AVŞAR HUKUK BÜROSU

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 4760
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
Kabul Tarihi: 6 Haziran 2002
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Haziran 2002 - Sayı: 24783
BİRİNCİ BÖLÜM
Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef
Verginin konusu
MADDE 1.- 1. Bu Kanuna ekli;
a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı,
c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,
Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.
2. (Değişik: 5479 - 30.3.2006 / m.7) Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun uygulanmasında hüküm ifade etmez. (Ek cümle: 5766 - 4.6.2008 / m.19/a - Yürürlük m.27/a) Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
MADDE 2.- 1. Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini,
b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yolu ile ya da kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,
c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini,
d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,
e) Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini,
İfade eder.
2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.
3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır:
a) Vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.
Vergiyi doğuran olay
MADDE 3.- Vergiyi doğuran olay;
a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,
b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,
e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.
(Ek fıkra: 5479 - 30.3.2006 / m.8/b) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.
Mükellef ve vergi sorumlusu
MADDE 4.- 1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;
a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.
2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
3. (Ek fıkra: 5766 - 4.6.2008 / m.19/b - Yürürlük m.27/a) Fiili veya kaydi envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır.
Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
İhracat istisnası
MADDE 5.- 1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.
2. İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya iade edilir. Maliye Bakanlığı, ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Diplomatik istisna
MADDE 6.- Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi (Ek ibare: 6637 - 27.3.2015 / m.4) “ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi” vergiden müstesnadır.
Diğer istisnalar
MADDE 7.- Bu Kanuna ekli;
1. (I) sayılı listede yer alan malların;
a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,
b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,
c) (Ek: 4962 - 30.7.2003 / m.7)(Değişik : 6455 - 28.3.2013 / m.32) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,  


2. (Değişik: 5228 - 16.7.2004 / m.21) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan;
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların,(Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/54) “engellilik oranı” %90 veya daha fazla olan malül ve engelliler tarafından,
b) (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.56) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
c)(*) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/54) “engelliliğine” uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malül ve engelliler tarafından,
_____(*) Madde 7'nin birinci fıkrasının 2 numaralı bendine, 19.2.2014 tarihli ve 28818 sayılı R.G.'de yayımlanan, 6.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 47. maddesi hükmü gereğince b alt bendi eklenmiş ve diğer bend numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,  

d) (Değişik: 6518 - 6.2.2014 / m.56) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, 


3. (Değişik : 5904 - 16.6.2009 / m.18 / Yürürlük / m.40) a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,
b) (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı, 


c) (Ek : 6491 - 30.5.2013 / 27/5) (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,
4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,
5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,
6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanunun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),
7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar,
Vergiden müstesnadır.
MADDE 7/A- (Ek: 5493 - 27.4.2006 / m.1 - Yürürlük m.4) Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.88) "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı" malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunuhükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.
Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.
Verginin tecili
MADDE 8.- 1. (Yeniden Düzenleme: 4962 - 30.7.2003 / m.8) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere (Değişik ibare: 5335 - 21.4.2005 / m.28/j) "mükellefler" tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.  
2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Vergi indirimi
MADDE 9.- Özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.
İstisnaların sınırı ve yetki
MADDE 10.- 1. Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı
Vergileme ölçüleri ve matrah
MADDE 11- (Değişik: 5479 - 30.3.2006 / m.9) 1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.
2. (Değişik ibare : 6322 - 31.5.2012 / m.29) “(III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;”;
a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,
b) (Değişik : 6322 - 31.5.2012 / m.29) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.), 

uygulanır.
3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.
4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.
5. (Değişik : 6322 - 31.5.2012 / m.29) (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır.  

 


Oran veya tutar
MADDE 12.- 1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.
(Ek paragraf: 5766 - 4.6.2008 / m.19/d - Yürürlük m.27/a) (Değişik 2.paragraf : 6487 - 24.5.2013 / m.28) (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  


2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;
a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,
b) (Değişik: 5479 - 30.3.2006 / m.10/b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,(Ek cümle : 6322 - 31.5.2012 / m.30) “(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,”
c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına kadar çıkarmaya,
d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye, (Ek ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.36 - Yürürlük m.45/6) "%25'e kadar artırmaya,"
e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,
Yetkilidir.
3. (Yeniden düzenleme : 6322 - 31.5.2012 / m.30) / Yürürlük / m.43/ç ) (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir. (*) 
4. (Değişik: 5228 - 16.7.2004 / m.22 / Yürürlük m.61/6) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tabi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
_____(*) 1.1.2015 tarih ve 29223 sayılı R.G.'de yayımlanan 30.12.2014 tarih ve 2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinin 2. fıkrasında 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen (A) cetvelindeki asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki maktu vergi tutarları hakkında 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz hükmü yer almaktadır.
_____Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
MADDE 13.- 1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye'deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.
2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.
3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.
4. (Ek fıkra: 5766 - 4.6.2008 / m.19/e - Yürürlük m.27/a) (Değişik : 6455 - 28.3.2013 / m.33) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.  


5. (Ek fıkra : 6455 - 28.3.2013 / m.33) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi, Verginin Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklikler
Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
MADDE 14.- 1. Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.
3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.
4. Bakanlar Kurulu, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir.
5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir.
Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler
MADDE 15.- 1. Mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır.
2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. (Ek hüküm: 5766 - 4.6.2008 / m.19/f - Yürürlük m.27/a) Kanun'un 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.
b) (Değişik: 5228 - 16.7.2004 / m.23 - Yürürlük m.61/4) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde (Ek ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.37 - Yürürlük m.45/6) "87.02 (Otobüs ve midibüs hariç)," 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. 
3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler
Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler
MADDE 16.- 1. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.
2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tabi tutulur.
3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı GümrükKanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.
4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
Özel tüketim vergisi hasılatının paylaşımı
MADDE 17.-
1. (...) (Madde 17 nin 1. fıkrası, 15.7.2008 tarih ve 26937 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.7.2008 tarih ve 5779 sayılı Kanun'un 8. maddesinin (ç) bendi hükmü gereğince, 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi hasılatından; (*)
_____
(*) Madde 17 nin (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan özel tüketim vergisi hasılatından ayrılacak paylara ilişkin oranlar, 11.1.2003 tarih ve 24990 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.1.2003 tarih ve 2003/5142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükmü gereğince, 1.1.2003 tarihinden itibaren %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
_____
a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna %7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır.
b) (...) (Madde 17 nin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/10. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) c) (...) (Madde 17 nin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/10. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) d) (...) (Madde 17 nin (2) numaralı fıkrasının (d) bendi, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/10. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere %0,2 oranında pay ayrılır.
3. (...) (Madde 17 nin (3) numaralı fıkrası, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/10. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

4. (Değişik: 5217 - 14.7.2004 / m.18 - Yürürlük m.32/2) Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 18.- 1. 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi,
2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin "(I.) Tescil harçları" bölümü,
3. 1318 sayılı Finansman Kanununun 1 ila 10 uncu maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri,
4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesi,
5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu,
6. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi,
7. 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu maddeleri,
8. 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri,
9. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası,
10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
11. 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi,
12. 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri,
13. 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teslimi, iktisabı veya ithali gerçekleşen mallara ait vergi, harç, fon ve paylar, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tahsil edilir. Maliye Bakanlığı, vergi mükerrerliğini önlemek amacıyla bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan ilgili mevzuatı gereğince Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş olanların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisabında veya vekaletname ile tasarruf hakkının devralınmasında 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin "(I.) Tescil harçları" bölümü ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 3.- (Ek: 4962 - 30.7.2003 / m.10) Bu maddenin yayımı tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç] kayıt ve tescile tabi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisi 3,500,000,000 (2004 yılı için 2,250,000,000)(*) lira eksik hesaplanır. Verginin bu tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi hesaplanmaz.
_____
(*) Geçici Madde 3 de yer alan 2004 yılı için belirlenen 4.500.000.000 liralık ÖTV indirimi tutarı, 25.5.2004 tarih ve 25472 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 24.5.2004 tarih ve 2004/7334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükmü gereğince, Kararnamenin yayımını izleyen günden itibaren 2.250.000.000 lira olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) bu indirimden yararlanmazlar.
Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.
Hurdaya çıkartılacak taşıtın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde; bunların ilk iktisaplarında eksik hesaplanacak vergi tutarı, hurdaya çıkartılan taşıttaki hisseleri nispetine göre bulunur.
Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca eksik hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarını yarısına kadar indirmeye, kanuni tutarına kadar yeniden çıkarmaya yetkilidir.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar  Maliye Bakanlığınca belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek: 5335 - 21.4.2005 / m.20) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşlara ait malların, aynı Kanun hükümleri kapsamında devredilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşir ve özel tüketim vergisinin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.
GEÇİCİ MADDE 5 - (Ek: 5784 - 9.7.2008 / m.10) (Değişik ibare : 6408 - 22.1.2013 / m.4) “31/12/2019” tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (Değişik ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.89) "2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı" malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (Değişik: 6111 - 13.2.2011 / m.89) "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı" malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek : 5904 - 16.6.2009 / m.19 / Yürürlük / m.40) (Değişik ibare : 6487 - 24.5.2013 / m.29) "31/12/2023" tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 100 Türk Lirasından (*) az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 100 Türk Lirası (*) vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
_____(*) Kanununun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar, 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı R.G.'de yayımlanan 12.10.2011 tarih ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____Yürürlük
MADDE 19.- Bu Kanunun;
a) Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde,
b) 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi 1.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
I SAYILI LİSTE (A) CETVELİ(Değişik : 2012/3735 - 20.9.2012 / m.3)
|------------------|------------------------------|---------|---------| | G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Yergi | Birimi | | | | Tutarı | | | | | (TL) | |
|------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Hafif yağlar ve | | | | | müstahzarları) | | |
|------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.11.00.00 | Özel bir işleme tabi | 0 | Kilogram| | | tutulacak olanlar | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Yalnız nafta) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (İçindeki kurşun miktarı | | | | | litrede 0,013 gramı | | | | | geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.41.00.00 | Oktanı (RON) 95'den az | 2,1500 | Litre | | | olanlar | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Kurşunsuz normal benzin) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (İçindeki kurşun miktarı | | | | | litrede 0,013 gramı | | | | | geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Oktanı (RON) 95 veya daha | | | | | fazla fakat 98'den az | | | | | olanlar) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.45.00.11 | Kurşunsuz benzin 95 oktan | 2,1765 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (İçindeki kurşun miktarı | | | | | litrede 0,013 gramı | | | | | geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Oktanı (RON) 95 veya daha | | | | | fazla fakat 98'den az | | | | | olanlar) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.45.00.12 | Katkılı kurşunsuz benzin 95 | 2,1765 | Litre | | | oktan | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (İçindeki kurşun miktarı | | | | | litrede 0,013 gramı | | | | | geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Oktanı (RON) 95 veya daha | | | | | fazla fakat 98'den az | | | | | olanlar) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.45.00.19 | Diğerleri | 2,1765 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (İçindeki kurşun miktarı | | | | | litrede 0.013 gramı | | | | | geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Oktanı (RON) 98 veya daha | | | | | fazla olanlar) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.49.00.11 | Kurşunsuz benzin 98 oktan | 2,2985 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (İçindeki kurşun miktarı | | | | | litrede 0,013 gramı | | | | | geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Oktanı (RON) 98 veya daha | | | | | fazla olanlar) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.49.00.19 | Diğerleri | 2,2985 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (İçindeki kurşun miktarı | | | | | litrede 0,013 gramı geçenler)| | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98'den az | 2,1800 | Litre | | | olanlar | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Kurşunlu normal benzin) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Kurşunlu süper benzin) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (İçindeki kurşun miktarı | | | | | litrede 0,013 gramı geçenler)| | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha | 2,1800 | Litre | | | fazla olanlar | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Kurşunlu süper benzin) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.11.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.21.00.00 | Jet yakıtı (Kerosen) | 0 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.41.00.11 | Motorin | 1,5945 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.41.00.13 | Kırsal Motorin | 1,5945 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.41.00.29 | Diğerleri | 1,5945 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,05'i geçen fakat % | | | | | 0,2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.45.00.12 | Kırsal Motorin | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,05'i geçen fakat % | | | | | 0,2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.45.00.13 | Deniz motorini (DMX) | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oram % 0,05'i geçen fakat % | | | | | 0,2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.45.00.14 | Deniz motorini (DMA) | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,05'i geçen fakat % | | | | | 0,2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.45.00.15 | Deniz motorini (DMB) | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,05'i geçen fakat % | | | | | 0,2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.45.00.16 | Deniz motorini (DMC) | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,05'i geçen fakat % | | | | | 0,2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.45.00.29 | Diğerleri | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,2'yi geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.49.00.13 | Deniz motorini (DMX) | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,2'yi geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.49.00.14 | Deniz motorini (DMA) | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,2'yi geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.49.00.15 | Deniz motorini (DMB) | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,2'yi geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.49.00.16 | Deniz motorini (DMC) | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | oranı % 0,2'yi geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.49.00.18 | Diğerleri | 1,5245 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.11 | Fuel oil 3 | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 1 'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2370 | Kilogram| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 1 'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 1 'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 1 'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.61.00.29 | Diğerleri | 0,2370 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.11 | Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)| 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 1 'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 1 'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 1 'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % l'i geçen fakat % | | | | | 2'yi geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.63.00.29 | Diğerleri | 0,4760 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.11 | Fuel oil 5 | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçeıı fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı %2'yi geçen fakat % | | | | | 2,8'i geçmeyenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.65.00.29 | Diğerleri | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.11 | Fuel oil 6 | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Fuel oiller) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Ağırlık itibariyle kükürt | | | | | miktarı % 2,8'i geçenler) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2710.19.69.00.99 | Diğerleri | 0,2240 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | 27.11 | Petrol gazları ve diğer | 0 | Kilogram| | | gazlı hidrokarbonlar (2711. | | | | | 11.00.00.00; 2711.12; 2711. | | | | | 13;2711.19.00.00.11; 2711. | | | | | 21.00.00.00; 2711.29.00.00. | | | | | 11ve 2711.29.00.00.12 hariç) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Sıvılaştırılmış) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2711.11.00.00.00 | Doğal gaz | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | Motorlu taşıtlarda yakıt | 0,8599 | Standart| | | olarak kullanılacak olanlar | | Metreküp| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | Diğerleri | 0,0230 | Standart| | | | | Metreküp| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Sıvılaştırılmış) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2711.12 | Propan | 1,4940 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Sıvılaştırılmış) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2711.13 | Bütan | 1,4940 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı | | | | | (L.P.G.) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | Motorlu Taşıtlarda Yakıt | 1,5780 | Kilogram| | | Olarak Kullanılacak Olanlar | | | | | (Otogaz) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | Diğerleri | 1,2100 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Gaz halinde) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2711.21.00.00.00 | Doğal gaz | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | Motorlu Taşıtlarda Yakıt | 0,8599 | Standart| | | Olarak Kullanılacak Olanlar | | Metreküp| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | Diğerleri | 0,0230 | Standart| | | | | Metreküp| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Gaz halinde) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2711.29.00.00.11 | Propan | 1,4940 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Gaz halinde) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2711.29.00.00.12 | Bütan | 1,4940 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | 27.13 | Petrol koku, petrol | 0 | Kilogram| | | bitümeni ve petrol | | | | | yağlarının veya bitümenli | | | | | minerallerden elde edilen | | | | | yağların diğer kalıntıları | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (2713.11.00.00.00; 2713.12. | | | | | 00.00.00; 2713.20.00.00.19; | | | | | 2713.90 hariç) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Petrol koku) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2713.11.00.00.00 | Kalsine edilmemiş | 0 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Petrol koku) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2713.12.00.00.00 | Kalsine edilmiş | 0 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (Petrol bitümeni) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2713.20.00.00.19 | Diğerleri | 0 | Kilogram| |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2713.90 | Petrol yağlarının veya | 0 | Kilogram| | | bitümenli minerallerden | | | | | elde edilen yağların diğer | | | | | kalıntıları | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | | (28.03 pozisyonundaki her | | | | | nevi karbon imaline mahsus | | | | | olanlar hariç) | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii | 0 | Kilogram| | | bitiinıen, petrol bitümeni, | | | | | mineral katran veya mineral | | | | | katran zifti (bitümenli | | | | | sakızlar, cut-backs gibi) | | | | | teşkil eden bitümenli | | | | | karışımlar | | | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 3824.90.97.90.54 | Oto Biodizel | 1,1209 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------| | 3824.90.97.90.55 | Yakıt Biodizel | 1,1209 | Litre | |------------------|------------------------------|---------|---------|
(B) CETVELİ (Değişik : 2013/5595 - 2.9.2013 / m.4)
|-----------------|------------------------------------------|---------| | | (I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | ORAN (%)| |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2707.10.00.00.00| Benzol (Benzen) | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2707.20.00.00.00| Toluol (Toluen) | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2707.30.00.00.00| Ksilol (Ksilen) | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2707.50.00.00.11| Solvent nafta (Çözücü nafta) | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2707.50.00.00.19| Diğerleri | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2707.99.19.00.00| Diğerleri | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2707.99.20.00.00| Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış | 0,75 | | | petrol eterleri; Antrasen | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2709.00.10.00.00| Tabii gazın kondanseleri | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.12.21.00.00| White spirit | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.12.25.00.00| Diğerleri | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.12.90.00.11| Diğer solventler (Çözücüler) | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.12.90.00.19| Diğerleri | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.29.00.00| Diğerleri | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.20.90.00.00| Diğer yağlar | | | | [Yalnız; | | | | | | | | -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve | | | | 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı | | | | malların biodizel ihtiva edenleri, | 0,75 | | | | | | | -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, | | | | 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve | | | | 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan | | | | malların biodizel ihtiva edenleri.] | 28,50 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2901.10.00.90.11| Hekzan | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2901.10.00.90.12| Heptan | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2901.10.00.90.13| Pentan | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2901.10.00.90.19| Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2902.20.00.00.00| Benzen (Benzol) | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2902.30.00.00.00| Toluen (Toluol) | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2902.60.00.00.00| Etil benzen | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2909.19.90.00.13| Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, | | | | oksidasyonu durdurucu maddeler, | | | | peptizan katkılar, akışkanlığı | | | | düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici | | | | katkılar ve mineral yağlar (benzin | | | | dahil) veya mineral yağlar gibi aynı | | | | amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar | | | | için diğer müstahzar katkılar | 0,75 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 3814.00 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen | | | | veya yer almayan organik karma | | | | çözücüler ve incelticiler; boya ve | | | | vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | 2,50 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 3824.90.40.00.00| Vernikler ve benzeri ürünler için | | | | anorganik karma çözücüler ve incelticiler| 2,50 | | | | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.71.00.00| Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 28,50 | | | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.75.00.00| 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda | | | | belirtilen işlemlerden başka bir | | | | işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak | | | | olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 28,50 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.81.00.00| Motor yağları, kompresör yağlama | 28,50 | | | yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama | | | | yağları; diğer yağlar) | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.83.00.00| Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | 28,50 | | | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.85.00.00| Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama | 28,50 | | | yağları; diğer yağlar) | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.87.00.00| Dişli yağları ve redüktör yağları | 28,50 | | | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.91.00.00| Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp | 28,50 | | | çıkarma yağları, aşınmayı önleyici | | | | yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.93.00.00| Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | 28,50 | | | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.99.00.25| Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; | 28,50 | | | diğer yağlar) | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.99.00.21| Spindle oil | 28,50 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.99.00.22| Light neutral | 28,50 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.99.00.23| Heavy neutral | 28,50 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.99.00.24| Bright stock | 28,50 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.99.00.98| Diğerleri | 28,50 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2712.20 | Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ | 28,50 | | | içeren parafin | | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.25.00.11| Gazyağı | 2,00 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 2710.19.25.00.19| Diğerleri | 2,00 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 3403.11.00.00.00| Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve | | | | köselenin, post ve kürklerin veya diğer | | | | maddelerin işlenmesine mahsus | | | | müstahzarlar (Yağlama müstahzarları) | 1,43 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 3403.19.10.00.00| Esas madde olarak kabul edilmemek | | | | şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya | | | | daha fazla petrol yağları veya | | | | bitümenli minerallerden elde edilen | | | | yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)| 1,43 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 3403.19.90.00.00| Diğerleri (Yağlama müstahzarları) | 1,43 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 3403.91.00.00.00| Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve | | | | köselenin, post ve kürklerin veya diğer | | | | maddelerin işlenmesine mahsus | | | | müstahzarlar (Yağlama müstahzarları) | 1,43 | |-----------------|------------------------------------------|---------| | 3403.99.00.00.00| Diğerleri (Yağlama müstahzarları) | 1,43 | |-----------------|------------------------------------------|---------|

(II) SAYILI LİSTE (Değişik : 2011/1435 - 25.2.2011 / m.2) G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) 8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 4 87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar Otobüs 1 Midibüs 4 Minibüs 9 (Değişik : 2011/2304 - 12.10.2011 / m.1) 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] -Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar 15 İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar 15 Sadece elektrik motorlu olanlar 10 - Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler 15 Sadece elektrik motorlu olanlar 10 -Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler (*) 45 Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler(*) 90 Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler (*) 145 Sadece elektrik motorlu olanlar Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler 3 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 7 Motor gücü 120 kW'ı geçenler 15 (*) (II) Sayılı Liste'deki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler", "-Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000cm3'ü geçmeyenler" ve "Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler" vergi oranı, 1.1.2014 tarih ve 28869 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.12.2013 tarih ve 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesi hükmü gereğince yeniden tespit edilmiş ve metne işlenmiştir. --------- ---------------------------------------------------- ------- 8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn 6,7 edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 8703.10.18.00.00 Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) 6,7 87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar ) - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç); Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler 10 Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 52 cm³'ü geçmeyenler Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler 75 Sadece elektrik motorlu olanlar Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler 10 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı 52 geçmeyenler Motor gücü 120 kW'ı geçenler 75 - Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar Sadece elektrik motorlu olanlar 10 Diğerleri 10 - Diğerleri Sadece elektrik motorlu olanlar 4 Diğerleri 4 87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya 4 taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] 87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa 4 mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanıla türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç) 8 Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenler 37 8711.90.00.00.00 Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar) Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler 3 Motor gücü 20 kW'ı geçenler 37 88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, 0,5 yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)] 8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri 6,7 (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) 8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri 6,7 (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) 89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli 8 kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)
(Değişik: 2015/8353 - 29.12.2015 / m.4) 
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13Kolalı Gazozlar25
2203.00Malttan üretilen biralar631,03
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)05,57
2204.10Köpüklü şaraplar037,63
22.05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)051,63
2205.10.10.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar041,00
2206.00Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları05,57
2205.10.90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar0150,71
2207.20Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)0150,71
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]0150,71
2208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler0150,71
2208.50Cin ve Geneva0134,03
2208.60Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)0134,03
2208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)0150,71
2208.60.99.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)0150,71
2208.70Likörler0150,71
2208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)0150,71
2208.90.48.00.11Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)0130,68
2208.90.71.00.11Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)0130,68
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı
(%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11Tütün içeren purolar400,22100,2468
2402.10.00.00.12Uçları açık purolar400,22100,2468
2402.10.00.00.19Sigarillolar400,22100,2468
2402.20Tiitün içeren sigaralar65,250,22100,2468
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar400,22100,2468
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar65,250,22100,2468
2403.10içilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)65,250,22100,2468
2403.10.10.00.19Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)65,250,05770,2468
2403.10.90.00.19Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)65,250,05770,2468
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün65,250,22100,2468
(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz. 


IV SAYILI LİSTE (Değişik: 6111 - 13.2.2011 / m.87) G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1604.30 Havyar ve havyar yerine kullanılan 20 ürünler 3303.00 Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 20 Kolonyalar hariç) 33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve 20 cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları 20 3305.30.00.00.00 Saç spreyleri 20 3305.90 (Saç losyonları, boyaları, v.b) 20 Diğerleri 33.07 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan 20 sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) Traş köpüğü ve traş kremi 6,7 3401.11.00.90.00 Diğerleri (Yalnız traş sabunu) 6,7 4103.90.90.00.11 Diğer hayvanların yaş derileri(Koyun ve 20 kuzuların yaş derileri hariç) [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 4103.90.90.00.12 Diğer hayvanların kuru derileri(Koyun ve 20 kuzuların kuru derileri hariç) [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 4103.90.90.00.13 Diğer hayvanların pikle derileri(Koyun 20 ve kuzuların pikle derileri hariç) [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 4103.90.90.00.19 Diğerleri(Koyun ve kuzu ile keçi ve 20 oğlakların ham postları hariç) [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 43 Postlar, kürkler ve taklit kürkler; 20 bunların mamülleri [Bu fasılda yer alan koyun kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] 49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri 20 matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar) 49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli 20 olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar) 7013.10.00.10.00 (Cam seramiğinden sofra ve mutfak 20 eşyası)Sofra ve mutfak işleri için olanlar 7013.22.10.00.00 (Kurşun kristalden ayaklı bardak) El 20 imali olanlar 7013.22.90.00.00 (Kurşun kristalden ayaklı bardak)Makine 20 imali olanlar 7013.33.11.00.00 (Kurşun kristalden el imali bardak)Kesilmiş 20 veya başka şekilde dekorlanmış 7013.33.19.00.00 (Kurşun kristalden el imali 20 bardak)Diğerleri 7013.33.91.00.00 (Kurşun kristalden makine imali 20 bardak)Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmı 7013.33.99.00.00 (Kurşun kristalden makine imali 20 bardak)Diğerleri 7013.41.10.00.00 (Kurşun kristalden sofra ve mutfak 20 eşyası)El imali olanlar(Bardak hariç) 7013.41.90.00.00 (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 20 Makine imali olanlar(Bardak hariç) 7013.91.10.00.00 (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve 20 ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya) El imali olanlar 7013.91.90.00.00 (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve 20 ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)Makine imali olanlar 71.01 (...)(**) 71.02 (...)(**) 71.03 (...)(**) 7104.90.00.00.19 (...)(**) 71.05 (...)(**) 71.16 (...)(**) 8214.20.00.00.00 Manikür ve pedikür takım ve aletleri 20 (tırnak törpüleri dahil) 8215.10.20.00.11 (Kaşık, çatal vb. takım halinde)Altın ve 20 gümüşle kaplamalı olanlar 8215.91.00.90.11 (Tek kaşık, çatal vb.)Altın ve gümüşle 20 kaplamalı olanlar 84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör 6,7 ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elema sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı) 84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer 6,7 soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç) 8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 6,7 8419.19.00.00.11 (Katı yakıtlı)Termosifonlar (depolu su 6,7 ısıtıcıları) 8419.19.00.00.19 (Termosifonlar ve güneş enerjili su 6,7 ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)Diğerleri 8421.12.00.00.11 (Çamaşır kurutma makinaları)Bir defada 6,7 kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar 8422.11.00.00.00 (Bulaşık yıkama makinaları)Evlerde 6,7 kullanılanlar 8450.11.11.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçmeyen 6,7 tam otomatik çamaşır yıkama makinası)Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 8450.11.19.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçmeyen 6,7 tam otomatik çamaşır yıkama makinası)Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 8450.11.90.00.00 (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)Kuru 6,7 çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler 8450.12.00.00.00 (Çamaşır yıkama makinası)Diğer çamaşır 6,7 makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) 8450.19.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg'ı geçmeyen, 6,7 santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)Elektrikli olanlar 8450.19.00.00.19 (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama 6,7 makinası)Diğerleri 8451.21.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg'ı geçmeyen 6,7 kurutma makinaları)Evlerde kullanılanlar 85.07 (Ek: 6322 - 31.5.2012 / m.31) Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil) 3 (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) 85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri 6,7 85.09 (Gıda maddelerini öğütücüler ve 6,7 karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb et kıyma makinaları vb.)Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç) 8510.10.00.00.00 (Elektrikli)Traş makinaları 6,7 85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar 6,7 ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç) 8517.11.00.00.00 Kordonsuz ahizeli telli telefon 20 cihazları 8517.12.00.00.11(*) Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) 25 telsiz telefon cihazları 8517.12.00.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) 20 telsiz telefon cihazları 8517.12.00.00.13 Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) 20 mobil telsiz telefon cihazları 8517.69.31.00.00 Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde 20 kullanılan taşınabilir alıcılar 8517.69.39.00.00 Diğerleri(Yalnız amatör telsiz alıcı 20 cihazları) 8517.69.90.90.14 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) 20 ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları 8517.69.90.90.15 Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon 20 cihazları 8517.69.90.90.18 Alıcısı bulunan verici amatör telsiz 20 telefon cihazları 8517.69.90.90.21 Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve 20 oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt'd az olanlar) 8517.69.90.90.29 Diğerleri(Yalnız amatör telsiz telefon 20 verici cihazları ve telsiz alarm cihazları) 85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; 20 hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri 85.19 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar 6,7 vermeye mahsus cihazlar (8519.81.81.00.00, 8519.81.85.00.00, 8519.81.95.00.00, 8519.89.90.10.00, 8519.89.90.90.00 hariç) 85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir 6,7 video tunerle birlikte olsun olmasın) 8523.29.15.00.18 (Manyetik mesnetler)Video bantları 6,7 8523.29.39.00.16 (Diğer manyetik mesnetler)Video 6,7 bantları 8523.40.11.00.11 (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)Lazer 6,7 diskler 8523.40.13.00.11 (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)Lazer 6,7 diskler 8523.40.19.00.11 (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)Lazer 6,7 diskler 8523.40.51.00.00 (Otomatik bilgi işlem makinası dışında 6,7 kullanılanlar)Dijital çok yönlü diskler (DVD) 8523.40.59.00.00 (Dijital çok yönlü olmayan 6,7 diskler)Diğerleri 8525.80 Televizyon kameraları, dijital kameralar 20 ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar] 8526.92 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz 20 cihazları 8527.12 Cep tipi radyo kaset çalar 20 8527.13 Ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar 20 vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar 8527.19.00.00.00 (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan 6,7 radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Diğerleri 8527.21.20.00.00 (Sadece harici bir güç kaynağı ile 20 çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Lazer okuma sistemli olanlar 8527.21.52.00.00 (Sadece harici bir güç kaynağı ile 20 çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 8527.21.59.00.00 (Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir 20 güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Diğerleri 8527.21.70.00.00 (Sadece harici bir güç kaynağı ile 20 çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Lazer okuma sistemli olanlar 8527.21.92.00.00 (Sadece harici bir güç kaynağı ile 20 çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 8527.21.98.00.00 (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir 20 güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Diğerleri 8527.29.00.00.00 (Sadece harici bir güç kaynağı ile 20 çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Diğerleri 8527.91.11.00.00 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Kaset 6,7 tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 8527.91.19.00.00 (Radyo yayınlarını alıcı diğer 6,7 cihazlar)Diğerleri 8527.91.35.00.00 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Lazer 6,7 okuma sistemli olanlar 8527.91.91.00.00 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Kaset 6,7 tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 8527.91.99.00.00 (Radyo yayınlarını alıcı diğer 6,7 cihazlar)Diğerleri 8527.92.10.00.00 Çalar saatli radyolar 6,7 8527.92.90.00.00 (Saatli radyolar)Diğerleri 6,7 8527.99.00.00.00 (Radyo yayınlarını alıcı diğer 6,7 cihazlar)Diğerleri 85.28 Monitörler ve projektörler (televizyon 6,7 alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.41.00.00.00 ; 8528.51.00.00.00 ; 8528.61.00.00.00 hariç) 8543.70.90.00.15 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda 20 cihazları (remote control) 9113.90.80.20.00 (Saat kayışları)İnci, kıymetli taş; 20 sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamül olanlar 9302.00.00.00.00 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 20 93.04 pozisyonundakiler hariç) 93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan 20 diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) 9405.10.50.10.11 Kristal avizeler 20 95.04 Lunaparklar benzeri yerler için oyun 20 eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil 96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, 20 çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil) NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.
_____(*) (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların %20 şeklinde olan vergi oranı, 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı R.G.'de yayımlanan 12.10.2011 tarih ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi hükmü gereğince %25 olarak tespit edilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
(**) (IV) sayılı listede yer alan 71.01, 71.02, 71.03, 7104.90.00.00.19, 71.05 ve 71.16 G.T.İ.P. numaraları mallar ve vergi oranları, 11.9.2014 tarih ve 29116 sayılı R.G.'de yayımlanan, 10.9.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanun'un 116. maddesi hükmü gereğince listeden çıkarılmıştır..
_____

SORU CEVAP

captchaImg