AVŞAR HUKUK BÜROSU

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN

KANUN NO: 5657
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 9 Mayıs 2007
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Mayıs 2007 - Sayı: 26527
Tüzel Kişilik
MADDE 1- (1) 20/4/2005 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Tüzüğü ve Usul Kuralları" ile İstanbul'da oluşturulması kararlaştırılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryası Türkiye Cumhuriyeti'nde tüzel kişiliğe sahiptir.
Sekretarya ile Sekretarya Çalışanlarının Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklar
MADDE 2- (1) Sekretarya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 5, 7 ve 8 inci bent hükümlerine mümasil hükümlere tabidir.
(2) Sekretaryada çalışan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Direktör, Direktör Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, idari ve teknik personel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin V inci maddesinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tabidir.
Uygulama
MADDE 3- (1) Dışişleri Bakanlığı, bu Kanundaki dokunulmazlık, ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik ile tespit eder.
Kapsam
MADDE 4- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler, yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg