AVŞAR HUKUK BÜROSU

PATENT, FAYDALI, MODEL MARKA, COĞRAFİ İŞARETLER İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU

KANUN NO: 4113

PATENT, FAYDALI, MODEL, MARKA, COĞRAFİ İŞARETLER, ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR, YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİ, TOPTANCI HALLERİ, (...) TÜRKİYE TURİSTİK OTELCİLER VE TURİZM İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİNİN KURULUŞU, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE GIDA KONULARININ DÜZENLENMESİNE VE TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN İLE (....) GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU (*)

Kabul Tarihi:
8 Haziran 1995

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:
24 Haziran 1995 - Sayı: 22323
5.t. Düstur, c.34 - s.
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, markalar ve coğrafî işaretlerin korunmasını sağlamak, yaş sebze ve meyve ticaretini düzenlemek, yaş sebze ve meyve üretici ve tüketicileri ile bunların ticaretini yapanların çıkarlarını korumak, toptancı hallerini tanzim etmek, (...) Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin daha etkin bir şekilde çalışmasını kolaylaştırmak, gıda konularının Avrupa Birliği standart ve normlarına uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, anonim ve limited şirketlerin kuruluş işlemleri ve denetimleriyle ticaret siciline ilişkin konularda (...) düzenlemeler yapmak ve Türkiye Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliğinin kuruluşunu düzenlemek, Dış ticaretin gelişimine uygun olarak gümrük mevzuatında değişiklik ve düzenlemeler yapmak üzere Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermektir. (*)
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler;
a) Sınaî hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunmasına ilişkin esaslar ile şartların belirlenmesini ve 10.03.1926 tarihli İhtira Beratı Kanununda yapılacak düzenleme ve değişiklikleri,
b) Tasarımcıların yeni ve özgün tasarımlar üretmeleri için teşviki ve konu ile ilgili endüstrilerin oluşmasını sağlamak amacıyla, endüstriyel yolla veya elle üretilen ürünlere ait iki veya üç boyutlu tasarımların korunmasına ilişkin esaslar, ilkeler, yöntemler ve koruma kuralları ile ilgili düzenlemeleri,
c) Sanayide ve tarımda üretilen veya ticarete sunulan her türlü malı ve hizmeti diğerlerinden ayırt etmek için kullanılan markaların ve coğrafî işaretlerin korunmasına ilişkin esaslar, ilkeler, yöntemler ve koruma kuralları ile ilgili düzenlemeleri ve 03.03.1965 tarihli ve 551 sayılı Markalar Kanununda yapılacak düzenleme ve değişiklikleri,
_____
(*) 1. Anayasa Mahkemesinin, 3 Kasım 1995 tarih ve 22452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.9.1995 gün ve E.1995/44 - K.1995/44 sayılı kararı ile,
a. Kanunun başlığında (...) içerisindeki "Sermaye Piyasası Kanunu ve" ibaresi,
b. 1. maddesinde (...) içerisindeki "... ve mala dayalı olanlar dahil vadeli işlem borsalarının kurulması ile halka açık anonim ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarının kuruluş, faaliyet ve denetimlerine ilişkin hususlarda sermaye piyasasının organizasyonu konusunda..." ibaresi iptal edilmiştir.
2. Anayasa Mahkemesinin 20 Nisan 1996 tarih ve 22617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19.9.1995 gün ve E.1995/39 - K.1995/45 sayılı kararı ile,
a. Kanunun başlığında (...) içerisindeki ve,
b. 1. maddesinde (...) içerisinde, "... Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği..." iptal edilmiştir.
_____
d) Yaş sebze ve meyvelerin alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları; bakanlıklarla belediyelerin bu konularla ilgili görev ve yetkilerinde yapılacak değişiklik ve düzenlemeler ile 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 12.09.1960 tarihli ve 80 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik ve düzenlemeleri,
e) (Anayasa Mahkemesinin, 20 Nisan 1996 tarih ve 22617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.9.1995 gün ve E.1995/39 - K.1995/45 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
f) 18.04.1972 tarihli, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda yapılacak değişiklikleri,
g) Gıda konularında, Avrupa Birliği standart ve normlarına uygun esaslar, ilkeler, yöntemler ve kurallarla ilgili yasal değişiklik ve düzenlemeleri,
h) 29.02.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 29.06.1956 tarihli ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli hakkında Kanundayapılacak değişiklikleri,
ı) (Anayasa Mahkemesinin, 3 Kasım 1995 tarih ve 22452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.9.1995 gün ve E.1995/44 - K.1995/44 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.)
j) Türkiye Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliğinin kurulmasına ilişkin düzenlemeleri,
k) 19.07.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik ve düzenleme yapılması hususunu,
Kapsar.
İLKELER
MADDE 3 - Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken;
a) Patentler, faydalı moddeller, markalar, coğrafî işaretler ve endüstriyel tasarımların korumasında, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma hükümlerini,
b) Yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılmasını ve serbest rekabet şartları içerisinde gerçekleşmesini,
c) Yaş sebze ve meyve üretici ve tüketicileri ile bunların ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarının dengeli ve eşit bir şekilde korumasını,
d) Toptancı hallerinin modern ve çağdaş bir alt yapı sistemine kavuşturulmasını,
e) (Anayasa Mahkemesinin, 20 Nisan 1996 tarih ve 22617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.9.1995 gün ve E.1995/39 - K.1995/45 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.)
f) (Anayasa Mahkemesinin, 20 Nisan 1996 tarih ve 22617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.9.1995 gün ve E.1995/39 - K.1995-45 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.)
g) Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin demokratik esaslara göre işlev ve yönetimlerinin sağlanmasını,
h) Avrupa Birliğinin gıda standart ve normlarına uyum sağlanmasını,
ı) Sermaye şirketlerinin kuruluş sermayelerinin artırılması ile bunların kuruluş ve denetimlerine ilişkin kuralların, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararları ve piyasa ekonomisi şartlarına uydurulmasını,
j) (Anayasa Mahkemesinin, 3 Kasım 1995 tarih ve 22452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.9.1995 gün ve E.1995/44 - K.1995/44 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
k) Türkiye Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliğinin, mesleğe mensup olanların ortak ihtiyaçlarını karşılamasını, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmasını,
l) 1615 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik ve düzenleme yapılması hususunu,
Göz önünde bulundurur.
YETKİ SÜRESİ
MADDE 4 - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren üç ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg