AVŞAR HUKUK BÜROSU

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

KANUN NO: 222
İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 5 Ocak 1961
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Ocak 1961 - Sayı: 10705
4.t. Düstur, c.1 - s.1400
_____
(*) 16 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile, Kanun metninde birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ile "ortaokul" ibareleri "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiştir.
_____
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1 - İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin millî gayelere uygun olarak bedenî, zihnî ve ahlâki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.
MADDE 2 - İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.
MADDE 3 - (Değişik : 6287 - 30.3.2012 / m.1) Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. 


MADDE 4 - Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmî veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.
MADDE 5 - Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısiyle ilköğretim okuluna devam edemiyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarına göre lâyık oldukları ilkokul sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar.
BİRİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT
MADDE 6 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) İlköğretim kurumları şunlardır: a) Mecburi olanlar:
1) (...) (Madde 6 nın (a) bendinin 1 numaralı fıkrası, 16 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
2) İlköğretim Okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ortaokullar ve gezici okullar),
3) (...) (Madde 6 nın (a) bendinin 3 numaralı fıkrası, 16 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,
5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar.
b) İsteğe bağlı olanlar:
1) Okul öncesi eğitim kurumları,
2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.
MADDE 7 - (Değişik : 6287 - 30.3.2012 / m.2) İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur 


MADDE 8 - (...) (Madde 8, 16 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 9. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 9 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) (Değişik 1.fıkra : 6287 - 30.3.2012 / m.3) İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.  


(...) (Madde 9 un 2. fıkrası, 16 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 9. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
İlkokullar ve ortaokullar bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi imkân ve şartlara göre birlikte de kurulabilir.
Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir. Gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir.
Bu okullarda yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir.
Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir.
MADDE 10 - Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında köy okulu da, köy halkiyle birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş olmalı ve gidilen yerde hemen günlük çalışmasını ve görevini devam ettirmelidir.
MADDE 11 - Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, mecburi ilköğretimin çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlariyle birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yolda ilköğrenim vermek ve ayrıca yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak veya ilköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak ve kendilerine iş- ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak amaciyle gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir.
MADDE 12 - Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhan ve sosyal bakımdan (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/13) “engelli” olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.
MADDE 13 - Okul öncesi kurumlarında mecburi öğrenim çağına gelmemiş olan çocuklar eğitilir.
İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflarda ve kurslarda, ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan yurtdaşlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amaciyle öğretim yapılır.
Bu kurumlar gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler, özel idareler ve devlet tarafından açılabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
İLDE İLKÖĞRETİM GÖREVLİLERİ
MADDE 14 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) (...) (*) (Değişik ibare : 6287 - 30.3.2012 / m.4) “İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne”, anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim kurumlarında aşağıdaki görevliler bulunur:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğrenciler,
c) Rehberlik uzmanları,
d) Sağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel ile eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği diğer personel.
İlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir.
_____
(*) (...) içindeki (İlkokul ve ortaokulların birlikte veya ayrı oluşlarına) ibaresi, 16 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
MADDE 15-22 - (...) (Madde 15-22, 12 Ekim 1983 tarih ve 2917 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 23 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) (...) (Madde 23, 3 Nisan 1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 24-41 - (...) (Madde 24-41, 12 Ekim 1983 tarih ve 2917 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 42 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 43 - İlkokulların yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.
a) Öğretimler yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler.Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
b) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilköğretim müfettişleriyle, ilçe eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da gözönünde tutularak ayarlanır.
c) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.
MADDE 44 - Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.
MADDE 45 - (...) (Madde 45, 12 Ekim 1983 tarih ve 2917 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KAYIT VE KABUL
MADDE 46 - Her çocuk, mecburi ilöğrenim çağına girdiği öğretim yılı başında 3 üncü madde gereğince ilkokula kayıt ve kabul edilir. Her veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında ilkokula yazdırmakla yükümlüdür.
Bu kanunda sözü geçen "aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran, yahut da çalıştırandır.
Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilkokulu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen çocuklara tasdikname verilerek kayıtları silinir.
MADDE 47 - Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir hafta öncaki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar ki süredir.
MADDE 48 - Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha cizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarelerecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilân ederler.
Mecburi öğrenim cağında olup da belirli zaman içerisinde okula yazdırılmıyan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirirler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklarında devamsız öğrenciler gibi işlem yapılr.
MADDE 49 - Nüfus hüviyet cützdanı bulunmıyan veya henüz nüfus kaydığ yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek suretiyle, ihtiyar kurullarınca tâyin ve tesbit olunarak bunlar da mecburi öğrenim cağında olanlar çizelgesine yazılırlar.
MADDE 50 - Birleştirilmiş sınıflar da dâhil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.
MADDE 51 - Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası "İlköğretim haftası"dır. Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilköğretimin önemli belirtilir.
ALTINCI BÖLÜM
OKULA DEVAM
MADDE 52 - Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.
Mülkî âmirler, ilköğretim müfettişleri ve zâbıta teşkilâtı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımda ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.
MADDE 53 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddî ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülkî amirlere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır.
Okul idareleriyle muhtar ve mülkî amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.
MADDE 54 - 55 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.
MADDE 55 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen;
a) Çocuğunu okula göndermeyen;
b) Verilen izin müddetini geçiren;
c) Geç nakil yaptıran;
d) Okul çevresi dışında çıkarak izini kaybettiren;
e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen;
Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülkî amirliğe hemen bildirilir. Muhtar ve mülkî amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarınatebliğini sağlarlar. (Değişik son cümle: 4854 - 24.4.2003 / m.1/B-12) Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir. 
MADDE 56 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.282) Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.  

MADDE 57 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.283) Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. MADDE 58 - (...) (Madde 58, 6.5.2003 tarih ve 25100 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.4.2003 tarih ve 4854 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
MADDE 59 - İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmiyenler, hiçbir resmî ve özel iş yernide veya her ne suretle olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar.
İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeliyenler ise, çocukların çalıştırılmasını düzenliyen kanun hükümleri uygulanmak şartiyle ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.
İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Millî Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dersanelere kabulü yasaktır.
(Değişik 4. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.284) Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara dörtyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. (...) (Madde 59 un 5. fıkrası, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun'un 578. maddesinin (aa) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) (Değişik 6. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.284) Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir. 
YEDİNCİ BÖLÜM
OKULLARIN ARSA VE ARAZİ İŞLERİ
MADDE 60 - Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün başkanlığında Tarım, Tapu, Maliye dairelerinden görevlendirilecek birer eleman ile mahalle veya köy muhtarından teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir.
MADDE 61.- (Değişik: 5002 - 12.11.2003 / m.1) Okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli bir mahalde olması göz önünde bulundurulur.
Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.
Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz.
Bununla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle  belirlenir.  


MADDE 62 - İlkokula tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdikı ile bu arazi parasız okula tahsis olunur.
Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz.
MADDE 63 - 62 nci maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tahsis yoliyle sağlanamadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu husus için elverişli yer, sahiplerinin rızaları ile, satınalınır. Malsahiplerinin muvafakatlerinin alınamaması halinde, bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır.
Satınalma veya kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir.
MADDE 64 - Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur.
MADDE 65 - Okullar için tahsis, satınalma veya kamulaştırma yoliyle sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.
Bunların ve bu kanunun yürürülğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır.
MADDE 66 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) 4274 ve 5129 sayılı kanunlarda şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir veya kiraya verilir. Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir.
Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkulerin ferağ ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz.
MADDE 67 - Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlariyle müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1000 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlıyacak araziden ayrılır. Öğretmenler, bu bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.
MADDE 68 - (Değişik: 2917 - 12.10.1983) Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulama yapılır. Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır.
Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtayaçlarına veöğrenci beslenmesine sarfedilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir.
Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tarafından kararlaştırılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İLKOKUL YAPIMI VE DONATIMI İŞLERİ
MADDE 69 - (...) (Madde 69, 14 Haziran 1973 tarih ve 1739 sayılı Kanunun 61. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 70 - Köy okulları ile öğretmen lojmanlarının şehir ve kasabalarda yaptırılacak ilkokulların her türlü ihtiyaçları için köy veya kasaba içinde veya civarında araziden şahsi haklar mahfuz kalmak şartiyle, tedarik edilecek taş, kum ve kireç yapı gereçlerinden hiçbir resim alınmaz.
İlköğretim kurumları için yaptılıracak bina ve tesislerle öğretmen lojmanları ve onarma işlerinde gerekli tuğla yapmak, kireç yapmak ve söndürmek, taş çıkarmak, iskele kurma, kaldırımları işgal etmek gibi hususlarda girişilen işler serbest ve hiçbir resme tabi olmaksızın yapılır. Bu maksatla açılan çukurlar iş bitince kapatılır.
Ormanlardan çıkarılacak bu gibi gereçler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunun 18 inci maddesine göre hareket olunur.
MADDE 71 - Bu işler için gerekli kereste ihtiyacı Tarım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğünce en iyi şartlarla ve öncelikle karşılanır. % 10 temeddü hissesi alınmaz.
MADDE 72 - İlköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının inşaasında kullanılacak her türlü yapı malzemesinden, Devlet İktisadi Teşekküllerinde imal olunanlar, Bayındırlık Bakanlığı veya valiliklerin isteği üzerine ve bedeli karşılığında, diğer isteklere tercihan verilir.
MADDE 73 - İlköğretim kurumlarının yapımında kullanılacak çeşitli gereçler Millî Eğitim ve Bayındırlık idarelerince sevk ve tesellümü şartiyle Devlete ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait vasıtalarla tercihli olarak ve indirmeleri tarife ile nakolunur ve limanlarda tahmil ve tahliye işleri de tercihli olarak yapılır.
Tarifelerde yapılacak indirme, her yıl Milli Eğitim ve ilgili bakanlıklarca müştereken tesbit ve tâyin olunur.
Ayrıca, iller emrinde bulunan teşekküllere ait çeşitli nakil vasıtalarından gereğine göre faydalanılır.
MADDE 74 - Okul ve öğretmen lojmanlarının onarımı ile teçhizat mefruşat ve öğretim araç ve gereçlerinin yapımında Millî Eğitim Bakanlığı teknik öğretim müesseselerinden faydalanılır.
MADDE 75 - Okul yapımı ve donatımı işlerinde yardım ve hizmetleri değerlendirmek, inşaatın ucuza maledilmesi amaciyle;
a) Yurttaşların istiyerek yapacakları, taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç ve tuğla gibi aynî yardımlar,
b) Yurttaşlar, kurumlar ve yardım derneklerince yapılacak nakdî yardımlar, kabul edilir ve değerlendirilir.
c) Emaneten inşa edilecek okul yapımı ve onarımı işlerinde halk ve gençlerden gönüllü olarak bedenen çalışacakların hizmetleri kabul edilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
İLKÖĞRETİMİN GELİR, GİDERLERİ VE PLANLAMA
MADDE 76 - İlköğretime ait gelir kaynakları şunlardır: a) Her yıl Devletz gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
b) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 malî yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20'si oranında konulacak ödenekler.
c) (...) (Madde 76 nın (c) bendi, 14.7.1965 tarih ve 655 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 10'u oranında konulacak ödenekler.
e) (Değişik: 2917 - 12.10.1983) Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu Kanuna göre verilecek para cezaları,
f) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullariyle medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,
g) İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırsever kimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para bağışları ve vasiyetler, (İşbu bağış ve vasiyetlerle bununla ilgili işlemlerden resim ve harc alınmaz.)
Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlülükleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.
h) Faizler,
i) Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramıyacağı anlaşıldığından veya yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısiyle bu kanuna göre istifade edilmiyecek durumda kalan arsa ve tarlaların satışından elde edilecek paralar,
j) Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmiyen okul yapım işleri mütaahhitlerinden alınacak gecikme ve benzeri tazminat ve mütaahhitlerin irat kaydolunacak teminat akçeleri,
Bütçelerine yukarıda yazılı oranlarda ilköğretim ödeneği koymamış olan idareler, belediye ve köyler için bu ödenekler; bütçeleri inceleme ve onamaya yetkili makamlar tarafından doğrudan doğruya konur; bu ödeneklerin malî yıl başında özel idarelere yatırılması sağlanır.
