AVŞAR HUKUK BÜROSU

SANAYİ SİCİLİ KANUNU

KANUN NO: 6948

SANAYİ SİCİLİ KANUNU

Kabul Tarihi:
17 Nisan 1957

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:
24 Nisan 1957 - Sayı: 9593
3.t. Düstur, c.38 - s.1147
MADDE 1 - Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilât, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekâleti tâyin ve ilân edebilir. 
MADDE 2 - Sanayi İşletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekâletinde tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında salâhiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.
Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde sarahatı dairesinde doldurulup iki ay içinde iktisat ve Ticaret Vekâletine veya mahallin en büyük mülkiye âmirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükelleftir.
MADDE 3 - Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve faaliyeti hakkında malûmat, sermaye (Yerli ve yabancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler) makina ve tesislerin cinsi, nev'i, miktarı, imal ve istihsal kudretleri gibi bunların bünyelerini ekonomik ve teknik durumalrını belirten ve her sanayi işletmesinin veya kolunun özelliklerine göre İktisat ve Ticaret Vekâletince tesbit edilip ilân edilecek ve ilgililerden bir beyanname ile istenecek olan bilgiler kaydedilir.
MADDE 4 - Sanayi siciline kaydedilen sanayi işletmeleri:
a) 2 nci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malûmatta bir değişiklik vukuunda;
b) İşletmenin daimî veya muvakkat olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde;
Keyfiyeti, 2 nci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekâletine bir ay zarfında bildirmeye mecburdurlar.
Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetinin tatili halleri bu madde hükmünden hariçtir.
MADDE 5 - Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekâletince hazırlanacak nümunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde 2 nci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekâletine göndermeye mecburdurlar.
Yaptıkları işlerin mevsimlik olması ve bu sebeple hesaplarını takvim yılı sonunda kapatamadıklarından kendilerine Maliye Vekâletince hususi bir ticari yıl tâyin edilen sanayi işletmeleri, aldıkları müsaade yazısı tarih ve numarasını birinci fıkrada tâyin edilen müddet içinde vekâlete bildirmek şartı ile, senelik işletme cetvellerini, Maliye Vekâletince kendileri için tâyin edilen hesap devresi sonundan itibaren en geç dört ay içinde ve 2 nci maddede gösterilen usule tevfikan İktisat ve Ticaret Vekâletine göndermeye mecburdurlar.
Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekâletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkûr Vekâletçe munzam bir müddet verilebilir.
MADDE 6 - Kuruluş maksatları ve istihsallerinin mahiyeti bakımından diğer müesseselerden ayrı şekilde tescil edilmesi ve malûmat alınması zaruri görülen sınai işletmeler, Heyeti vekile kararı ile tâyin ve tesbit olunur.
MADDE 7 - Sanayi sicili aleni değildir. Ancak bu kanuna göre alınmış olan malûmattan İktisat ve Ticaret Vekâletince veya bu Vekâletin müsaadesi ile istifade edebilir.
Bunun dışında memurlar vazifeleri icabı vâkıf oldukları malûmatı hiç bir suretle ifşa edemezler.
MADDE 8 - Bu kanunla ifası mecburi olan muameleler sanayi işletmesi sahibi hakikî şahıs ise bunlar veya var ise işletme müdürleri, hükmî şahıs olduğu takdirde işletme müdürleri tarafından yapılır.
MADDE 9- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.223) Bu Kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2 nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermeyenlere beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. MADDE 10- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.224) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen sanayi sicil vesikasını salahiyetli memurlara ibraz etmeyenlere ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. 
MADDE 11- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.225) Bu Kanuna göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o yerin mülki amiri tarafından verilir.  

MADDE 12- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.226) Bu Kanuna göre sanayi işletmeleri tarafından verilen malumatı müsaadesiz başkalarına bildiren kamu görevlisi, Türk Ceza Kanunu'nun 258 inci maddesine göre cezalandırılır. 
MADDE 13 - Bu kanunun 9, 10 ve 11 inci maddelerine göre takibat icrası, İktisat ve Ticaret Vekâletinin yazılı müracaatına bağlıdır.
MADDE 14 - (...) (Madde 14, 6.5.2003 tarih ve 25100 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.4.2003 tarih ve 4854 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
MADDE 15 - Bu kanuna göre açılmış âmme dâvaları hakkında kesinleşmiş olan ilâmların bir örneği dâvayı rüyet eden mahkemece İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmek üzer mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcut olan sanayi işletmeleri faaliyett olsun veya olmasınlar İktisat ve Ticaret Vekâletince tâyin ve ilân olunacak müddet içinde mahallî mülkiye âmirliğinden veya İktisat ve Ticaret Vekâletinden temin edip dolduracakları sanayi sicil beyannamelerinin 2 nci madde mucibince İktisat ve Ticaret Vekâletine göndermeye mecburdurlar.
Bu hususta mücbir sebep beyanı ile müddet istiyenlerin müracaatları tetkik ve icabında kendilerine İktisat ve Ticaret Vekâletince münasip görülen katî mehil verilebilir.
GEÇİCİ MADDE 2- (Ek : 6495 - 12.7.2013 / m.2) Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.
MADDE 16 - Bu kanun neşri tarihinden iki ay sonra mer'iyete girer.
MADDE 17 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg