AVŞAR HUKUK BÜROSU

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

KANUN NO: 205

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

Kabul Tarihi:
3 Ocak 1961

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:
9 Ocak 1961 - Sayı: 10702
4.t. Düstur, c.1 - s.982
KURULUŞ
MADDE 1 - Millî Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına bu kanunda yazılı sosyal yardımları sağlamak ve merkezi Ankara'da bulunmak üzere (Ordu Yardımlaşma Kurumu) teşkil edilmiştir.
Kurum, bu kanun ile hususi hukuk hükümlerine tabi olup, malî ve idari bakımdan muhtar ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.
KURUMUN ORGANLARI
MADDE 2 - Kurumun Organları şunlardır:
a) Temsilciler Kurulu,
b) Genel Kurul,
c) Yönetim Kurulu,
d) Denetleme Kurulu,
e) Genel Müdürlük.
TEMSİLCİLER KURULU
MADDE 3 - Temsilciler Kurulu, Millî Savunma Bakanlığınca Kuvvet ve müesseselerdeki daimî üye adedi dikkate alınarak birlik ve müesseselerde vazifeli ve bu kanun 17 nci maddesinde yazılı daimî üyeler arasından, mensup oldukları birlik ve müesseselerin kumandan veya amirlerince tesbit olunacak mümessillerden terekküp eder.
Temsilciler Kurulunun mürettep üye adedi, 50 den az 100 den fazla olamaz.
Kurul üylerinin ne suretle ve hangi esaslar dairesinde tesbit edileceği, birlik ve müesseselerin bulundukları yerler ve buralarda vazifeli daimî üyelerin adedi de göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanacak bir Talimatname ile tâyin olunur.
İlk Talimatname bu kanunun muvakkat 5 inci, maddesi hükmüne göre teşkil olunan Komite tarafından tanzim olunur ve Millî Savunma Bakanının tasdiki ile tekemmül eder. Talimatnamede bilâhara yapılacak değişiklikler Temsilciler Kurulu ile Yönetim Kurulunun mütalâası alınmak suretiyle, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.
Temsilciler Kurulu, her üç senede bir Genel Kurulun mûtat senelik toplantısından en az üç gün evvel Ankara'da toplanır.
Millî Savunma Bakanlığı veya Genel Kurul, Temsilciler Kurulunun fevkalâde olarak toplantıya çağırılmasını, Yönetim Kurulundan istiyebilir.Kurulun toplantı gündemi, Kurum Yönetim Kurulu tarafından tesbit ve toplantıdan en az on beş gün önce üyelere gönderilir. Millî Savunma Bakanlığı, bu müddetleri nazara almak suretiyle Kurulun gündemine, görüşülmesine arzu ettiği hususları koydurabilir.
Temsilciler Kuruluna Millî Savunma Bakanı, bulunmadığı hallerde Genelkurmay Başkanı Riyaset eder.
Kurul, mürettep üye adedinin en az yarısı ile toplanır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
Ankara dışından gelen kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanununun hükümleri dairesinde, kurum masraflarından verilir.
Temsilciler Kurulunun vazifeleri şunlardır:
a) Üç âdi genel kurul toplanı devresi için vazife görmek üzere kendi üyeleri arasından, gizli reyle Temsilciler Kurulundaki temsil nispetine göre (20) asil ve (10) yedek genel kurul üyesini seçmek;
b) Her üç senede bir, kurumun bilânço ve kâr ve zarar hesapları ve yönetim kurulu tarafından hazırlanarak yapılan işler raporlariyle genel kurul kararları ve denetçilerin raporları üzerindeki görüş ve mütalâalarını belirtmek ve Kurumun müstakbel çalışmaları hakkında temennide bulunmak;
c) Millî Savunma Bakanlığı, Genel Kurul veya Yönetim Kurul tarafından tetkikı istenilen hususlar hakkında mütalâasını bildirmek;
d) Kurul üyelerinin tesbitine ait talimatnamede yapılacak değişiklikler hakkında karar almak;
e) Kurumun çalışmaları hakkında, üyeler tarafından yapılacak dilekler üzerinde görüşlerini belirtmek ve bu hususta Genel Kurul Üyelerine gereken direktifleri vermek.
GENEL KURUL
MADDE 4 - Genel Kurul, Temsilciler Kurulu tarafından seçilecek (20) üye ile;
- Millî Savunma Bakanı,
- Maliye Bakanı,
- Genel Kurmay Başkanı,
- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri kumandanları veya Kurmay başkanları,
- Jandarma Genel Kumandanı veya Kurmay Başkanı,
- Sayıştay Başkanı,
- Umumi Müdakabe Heyeti Başkanı,
- Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Başkanı,
- Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı,
- Millî Savunma Bakanlığı veya Genel Kurmay Başkanlığı teşkilâtında:
a) Personel Başkanı,
b) Lojistik Başkanı,
c) Komptrolör,
d) Sağlık Başkanı,
e) Araştırma ve Geliştirme Başkanı,
f) Kanun İşleri Müdürü;
- Özel sektörde, malî ve iktisadi sahalarda temayüz etmiş şahıslardan Millî Savunma Bakanı tarafından üç sene için seçilecek üç kişiden terekküp eder.
Genel Kurulu Millî Savunma Bakanı, bulunmadığı takdirde Maliye Bakanı, bunun da bulunmaması halinde yukardaki sıraya göre hazır bulunan zat başkanlık eder.
Genel Kurul her yıl en geç Mayıs ayının sonuna kadar, Yönetim Kurulunun daveti üzerine âdi surette toplanır.
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, lüzumu halinde Genel Kurulu fevkalâde toplantıya çağırabilir.
Toplantı için yeter sayı tam üye sayısının mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
Ankara dışından gelen Genel Kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanunu hükümleri dairesinde kurum masraflarından ödenir.
MADDE 5 - Genel Kurulun görevleri şunlardır: a) Kurumun senelik bilânço ve kâr ve zarar hesapları ve yapılan işler raporu ile Denetleme Kurulu tarafından işlemlerin ve hesapların denetlenmesi neticelerini ve bunların tetkik ve tahlillerini belirten raporlar üzerinden karar vermek; (Bilânçonun ve yapılan işler raporunun Genel Kurulca onanması ile ilgililer ibra edilmiş olur.)
b) Yönetim Kurulu üylerinden seçimi Genel Kurula ait olanları (8) inci madde hükmü dairesinde gösterilecek adaylar arasından seçmek ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin iştirak edecekleri toplantılar için alacakları huzur haklarını tesbit etmek;
c) Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz edilecek kurumun mevcutlarının işletilmesi ile veya sair hususlarla ilgili mevzularda karar vermek, mütalâa ve tekliflerde bulunmak;
d) (6) ncı madde hükmü dairesinde denetçiyi ve yedeklerini seçmek ve denetçilere verilecek ücretleri tesbit etmek;
e) Temsilciler Kurulu tarafından kendisine havale edilecek konular hakkında karar almak.
DENETLEME KURULU
MADDE 6 - Denetleme Kurulu; - Biri, Millî Savunma Bakanı tarafındangösterilecek beş namzet arasından Genel Kurulca,
- Biri, Umumi Mürakabe Heyeti Başkanı,
- Biri de Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Başkanı tarafından seçilecek üç kişiden terekküp eder.
Genel Kurul, aynı zamanda Millî Savunma Bakanının gösterdiği namzetler arasından iki de yedek denetçi seçer.
Denetleme Kurulunun vazife süresi üç âdi Genel Kurul toplantısıdır.
Vazifeleri hitam bulan denetçilerin yeniden seçilmeleri caizdir.
Denetçiler Kurulunda Genel Kurulca seçilen denetçiliğin inhilâlinde en fazla oy alandan başlanmak, müsavat halinde aralarında kur"a çekilmek üzere yedeklerden biri, diğerlerinden vâkı olacak münhallerde ise bunları seçen ilgililerin seçecekleri yenileri, seleflerinin müddetlerini ikmalen denetçiliğe gelirler.
Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Reisi tarafından seçilecek denetçilerin maliye, hukuk, bankacılık, sigorta ve muhasebe sahalarında ihtısas ve tecrübe sahibi ve yüksek tahsil görmüş kimseler arasından seçilmesi şarttır.
Denetçilere verilecek ücretler, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
YÖNETİM KURULU
MADDE 7 - Yönetim Kurulu 7 üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 8 inci madde hükmü dairesinde seçilir.
Genel Müdür, Kurulun tabii üyesidir ve kararlarda oy sahibidir.
MADDE 8 - Yönetim Kurulu seçilecek Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli üç üyeden ikisi Millî Savunma Bakanı tarafından gösterilecek 4 aday arasından biri de Genel Kurmay Başkanı tarafından gösterilecek iki adaydan Genel Kurulca seçilir. Seeçimler gizli oyla yapılır.
Diğer 4 üye, maliye, hukuk ve bankacılık ve sigorta sahalarında ihtisas, tecrübe sahibi ve yüksek tahsilli olmak şartiyle Millî Savunma, Maliye Bakanları ile Sayıştay, Umumi Murakebe Heyeti, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Birliği ve Türk Bankalar Birliği İdare Heyetleri başkanlarından müteşekkil ve bu maksatla hususi olarak teşekkül edecek bir seçim komitesi tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanını da bu Komite seçer.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin vazife müddetleri üç âdi Genel Kurul toplantı devresidir.
Müddeti bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilir. Müddeti biten üyler, yenileri vazifeye başlayıncaya kadar vazifelerine devam ederler.
Genel Kurul, Yönetim Kurulunu denetler ve gerekirse vazifelerine nihayet verebilir. Ancak, bu yolda bir karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin vazifelerine nihayet verilmesi hususu müzakeresinin Genel Kurul üyleri dörtte biri tarafından yazılı olarak gündeme alınması teklifinin toplantıdan en az üç gün önce yapılması lâzımdır.
Yönetim Kurulunun Umumi Heyetçe seçilen üyeliklerinde vâkı olacak münhallerde, ilk toplanacak Genel kurula kadar vazife görmek üzere, bunları namzet gösteren makamlarca muvakkaten yenileri tâyin olunur ve Genel kurulda, bu maddenin birinci fıkrası hükmü dairesinde seçim yapılır. Muvakkaten tâyin olunan üyenin namzetler arasında gösterilmesi caizdir.
Seçim Komitesince seçilen üyeliklerindeki münhallere, inhilâl takip eden ay zarfında bu Komitece yeniler intihap olunur.
MADDE 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine iştirak edecekleri her toplantı için verilecek huzur haklarının miktarları Genel Kurul tarafından tesbit olunur.
MADDE 10 - Yönetim Kurulu, işleri icap ettikçe ve fakat en az ayda bir defa toplanır.
Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Müdürden başka seçecekleri biri Başkanlık yapar.
Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır, kararlar, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir.
Denetçiler ihtiyari olarak, Genel Müdür muavinleri behemal Yönetim Kurulu toplantılarına, oylara iştirak hakkı olmaksızın müşahit olarak katılırlar.
MADDE 11 - Yönetim Kurulunun vazifeleri şunlardır: a) Kurumun idaresinden sorumlu olarak devamlı surette Kurumun faaliyetlerini tedvir etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik etmek,
c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bilânço, kâr ve zarar hesaplarını inceleyip, uygunluğu halinde tasdik ederek, sene zarfında yapılan ve mütaakıp yıllarda yapılacak işlere ait raporları ile birlikte Genel Kurula sunmak.
d) Bu kanun gereğince yapılacak yardımları tesbit ve kararlaştırmak.
e) Her beş yılda bir Genel Müdürlükçe hazırlanacak teknik bilânço ve aktüarya raporunu tetkik ederek, Genel Kurula sunmak,
f) Dâva açmak, icra takiplerini yapmak, faide gördüğü takdirde bunlardan feragat etmek, Kurumun leh ve aleyhindeki iddia ve ihtilâflı iddia ve konuları tahkim yolu ile halletmek,
g) Genel Müdür ve yardımcılarını tâyin ve icabında azletmek ve memur ve müstahdemlerinin Genel Müdürlüğün teklifi üzerine tâyinlerini yapmak,
h) Kendilerine Kurum adına imza verileceklerle bunların yetki ve derecelerini tayin ve kurumu ilzam edecek imza sirkülerini tesbit ve usulünde tescil neşir ve ilân etmek.
i) Kurum mevcutlarının işletilmesi şekillerinin tayin ve 33 üncü maddedeki iktisapları yapmak hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek,
j) Genel müdürlüğün teklifi üzerine ikraz fonunun miktarını tesbit etmek,
k) Kurumun memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretlerinden gayrı verilecek tazminat, ikramiye ve sair özlük haklarını Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Genel Müdüre verilecek olanları re'sen tesbit etmek,
l) Genel Müdürlükçe Kurumun iç işlemleri için hazırlanacak talimatname ve prensipleri inceliyerek tasdik etmek,
m) Kanuni mevzuatın gerektirdiği bilcümle vazifeleri yapmak ve Genel kurulca verilecek kararları yerine getirmek,
n) Senelik bilânço ve kâr ve zarar hesapları ile yıllık raporu ve denetçiler raporlarını Genel Kurul üyelerine Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün evvel göndermek.
MADDE 12 - Yönetim Kurulu üyleri, kendi işleri için ibraz etmeleri lâzım ve mûtat olan dikkat, basiret ve faaliyeti Kurum işlerinde de göstermeye, görüş, mütalâa ve tekliflerini ancak doğrudan doğruya, Başkana ve toplantı esnasında Yönetim Kuruluna yapmaya mecbur olup, Kurumda çalışanlara işler hakkında şahsan hiçbir talimat vermezler.
GENEL MÜDÜRLÜK
MADDE 13 - Kurumun bir Genel Müdürü ile ihtiyaca göre tesbit olunan adedde Genel Müdür yardımcısı bulunur. Bunların sigorta, maliye, iktisat, hukuk ve bankacılık ve muhasebe sahalarında ihtısas ve tecrübe sahibi yüksek tahsilli olmaları şarttır.
MADDE 14 - Genel Müdür ve yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından tâyin olunurlar.
Genel Müdür ve yardımcılarına verilecek maaş, ücret, tazminat, ikramiye ve sair özlük hakları yönetim kurulu tarafından tesbit olunur.
MADDE 15 - Genel Müdür, Kurumun işlerini bu kanun ile diğer mer'i mevzuat hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. Kurumu Genel Müdür temsil eder. Temsil vazifesini kendisi yapacağı gibi, tevkil edeceği kimselere de yaptırabilir.
Kurumu ilzam edecek ve tahhüt altına koyacak her türlü evrak, vesika ve mukavelelerin iki imzayı taşıması şarttır. İmza sahipleri ile bunların yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca tesbit olunacak sirkülerde belirtilir.
Yönetim Kurulu üyeleri, yukarıdaki hükümler dairesinde Başkan hariç Kurum adına imza vaz'edemezler.
MADDE 16 - Kurumun Yönetim ve Denetleme Kurulunda ve Kurumun teşkilâtında veya kurumun sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduğu iştiraklerinde vazifelendirilecek Subay ve Askerî Memurlar hakkında 1281 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir; ancak, bu gibilere maaşları ve özlük hakları Millî Sanvunma Bakanlığı bütçesinden verilmez.
KURUMUN ÜYELERİ
MADDE 17 - Kurumun üyeleri (daimî ve geçici) aşağıda gösterilmiştir.
a) (Değişik : 4148 - 26.6.196) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilimum muvazzaf subay, sözleşmeli subay, askeri memur, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile emekli maaşı sistemine giren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek isteyen eşleri Kurumun daimi üyeleridir.
b) (Ek ibare: 5085 - 10.2.2004 / m.12) "Uzman erbaşlar ile" Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilâtında, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan bilûmum maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler Kuruma daimî üye olabilirler.
c) Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar Kurumun geçici üyelerdir.
(Ek bent: 4148 - 26.6.1996) Geçici üyelikten daimi üyeliğe geçenler, Kurumca belirlenecek usuller dahilinde hesaplanacak aidat farkını nemaları ile birlikte ödemek şartıyla, geçici üyelikte geçen süreleri ile daimi üyelik sürelerinin birleştirilmesini isteyebilirler.
(Ek bent : 4148 - 26.6.1996) Geçici üyelikten üyeliğe geçenler, Kurumca belirlenecek usuller dahilinde hesaplanacak aidat farkını nemaları ile birlikte ödemek şartıyla, geçici üyelikte geçen süreleri ile daimi üyelik sürelerini birleştirilmesini isteyebilirler.
KURUMUN GELİRLERİ
MADDE 18 - (Değişik : 5917 - 25.6.2009 / m.13 / Yürürlük / m.48) Kurumun gelirleri;
a) Aylık (ek gösterge dâhil), taban aylığı ve kıdem aylığı toplam tutarına, 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutarının,
1) Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar için % 240’ının,
2) Ek göstergesi 7600 (dâhil) - 8400 (hariç) arasında olanlar için % 200’ünün,
3) Ek göstergesi 6400 (dâhil) - 7600 (hariç) arasında olanlar için % 180’inin,
4) Ek göstergesi 4800 (dâhil) - 6400 (hariç) arasında olanlar için % 150’sinin,
5) Ek göstergesi 3600 (dâhil) - 4800 (hariç) arasında olanlar için % 130’unun,
6) Ek göstergesi 2200 (dâhil) - 3600 (hariç) arasında olanlar için % 70’inin,
7) Diğerlerine % 40’ının,
ilave edilmesi suretiyle bulunan matrah üzerinden; muvazzaf subay ve astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için % 10 oranında, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında çalışan memur ve sözleşmeli personel için % 10 oranında, yedek subaylar için % 5 oranında yapılan kesintilerden,
b) Ordu Yardımlaşma Kurumunda veya bu Kurumun % 50 sermayesinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketlerde çalışanlardan daimi olarak Kurum üyesi olmayı kabul edenlerin sigorta primine esas aylık ücretlerinden % 10 oranında yapılan kesintilerden,
c) Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilen gelirlerden,
d) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü nakdi ve ayni menkul ve gayrimenkul bağışlarından,
e) (a) ve (b) bentlerinde sayılan daimi üyelerden Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenler için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen matrahlar üzerinden % 10 oranında yapılan ek kesintilerden,
oluşur. Askeri hâkim ve savcılar için yapılacak kesinti tutarı, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde belirlenen ek göstergeler esas alınmak suretiyle, bulundukları rütbe, derece ve kademelere göre (a) bendinde belirtilen ödeme unsurları üzerinden hesaplanan miktara göre tespit olunur. 


MADDE 19 - Bu kanunla daimî ve geçici üyelere tanınan haklar, bunlardan ilk aidatın kesildiği tarihten başlar.
KURUMUN YAPACAĞI YARDIMLAR
MADDE 20 - Kurumun üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına yapılacak yardımlar şunlardır:
a) Daimî üyelere bir defaya mahsus olarak yapılacak toptan yardımlar şunlardır:
1) Emeklilik yardımı,
2) Mâlûliyet yardımı,
3) Ölüm yardımı.
4) (Ek: 4148 - 26.6.1996) Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenler verilecek ve kullanım ve yönetim usulleri Genel Kurulca belirlenecek Konut Edindirme Yardımı,
b) Geçici üyeler; (aidat kesildiği müddetçe)
(1) Maluliyet yardımı,
(2) Ölüm yardımı.
c) (Ek: 4148 - 26.6.1996) Emekli maaşı sistemine giren üyelere yapılacak yardımlar ise şunlardır:
(1) Emekli maaşı,
(2) Ölüm yardımı.
b) Geçici üyeler: (Aidat kesildiği müddetçe)
1) Mâlûliyet yardımı,
2) Ölüm yardımı.
MADDE 21 - (Değişik: 3184 - 25.4.1985) En az 10 yıl müddetle Kurumda üye olarak bulunduktan sonra, görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılmak suretiyle üyeliği sona eren daimî üyeler emeklilik yardımından faydalanırlar.(*)
(Ek fıkralar: 4148 - 26.6.1996)
Birinci fıkraya göre emeklilik yardımına hak kazanarak görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılan üyeler isterlerse emeklilik yardımının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakarak Emekli Maaşı Sistemine girebilirler.
26 ncı maddenin (a) fıkrasına göre tam ve daimi maluliyet yardımından yararlanacak üyeler; emeklilik yardımlarının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. 26 ncı maddenin (b) fıkrasına göre kısmi maluliyet yardımından yararlanan üyeler, emeklilik yardımından yararlanabilmeleri durumunda emeklilik yardımının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak şartıyla Emekli Maaşı Sistemine girebilirler.
Kurum üyesi iken ölenin eşi, ölen üye için tahakkuk eden emeklilik yardımının kendisine düşen miras payı oranında veya daha yüksek bir dilimde, Kurum Emekli Maaşı Sistemine girmiş bulunan üyenin ölümü halinde ise; varislerine ödenecek olan rezervinin 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak veya iştirak edecek dilimi tamamlamak suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilir. Emekli Maaşı Sistemine giren üye eşinin ölümü halinde birikmiş rezervi kanuni mirasçılarına ödenir.
Tam ve daimi malul veya kısmi maluliyet yardımına hak kazanan üyeler ile muvazzaf iken ölen üyenin eşi, hak edilen emeklilik yardımları aidata esas albay maaşının yirmi katından az olduğu takdirde, isteklerine bağlı olarak emeklilik yardımlarını bu miktara kadar artırarak sisteme girebilirler.
Emekli maaşı sisteminde bulunanlar, sistemdeki 1/4, 2/4, ¾ veya tam olan iştirak paylarının, bu dilimlerden birinde bulunacak şekilde, o yıldaki kendi emsali birikiminin esas alınarak indirilmesini veya yükseltilmesini isteyebilirler. Dilim indirim hakkı sadece bir kez ve sisteme girişten itibaren en az üç yıl geçtikten sonra kullanılabilir. Dilim yükseltme hakkı ise, yılda bir kez kullanılabilir.
Sistemde bulunan üyenin ölümü durumunda eşi, hak edilen ölüm yardımını rezervine ekleme hakkına sahip değildir.
Sistemde bulunan üyelerin sisteme girişlerinden itibaren üç yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkündür. Ancak, sistemden çıkanlar bir daha sisteme kabul edilemezler.
(*) Değişik hüküm, 25 Nisan 1985 tarih ve 3184 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı (2 Mayıs 1985) tarihinde yürürlüğe girer.
Sistemden çıkış müracaatları her yılın Aralık ayında yapılır ve sistemden çıkış, müteakip olağan Genel Kurul toplantısından sonra gerçekleştirilir.
Sistemden ayrılan üyelerin hakları, sahibi bulunduğu rezerv kendisine ödeninceye kadar devam eder.
MADDE 22 - Kurumun daimî ve geçici üyesi iken ölenlerin mirasçıları, ölüm yardımına hak kazanırlar.
MADDE 23 - Kurumun daimî üyelerinden 21 ve 25 inci maddelerde gösterilen sebepler dışında üyelik vasfını kaybedenlere aidatları iade olunur. Ancak, Kurum üyelik müddetleri üç seneyi geçmiyenlerle geçici üyelere hiçbir aidat iadesi yapmaz.
(Ek fıkra: 4148 - 26.6.1996)
Konut Ön Biriktirim Fonuna katılan üyelerin birikmiş ek aidatları, Kurum üyeliğinin herhangi bir sebeple son bulması halinde, birinci fıkradaki sürelere bakılmaksızın nemasıyla birlikte ödenir.
MADDE 24 - (Değişik: 4148 - 26.6.1996) Emeklilik yardımı, üyenin Kurumda geçen ve aidat ödediği süreye karşılık olarak, tasarruf primine yıllık % 5 teknik faiz oranı üzerinden hesaplanan miktardan ibarettir.
Üyelik süresinin hesabında ay kesirleri tam ay sayılır.
Emeklilik maaşı, üyenin Kurumda bıraktığı emekli yardımına göre hesaplanan yıllık % 5 faizden ibarettir.
MADDE 25 - Kurum üyesinden her hangi birine, Kuruma aidat ödediği müddet içinde ölmesi halinde, almakta olduğu son aylık tutarının 12 misli ölüm yardımı olarak ödenir. Ayrıca, bu yardıma ilâve olarak üyeye, Kuruma dâhil olduğu tarihten ölüm tarihine kadar geçen müddeti esas ittihaz edilmek suretiyle 24 üncü maddeye göre hesabedilecek emeklilik yardımı da verilir.
Bu yardım ölen üyenin, hayatta iken Kuruma vereceği beyannamedeki mirasçılarına ödenir.
(Ek fıkra: 4148 - 26.6.1996)
Emekli maaşı sistemine giren üyenin ölümü halinde kanuni mirasçılarına en son aylık emekli maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir. Kurum üyeliği devam ederken ölen üyenin sisteme girmiş bulunan eşinin vefatı halinde kanuni mirasçılarına ölüm yardımı yapılmaz.
MADDE 26 - Mâlûliyet yardımı aşağıdaki hallerde ödenir: a) Tam ve daimî mâlûllük, üyelerden her hangi biri ister vazife dahili ister vazife harici olsun her hangi bir kaza, hastalık ve (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/12) “engellilik” neticesinde bir işle meşgul olmak imkânından katî surette mahrum kaldığı heyeti sıhhiye raporu ile tebeyyün ettiği takdirde tam ve daimî mâlûl addedilir.
Muvakkat ve kısmi mâlûllük ile muvakkat hastalıklar tam ve daimî mâlûlliyet mefhumunun haricindedir. Ancak, vücudun yarısının felci, iki kol veya iki bacağın, iki elin, iki ayağın ve iki gözün, bir kol ile bir bacağın, bir el ile bir ayağın tamamiyle kaybı, tedavisi gayrikabil daimî hastalıklarla gayrikabil tedavi olduğu heyeti sıhhiye raporu ile tebeyyün edip Kurumca da vazifeye devamına imkân olmadığı kabul edilen sair hastalıklar tam ve daimî hali olarak kabul edilir.
Hastalık sebebiyle yapılacak tam ve daimi mâlûlliyet yardımı, mâlûlliyet halinin tesbitinden bir sene sonra ödenir.
Tam ve daimi mâlûlliyet yardımı 25 inci madde gereğince hesaplanan ölüm yardımı gibi hesap ve tesviye olunur.
b) Kısmi mâlûllük, üyelerden birisi her hangi bir kaza dolayısiyle daimi vefakat kısmi bir mâlûlliyete uğradığı takdirde işbu kanunun ilişik 2 No.lu tablodaki nispetler dahilinde kısmı mâlûlliyet yardımına hak kazanır.
Kısmi mâlûlliyet yardımı hesabında, son olarak alınan maaş tutarının 12 misli esas ittihaz olunur ve bu miktarın tablodaki nispetlerle hâsılı zarbı kısmî mâlûlliyet yardımı tutarını verir.
Kısmi mâlûlliyete duçar olan üyenin durumu, vazifesinden de ayrılmasını icabettirecek olursa bu takdirde ayrılış tarihine kadar birikmiş emeklilik yardımı tutarı da kendisine iade olunur.
Kasten husule getirilen (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/12) “engellilikler”, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasının tevlidedeceği mâlûllükler için yalnız mâlûliyetin vukua geldiği tarihe kadar birikmiş emekli yardım tutarı verilir.
Sırf ihtiyarlık dolayısiyle çalışmamak veya kudretten düşme mâlûlliyet sayılmaz ve 65 yaşından sonra vukua gelen mâlûlliyet halleri her ne olursa olsun sureti katiyetle ödenmez.
Her hangi bir uzvun mâlûlliyete duçar olması sebebiyle ödenen mâlûlliyet yardımı, o uzvun ikinci bir defa mâlûlliyete duçar olması halinde ödenecek mâlûlliyet yardımında, tenzili bir şekilde nazara alınır.
Bir uzvun veya uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette vazife görmemesini ve kullanılmamasını ifade eder.
Bir kazadan evvel esasen hiçbir suretle vazife, göremiyen ve kullanılamıyan bir uzvun veya uzuv kısmının kaybı tazmin olunmaz. Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen mâlûliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek yardım yekûnu son olarak alınan maaş tutarının 12 mislini geçemez.
MADDE 27 - Malûliyet, tesbiti tarihinden itibaren bir yıl ve her halde mâmûliyeti tevlideden hâdisenin vukuu tarihinden itibaren beş yıl içinde mâlûliyete duçar olan üye veya kendisiyle ilgili diğer her hangi bir şahıs tarafından kuruma yazı ile bildirilmediği takdirde mâlûliyet yardımı talep hakkı sukut eder.
MADDE 28 - Ölüm ve mâlûliyet yardımları İçtima edemez.
MADDE 29 - (Değişik: 4148 - 26.6.1996) 21, 24, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı yardımlar 11 inci maddenin (e) fıkrası gereğince hazırlanacak teknik bilançoya göre, Kurumun mali durumu müsait görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre artırılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunun artırma yapılması hakkındaki kararları Genel Kurulun tasdiki ile tekemmül eder.
Emekli Maaşı Sistemine giren üyeye, Genel Kurulun tasdikinden sonra sağlanan artırımın yarısı maaşına, yarısı rezervine eklenir. Ancak, üyenin talebi halinde maaşa eklenecek miktar, kısmen veya tamamen üyenin rezervine eklenebilir.
MADDE 30 - Açığa çıkarılan, Bakanlık emrine alınan, işten el çektirilen ve diğer kanuni aidatları kesilemiyen üyelerden geçen müddetlere ait aidatlarını Kuruma ödeyenlerin bu müddetleri emekli, mâlûliyet ve ölüm yardımlarına esas olacak müddetlere ilâve olunur. Ancak, aidatını ödemiyenlerden bu devreler içinde ölüm ve mâlûliyete duçar olanlara, yalnız Kurumda geçen müddete tekabül eden emeklilik yardımı ödenir.
Yönetim Kurulu, bu gibilerin aidat borçlarını ödiyebilmeleri hususunda kendilerine kolaylıklar gösterebilir.
MADDE 31 - Aidat, üyenin maaş ve ücretinin ödenmesi sıraında, tahakkuk memurlarınca istihkak bordrolarında gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Ve muhasipler tarafından istahkaklarından kesilir.
Muhasiplerce bir ay zarfında Kuruma veya Kurum adına Yönetim Kurulunun tâyin edeceği bankaya, olmıyan yerlerde postaya yatırılır. Aynı zamanda Kurumun vereceği formüllere göre istihkak bordrosunu tanzim eden makamlarca düzenlenen aidat bordrolarından bir nüshası muhasipliklerce Kuruma gönderilerek Kurum haberdar edilir.
Kurumun aidatını tahakkuk ettirmiyen, kesmiyen ve yukardaki müddet içerisinde Kuruma göndermiyenlerden, bu aidat % 10 gecikme zammı ile birlikte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre mahallî Maliye teşkilâtınca tahsil olunarak Kuruma verilir.
MADDE 32 - Yönetim Kurulu, Kurumun maksat ve gayesinin tahakkuk ettirilmesi maksadiyle 33 üncü madde hükümleri dairesinde yapacağı iktisap, ikraz ve hizmetlere, Kurumun mevcudundan tahsis edeceği miktarların nispet ve tutarlarını ve bunlardan elde edilebilcek neticeleri ve şartlarını tesbit ve bu maksatla hazırlıyacağı çalışma programını Genel Kurulun tetkik ve tasvibine arz etmekle mükelleftir.
Yönetim Kurulu aynı zamanda 33 üncü maddenin (f), (g), (h) ve (m) fıkralarında yazılı ikraz ve hizmetlerden istifade edecek bulunan Kurul daimî üyelerinin haiz olmaları gereken vasıf ve şartları da tesbit ve Genel Kurulun kararına arz eder.
KURUMUN MEVCUTLARININ İŞLETİLMESİ VE
KURUMUN YAPACAĞI HİZMETLER
MADDE 33 - Yönetim Kurulu, maksat ve gayesinin tahakkuk ettirilmesi ve mevcutlarının işletilmesi ve nemalandırılması maksadiyle:
a) Menkul ve gayrimenkul mallar iktisap ve her türlü esham ve tahvilât mubayaa etmeye,
b) Lüzumlu ve faideli gördüğü takdirde her nevi şirketleri kurmaya ve gerek bunlara ve gerekse kurulmuş bulunanlara iştirake ve bunların hisse senetlerini veya ortak paylarını satınalmaya,
c) Lüzumunda uhdesinde bulunan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla, satınaldığı hisse senetlerini, tahvil veya ortaklık paylarını satmaya veya başkalarına devretmeye veya bunları rehin veya ipotek etmeye,
d) Her nevi karşılıklı veya karşılıksız istikrazlarda bulunmaya,
e) Lüzumunda Kurum, alacaklarını teminen kendi lehine rehin ve ipotek tesis etmeye,
f) Kurumun daimi üyelerine mesken inşaatı için gayrimenkul ipoteği karşılığında 20 seneye kadar vâdeli ve faizli krediler açmaya,
g) Kurumun daimi üyelerine veya bunların kuracakları kooperatiflere ait arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye ve bunları peşin veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vâde ve faizli taksitle, kendilerine satmaya,
h) (Değişik: 4148 - 26.6.1996) Daimi üyeleri mesken sahibi yapmak maksadiyle, Konut Ön Biriktirim Fonu kurmaya arsalar almaya ve bu arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye veya bu maksatla mubayaa edeceği gayrimenkulleri, peşin veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vade ve faizli taksitle kendilerine satmaya,
i) Ordu pazarları, ordu evleri, ordu gazinoları, ordu talebe yurtları ve bu gibi, Kurumun daimi üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli teşebbüslerde bulunmaya,
k) Lüzum hasıl olursa, özel okullar açmaya ve daimi üyelerin tahsil çağındaki çocuklarının da tahsillerinin temini için yurt içi, yurt dışı tahsil ve staj bursları vermeye,
l) Mevcutlarından bir kısmını, iktisaben inkişafa mazhar olan en uygun yerlerde ve en fazla varidat temin edecek şekilde satın alınacak veya yaptırılacak gayrimenkullere tahsis etmeye,
m) Daimî üyelere borç vermek maksadiyle ikraz fonu tahsis etmeye yetkilidir.
MADDE 34 - Kurum, isteklilerin, vefatları halinde Kuruma intikal etmek ve hayatta bulundukları müddetçe sahiplerine muayyen aylık veya senelik gelir tediye etmek şartiyle vâkı olabilecek aynî ve nakdî, menkul ve gayrimenkul bağışları kabul edebilir.
KURUMUN MUAFİYETLERİ
MADDE 35 - Kurumun muafiyetleri aşağıdadır: a) Kurum, Kurumlar Vergisine tabi değildir.
b) Kuruma yapılacak bağışlar, Kurumunun ne nam altında olursa olsun, üyelerine veya kanuni mirascılarına yapacağı yardımlar Veraset ve İntikâl Vergisiyle Gelir Vergisinden,
c) Kurum, yapacağı her türlü muameleler dolayısiyle Damga Resminden,
d) Daimi ve geçici üyelerinden yapılacak aidat tevkifatı Gelir Vergisinden,
e) Kurumun her türlü gelirleri Gider Vergisinden, Muaftır.
MADDE 36 - Kurumun daimî üyelerine yaptıracağı meskenler için 6188 sayılı kanun hükümlerinden faydalanılır.
MADDE 37 - Kurumun her çeşit malları ile gelir ve alacakları, Devlet malları hak ve rüçhanlığını haizdir. Bunlara karşı suç işliyenler, Devlet mallarına suç işliyenler gibi takibata tabi tutulurlar.
MADDE 38 - Kurumun malî durumu, her beş yılda bir ve bundan başka daimî ve geçici üyelerin aylıklarında genel bir artış yapıldığı takdirde bu artışı takip eden altı ay içinde Yönetim Kurulu tarafından aktüerlere tetkik ettirilerek, neticede hazırlanacak bir raporla birlikte Genel Kurulun tasvibinden sonra, bu kanunda gereken değişikliklerin yapılmasına teşebbüs edilmesi maksadiyle Millî Savunma Bakanlığına sunulur.
MADDE 39 - Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bilfiil katıldığı yurt içinde ve dışında, harbin fiilen başlaması ile Kurumca ölüm mâlûliyet ve emeklilik yardımları yapılmaz, harbin fiilen sona ermesini mütaakıp, Ordudan veya Kurumdan ayrılmış veya ölmüş olanların Kurumda birikmiş olan aidatları veya emeklilik yardımları kendilerine veya mirasçılarına iade olunur.
Ancak, harb esnasında ölen veya mâlûl kalanların miktarları ve Kurumun malî durumu gözönünde bulundurularak iade edilecek aidatlara ilâveten ayrıca bir yardım yapılıp yapılamıyacağı hususları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır.
Kanuni bir mazerete müstenit olmaksızın beş sene zarfında müracaat edilip, iadesi istenmiyen aidat ve yardımlar Kurum lehine sâkıt olur.
KURUMUN HESAP YILI
MADDE 40 - Kurumun hesap yılı takvim yılıdır.
Kurumun ilk bilânçosu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten mütaakıp takvim yılının sonuna kadardır.
GEÇİCİ MADDE 1 - 30 Mart 1327 tarihli Askerî İkraz Sandığı Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanun mer'iyete girdiği tarihteki bilcümle sandık mevcutları ile alacak ve borçları Ordu Yardımlaşma Kurumuna devrolunur.
Ancak, Kurumun ikraz fonu faaliyete geçinceye kadar, bu sandık mülga hükümler dairesinde faaliyetine devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, işbu kanun şümulüne girecek vazifelerde bulunanların daha önce bu gibi vazifelerde geçen hizmet müddetleri 21 inci maddede terpiş olunan asgari müddetin hesabında, Kuruma üye bulundukları müddetlerden sayılır. Ancak, emeklilik, mâlûliyet ve ölüm yardımı miktarlarının hesabında ve 32 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esasların tesbitinde bu eski hizmetler nazara alınmaz. Bununla beraber geçmiş rütbeler veya dereceler için bu kanunun yürülüğe girdiği tarihteki barem derecelerine tekabül eden maaş tutarları üzerinden âzami 10 senelik aidatlarını, defaten veya Yönetim Kurulunca tesbit olunacak esaslar dahilinde taksitle ödeyen üyelerin emeklilik, mâlûliyet, ölüm yardım miktarlarının hesabında ve 32 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esasların tesbitinde aidatlarını verdikleri senelere göre işlem yapılır.
Bu gibilerden aidat borçlarını ödemeden emeklilik ve mâlûliyet yardımlarına hak kazananlarla ölenlerin mirasçılarına yapılacak yardımlardan ödemeyi taahhüt ettiği aidattan mütevellit taksit borçları tevkif olunarak kalanı ilgilere ödenir.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Kurum organları faaliyete geçinceye kadar, kesilecek aidatlardan meydana gelecek meblâğlar milli bankalardan, Millî Savunma Bakanlığınca tesbit olunacak bankalar nezdinde, Kurum namına açılacak hesaplarda toplanır.
GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aidat ödiyenlerden, ölüm, mâlûliyet yardımlarına müstehak duruma gireceklere bu yardımlar Kurum organlarının faaliyete geçmesini mütaakıp yapılır.
GEÇİCİ MADDE 5 - Kurumun kuruluş hazırlıklarını yapmak üzere, Millî Savunma Bakanı tarafından bir komite teşkil olunur. Teşkil olunan bu komite, 3 üncü maddede mezkûr talimatnameyi hazırlayarak (Temsiciler Kurulu)'nu ve aynı zamanda 8 inci maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralardaki Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve 6 ncı maddeye göre denetçileri ve yedeklerini seçmek üzere gereken bilcümle işlemleri yapar.
GEÇİCİ MADDE 1 - (4148 - 26.6.1996) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 205 sayılı Kanunun 21, 25 ve 26 ncı maddelerine göre 1.3.1961 tarihinden itibaren emeklelek yardımına hak kazanarak ayrılan üyeler iki yıl içinde başvurmak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere Kurumca belirlenen usuller dahilinde, emsallerinin ödemek durumunda olduğu meblağı Kuruma geri ödemek suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. Bunlar bakımından 19 uncu madde uygulanmaz ve hakları; daha önce Kurumdaki üyelik süresi ile sistemdeki sürenin toplamı gözönüne alınarak belirlenir.
MADDE 41 - Bu Kanun 1 Marat 1961 den itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 42 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(I) NO.LU TABLO
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU EMSAL TABLOSU
    
SeneSenelik EmsalSeneSenelik Emsal
11.0993642449.673694
22.2549672553.314219
33.4696792657.140975
44.7465502761.163484
56.0887402865.391781
67.4995802969.836397
78.9825943074.508377
810.5414903179.419368
912.1801243284.581588
1013.9025793390.007889
1115.7131663495.711797
1217.61636335101.707485
1319.61692136108.009790
1421.71983637114.634719
1523.93031838121.598457
1626.25388239128.918424
1728.69630640136.612865
1831.26364841144.700938
1933.96240942153.202758
2036.79918643162.139525
2139.78109544171.533470
2242.91555145181.407975
2346.210345  


(II) NO.LU TABLO
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU MALULİYET TABLOSU
Sigorta Bedelinin
% si
SağSol
  
Kolun veya elin tamamen kaybı6050
   
Omuz hareketinin tamemen kaybı2520
   
Dirsek hareketinin tamamen kaybı2015
   
Bilek hareketinin tamamen kaybı2015
   
Başparmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı3025
   
Başparmak ile beraber şahadet parmağından gayrı  
bir parmağın tamamen kaybı2520
   
Şahadet parmağı ile beraber başparmaktan gayrı  
bir parmağın tamamen kaybı2015
   
Baş ve şahadet parmaklarından gayrı üç parmağın  
tamamen kaybı2520
   
Yalnız başparmağın tamamen kaybı2015
   
Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı1510
   
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı108
   
Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı87
   
Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı76
   
Bir bacağın dizden yukarısının tamamen kaybı 50
   
Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40
   
Bir ayağın tamamen kaybı 40
   
Bir ayağın (Bütün parmaklar dâhil) kısmen kesilmesi 30
   
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30
   
Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20
   
Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15
   
Bir ayak başparmağının tamamen kaybı 8
   
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30
   
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20
   
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20
   
Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15
   
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet  
kudretinin yarı yarıya kaybı 25
   
Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40
   
Bir kulağın tamamen sağırlığı 10
   
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25
   
Alt çenenin tamamen kaybı 30
   
Bir ayak parmağının tamamen kaybı 10
Yukarıdaki cetvelde zikredilmiş bulunan mâlûliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet derecelerine göre ek cetvelde yazılı nispetlere kıyasen tâyin olunur.
----- o -----

SORU CEVAP

captchaImg