AVŞAR HUKUK BÜROSU

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 6237
LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 27 Ocak 1954
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Şubat 1954 - Sayı: 8625
3.t. Düstur, c.35 - s.289
MADDE 1 - Yurt kıyılarındaki şehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarının, buralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd ve projelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu makine ve vasıta satın alınması, bakım ve onarımları ve buna müteferri depo ve atelyelerin kurulması ve işletilmesi ve diğer hür türlü giderler için yıllık ödeme miktarı (30) milyon lirayı geçmemek üzere (300) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık Vekili ve faizleri ile birlikte bu meblağın % 50 sini geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili salâhiyetlidir. Bu suretle girişilecek taahhütler karşılığı her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerin Bayındırlık Vekâleti kısımlarında bu maksatla açılacak bölümlere konur.(*)
MADDE 2 - Birinci maddede sayılan işler ve bunların inşa sıraları İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.
MADDE 3 - Bu kanun mevzuunu teşkil eden iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hükümler mahfuz kalmak suretiyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun 83 üncü maddesinin (h) fıkrası ile 2490 sayılı kanunla ek ve tadillerine tabi olmamak ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki nispet % 50 ye çıkarılmak şartiyle toplu ve kısımlar halinde tanınmış, yerli veya yabancı uzman firmalar arasından muvafık görülerek seçilecek birine veya bir kaçına pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Vekili salâhiyetlidir.
MADDE 4 - Yaptırılan tesisler inşaları tamamladıkça ilgisine göre ve İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde işletme teşekkkülerine, özel idare veya belediyelere (Ek ibare: 5737 - 20.2.2008 / m.79/a) "veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne" devrolunur.
MADDE 5 - Mevcut ve hususi kanunları ile inşa edilmekte olanlarla bu kanun gereğince ele alınacak tesislerin bakım ve iyi halde bulundurulmaları bunları işleten teşekküllere aittir.
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olanların esaslı tamirleri kendilerine aittir. Belediye ve mahalli idarelere ait olanların esaslı tamirleri Bayındırlık Vekâtince yapılır. Tamirleri Bayındırlık Vekâletince yaptırılacak tesisleri işleten teşekküller devredilmiş ve devredilecek tesislerin devrinden sonra yapılacak esaslı tamir karşılığı olarak her yılın gayrisafi iradından % 10 nispetinde bir meblağı Hazineye yatırmaya mecburdurlar.
MADDE 6 - Yapılacak tesisleri devralacak belediyle, özel idare, köy hükmi şahsiyeti ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Denizcilik Bankası ve İşletmelerine ait arazi ve arsalarla taş, kum ve çakıl ocaklarını tesislerin inşası sırasında muvakatten Bayındırlık Vekâleti bedelsiz olarak işgal eder.
İşletmesi kendilerine devredilecek daire ve müesseselere aiz arazi ve diğer gayrimenkullerin istimlaki halinde istimlâk bedeli ödenmez. Devirden önce ödenmiş ise devir sırasında geri alınır. Muvakkat işgallerde özel idare, belediye ve köy hükmi şahsiyetine resim, harç ve ücret namı ile bir şey verilmez. Bu kanuna göre yapılacak işgal ve istimlâk işlerinde merciince takdir edilen bedele vâkı itiraz işi durdurmaz. Ancak itiraz takdir edilen bedele yapılmış olup, hak sahibi bedeli almaz veya birden fazla kişilere ait olur veya hak sahibi bulunamazsa takdir edilen bedelin tutarı % 20 fazlasiyle millî bir bankaya yatırılır.
(*) 27.5.1959 tarih ve 7305 sayılı kanunla taahhüt yetkisi (500) milyon liraya, bono çıkarma yetkisi ise (150) milyon liraya çıkarılmıştır.
MADDE 7 - Bu kanunla yapılacak işler için lüzumlu makine ve aletlerle her türlü inşaat malzemesi şantiye sahası içinde veya dışında olup şantiye, Denizcilik Bankası, İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel idare ve belediyelere ait bulunan tesislerden faydalanılarak sahile çıkarıldığı veya yüklendiği takdirde bunlardan liman, iskele, rıhtım, resim ve ücretleriyle belediye, özel idare ve köy hükmi şahsiyetine ait vergi, resim, harç ve ücretler alınmaz.
MADDE 8 - Hakiki ve hükmi şahıslara ait olup inşaata başlama sırasında henüz çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hakkında 618 sayılı LimanlarKanununun 7 nci maddesini tadil eden 2829 sayılı kanun mucubince muamele yapılır. Ancak adı geçen kanunla liman idareleri ve Ulaştırma Vekâletine verilmiş olan salâhiyetler Ulaştırma ve Maliye Vekâletleriyle mutabık kalınarak Bayındırlık Vekâleti tarafından kullanılır.
MADDE 9 - 5414 sayılı kanun mer'iyetten kaldırılmıştır. Mezkûr kanuna göre girişilmiş taahhütler bu kanun hükümleri dairesinde tamamlanır.
EK MADDE 1 - (7305 - 27.5.1959) Limanlar İnşaatı hakkındaki 6237 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle verilen 300 milyon liralık sâri taahhüt salâhiyeti (500) milyon liraya, yıllık ödeme miktarı (50) milyon liraya çıkarılmış ve bono ihracı salahiyeti de faizleriyle birlikte (150) milyon lira olarak ipka edilmiştir.
EK MADDE 2 - (7305 - 27.5.1959) İktisadi ve teknik zaruretlerle deniz itikâllerine karşı korunması gereken kıyıların müdafaası ve kum hareketlerinin tevfiki ve buna mümasil ihtiyaçlar için gerekli imalatın yapılması, gemi yapım limanı etüd ve projesi, bakım ve tamirlerine muktazi imalât ve tesisleriyle bu hizmetlerle ilgili tamir ve bakım işleri de 6237 sayılı kanunun birinci maddesi şümulü içine alınmıştır.
EK MADDE 3 - (7305 - 27.5.1959) Bu kanun hükümleri dairesinde aşağıda yazılı işleri emaneten yapılmasına Nafıa Vekili salâhiyetlidir:
a) İnşaat tevsiat ve tarama için batıkların çıkarılması, hedim, enkaz kaldırılması, nakil ve temizlenmesi işleri,
b) 500 bin liraya kadar inşaat, tamirat ve bakım işleri,
c) Tarama ve imlâ işleri,
d) Vekâlete ait inşa makina ve vasıtalarının bakım ve tamiratı ile montaj ve demontaj ve nakliye işleri.
MADDE 10 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 11 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg