz, ilgilinin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere, kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL SUÇLAR
KİŞİSEL SUÇLARDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
MADDE 93 - Hâkim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi(Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.32) "Cumhuriyet başsavcısına" ve son soruşturma o yer ağır ceza mahkemesine aittir.
(Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki" hâkim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma Ankara (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.32) "Cumhuriyet Başsavcısı" ve ağır ceza mahkemesine aittir.
Tazminat davaları:
MADDE 93/A - (...) (Madde 93/A, 6.3.2014 tarih ve 28933 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 21.2.2014 tarih ve 6526 sayılı Kanunun 19/a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇÜSTÜ HALLERİ (*)
_____
(*) Madde 94 ün başlığında geçen "Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali" ibaresi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü gereğince "Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 94 - (Değişik 1. fıkra: 3611 - 24.1.1990) (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde" hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yapılır. Hazırlık soruşturması yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yürütülür.
Bu halde durumun hemen Adalet Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.
DAVALAR
MADDE 95 - Hâkim ve savcılara ait davalar acele işlerden sayılır. Kanuni zaruretlerden doğan engel olmadıkça davalar üç aydan fazla devam edemez. Cumhuriyet savcıları nezdinde bulundukları mahkemelerdeki bu tür davaları ve aşamalarını, varsa gecikme nedenlerini her duruşma sonunda Adalet Bakanlığına bildirirler. (Ek cümle: 5435 - 22.12.2005 / m.33) Bu tür davaların kanun yolu incelemesi de öncelikli olarak yapılır.
DOSYANIN GÖNDERİLMESİ
MADDE 96 - Hüküm veya karar kesinleştikten sonra dava dosyası disiplin yönünden yapılacak işlemin takdiri için incelenip iade edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir.
İHBAR VE ŞİKAYETLER
MADDE 97.- (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.34) Hakim ve savcılar hakkında;
a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,
b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası bulunmayan,
c) Daha önceden şikayet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,
d) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya hakimlerin yargı yetkisi ve takdiri kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan,
e) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar ile henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan,
İhbar ve şikayetler işleme konulmaz. Ancak (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılır.  


BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 98 - (Değişik ibare: 5435 - 22.12.2005 / m.39) "Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki" birinci sınıf hâkim ve savcılar, disiplin cezası, soruşturma ve kovuşturma bakımından Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir. Ancak soruşturma yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.
SEKİZİNCİ KISIM
DENETİM
TEFTİŞ KURULU
MADDE 99 - Adalet Bakanlığında, Bakana bağlı bir başkan, bir başkan yardımcısı, yeteri kadar adalet müfettişinden oluşan, Teftiş Kurulu bulunur.
Adalet müfettişlerinin sınıf, derece ve görev unvanları, bu Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.
ADALET MÜFETTİŞLERİ
MADDE 100 - Adalet müfettişleri; hâkim ve savcıların görevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve adalet daireleri ile idarî yargı dairelerini denetleme; (...) (*) hakim ve savcıların ve adalet daireleri personelinin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yaparlar. İdarî yargıdan atanan adalet müfettişleri sadece bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin denetimi ile idarî yargı hâkim ve savcıları hakkındaki soruşturmalarda görevlendirilirler.
_____
(*) (....) içindeki "birinci sınıf hakim ve savcılar dışındaki" ibaresi, 25 Haziran 1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
YETKİLER
MADDE 101 - Adalet müfettişleri lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler, gerektiğinde istinabe yoluna başvurabilir ve soruşturmanın zorunlu kıldığı hallerde arama yaparlar. Sübut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya toplarlar. Adalet müfettişlerince yapılacak denetim, inceleme ve soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.
DOKUZUNCU KISIM
MALİ VE SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR

BİRİNCİ
MALİ HAKLAR
MADDE 102- (Değişik: 5536 - 29.6.2006 / m.1 - Yürürlük m.10) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerin; aylık ve yargı ödeneği toplamından oluşan mali hakları bu Kanun hükümlerine tabidir.
Bu Kanunda geçen;
a) Kıstas aylık: En yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarını,
b) Yargı ödeneği: Görevin niteliği ve gereği olarak brüt aylığın 106 ncı maddede gösterilen oranda hesaplanan tutarını,
ifade eder.  


İKİNCİ BÖLÜM
AYLIK TABLOSU VE AYLIKLAR (*)
_____
(*) Dokuzuncu Kısmının "Gösterge Tablosu, Katsayı, Aylıklar" şeklinde yer alan İkinci Bölüm başlığı, 8.7.2006 tarih ve 26222 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.6.2006 tarih ve 5536 sayılıKanunun 2. maddesi hükmü gereğince, 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
AYLIK TABLOSU
MADDE 103- (Değişik madde ve başlığı: 5536 - 29.6.2006 / m.2 - Yürürlük m.10) Kıstas aylığı oluşturan her bir ödeme unsurunun;
a) (*), Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına 0'ü,
b) (*), (*), Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına %86'sı,
c) Yargıtay ve Danıştay Üyelerine %83'ü,
ç) Birinci sınıf hakim ve savcılara %79'u,
d) Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara %65'i,
e) Birinci derecede bulunan diğer hakim ve savcılara %55'i,
f) İkinci derecede bulunan hakim ve savcılara %53'ü,
g) Üçüncü derecede bulunan hakim ve savcılara %51'i,
ğ) Dördüncü derecede bulunan hakim ve savcılara %49'u,
h) Beşinci derecede bulunan hakim ve savcılara %47'si,
ı) Altıncı derecede bulunan hakim ve savcılara %45'i,
i) Yedinci derecede bulunan hakim ve savcılara %43'ü,
j) Sekizinci derecede bulunan hakim ve savcılara %41'i,
oranında aylık ödeme yapılır. Bu madde kapsamındaki ödeme unsurları arasında yer alan ikramiyenin hesabında, kıstas aylık içindeki ikramiyenin bir mali yıldaki toplam tutarının onikide biri dikkate alınır.
Birinci sınıf hakim ve savcıların almakta oldukları aylık oranlarına, ödemeye esas olacak olan oran birinci fıkranın (c) bendindeki oranı geçmemek üzere, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilebilme yeterliliklerini kaybetmedikleri sürece her üç yılda bir iki puan ilave edilir.
Sınıfları ve dereceleri yükselen hakim ve savcılar, yeni sınıf ve derecelerine ilişkin aylığa, söz konusu yükselmelerinin geçerlilik tarihlerini takip eden ayın onbeşinden itibaren hak kazanırlar.
Kıstas aylığı oluşturan ödeme unsurlarından vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre yapılacak ödemelerde de aynı şekilde vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. 
_____(*) Madde 103'de yer alan “Anayasa Mahkemesi Başkanı,”, “Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, Anayasa Mahkemesi Üyeleri,” ibareleri, 30.3.2011 tarih ve 6216 sayılı Kanun'un 75/3. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____ 


KATSAYI
MADDE 104 - (...) (Madde 104, 8.7.2006 tarih ve 26222 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.6.2006 tarih ve 5536 sayılı Kanunun 7. maddesi hükmü gereğince, 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  


BRÜT AYLIK TUTARI
MADDE 105 - (...) (Madde 105, 8.7.2006 tarih ve 26222 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.6.2006 tarih ve 5536 sayılı Kanunun 7. maddesi hükmü gereğince, 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
YARGI ÖDENEĞİ VE EK ÖDEME
MADDE 106 - (Değişik madde ve başlığı: 5536 - 29.6.2006 / m.3 - Yürürlük m.10) 103 üncü maddede unvanları belirtilenlere aynı maddeye göre ödenmekte olan brüt aylıklarının 'u oranında yargı ödeneği verilir.
Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı, açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandıkları hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının onbeş günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden yargı ödeneği %50 eksik ödenir.
Hakim ve savcı adaylarına kıstas aylığın %25'i oranında ek ödemede bulunulur.
Adalet Müfettişlerine, (Ek ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.29) “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişlerine ve Bakanlık İç Denetçilerine” 103 üncü maddeye göre ödenmekte olan brüt aylık tutarlarının %5'i oranında ek ödemede bulunulur.
Bu maddeye ve 103 üncü maddeye göre ödeme yapılanlara; (Ek ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.29) “yabancı dil tazminatı hariç,” 375 sayılı Kanun HükmündeKararname kapsamında yapılan ödemeler (*) ile temsil, makam ve yüksek hakimlik tazminatları ödenmez ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152 nci maddesi uyarınca ödeme yapılmaz. (Ek cümle: 5793 - 24.7.2008 / m.5 / Yürürlük m.48/b) Ancak, hakim ve savcı adaylarına 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 1 inci maddesinde öngörülen taban aylığının ödenmesine devam olunur.
(Ek altıncı fıkra: 6572 - 2.12.2014 / m.29) Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hâkim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir.
Bu maddeye göre yapılacak ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.29)“vergi ve kesintiye” tabi tutulmaz.
Yargı ödeneği, her ne şekilde olursa olsun başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
_____
(*)106. maddesinin beşinci fıkrasının “… 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemeler …” bölümünü, yabancı dil tazminatı yönünden, Anayasa Mahkemesi'nin 3.4.2009 tarih ve 27189 sayılı R.G.'de yayımlanan, 20.11.2008 T., 2007/104 E. ve 2008/164 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
_____ 


DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ
MADDE 107 - Hâkim ve savcılardan mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıyla kurslarda kendilerine görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ödenecek ücret, her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
AYLIK VE ÖDENEĞİN ÖDEME ZAMANI
MADDE 108 - Aylık ve ödenekler her ayın başında peşin olarak ödenir.
Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık ve ödenekler geri alınmaz.
ADAYLIKTAN VE AÇIKTAN ATANMADA AYLIK VE ÖDENEĞE HAK KAZANMA
MADDE 109 - Hâkimlik ve savcılık mesleğine hâkim adaylığından veya dışardan atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylık ve ödeneğe hak kazanırlar.
Bu suretle göreve başlamada, ilk aylık ve ödenek gün hesabıyla ay sonunda ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR
LOJMANDAN YARARLANMA
MADDE 110 - Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerin, lüzum ve zaruret görülen yerlerde lojman ihtiyaçları Adalet Bakanlığınca tespit edilerek, Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçelerine her yıl konulacak ödenekten karşılanır. Lojmanların tahsis ve idaresi ile alınacak kira miktarı yönetmelikle düzenlenir.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
MADDE 111 - Devlet memurlarına tanınan sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlar hakkında da uygulanır.
MESLEKİ KIYAFET, KİTAP VE BİLGİSAYAR YARDIMI (*)
_____
(*) Madde 112 nin "Mesleki Kıyafet ve Kitap Yardımı" şeklinde yer alan başlığı, 8.7.2006 tarih ve 26222 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.6.2006 tarih ve 5536 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince, 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 112 - Hâkim ve savcıların resmi kıyafetlerinin şekli, bunların giyilme zaman ve yerleri ile yenilenme süreleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Bu kıyafetler Adalet Bakanlığınca sağlanır.
Meslek mensuplarına, Adalet Bakanlığınca yayınlanan veya satın alınan mesleki kitap ve dergiler gönderilir.
(Ek fıkra: 5536 - 29.6.2006 / m.4 - Yürürlük m.10) Hakim ve savcılara görevlerinde kullanmak üzere zati demirbaş olarak bir adet bilgisayar verilebilir. Bilgisayarların hakim ve savcılara verilmesi ve devrine ilişkin usul ve esaslar, Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Adalet Bakanlığınca belirlenir. 
Silah edinme:
MADDE 112/A - (Ek: 6572 - 2.12.2014 / m.30) Hâkim ve savcılar, Emniyet Genel Müdürlüğünce 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca temin edilen yerli veya ithal tabancaları, anılan maddedeki şartlar uyarınca bedeli mukabilinde zatî silah olarak satın alabilirler.
Mesleki kimlik kartı:
MADDE 112/B - (Ek: 6572 - 2.12.2014 / m.31) Hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinde resmi kimlik hükmündedir.
ONUNCU KISIM
ADALET KOMİSYONLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
KURULUŞ
MADDE 113 - a) (Değişik ibare: 5235 - 26.9.2004 / m.49 - Yürürlük m.55) "Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları": Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; başkanı ve bir asıl, bir yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek hâkimler ile o yer Cumhuriyet savcısından oluşur
(Değişik 2. fıkra: 3611 - 24.1.1990) Başkanın yokluğunda komisyona asıl üye başkanlık eder. Asıl üyenin komisyona başkanlık etmesi veya yokluğunda yedek üye, Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda ise kendisine vekâlet eden Cumhuriyet savcısı komisyona katılır.
b) İdarî yargı adalet komisyonları: Bölge idare mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, iki asıl ve bir yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek idari yargı hâkimlerinden oluşur.
(Ek 2. fıkra: 5435 - 22.12.2005 / m.35) (a) ve (b) bentlerinin ikinci paragraflarında belirtilen üyelerin de yokluğu halinde, birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulup da ayrılamayanlar hariç, en kıdemli hakimden başlayarak komisyon oluşturulur. Bu durumda kıdemli olan, komisyona başkanlık eder.
Başkanın yokluğunda komisyona kıdemli asıl üye başkanlık eder. Üyelerden birinin komisyona başkanlık etmesi veya yokluğunda yedek üye komisyona katılır.
Adalet komisyonlarında bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar memurdan oluşan birer büro bulunur.
GÖREVLERİ
MADDE 114.- (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.36) Adalet komisyonlarının görevleri şunlardır:
a) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin;
1) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezi sınavda başarılı olanların ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarını yapmak, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla başarılı olanların atanmalarını teklif etmek.
2) Asli Devlet memurluğuna atanmaları, sicil ve disiplin işlemleri, görevden uzaklaştırılmaları, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlemlerini bu Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek.
3) Naklen veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme başkanı, hakim veya Cumhuriyet savcısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak.
4) Geçici olarak görevlendirmesini, yetki alanı içerisinde altı ayı geçmemek üzere yapmak.
b) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İlk defa Devlet memurluğuna atanması teklif edilen personelin atanmaları Bakanlık onayı ile tamamlanır. Bu personelin atanması, eğitilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.
Bu madde kapsamındaki personeli, ilgili adalet komisyonunun muvafakati, teklifi veya hizmetin gereği olarak başka bir adalet komisyonunun yetki alanına naklen atama veya geçici olarak görevlendirme yetkisi Adalet Bakanlığına aittir.  


ZORUNLU HALLERDE GÖREVLENDİRME
MADDE 115.- (Değişik madde ve başlığı: 5435 - 22.12.2005 / m.37) Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hakimin yerine, bu hakim görevine başlayıncaya veya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar, o yerdeki hakimler arasından, adalet komisyonu başkanınca; adli yargı çevresinde herhangi bir nedenle görevine gelemeyen Cumhuriyet savcısının yerine bu Cumhuriyet savcısı görevine başlayıncaya veya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar, yargı çevresindeki Cumhuriyet savcıları arasından, ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından görevlendirilir.  


SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
MADDE 116 - Bu kısımda yazılı memurların görevlerinden doğan suçlarından dolayı bulundukları yer Cumhuriyet savcılığınca doğrudan doğruya genel hükümler dairesinde soruşturma ve kovuşturma yapılır.
KIYAFET
MADDE 117 - Zabıt kâtipleri ile mübaşirlerin görev sırasında giyecekleri resmî kıyafetlerin şekli, bunların giyilme zamanı ve yerleri ile yenilenme süreleri Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Kıyafetler Bakanlıkça sağlanır.
ONBİRİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İLKE KARARLARI
MADDE 118 - Bu kanun uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca alınan ve Resmî Gazete'de yayımlanan ilke kararları, mesleğin özellikleri ve teşkilatın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her yılın Ocak ayında Kurulca yeniden incelenir ve gerekli görülen değişiklikler yapılarak Resmî Gazete'de yayımlanır.
MESLEK İÇİ EĞİTİM
MADDE 119 - (Değişik: 6524 - 15.2.2014 / m.3) Hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Türkiye Adalet Akademisince yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisince hazırlanan yönetmelikte belirlenir. 
UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 120 - 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
YÖNETMELİK
MADDE 121 - Bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.
EK MADDE 1.- (Yeniden Düzenleme: 4790 - 15.1.2003 / m.4) Hakim ve savcı adaylığına atanacaklarla hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hakim ve savcı sınıfı dışında kalan adli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm personel hakkında 26.10.1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre arşiv araştırması yapılır.  


KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 122 - a) 2556 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
b) 3 Nisan 1340 tarih ve 461 sayılı Hükkâm ve Mensubini Adliyenin Resmi Kisveleri Hakkında Kanun,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
Devlet Memurları Kanununun ek geçici 7 ve 8 inci maddeleri, bu Kanun kapsamına girenler hakkında uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunda öngörülen ilke kararları, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulunca belirlenerek Resmî Gazete'de yayımlanır. Bu kararlar yayımlanıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan 2556 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca alınmış bulunan ilke kararları geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lisansüstü (Master) veya doktora öğrenimlerine başlamış olan hâkim ve savcılar hakkında, bu Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 3 - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkmeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici maddeleri ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 16 ncı ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun geçici 6 ncı maddeleri hükümleri saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile Bakanlık tetkik hâkimliği ve adalet müfettişliği görevlerine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından yapılacak atamalarda, Kanunun 37 nci maddesinin (a) ve (b.1) bentlerindek beş yıllık hizmet şartı aranmaz. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı hâkim ve savcıları arasından Bakanlık tetkik hâkimliği ve adalet müfettişliği görevlerine atanmış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yabancıyla evli bulunan hâkim, savcı veya hâkim adayları hakkında 8 inci maddenin (e) bendi hükmü ile 53 üncü maddenin (c) bendinin buna ilişkin hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 6 - Bu Kanunla adli ve idari yargı hâkim ve savcılığının sınıf, derece ve görev unvanları belirleyen (1) ve (2) sayılı cetveller gereğince hâkim ve savcıların ve diğer görevlilerin yeniden atanmaları gerekmez. Bunlar mevcut görevlerine devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iki yıldan az adaylık yapanların geri kalan süreleri mesleklerinde geçecek yükselme süresine ilave edilir.
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: 4087 - 9.3.1995) (Anayasa Mahkemesinin 29.7.1997 tarih ve 23064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.12.1995 gün ve E. 1995/19 - K. 1995/64 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 4087 - 9.3.1995) Halen görevde bulunan hâkim ve savcılar hakkında da 32 nci maddenin değişik birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Bu durumda olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olan hâkim ve savcılar ile meslekte fiilen on yılını dolduran ve birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak hâkim ve savcıların bu tarihten geçerli olmak üzere birinci sınıfa ayrılma tarihleri de 32 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükmüne göre düzeltilir.
GEÇİCİ MADDE 10 - (Ek: 4087 - 9.3.1995) Kendi Kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mesleğe girmiş ve halen görevde bulunan askerî hâkimler, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen diğer koşuları taşımak kaydıyla askerî hâkimlik mesleğinde 10 hizmet yılını doldurdukları ve binbaşı rütbesine nasbedildikleri tarihte birinci sınıf askerî hâkimliğe geçirilirler. Daha önceki tarihler itibariyle bu şartları taşıyanların birinci sınıfa ayrılma işlemleri; birinci sınıfa ayrılmayı hak ettikleri tarihe göre düzeltilir.
(...) (Geçici Madde 10 un 2. fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 29.7.1997 tarih ve 23064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.12.1995 gün ve E. 1995/19 - K. 1995/64 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11 - (Ek: 4087 - 9.3.1995) Geçici 8, 9 ve 10 uncu maddelere göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilenler ile birinci sınıfa ayrılma tarihleri düzeltilenler, geçmişe yönelik olarak malî hak isteminde bulunamazlar:
GEÇİCİ MADDE 12.- (Ek: 4863 - 28.5.2003 / m.2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce atama işlemleri başlamış olup da işlemleri henüz tamamlanmamış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 13.- (Ek: 5435 - 22.12.2005 / m.40) Bu Kanunla değiştirilen 2802 sayılı Kanunun 13, 15 ve 32 nci maddelerindeki düzenlemeler, halen görevde bulunan ve henüz birinci sınıf olmamış hakim ve savcılar hakkında da uygulanır. Ancak bu uygulama yapılırken, 15 inci maddenin ikinci fıkrasından yararlanacak olanlar yönünden, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkının yitirilmemiş olması, birinci sınıfa ayrılma tarihlerinin geriye çekilebilmesi için ise ilgili hakim ve savcıların ilk incelemede birinci sınıfa ayrılmış olmaları gerekir.
Bu durumda olanlardan, birinci fıkrada sayılan maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olan hakim ve savcılar ile meslekte fiilen on yılını dolduran ve birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcıların bu tarihten geçerli olmak üzere birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma tarihleri de 15 ve 32 nci maddelere göre düzeltilir.
Bu uygulamalar, geçmişe yönelik mali hak doğurmaz.
GEÇİCİ MADDE 14.- (Ek: 5435 - 22.12.2005 / m.40) Bu Kanunla değiştirilen adli ve idari yargı hakim ve savcılığının sınıf, derece ve görev unvanlarını belirleyen (1) ve (2) sayılı cetveller gereğince hakim ve savcıların yeniden atanmaları gerekmez. Bunlar mevcut görevlerine devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 15.- (Ek: 5435 - 22.12.2005 / m.40) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre ile adalet müfettişliğine yapılacak atamalarda, 37 nci maddedeki sekiz yıllık hizmet süresi beş yıl olarak uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 16- (Değişik: 5754 - 17.4.2008 / m.80 - Yürürlük m.93/b) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan 103 üncü maddede unvanları belirtilenlerin emeklilik kesenek ve karşılıkları ile emekli aylıkları ve ikramiyelerinin hesaplanmasında 29/6/2006 tarihli ve 5536 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önceki bu hususlara dair hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 
GEÇİCİ MADDE 17- (Ek: 5536 - 29.6.2006 / m.5 - Yürürlük m.10) 103 üncü maddenin ikinci fıkrasında Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilebilme yeterliliklerini kaybetmedikleri sürece birinci sınıf hakim ve savcılar için her üç yılda bir verilmesi öngörülen ilave puanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birinci sınıf olan ve halen meslekte bulunanların birinci sınıf olma tarihlerinden itibaren üç yıllık hizmet dilimlerine göre kendiliğinden eklenir. Ancak bu uygulamanın yapılabilmesi için ilgililerin inceleme tarihi itibarıyla Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemeleri gerekir. 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 24/12/2005 tarihinden önce birinci sınıf olan ve halen görevde bulunan hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma tarihleri de bu Kanunun 5435 sayılı Kanunla değişik 13, 15 ve 32 nci maddelerine göre düzeltilir. Birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma tarihlerinin düzeltilebilmesi için ilgili hakim ve savcılar hakkında yapılan ilk incelemede birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmuş olmaları gerekir.
Bu uygulamalar, geçmişe yönelik mali hak doğurmaz.
GEÇİCİ MADDE 18- (Ek: 5536 - 29.6.2006 / m.5 - Yürürlük m.10) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; ekli (I) sayılı ek gösterge cetveli, 103 üncü maddeye göre aylık alanlar için 6245 sayılı Harcırah Kanunu yönünden uygulanmaya devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 19 - (Ek: 6572 - 2.12.2014 / m.32) Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim ve savcıları hakkında 14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan uyarma ve aylıktan kesme cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
Af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.
14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı Kanunun 65 inci maddesi, 66 ncı maddesi, 67 nci maddesi ve (e) ve (f) bentleri hariç 68 inci maddesi uyarınca verilip kesinleşmiş bulunan disiplin cezaları ile Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrası uyarınca verilmiş cezalar, hakkında ceza tertip olunanın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde başvurusu üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca incelenir.
Yapılan inceleme sonunda Genel Kurul, başvurunun reddine karar verebileceği gibi önceki kararın kaldırılmasına veya eyleme uyan alt bir disiplin cezasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından verilen bu kararlara karşı Başkan veya hakkında ceza tertip olunan, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir.
Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.
Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.
GEÇİCİ MADDE 1 - (3409 - 24.2.1988) Halen görevde bulunan hakim, savcı ve hakim adaylarının diğer kamu kurumlarında kadro, maaş ve derece yönünden iktisap ettikleri hizmet süreleri geçmişe yönelik mali bir hak doğurmamak ve hakimlik ve savcılık kıdeminden sayılmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kademeleri tesbit edilir.
GEÇİCİ MADDE 2 - (3409 - 24.2.1988) Halen görevde bulunan hakim ve savcıların evvelce hakim adaylığında geçen iki yıldan fazla süreleri, geçmişe yönelik bir hak doğurmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kademeleri tesbit edilir.
GEÇİCİ MADDE 3 - (3409 - 24.2.1988) Hakim ve Savcı adayları eğitim merkezi tesisleri, alınan tüm adaylara hizmet verebilecek şekilde ikmal edilinceye kadar, 7 nci maddeye göre atanmış olan adayların eğitim merkezine kabulleri, eğitim merkezinin kapasitesi gözönünde tutularak Adalet Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde yapılır.
GEÇİCİ MADDE 4 - (3409 - 24.2.1988) Halen görevde bulunan hâkim ve savcıların, hâkim adaylığına başlamadan önce, mahkemeler nezdinde yaptıkları avukatlık stajının tamamı ile serbest avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi geçmişe yönelik bir malî hak doğurmamak kaydıyla, kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kademeleri tespit edilir.
GEÇİCİ MADDE 5 - (3409 - 24.2.1988) 12.03.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair ve 09.04.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.03.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatlarında Değişiklik yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen kanun Hükmünde kararname çıkarma yetkisi 06.06.1985 Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.02.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 1 - (3611 - 24.1.1990) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvel ile diğer kanunlarda yer alan Cumhuriyet savcılığı unvanı, il ve ilçe Cumhuriyet başsavcılığı; Cumhuriyet savcı başyardımcılığı unvanı, Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Cumhuriyet savcılığı; Devlet Güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı olarak değiştirilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcılığı unvanı kaldırılmıştır. Unvanları değişenler ile kaldırılanların yeniden atanmaları gerekmez. Ancak, Cumhuriyet savcı başyardımcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ilgisine göre il ve ilçe Cumhuriyet savcısı ve yargıtay Cumhuriyet savcısı olarak görevlerine devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 2 - (3611 - 24.1.1990) (...) (Geçici Madde 2, Anayasa Mahkemesinin 20 Kasım 1991 tarih ve E.1990-13, K.1990-30 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 1 - (4087 - 9.3.1995) (Anayasa Mahkemesinin 29.7.1997 tarih ve 23064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.12.1995 gün ve E. 1995/19 - K. 1995/64 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 - (4087 - 9.3.1995) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, Hakimler ve Savcılar Kanununun 40 ıncı maddesine göre mesleğe yeniden atanma için başvuranlar hakkında sözü edilen maddenin son fıkrası hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 3 - (4087 - 9.3.1995) (Anayasa Mahkemesinin 29.7.1997 tarih ve 23064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.12.1995 gün ve E. 1995/19 - K. 1995/64 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE - (4141 - 22.5.1996) Anayasa Mahkemesinin 27.4.1993 gün ve E.1992/37, K.1993/18 sayılı kararı ile 2802 ve 2992 sayılı kanunların kimi hükümlerinin iptal kararı mucibince yürürlükten kalktığı 12 Nisan 1996 tarihine kadar, anılan görevlere mezkur hükümlerdeki usule göre yapılan atamalar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 1- (5720 - 1.12.2007) 15/10/2006 tarihinde yapılan idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavında, bu Kanunun 9/A maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen bir katı fazla kadro içinde kalanlardan mülakatta başarısız sayılanlar, bu Kanun hükümlerine göre yeniden mülakata alınırlar. Bu şekilde çağrılanlar bakımından önceden kadro ilanı şartı aranmaz. Bunlar arasından başarılı olanların adaylığa atamaları yapılır.
Birinci fıkrada belirtilen yazılı yarışma sınavı ve 25/6/2007-6/7/2007 tarihleri arasında yapılan mülakat sonucuna göre atamaları yapılanların hakları saklıdır. Bu adayların meslek öncesi eğitimleri kaldığı yerden devam eder.
EK GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: KHK/486 - 13.7.1993) Kendi kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından;
a) Sıyıştay Başkanı, Daire Başkanları, üyeleri sırasıyla Yargıtay birinci başkanı, daire başkanları ve üyeleri,
b) Yukardakiler dışında kalan Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları, kıdem, sınıf ve derecesindeki birinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hakim ve savcılar, hakkındaki hükümlere tabidir. Ek göstergelere ilişkin olarak birnci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar için aranan "Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş olmak" şartı Sayıştay meslek mensupları ile sayıştay savcı ve savcı yardımcıları için "birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş olmak" şeklinde uygulanır.
Denetçi yardımcıları, hakim ve savcı adayları gibi aylık ve ek ödeme alırlar.
Devlet Memurları Kanununun Ek geçici 7 ve 8 inci maddeleri ve 420 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile kısmen değiştirilen 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen III sayılı Ek Gösterge Cetveli Sayıştay meslek mensupları, Sayıştay savcısı ve savcı yardımcıları hakkında uygulanmaz.
EK GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: KHK/486 - 13.7.1993) Kendi kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, (Ek ibare: 5536 - 29.6.2006 / m.6 - Yürürlük m.10)"aylık," ek gösterge, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından;
a) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanları ve başsavcıları, Askeri Yargıtay İkinci Başkanı ile bu yüksek yargı organlarının daire başkanları ve üyeleri; sırasıyla Yargıtay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekili, Daire Başkanları ile üyeleri,
b) (Değişik: 5536 - 29.6.2006 / m.6 - Yürürlük m.10) Birinci sınıfa geçirildikten sonra, bu sınıfta (Değişik ibare: 5793 - 24.7.2008 / m.46/3) "bir yılını" tamamlamış ve askeri yüksek yargı organı üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askeri hakim ve savcılar; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca birinci sınıf hakim ve savcılar, c) (Değişik: 5536 - 29.6.2006 / m.6 - Yürürlük m.10) Birinci sınıfa geçirilmiş ve askeri yüksek yargı organı üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş olan askeri hakim ve savcılar; birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay-Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını (Değişik ibare: 5793 - 24.7.2008 / m.46/3) "kaybetmemiş" diğer hakim ve savcılar, 
d) Yukardakilerin dışında kalan askeri hakim ve savcılar; aldıkları aylık derecesine eşit bulunan sınıf ve derecedeki (Ek ibare: 5793 - 24.7.2008 / m.46/3) "(9 uncu derecede bulunan askeri hakim ve savcılar, 103 üncü maddedeki aylık ödeme oranı % 39 olarak uygulanmak ve yargı ödeneği de bu oran üzerinden hesaplanacak brüt aylıkları esas alınarak verilmek üzere 8 inci derecedeki)" diğer hakim ve savcılar,
e) Askeri adalet müfettişleri; adalet müfettişleri,
f) Askeri hakim adayları; hakim ve savcı adayları,
hakkındaki hükümlere tabidirler.
YÜRÜRLÜK
MADDE 123 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 124 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.
(1) SAYILI CETVEL (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.41) Sınıf Derece Unvan -------------------------- ---------------- --------------------------------------------------- Üçüncü Sınıf 8 Hakimlik Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Üçüncü Sınıf 7 Hakimlik Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Üçüncü Sınıf 6 Hakimlik Yargıtay Tetkik Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği İkinci Sınıf 5 Hakimlik Yargıtay Tetkik Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği İkinci Sınıf 4 Hakimlik Yargıtay Tetkik Hakimliği Mahkeme Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İkinci Sınıf 3 Hakimlik Yargıtay Tetkik Hakimliği Mahkeme Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İkinci Sınıf 2 Hakimlik Yargıtay Tetkik Hakimliği Mahkeme Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Genel Müdürlük Daire Başkanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği İkinci Sınıf 1 Hakimlik Yargıtay Tetkik Hakimliği Mahkeme Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Genel Müdürlük Daire Başkanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği Birinci sınıfa ayrılmış 1 Hakimlik Yargıtay Tetkik Hakimliği Mahkeme Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Müstakil Daire Başkanlığı Adalet Başmüfettişliği Genel Müdür Yardımcılığı Genel Müdürlük Daire Başkanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Cumhuriyet Başsavcıvekilliği Birinci Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı Bakanlık Yüksek Müşavirliği Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı Hakimlik Yargıtay Tetkik Hakimliği Mahkeme Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Başsavcıvekilliği Cumhuriyet Savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Müstakil Daire Başkanlığı Adalet Başmüfettişliği Genel Müdür Yardımcılığı Genel Müdürlük Daire Başkanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Adalet Müfettişliği Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
(2) SAYILI CETVEL (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.41) Sınıf Derece Unvan -------------------------- ---------------- --------------------------------------------------- Üçüncü Sınıf 8 Hakimlik Üçüncü Sınıf 7 Hakimlik Üçüncü Sınıf 6 Hakimlik Danıştay Tetkik Hakimliği Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği İkinci Sınıf 5 Hakimlik Danıştay Tetkik Hakimliği Danıştay Savcılığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği İkinci Sınıf 4 Hakimlik Danıştay Tetkik Hakimliği Danıştay Savcılığı Mahkeme Başkanlığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği İkinci Sınıf 3 Hakimlik Danıştay Tetkik Hakimliği Danıştay Savcılığı Mahkeme Başkanlığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği İkinci Sınıf 2 Hakimlik Danıştay Tetkik Hakimliği Danıştay Savcılığı Mahkeme Başkanlığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Genel Müdürlük Daire Başkanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği İkinci Sınıf 1 Hakimlik Danıştay Tetkik Hakimliği Danıştay Savcılığı Mahkeme Başkanlığı Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Genel Müdürlük Daire Başkanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği Birinci sınıfa ayrılmış 1 Hakimlik Danıştay Tetkik Hakimliği Danıştay Savcılığı Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı Mahkeme Başkanlığı Müstakil Daire Başkanlığı Adalet Başmüfettişliği Genel Müdür Yardımcılığı Genel Müdürlük Daire Başkanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği Birinci Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı Bakanlık Yüksek Müşavirliği Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı Hakimlik Danıştay Tetkik Hakimliği Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı Mahkeme Başkanlığı Danıştay Savcılığı Müstakil Daire Başkanlığı Adalet Başmüfettişliği Genel Müdür Yardımcılığı Genel Müdürlük Daire Başkanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Adalet Müfettişliği Bakanlık Tetkik Hakimliği
I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (Değişik: 5435 - 22.12.2005 / m.42) _____
(*) (I) sayılı ek gösterge cetvelinde yer alan “Anayasa Mahkemesi Başkanı,”, “Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile”, “Anayasa Mahkemesi üyeleri,” ibareleri'de yer alan “Anayasa Mahkemesi” ibaresi, 30.3.2011 tarih ve 6216 sayılı Kanun'un 75/3. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____ UNVAN DERECE EK GÖSTERGE ------------------------------------------------------------------------------------ --------- ----------------------- a) (*), Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, (*) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı 1 8.000 b) (*), Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı 1 7.600 c) Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar 1 6.400 (*) d) Bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış olan hakim ve savcılar 1 4.800 e) Diğer hakim ve savcılar 1 4.000 2 3.600 3 3.000 4 2.300 5 2.200 6 1.600 7 1.500 8 1.300
_____
(*) Ekli (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (c) sırasında yer alan "5800" ek gösterge rakamı, 31.3.2006 tarih ve 26125 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.3.2006 tarih ve 5473 sayılı Kanunun 5. maddesinin (b) bendinin (2) numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1.4.2006 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____

SORU CEVAP

captchaImg