AVŞAR HUKUK BÜROSU

İZMİR EXPO ALANI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 6324
İZMİR EXPO ALANI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 5 Haziran 2012
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Haziran 2012 - Sayı: 28324
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, 2020 yılında gerçekleştirilecek EXPO Fuar Organizasyonu için aday olan İzmir ilinde EXPO Fuar Organizasyonunun gerçekleştirileceği alan için yer belirlenmesi, belirlenen alanın ve yakın çevresinin planlanması ve alanda yapılacak imar uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
EXPO alanı
MADDE 2 - (1) İzmir ili, Balçova ilçesinde yer alan İzmir-İnciraltı Turizm Merkezinin İnciraltı kesiminde 17/8/2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında büyük kentsel yeşil alan olarak planlanan ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi kapsamında düzenleme ortaklık payı ile elde edilecek alan ve ekli krokide sınır ve koordinatları gösterilen alan, EXPO alanı olarak belirlenmiştir.
Planlama ve uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 3 - (1) EXPO alanında imar uygulaması, İzmir-İnciraltı Turizm Merkezinin İnciraltı kesiminde 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının ilgili mevzuat kapsamında onaylanmasını müteakip İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesince öncelikle yapılır. Bu planların 2 nci maddeye göre belirlenen EXPO alanı dışında kalan kısımları sağlık, turizm ve nitelikli konut amaçlı planlanır. İmar planlamalarında ihtiyaç duyulan yol düzenlemeleri için yeterli alan ayrılır. Yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E)=0,80’i ve dört katı geçemez.
(2) EXPO alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesinin görüşü alınarak EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen vaziyet planları doğrultusunda sabit olmayan, sökülüp takılabilir nitelikte geçici yapı elemanları kullanılarak ihtiyaç duyulan kullanım alanları oluşturulur. Organizasyonun bitimini takip eden bir yıl içinde bu yapılar kaldırılarak EXPO alanı büyük kentsel yeşil alan olarak düzenlenir. Ancak, EXPO alanının yüzde üçünü geçmemek kaydıyla EXPO’ya ilişkin simgesel yapılar korunabilir.
(3) EXPO alanına ilişkin ruhsat işlemleri; jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütler ile zemin etüt raporları esas alınarak mahalli idareler tarafından tanzim ve takip edilir.
(4) EXPO alanında yapılacak olan planlama, imar uygulamaları ve düzenlemeler, diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara ve prosedürlere tabi değildir.
Yürürlük
MADDE 4 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Ekleri vardır.

SORU CEVAP

captchaImg