MADDE 77 - 76 ıncı maddenin (a) fıkrası gereğince Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde açılacak özel fasıla gelecek yıllara geçici tahhütler ve masraflar karşığılı olarak ilk on sene (1961-1971) Devlet gelirlerinin % 3 ünden ve ondan sonraki yıllarda ise % 2 sinden az olmamak üzere, ödenek konulur. Bu ödeneklerle diğer giderlerin % 70'i munhasıran 78 inci maddenin (a) fıkrasında yazılı işlere, % 30'u ise aynı maddenin (b) fıkrasında gösterilen ihtiyaçlara sarf edilir. Milli Eğitim Bakanlığınca genel bütçeden yapılacak yardımlar tesbit olunacak programa göre il özel idarelerine dağıtılır veya Baynıdırlık Bakanlığı bütçesine aktarılır.
Milli Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde bu ödeneklerden bir kısmını 84 üncü maddede yazılı esaslar dahilinde doğrudan doğruya kullanabilir ve ayniyat halinde illere gönderilebilir.
MADDE 78 - 76 ncı maddenin (a,b,c,e,f,g,h,i,j) fıkralarında gösterilen gelirler veya ödenekler 77 nci maddedeki hükümler yerine getirilmek şartiyle:
a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlâkleri, masraflarına,
b) (Değişik: 1732 - 23.5.1973) Küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telâfisi, esaslı hastalıklarının tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine sarf olunur.
Ancak, İlköğretim Müdürlükleri, İlkokullar, İl Halk Eğitim Başkanlıkları ile İlçe Eğitim Merkez Müdürlüklerinde çalışan genel ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ve bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, sağlık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan teknik elemanların aylıkları ve her türlü özlük giderleri genel bütçeden ödenir.
MADDE 79 - Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı 10 yıllık plâna göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilkokulları yapımı hakkında her yıl bütçe kanununa üçer yıllık tafsilâtlı bir plân ekler. Bu plânda heryıl illerde yapılması gereken köy, kasaba ve şehir ilkokullarının sayıları, yerleri, tipleri, dersane sayıları ile tahmini masrafları gösterilir.
(Değişik 2. fıkra: 2917 - 12.10.1983) Yukarıdaki fıkrada sözü geçen bakanlık planına parelel olarak, valilikler de üç yıllık plân ve program hazırlarlar, bu programlar il genel meclisinde onanır ve il bütçesine bağlanır. Bu planda;
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan planda her ile isabet eden okul yapımı ve ilk tesis işleri başta olmak üzere 78 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı işlerden ve hizmetlerden il bakımından yapılması uygun ve mümkün görülenler ayrılarak planlanır. Gereken hazırlık safhaları ve bunun uygulanma zamanları, ayrılacak ödenekler gösterilir.
Bu plânlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tasdik edilmek üzere İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderilir. Milli Eğitim Bakanlığı sebep göstermek suretiyle plânlar üzerinde değişiklikler yapabilir.
Bu planların uygulanmasından başka mülkiye amirleri, il daimi komisyonu olmak üzere, Milli Eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri, ilçe eğitim müdürleri yükümlü ve sorumludurlar.
MADDE 80 - Milli Eğitim Bakanlığı 79 uncu maddede sözü geçen programa göre yeniden açılacak ilköğretim kurumlariyle, mevcutların öğretmen ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenleri yetiştirmek üzere gerekli bütün tedbirleri zamınında almakla yükümlüdür.
MADDE 81 - 76 ncı ve 77 nci maddelerde ilköğretime tahsis edilen ödenek veya gelirler 78 inci maddede gösterilen işlerden başka hiçbir yere sarf edilemez, başka fasıllara nakledilemez.
Bu gelirlerle sağlanan bina ve tesisler veya eşya başka bir hizmete devredilemez. İlköğretimin bina ve tesislerinden, bu kurumların esas hizmetlerini aksatmamak ve Milli Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmak şartiyle, halk eğitim hizmetlerinde ve diğer Milli Eğitim hizmetlerinde faydalanmak caizdir.
78 inci maddenin (b) fıkrasında gösterilen hizmetler için ayrılacak ödeneklerin % 30 undan fazlası bu fıkrada gösterilen personel giderlerine ayrılamaz. Sözü geçen personel bu fıkrada belirtilen hizmetlerin dışında kalan bir işte devamlı veya muvakkat olarak kullanılamaz.
MADDE 82 - 76 ve 77 nci maddelerde gösterilen gelirler, ödenekler, yardımlar, tahsillerini mütaakip ilgili dairelerce özel idarelere yatırılır.
Bu gelir ve ödenekler özel idarelerce "ilköğretim gelir ve ödenekleri" adiyle açılacak ayrı bir hesaba alınır. Malî yıl içinde sarf edilemiyen kısımları gelecek malî yıllara devredilir. Bu paralardan bir aylık normal ihtiyaçları karşılayacak olan miktardan fazlası, bir milli bankada açılacak hesaba yatırılır.
76 ncı maddenin (d) fıkrasında yazılı gelirler aynı suretle köy bütçelerinde "ilköğretim gelir ve ödenekleri" adiyle açılacak ayrı bir hesaba alınır ve bakiyeleri gelecek malî yıllara devredilir.
(Değişik son fıkra: 2917 - 12.10.1983) Bu ödenekler köy ihtiyar heyetinin hazırlayacağı bir plan ve programa göre 78 inci maddenin (b) fıkrasında yazılı işlere ve özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlara sarfedilir. Bu paralar milli bir bankada açtırılacak bir hesapta muhafaza
edilir ve köy ihtiyar heyetince uygun görülecek iki imza ile çekilir.
MADDE 83 - İlköğretimin bütün gelirleri ve 78 inci maddede belirtilen giderleri "personel masrafları hariç" her türlü resim ve vergiden ve dışarıdan ithal edilecek ders alet ve levazımı Gümrük Resminden muaftır.
MADDE 84 - Okul yapım ve onarımiyle ilgili standart bina kısımlarının ve okulların gerekli donatımı ve gereçleri, okul eşyası ve ders araçlarını vaktinde hazırlatmak veya tasarruf sağlamak veya öğrencileri besleme mevzuunudüzenlemek, 79 uncu maddede sözü geçen 3 yıllık planların uygulanmasını kolaşlaştırmak amaçlariyle 77 nci maddede gösterilen asgari ödenekler çerçevesi içinde kalmak şartiyle, Milli Eğitim veya Bayındırlık Bakanlıkları üç yıla kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişebilirler.
Aynı konularda, iller de üç yıllık planlarına uygun olarak 76 ncı ve 81 inci maddelerde belirtilen gelirlerin asgari hadlerini aşmamak şartiyle gelecek yıllar için hazırlıklara girişmeye ve geçici yüklenmeler yapmaya yetkilidirler.
MADDE 85 - Köylerde bu kanunla ilgili çeşitli hizmetler, Köy Kanunu ile mecburi sayılan işlerdendir.
MADDE 86 - Mecburi ilköğretim kurumlarına kayıt olunacak çocuklarla, bu kurumlara devam eden ve kurumlardan mezun olacak öğrencilere verilecek ve bu kurumlarda kullanılacak her çeşit belgelerle, bunların suretleri Damga Resmine tabi değildir.
MADDE 87 - İlkokul öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar, öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur ve başka iş için kullanılamaz.
Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul binalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilâtı konut olarak kullanılamaz.
Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi komisyonlarınca kararlaştırılır.
MADDE 88 - (...) (Madde 88, 12 Ekim 1983 tarih ve 2917 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 89 - 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkatı, Maarif Teşkilatına dair olan 789 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve aynı kanunun 13 üncü maddesini değiştiren 5522 sayılı kanunun 1 inci maddesi, 1702 sayılı kanunun 8 inci maddesi, 1778 sayılı kanunun 3407 sayılı kanun ile bu kanunun 3 üncü maddsinin 1 inci fıkrasının değiştiren 7135 sayılı kanun 4274 sayılı kanunun 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19, 20, 21, 24, 27, 30, 59, 60, 67, 68, 69 uncu maddeleri, 5129, 5210, 5828, 5955 ve 5956 sayılı kanunlarla diğer kanunların bu kanunu mügayir hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE 1 - (2917 - 12.10.1983) 222 sayılı Kanunda geçen; ilköğretim müdürü deyimi "ilçe eğitim müdürü", öğretmenevi deyimi "öğretmen lojmanı" olarak değiştirilmiştir.
EK MADDE 2 - (2917 - 12.10.1983) Bu kanunun yedinci bölümünde yer alan "okulların arsa ve arazi işleri", sekizinci bölümünde yer alan "ilkokul yapımı ve donatım işleri", dokuznucu bölümünde yer alan "ilköğretim gelir, giderleri ve planlama" başlıkları altındaki maddeler, ilkokullar ile birlikte ortaokullar içinde uygulanır.
EK MADDE 3 - (2087 - 24.3.1977) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açıktan veya başka görevlerden nakil suretiyle yeniden geçici öğretmen atanması yapılamaz.
EK MADDE 4 - (Ek : 6287 - 30.3.2012 / m.5) Bu Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre elde edilen gelirler, il özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de kullanılır.
GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yayımından önce yapılmış olan ve 5210 sayılı kanunun 4 üncü maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına tapuya bağlanmış bulunan köy okulları, arazi ve uygulama bahçelerinden; sonradan belediye teşkil edilen nahiye merkezleriyle köylerde belediyelerce el konulmuş olan okul binaları, sağlık memuru ve öğretmen lojmanları, uygulama bahçeleri ve okul arazisi özel idare veya köy tüzel kişiliklerine geçer.
Bu mallar Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.
GEÇİCİ MADDE 2 - (Değişik: 693 - 16.7.1965) 5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süre (*) ile, 15 inci maddede yazılı şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halinde, en az ortaokul ve dengi okullar mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olanlardan, açılmış ve açılacak kurslarda başarı gösterenler, öğrenim durumlarına göre kadro karşılığı ücretle geçici öğretmen olarak atanabilirler.
Bunlardan iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu bitirme imtihanını verenler ile lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan aralıksız üç tavim yılı geçici öğretmenlik yaptıkları ve başarıları usulüne göre saptandığı anlaşılanlar, asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilirler.
Asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilen geçici öğretmenlerin, geçici öğretmenlikteki hizmet süreleri ilk terfilerinde gözönüne alınır.
Geçici öğretmenlere tadil aylarında da ücretleri ödenir.
Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici öğretmenlerle, ortaokul ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan 15 yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtahanlarını veremiyenlerin görevlerine son verilir.
Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından, asıl öğretmenlere uygulanan hükümlere tabidirler.
(Ek fıkra: 2087 - 24.3.1977) Geçici öğretmenlerin intibakları, 657 sayılı Kanunla bu Kanunun ek ve değişikliklerine dair Kanunlar uyarınca öğrenim ve hizmet sürelerine göre yapılır. (**)
_____
(*) Bu süre, 24 Mart 1977 tarih ve 2087 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle (32) yıla çıkarılmıştır.
(**) 24 Mart 1977 tarih ve 2087 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açıktan veya başka görevlerden nakil suretiyle yeniden geçici öğretmen atanması yapılamaz.
_____
GEÇİCİ MADDE 3 - Milli Eğitim Bakanlığı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 10 yıl içinde mecburi öğrenim çağında bulunan öğrencileri tamamen okula kavuşturmak için gerekli öğretmenleri yetiştirmek ve 79 uncu maddede gösterilen esaslar dahilinde ilköğrenim kurumlarını ve tesislerini hazırlamak ve bununla ilgili plânların zamanında uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
GEÇİCİ MADDE 4 - 50 nci maddedeki hüküm, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir plâna göre on yıl içinde tedricen uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5 - (Değişik: 6.7.1962 - 68 / m.1) 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu hükümleri gereğince; 1971 yılına kadar yapılacak ilkokul binaları ve tesisleri ile öğretmen lojmanları inşaatı, bunlara lüzumlu yapı aksamının imal ettirilmesi, her türlü malzemenin alımı, nakil ve depolama işleri için girişilecek taahhütler muvakkat ve katî teminat hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 2490 sayılı kanunun diğer hükümleri uygulanmamak, 1050 sayılı Muhasebei UmumiyeKanunu'nun 135 inci maddesindeki % 20 nispeti % 30 olarak uygulanmak şartiyle emaneten, mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla firmalar arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. (*)
_____
(*) Maddede öngörülen süre, 28 Mayıs 1973 tarih ve 1731 sayılı Kanunla, bitimi tarihinden itibaren on yıl, 8 Temmuz 1981 tarihli 2489 sayılı Kanunla da yeniden on yıl daha uzatılmıştır.
_____
GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek: 353 - 18.8.1961) 77 nci maddenin 1 inci fıkrası gereğince Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine her yıl konulacak ödenekten % 5 ine kadarını, 1961 malî yılı için, ilköğretim okulu öğretmeni yetiştiren müesseselerin yapımından ve ilk tesis masraflarında kullanmaya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 7 - (Ek: 2917 - 12.10.1983) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve ilköğretim kurumlarına tahsis olunan taşınmaz mallar, intifa hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere, bulundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.
Devlete, özel idarelere veya köy tüzelkişiliğine ait arsalar üzerine Devlet veya özel idare bütçesinden katkı suretiyle gerçek veya tüzelkişilerce inşa edilen veya edilmekte olan taşınmaz mallar için de bu maddenin birinci fıkrası uygulanır. Bu taşınmaz mallar aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerince bedelsiz olarak okula tahsis ve devir olunur.
Bu maddeye göre, köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilen taşınmaz mallar, Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: 2917 - 12.10.1983) Anaokulları ve anasınıfları için yeterli miktarda yükseköğrenim görmüş öğretmen bulunamaması halinde, kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve bakımı mezunlarından, Devlet memuru olma niteliklerini taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılacak kurslarda başarı gösterenler, anaokulu veya anasınıflarına 1984 yılından itibaren geçici öğretmen olarak atanabilirler.
1993 yılı sonuna kadar, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yapılarak bunların önlisans düzeyinde yükseköğrenim görmeleri sağlanır. Bu süre içinde önlisans düzeyinde yükseköğrenim yapmayanların görevlerine son verilir.
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 2917 - 12.10.1983) (Geçici Madde 9, 16 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 10 - (Ek: 4306 - 16.8.1997) İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz.
Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar.
GEÇİCİ MADDE 11 - (Ek : 6287 - 30.3.2012 / m.6) Bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlar.
Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir; Bakanlık bu maddenin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeleri il, ilçe ve okul bazında yapmaya yetkilidir.
MADDE 90 - Bu Kanunun mali hükümleri 1 Mart 1961 tarihinde, tâyinle ilgili işleri 28 Şubat 1961 tarihinde, diğer hükümleri 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 91 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
10 YILDA YENİDEN YIPILACAK VE AÇILACAK ŞEHİR, KASABA VE KÖY İLKOKULLARININ BUGÜNKÜ RAYİCE GÖRE ORTALAMA MALİYETİNİ GÖSTERİR PLAN
YıllarŞehir okuluKöy okuluToplamİnşa ve tesis için gerekli en az ödenek
     
     
19612401.7702.010183.000.000
19622401.7702.010183.000.000
19632401.7702.010183.000.000
19642401.7702.010183.000.000
19652401.7702.010183.000.000
19662401.7702.010183.000.000
19672401.7702.010183.000.000
19682401.7702.010183.000.000
19692401.7702.010183.000.000
19702281.7722.000181.040.000
     
Toplam2.38817.70220.0901.828.040.000
NOT:
1. Yıllık inşa ve tesis masrafı, ortalama (182.804.000) liradır.
2. Şehir ve kasaba okulları, (Sıra, masa, dolap) gibi ilk tesis masrafları hesaba katılmak ve 5 dersaneli olmak üzere beher okul 250.000 lira, köy okulları 1-3 dersaneli ve ilk tesis masrafları da dâhil olmak üzere 70.000 er lira hesapedilmiştir.
3. Muhtarlıklara bağlı olup herbirinde birer okul yapılması mümkün olmıyan ve miktarı 6-9 bin olarak tahmin edilen küçük iskân bölgelerinde ihdas edilecek olan bölge okullariyle seyyar okul ve öğretmenlikler bu hesabın dışındadır.

SORU CEVAP

captchaImg