AVŞAR HUKUK BÜROSU

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

KANUN NO: 3095
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 - Sayı: 18610
5.t. Düstur, c.24 - s.
KANUNİ FAİZ
MADDE 1 - (Değişik: 5335 - 21.4.2005 / m.14 - Yürürlük m.35/c) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde dokuz (*) oranı üzerinden yapılır.
Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.  


_____
(*) Madde 1 de yer alan yıllık % 12 lik kanuni faiz oranı, 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükmü gereğince yıllık % 9 olarak tespit edilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
TEMERRÜT FAİZİ
MADDE 2 - (Değişik: 4489 - 15.12.1999 / m.2 - Yürürlük m.4) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz. (*)
_____
(*) Oranlar için Pratik Önemli Bilgilerde yer alan Kanuni Faiz ve Temerrüd Faizi bölümüne bakınız.
_____
MÜREKKEP FAİZ
MADDE 3 - Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez.
Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.
DİĞER KANUNLARDAKİ FAİZLER
MADDE 4 - Diğer kanunların bu Kanun'da öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ
MADDE 4/a - (Ek: 3678 - 14.11.1990) Sözleşmede daha yüksek akdî veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. (*)
_____
(*) 14 Kasım 1990 tarih ve 3678 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükmüne göre, bu madde, yürürlük tarihinden önceki ilişkilerden doğan ve halen görülmekte olan yabancı para ve faiz alacaklarına ilişkin davalar hakkında uygulanmaz. Ancak, alacaklıların bu Kanuna ve Borçlar Kanununun 105 inci maddesine göre mumzam zarar talep etme hakları saklıdır.
_____
KALDIRILAN VE UYGULANMAYACAK OLAN HÜKÜMLER
MADDE 5 - 22 Mart 1303 tarihli Murabaha Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda kanuni faiz temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz.
GEÇiCİ MADDE - Bu Kanun'un yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğan faiz alacakları hakkında da yürürlük tarihinden itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.
Ancak, alacaklı ve borçlunun anlaşmaları ile bir ödeme planına bağlanan alacağın faizleri hakkında anlaşma tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, borçlu ödeme planına uymadığı takdirde alacaklı ödeme planı ile bağlı kalmaksızın bu Kanun hükümlerine göre alacağını tahsil eder.
GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: 4489 - 15.12.1999 / m.3 - Yürürlük m.4) Geçici 1 inci madde, bu Kanunun yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğan faiz alacakları hakkında da uygulanır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 7 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg