AVŞAR HUKUK BÜROSU

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 197
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 18 Şubat 1963
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Şubat 1963 - Sayı: 11342
5.t. Düstur, c.2 - s.654
_____
(*) Kanunun adı “Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu” iken “Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu” olarak 26.11.1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
BİRİNCİ BÖLÜM
Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar
VERGİNİN MEVZUU :
MADDE 1 - (Değişik: 2348 - 26.11.1980) Bu Kanunun 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan ;
a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,
c) (...) (Madde 1 in c bendi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/a. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.) 


Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.
TARİFLER :
TANIMLAR
MADDE 2.- (Değişik madde ve başlığı: 5035 - 25.12.2003 / m.21 - Yürürlük m.50 d) Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:
1- Motorlu taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.
2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.
3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.
4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.
5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onaltı oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.
6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.).
7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.
8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır. 
9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.
10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.
11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.
12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.
13- (...) (13 nolu bent, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 3. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.) 

14- (...) (14 nolu bent, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 3. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.) 

15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cmü cinsinden ifade olunan motor hacmidir.
16- Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.
17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.
19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince (Değişik ibare : 5897 - 6.5.2009 / m.3 / Yürürlük / m.5) “trafik sicili” (...)(*) ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.
Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.  


_____
(*) Madde 2 nin (1) numaralı bendinde yer alan “, deniz, göl ve nehirlerde” ibaresi ile (19) numaralı bendindeki “, belediye veya liman” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 3. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
MÜKELLEF :
MADDE 3 - (Değişik: 2348 - 26.11.1980) Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi, trafik (...)(*) sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.
_____
(*) Madde 3 de yer alan “, belediye veya liman” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/b. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
İSTİSNALAR :
MADDE 4 - (Değişik: 2348 - 26.11.1980) Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.
a) (Değişik: 5766 - 4.6.2008 / m.9/a - Yürürlük m.27/g) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri(Ek ibare : 6360 - 12.11.2012 / m.32) “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri” ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel Kanun'larında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç), 
b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahat-güzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere vebu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,
c) (Değişik: 5035 - 25.12.2003 / m.22 - Yürürlük m.50 d) (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/15) “Engellilik oranı” %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar. 
d) (Ek: 5020 - 12.12.2003 / m.7) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar.
(Ek fıkra: 3418 - 24.3.1988) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergileme Ölçü Ve Hadleri (*)
_____
(*) İlk Taşıt Vergisi için, 7.8.2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.'de yayımlanan, 30.7.2003 tarih ve 4962 sayılı Kanunun 21. maddesini inceleyiniz. 
_____
MADDE 5.- (Değişik: 5035 - 25.12.2003 / m.23 - Yürürlük m.50 d) Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife (*)
Motor Silindir Hacmi (cm³)Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş16 ve
yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı623,00434,00243,00184,0066,00
1301 - 1600 cm³ e kadar997,00748,00434,00307,00118,00
1601 - 1800 cm³ e kadar1.760,001.376,00810,00495,00192,00
1801 - 2000 cm³ e kadar2.772,002.136,001.255,00748,00295,00
2001 - 2500 cm³ e kadar4.158,003.019,001.886,001.127,00446,00
2501 - 3000 cm³ e kadar5.797,005.043,003.151,001.696,00623,00
3001 - 3500 cm³ e kadar8.828,007.943,004.785,002.389,00877,00
3501 - 4000 cm³ e kadar13.880,0011.985,007.059,003.151,001.255,00
4001 cm³ ve yukarısı22.716,0017.035,0010.089,004.535,001.760,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar118,0089,0066,0042,0017,00
251 - 650 cm³ e kadar243,00184,00118,0066,0042,00
651 - 1200 cm³ e kadar623,00371,00184,00118,0066,00
1201 cm³ ve yukarısı1.508,00997,00623,00495,00243,00
_____
(*) Madde 5 de yer alan I sayılı tarife, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan 46 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi G. Tebliği'nin ilgili hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.   


MADDE 6 - (Değişik: 3088 - 29.11.1984) (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumu'na ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. (Ek cümle: 5766 - 4.6.2008 / m.9/c - Yürürlük m.27/g) "Zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için (IV) sayılı tarifede yer alan vergi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır." 
_____
(*) Madde 6 da yer alan “; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (III) sayılı tarifeye” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/c. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
(II) SAYILI TARİFE (*)
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam AğırlıkTaşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş7 - 15 yaş16 ve yukarı yaş
1) Minibüs748,00495,00243,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı997,00623,00371,00
1901 cm³ ve yukarısı1.508,00997,00623,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar1.886,001.127,00495,00
26 - 35 kişiye kadar2.262,001.886,00748,00
36 - 45 kişiye kadar2.517,002.136,00997,00
46 kişi ve yukarısı3.019,002.517,001.508,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar672,00446,00220,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar1.357,00787,00446,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar2.037,001.696,00672,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar2.262,001.922,00902,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar2.717,002.262,001.357,00
20.001 kg ve yukarısı3.399,002.717,001.580,00
(III) SAYILI TARİFE (*) (...) (III sayılı tarife, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/c. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.) (IV) SAYILI TARİFE (*)
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış AğırlığıTaşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş4 - 5 yaş6 - 10 yaş11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar12.616,0010.089,007.566,006.051,00
1.151 - 1.800 kg'a kadar18.929,0015.139,0011.355,009.083,00
1.801 - 3.000 kg'a kadar25.241,0020.192,0015.139,0012.113,00
3.001 - 5.000 kg'a kadar31.554,0025.241,0018.929,0015.139,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar37.866,0030.291,0022.716,0018.171,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar44.178,0035.341,0026.502,0021.197,00
20.001 kg ve yukarısı50.489,0040.388,0030.291,0024.232,00
_____
(*) Madde 6 da yer alan II ve IV sayılı tarifeler, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan 46 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi G. Tebliği'nin ilgili hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi, Tarh,Tebliğ ve Ödeme
MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI :
MADDE 7 - (Değişik: 3088 - 29.11.1984) Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik (...)(*) sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.
Şu kadar ki mükellefiyet :
a) Takvim yılının ilk altı ay içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,
b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,
Nazara alınır. 
_____
(*) Madde 7 de yer alan “, liman veya belediye” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/ç. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
MÜKELLEFİYETİN SONA ERMESİ :
MADDE 8 - (Değişik: 3088 - 29.11.1984) Motorlu taşıtların trafik (...)(*) sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.
_____
(*) Madde 8 de yer alan “, liman veya belediye” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/d. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
VERGİNİN TARH, TEBLİĞ VE ÖDENMESİ :
MADDE 9 - (Değişik: 3505 - 3.12.1988) Motorlu taşıtlar vergisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.
Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır. (Ek cümle: 5766 - 4.6.2008 / m.9/c - Yürürlükm.27/g) "Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir."
(Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/7 a - Yürürlük m.50 d) "Maliye Bakanlığı" taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.
a) (...) (Madde 9 un 4. fıkrasının (a) bendi, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 76. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1999’da yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)
b) (...) (Madde 9 un 4. fıkrasının (a) bendi, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 76. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1999’da yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)
(Ek fıkra. 4369 - 22.7.1998 / m.76 - Yürürlük m.86 c) (I), (II) (...)(*) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt tescilinin (Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/7 a - Yürürlük m.50 d) "yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine" ödenir.
(I), (II) (...)(*) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilinin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.
Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak (Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/7 a - Yürürlük m.50 d) "kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik" değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.
_____
(*) Madde 9 de yer alan “, (III)” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/e. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
YETKİ
MADDE 10 - (Değişik: 3946 - 26.12.1993 / m.35 - Yürürlük m.39/4-b) (...) (Madde 10 un 1. fıkrası, 2.1.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Kanunun 49. maddesinin (8) numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
(Değişik 3. fıkra: 4605 - 23.11.2000 / m.1) Bakanlar Kurulu;
a) Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,
b) (...) (Madde 10 un 3. fıkrasının (b) bendi, Anayasa Mahkemesinin 21.11.2003 tarih ve 25296 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.1.2003 gün ve E: 2001/36 - K: 2003/3 sayılı kararı ile iptal edilmiştir) 
c) (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998 / m.81 - Yürürlük m.86-c) "EURO" normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,
Yetkilidir.
Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.9/b - Yürürlük m.27/g) "1 Yeni Türk Lirasının" (...)(*) altındaki tutarlar dikkate alınmaz.
_____
(*) Madde 10 da yer alan “, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 Yeni Kuruşun” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/f. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
VERGİYE ETKİ EDEN DEĞİŞİKLİKLER : (*)
_____
(*) Madde 11 in "Vergiye Müessir Değişiklikler" şeklinde olan başlığı, 2.1.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Kanunun 25. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 11 - (Değişik: 3505 - 3.12.1988 / m.28) Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, (Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/7 c - Yürürlük m.50 d) "motor silindir hacmi", (Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/7 d - Yürürlük m.50 c) "azami toplam ağırlığı" (...)(*) ve azamî kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir.
(Değişik son fıkra: 5035 - 25.12.2003 / m.25 - Yürürlük m.50 d) Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir. 
_____
(*) Madde 11 de yer alan “, motor gücü birimi (BG)” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/g. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
VERGİNİN ÖDENMESİ
MADDE 12 - (...) (Madde 12, 29.11.1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
BİLDİRME VE SORUMLULUK :
MADDE 13 - (Değişik: 2348 - 26.11.1980 / m.10) a) Trafik (...)(*) sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nev'i, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda (Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/7 e - Yürürlük m.50 d) "meydana gelen" değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik (...)(*) sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi UsulKanunu'nun 150'nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.
b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevî, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda (Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/7 e - Yürürlük m.50 d) "meydana gelen" değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin (Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/7 e - Yürürlük m.50 d) "meydana geldiği" tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352'nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilir.
c) (Değişik: 3418 - 24.3.1988 / m.16) (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998 / m.81 - Yürürlük m.86-c) “Noterler” trafik (...)(*) sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.
d) (Değişik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/7) "Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler" (...)(*) ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fennî muayenelerini yapmadan, (...)(*) uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.
(Değişik 2. fıkra: 3418 - 24.3.1988 / m.16) Vergisi ödenmemiş (Ek ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.9/d - Yürürlük m.27/g) "veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48 inci madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş" taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, (...)(*) uçuşa elverişli belgesi verilemez. (...)(Madde 13 ün (d) bendinin 2. fıkrasının ilk cümleden sonra gelen kısmı, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82-7 maddesi hükmü gereğince, 1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
e) (Ek: 3418 - 24.3.1988) (...) (Madde 13 ün (e) bendinin 1. fıkrası, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82-7 maddesi hükmü gereğince, 1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler.
(Ek fıkra: 3418 - 24.3.1988) (...) (Madde 13 ün (e) bendinin son fıkrası, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82-7 maddesi hükmü gereğince, 1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
_____
(*) 13 üncü maddesinin; (a) ve (c) bentlerinde yer alan “, belediye veya liman” ibareleri, (d) bendinin; birinci paragrafında yer alan “, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları” ve “denize veya” ibareleri ile ikinci paragrafında yer alan “denize veya” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/h. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
GİDER KAYDEDİLMEME HALİ :
MADDE 14 - Bu Kanuna bağlı (I) (...)(*) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
_____
(*) Madde 14 de yer alan “, (III)” ibaresi, 16.5.2009 tarih ve 27230 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 2/ı. maddesi hükmü gereğince, 30.6.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, metinden çıkarılmıştır.
_____
ŞEKLE RİAYET MECBURİYETİ
MADDE 15 - (...) (Madde 15, 29.11.1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
KAÇAKÇILIK CEZASI UYGULANAN HALLER
MADDE 16 - (...) (Madde 16, 29.11.1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
PAYLAR
MADDE 17 - (...) (Madde 17, 21.2.2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunun 1-c maddesi hükmü gereğince, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
KALDIRILAN HÜKÜMLER :
MADDE 18 - 6836 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 9'uncu maddesi kaldırılmıştır.
GEÇMİŞ YILLARA AİT VERGİ VE RESİMLER :
GEÇİCİ MADDE 1 - 1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı 16'ncı bölüme gelir kaydedilir.
GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 3418 - 24.3.1988) Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4.- (Ek: 5035 - 25.12.2003 / m.26 - Yürürlük m.50 d) 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması HakkındaKanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde 2004 yılı taksit aylarında ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade olunur. Ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 5.- (Ek: 5035 - 25.12.2003 / m.26 - Yürürlük m.50 d) 5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir hacmi ve 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellefler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 6.- (Ek: 5035 - 25.12.2003 / m.26 - Yürürlük m.50 d) 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 31.12.2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.
+-----------------------------------------------------------------+ |4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi) | +-------------------------+-------------+-------------+-----------+ |1.500 kg'a kadar | 300,000,000| 200,000,000|100,000,000| +-------------------------+-------------+-------------+-----------+ |1.501-3.500 kg'a kadar | 750,000,000| 450,000,000|200,000,000| +-------------------------+-------------+-------------+-----------+ |3.501-5.000 kg'a kadar | 900,000,000| 750,000,000|300,000,000| +-------------------------+-------------+-------------+-----------+ |5.001-10.000 kg'a kadar |1,000,000,000| 850,000,000|400,000,000| +-------------------------+-------------+-------------+-----------+ |10.001-20.000 kg'a kadar |1,200,000,000|1,000,000,000|600,000,000| +-------------------------+-------------+-------------+-----------+ |20.001 kg ve yukarısı |1,500,000,000|1,200,000,000|700,000,000| +-------------------------+-------------+-------------+-----------+
GEÇİCİ MADDE 7.- (Ek: 5035 - 25.12.2003 / m.26 - Yürürlük m.50 d) 5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinin (2) numaralı bendinde yer alan motosikletlerin 2004 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi, Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi birinci taksiti Nisan, ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 2348 - 26.11.1980) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde yer alan III sayılı tarifede yazılı, yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tekneleri elinde bulunduranlardan, bu taşıtlarını bulundukları yer belediye veya liman başkanlıklarına aynı tarifedeki uçak ve helikopterleri elinde bulunduranlardan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kaydettirmemiş olanlar, bunların 2 ay içerisinde kayıt işlemlerini, belediyeye veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yaptırmak ve bu dairelerin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: 2348 - 26.11.1980) 27.9.1962 gün ve 11217 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan "Araçların Kayıt ve Tescil İşlemleri ile Plâkalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre yeni plâka almamış taşıt sahipleri adına, eski plâka numaraları üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh edilemez; bu suretle daha önce tarh ve tahakkuk ettirilip de tahsil olunamayan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri de terkin olunur.
GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 2348 - 26.11.1980) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinin 1980 yılına ait iki taksidini birden yatıranlar, 2 ncitaksidin ödeme süresinde; bu Kanunda yer alan tarifelere göre, hesaplanacak 2 nci takside ilişkin miktarla, daha önce ödedikleri 2 nci taksit tutarı arasındaki farkı Vergi Dairesine yatırmakla yükümlüdürler.
GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek: 2348 - 26.11.1980) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1980 Bütçe yılı için tahakkuk ettirilen veya tahsil olunan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri, Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilgili tarifelerindeki hadlere ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre düzeltilir ve yukarıdaki Geçici 3 üncü Maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan fark 2 nci taksit süresinde tahsil olunur.
GEÇMİŞ YILLARA AİT VERGİ, CEZA VE GECİKME ZAMLARI
GEÇİCİ MADDE 1 - (3088 - 29.11.1984) 28.2.1980 tarihine kadarki dönemlere ait olarak tahakkuk edilip de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan motorlu kara taşıtları vergileri ile bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zamları terkin olunur. (*)
_____
(*) Geçici 1 nci madde ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hüküm, Kanunun yayımlandığı 6 Aralık 1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
_____
YÜRÜRLÜK TARİHİ :
MADDE 19 - Bu Kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME YETKİSİ :
MADDE 20 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg