AVŞAR HUKUK BÜROSU

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 5602

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi:
14 Mart 2007

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Mart 2007 - Sayı: 26469
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanun'un amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tertip edilen şans oyunlarından elde edilen hasılatın tabi tutulacağı esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen mevzuat çerçevesinde tertip edilen şans oyunları ile bunları tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumları, bu hak ve yetkinin devri halinde ise devralan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanun'un uygulanmasında;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,
ç) İlgili Kurum ve Kuruluş: İlgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini,
d) İlgili Mevzuat: 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanun, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanun ile 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikleri,
e) Kamu Payı: İlgili kurum ve kuruluşların (Değişik ibare: 5996 - 11.6.2010 / m.46/1-a / Yürürlük / m.49/a) "net hasılatı ile at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirleri hariç olmak üzere," ile her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamından; Her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarı,
f) Müşterek Bahis: Sonucun kısmen iştirakçinin becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar, oran veya misli olarak ikramiye kazandıran oyunları,
g) Net Hasılat: Hasılattan şans oyunları vergisi ve eğlence vergisi ile oyun planlarına göre (Değişik ibare: 5838 - 18.2.2009 / m.32/10-a / Yürürlük / m.33)“hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler” düşüldükten sonra kalan tutarı,
ğ) Şans Oyunları: İlgili mevzuat çerçevesinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen ve sonucu tesadüfe dayalı olarak belirlenen her türlü oyunlar ile müşterek bahisleri,
ifade eder.
İştirakçilere Ödenebilecek İkramiye Tutarı
MADDE 4- (1) Şans oyunlarında ödenecek olan ikramiyeler, oyun planları ile belirlenir.
(2) Her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının %40'ından az %59'undan fazla olamaz. İlgili kurum ve kuruluşlar, yıllık ikramiye ortalamaları bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettikleri her bir şans oyunu için farklı ikramiye oranları belirleyebilirler.
(3) Hasılatı önceden öngörülen oyunların, oyun planlarında ödenecek ikramiyeler tutar olarak; hasılatı önceden belli olmayan oyunların planlarında ise ödenecek ikramiyeler oran olarak belirlenir.
(4) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından oyun planları, yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanır.
Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Sınırlama
MADDE 5 - (Değişik birinci fıkra : 5904 - 16.6.2009 / m.26 / Yürürlük / m.40) (1) İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde (Değişik ibare: 5996 - 11.6.2010 / m.46/1-b / Yürürlük / m.49/a) "elde ettikleri hasılat ve at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler hariç olmak üzere," her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamının % 20’sini geçemez. Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkını devreden ve devralan kurum ve kuruluşların payları, at yarışları hasılatından yarış müessesesine aktarılan müessese payı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılan özel hesaba aktarılan tutarlar ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca oynatılan şans oyunları hasılatından (Değişik ibare: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/3 ) "Spor Genel Müdürlüğüne", federasyonlara, spor kulüplerine ve sporculara isim hakkı olarak aktarılan tutarlar bu orana dahildir.(Ek cümle: 5996 - 11.6.2010 / m.46/1-b / Yürürlük / m.49/1-a) "At ıslahı faaliyetlerine ilişkin giderler yatırım ve işletme giderlerine dahil edilmez." 


(2) Bakanlar Kurulu; ilgili bakanlığın (Değişik ibare: 5838 - 18.2.2009 / m.32/10-b / Yürürlük / m.33) “talebi veya” Bakanlığın teklifi üzerine, bu oranı her bir kurum ve kuruluş itibarıyla ayrı ayrı veya topluca bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.
(3) İlgili kurum ve kuruluşlar, her türlü yatırım ve işletme giderleri toplamının birinci fıkrada belirlenen oranı aşmaması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdür.
(4) İlgili kurum ve kuruluşlar bütçelerini bu esaslara göre hazırlar.
(5) (Ek fıkra: 5996 - 11.6.2010 / m.46/1-b / Yürürlük / m.49/a) At ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler, Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Şans Oyunları Vergisi
MADDE 6- (1) Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, şans oyunları vergisine tabidir.
(2) Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.
(3) Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir.
(4) Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5, at yarışlarında %7 ve diğer şans oyunlarında 'dur. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.
(5) Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Bakanlık, vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir.
(6) Şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar, mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir.
(7) Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.
(8) Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
Kamu Payının Dağıtımı
MADDE 7- (1) İlgili kurum ve kuruluşlarca bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanan kamu payları, izleyen ikinci ayın 15 inci günü mesai bitimine kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.
(2) Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulur; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınır.
(3) Şans oyunları hasılatından yapılacak her türlü kesinti ve ayrılacak paylar ancak, bu Kanuna hüküm eklenmesi veya bu Kanun'da değişiklik yapılması ile mümkündür.
Mutabakat İşlemleri
MADDE 8- (1) İlgili kurum ve kuruluşların, bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve mali tabloları, her takvim yılının sonundan itibaren azami üç ay içerisinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanır ve hesaplanan bu tutarlar, yıl içinde ödenen tutarlarla karşılaştırılır.
(2) Bu karşılaştırma sonucunda varsa; eksik hesaplanan kamu payları, Nisan ayının sonuna kadar Bakanlık merkez (Değişik ibare: 5838 - 18.2.2009 / m.32/10-c/ Yürürlük / m.33) “muhasebe birimi hesabına” yatırılır. Fazla hesaplanan tutarlar ise, takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilir.
Sorumluluk
MADDE 9- (1) İlgili kurum veya kuruluşlar, bu Kanuna göre yükümlü oldukları vergiler ile kamu paylarının, tam ve süresi içerisinde ödenmesinden sorumludur.
(2) Süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve/veya kamu payları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.
Değiştirilen Hükümler
MADDE 10- (1) 25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi ve Milli Hava Sanayimizin Kurulması Amaciyle Katılma Payı İhdası ve Milli Piyango Hasılatının Bu Gayeye Sarfı Hakkında Kanun'un;
a) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 1- Belediye hudutları içindeki her türlü sinema, tiyatro, konser, sirk, fuar ve panayır giriş biletleri, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payına tabidir."
b) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2- Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payının mükellefi, 1 inci maddede yazılı yerlerde giriş bileti satın alanlar, sorumlusu ise bilet satanlardır."
c) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 3- Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı, 1 inci maddede yazılı yerlere giriş biletlerinde bilet başına 5 Yeni Kuruştur. Katılma payı tutarı, biletler üzerinde, bedelden ayrı bir kalem halinde gösterilir."
(2) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yukarıda sayılan gelirlerden (k) bendinde belirtilenler, hasılatın elde edilmesini takip eden ayın son gününe kadar Kuruma ödenmek zorundadır. Bu süreler içinde ödemelerin yapılmasından ilgili kurum ve kuruluşların yetkili amirleri ile muhasebe yetkilileri ortaklaşa sorumlu olup, ödemelerin geciktirilmesi halinde ödenmesi gereken miktarlar %5 cezai faizle birlikte kendilerinden tahsil olunur."
(3) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun'un;
a) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) 25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrılan payın tamamı,"
b) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2. 25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrılan payın tamamı, bilet bedeliyle birlikte tahsil edilir. Tahsilatı müteakip Fona ait meblağ ilgili ayın Katma Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine aynı süre içinde beyan edilerek ödenir. Bu meblağın beyanına ait usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."
(4) 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu'nun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan gelirler takip eden yılın ilk ayında, diğerleri ise tahsilini takip eden ayın 15'ine kadar ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu hesabına yatırılır."
(5) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun;
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,"
b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,"
c) 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,"
(6) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun;
a) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"4. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması."
b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2. Müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar."
c) 21 inci maddesinin (II) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"II- Müşterek Bahislerde: 5"
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 11- (1) a) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 40 ıncı maddesi,
b) 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'nun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 29 uncu maddesi,
c) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi,
ç) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi,
d) 10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri,
e) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi,
f) 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesi,
g) 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu'nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri,
ğ) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatın bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2008 tarihine kadar, Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azami oran; 6132 sayılı Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için %26, 7258 sayılı Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için %38 ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tertip edilen şans oyunları için olarak uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş futbola dayalı müşterek bahis sisteminin ve risk yönetim merkezinin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili sözleşmelere dayanılarak ödenen paylar, 5 inci maddede belirtilen giderlerin sınırlandırılmasına ilişkin orana dahildir.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurumlara 2007 yılında yapılacak ödemeler, Maliye Bakanlığı bütçesinin "12.01.32.00- 01.6.0.08-1-05.8" tertibinde yer alan ödenekten karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bakanlar Kurulu, Bakanlığın teklifi üzerine; ülkenin tanıtımına, uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, spor ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik olarak bedeli Milli Piyango İdaresince karşılanmak üzere, İdarenin unvan ve logosunu taşıyan tesisler yaptırılmasına, tesislerin yapılacağı yer ve işletilmesi ile ihaleye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ihaleler 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18 inci maddesindeki usullerden biriyle yapılır ve söz konusu tesisler için yapılacak harcamalar ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde yapacağı otomasyon ve oyun sistemine ilişkin yatırım harcamaları bu Kanunda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamanın hesabında dikkate alınmaz.
GEÇİCİ MADDE 5- (Ek: 5996 - 11.6.2010 / m.46/1-c / Yürürlük / m.49/a) (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler için 31/3/2007 tarihi itibarıyla defter ve belgelerinde yer alan borç asıllarıyla ilgili olarak uygulanmak üzere, 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı; takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına aynı maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle, kamu payının ilgili olduğu dönemde bir önceki takvim yılının aynı dönemine göre hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında artış meydana gelmiş ise, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına 5 inci maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle bulunan tutar ile hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında bir önceki takvim yılının aynı dönemine göre meydana gelen artış tutarının % 29'unun toplanması suretiyle bulunur. Kamu payımn ilgili olduğu dönemde yatırım ve işletme giderlerinin bu suretle bulunan tutardan daha düşük gerçekleşmesi halinde, bu maddeye göre belirlenen üst sınıra ulaşıncaya kadar, 31/3/2007 tarihi itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşun defter ve belgelerinde yer alan borç asıllarına ilişkin ödemeleri, hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir. Bu suretle mahsup edilecek tutar, belirtilen tarihteki borç toplamını geçemez.
GEÇİCİ MADDE 6- (Ek : 6495 - 12.7.2013 / m.46 / Yürürlük / m.103/b) (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler (Türkiye Jokey Kulübü) için bu maddenin yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı %23 olarak uygulanır. Bu dönem içinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Kanun yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg