AVŞAR HUKUK BÜROSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU

KANUN NO: 4947

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU (*)

Kabul Tarihi:
16 Temmuz 2003

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:
24 Temmuz 2003 - Sayı: 25178
_____
(*) Kanunda yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi, 6.8.2003 tarih ve 25191 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.7.2003 tarih ve 4958 sayılı Kanunun 21. maddesi hükmü gereğince "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
BİRİNCİ KISIM
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar ve Kuruluş
Amaç
MADDE 1 - (...) (Madde 1, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Tanımlar
MADDE 2 - (...) (Madde 2, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


Sosyal Güvenlik Kurumu, görevleri ve ilgili kuruluşları
MADDE 3 - (...) (Madde 3, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 4 - (...) (Madde 4, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve görevleri
MADDE 5 - (...) (Madde 5, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


Ana hizmet birimleri
MADDE 6 - (...) (Madde 6, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


Yardımcı hizmet birimi
MADDE 7 - (...) (Madde 7, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


İKİNCİ BÖLÜM
Personel ve Atama
Personel ve atama
MADDE 8 - (...) (Madde 8, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 9 - (...) (Madde 9, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


İKİNCİ KISIM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler
MADDE 10.- 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11.- 3146 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1.- Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetleme ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir."
MADDE 12.- 3146 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,
n) Bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,"
MADDE 13.- 3146 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 3.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlar ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarından meydana gelir."
MADDE 14.- 3146 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir."
MADDE 15.- 3146 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü", aynı maddenin (d) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (4) numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve aynı cetvelin "Yardımcı Birimler" bölümüne "5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" eklenmiştir. Bakanlık teşkilat şeması Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 16.- 3146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 11.- Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının; yurt dışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çalıştıkları ülkelerde ve yurda dönüşlerinde karşılaştıkları meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
b) Yurt dışı istihdamını takip etmek, yurt dışında Türk işgücünün istihdamı yönünde araştırma ve çalışmalar yapmak, yaptırmak ve istisna akdi ile işgücü anlaşmalarını hazırlamak, bu anlaşmaların yurt dışındaki uygulamasını takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek.
c) Bakanlık yurt dışı kadrolarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, yurt dışı birimleri vasıtasıyla sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını takip etmek, uygulamada koordinasyonu sağlamak.
d) Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazışmaları yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek.
e) Karma ekonomik komisyonlar için Bakanlık görüşlerini belirlemek.
f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kullanıma sunmak.
g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarınca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilatı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek.
h) Bakanlık, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarınca yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol işlerini yürütmek.
i) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında sağlanacak koordinasyonun usul ve esasları bir yönetmelik ile belirlenir."
MADDE 17.- 3146 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Madde 12.- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.
b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.
e) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek.
f) Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.
g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.
h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.
i) Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.
j) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi bölge laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.
k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi bölge laboratuvarlarının çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 18.- 3146 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,"
MADDE 19.- 3146 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 15.- İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak.
b) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek,
c) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.
d) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak.
e) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak.
f) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
g) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili fa aliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek.
h) Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak.
İş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzük ile düzenlenir."
MADDE 20.- 3146 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 20- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır:
a) Personel Dairesi Başkanlığı.
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.
c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.
d) Savunma Sekreterliği.
e) Özel Kalem Müdürlüğü."
MADDE 21.- 3146 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
MADDE 22/A.- Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının tüm hizmet ve işlemlerinin, hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak.
c) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak.
d) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
e) Bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalışma ve işlemleri yapmak.
f) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanması ve yayına hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak.
g) Bağlı ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak.
h) Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her çeşit elektronik sisemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarını belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli görülen hallerde bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak.
i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak."
MADDE 22.- 3146 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir.
"Çalışma Meclisi;
Bakanın veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilciden,
Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,
İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden, Meydana gelir.
Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır."
MADDE 23.- 3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, yurt dışında görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olup, yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilatında genel müdür ya da daha üst görevlerde bulunanlar bu görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ile belirlenen esaslar dahilinde ataşe yardımcısı, ataşe, müşavir yardımcısı veya müşavir unvanlarıyla atanabilirler. Yurt dışı görev süresi dört yıldır. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."
MADDE 24.- 3146 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 30.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:
1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı.
2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi.
3) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı."
MADDE 25.- 3146 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bakanlık bağlı kuruluşları ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır."
MADDE 26.- 3146 sayılı Kanuna 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde başlığıyla birlikte eklenmiştir.
"Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar
MADDE 36/A.- Bakanlık merkez teşkilatında, çalışma uzmanı ve yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı, merkez ve taşra teşkilatında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 27.- 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna iki fıkra eklenmiştir.
"Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak hazırlanacak bir yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir. Döner sermaye kuruluşlarının her birinin kuruluş sermayesi üçyüzmilyar Türk Lirasıdır. Döner sermaye işletmeleri kamu tüzel kişiliğini haizdir.
Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hayati tehlike arz eden konularda 832 sayılı SayıştayKanununun vize ve tescil hükümlerine tabi değildir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren mal ve hizmetler ile ticari malların satışından elde edilecek brüt karın, kurumlar vergisi ayrıldıktan sonra kalan kısmının en çok %30'u fiilen çalışan ve işletme karının artışına katkıda bulunan personele; hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dağıtılır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi döner sermaye gelirlerinin brüt tutarının %30'u Bakanlıkça açılacak bir hesaba yatırılır. Bu hesaptan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan kadrolu personele ek ödeme yapılır. Ek ödemenin miktarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 0'sini geçemez. Ek ödeme, görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü gibi kriterler esas alınarak belirlenir."
MADDE 28.- 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 1.- A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının personeli Bakanlıkta görevlendirilebilir.
B) Bakanlıkça bu Kanuna göre yapılacak işlemler, internet de dahil her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.
Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."
MADDE 29.- 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 9.- A) Yurt dışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olanlardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında çalışan personel ile bu sınavlarda başarılı olmuş ve halen yurt dışında görev yapan personel, son iki yıl içinde olumlu sicil almış olmak koşuluyla yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığına hak kazanırlar.
B) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile Sosyal Güvenlik Kurumunda ihdas edilen daire başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılır.
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin hukuki varlığı en geç iki yıl içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kurulmasıyla sona erer, ayni ve nakdi mal varlığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi"ne intikal eder.
D) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı (Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü), Daire Başkanı (Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü) kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Bakanlıkça açılacak ilk çalışma uzman yardımcılığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybeder."
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat Kanunu ile İlgili Değişiklikler
MADDE 30.- 27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat Kanununun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu" ve bu Kanunda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu", "Çalışma Vekaleti" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı", "Çalışma Vekili" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı", "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Eğitim Merkezi" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Öğretmenler Kurulu" ibaresi "Danışma Kurulu", "Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı" ve "Eğitim Merkezi Müdür Muavini" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 31.- 7460 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1.- Bu Kanunun amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir."
MADDE 32.- 7460 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak;"
MADDE 33.- 7460 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 8.- Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.
Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Eğitim ve Araştırma Merkezinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir."
MADDE 34.- 7460 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 9.- Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirmek.
c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek.
d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak."
MADDE 35.- 7460 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir
"Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, mrkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar.
Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir."
MADDE 36.- 7460 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3.- A) Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Eğitim ve Araştırma Merkezince açılacak ilk çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.
C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar."
DÖRDÜNCÜ KISIM
Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler

BİRİNCİ BÖLÜM
Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler
MADDE 37.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendine "Özürlüler Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları"; "Özürlüler Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına",
b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin;
1- (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları",
2- (i) alt bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları",
c) (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (1/c) bendine "Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (1/d) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı", (1/h) bendine, "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları",
d) (II) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (2) numaralı bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", "Üniversite Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı",
e) (IV) Sayılı Makam Tazminatı cetvelinin 3 üncü sırasına "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendine "Kurum Başkanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi",
İbareleri eklenmiş ve (II) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (5) numaralı bendinde yer alan,"Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü " ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler
MADDE 38.- 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
"l) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak başkanlık şeklinde teşkilatlandırılabilir."
MADDE 39.- 3046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yükseköğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmaları esastır."
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili Değişiklikler
MADDE 40.- a) Bu Kanuna ekli (1) sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden çıkarılmıştır.
b) Ekli (3) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
c) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde geçen "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" olarak, "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" olarak değiştirilmiş ve ekli (4) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bölümüne eklenmiş, ekli (5) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerden çıkarılmıştır.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 41.- a) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin (b) bendi, 10 uncu maddesi, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ile anılan Kanuna ekli "1 Sayılı Cetvel"de Bakanlığın ana hizmet birimleri arasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü" ibaresi,
b) 27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesi, 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bentleri, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası ile bu Kanunda geçen "öğretmen" ve "öğretmen yardımcıları" ibareleri, Yürürlükten kaldırılmıştır.
c) 25.6.2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olup," ibaresi, "Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşu olup," şeklinde değiştirilmiştir.
d) 2451 sayılı Kanunun (2) sayılı cetvelinde yer alan "Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil)" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri" ibaresi eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 - (...) (Geçici Madde 1, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


Yürürlük
MADDE 42.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK-I SAYILI CETVEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Başkan Başkan Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri Yardımcı Birim ------ ----------------- -------------------------------- ----------------------------- Başkan Başkan Yardımcısı 1. Finansman ve Aktüerya Daire Personel ve İdari İşler Daire Başkan Yardımcısı Başkanlığı Başkanlığı 2. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı 3. Koordinasyon Daire Başkanlığı Ek-2 Sayılı Cetvel ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI +----------------+ +----------------------------------------------------------------------+BAKAN | | +-------+--------+ | +-------+--------+ | |MÜSTEŞAR +---------------------------------------------------------------------+ | +-------+--------+ | | +-------+--------+ | | |MÜSTEŞAR YRD. | | | +-------+--------+ | | +-----------------------------------+-----------------------------------+-------------+-------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------+ +--------------+-------------+ | +-------+--------+ +---------+-----------+ | ||Çalışma Genel | |Dış İlişkiler ve Yurt Dışı | | |İş Sağlığı ve | |Avrupa Birliği | | ||Müdürlüğü | |İşçi Hizmetleri Gn.Md. | | |Güvenlik Gn.Md. | |Koor. Dairesi Bşk. | | |+----------------+ +----------------------------+ | +-------+--------+ +---------------------+ | | | +-------+--------+ | | | |İSGÜM | | | | +----------------+ | | | | +--------+--------------------------+---------------------------+ +-------------+--------------------------+-----------------------+ | |+-------+--------+ +-------+--------+ +--------+----+ | +-------+--------+ +---------+------+ +---------+------+ | ||Teftiş Kurulu | |İş Teftiş Kurulu| |Bakanlık | | |Hukuk | |Savunma | |Araştırma Plan. | | ||Başkanlığı | |Başkanlığı | |Müşavirleri | | |Müşavirliği | |Sekreterliği | |Koor.Kurulu | | |+----------------+ +----------------+ +-------------+ | +----------------+ +----------------+ |Rsk. | | | | +----------------+ | | | | +--------+---------------------------------------------------+ +-------------+--------------------------+---------------------------+ | +------+---------+ +------+-----------+ | +---------+------+ +----------+-----+ +-------+--------+| |Özel Kalem | |Basın ve Halkla | | |İdari ve Mali | |Personel | |Bilgi İşlem || |Müdürlüğü | |İlişkiler Müşavir.| | |İşler Dai.Bşk. | |Dairesi | |Dairesi Bşk. || +----------------+ +------------------+ | +----------------+ |Başkanlığı | +----------------+| | +----------------+ | +------------------------------------------------------------------+-------------+ | | | | | +---------+------------------+ | +---------+-----------------+ | |ÇSGB Bölge Müdürlükleri | | |Yurt Dışı Çalışma Müş. ve | | +----------------------------+ | |Ataşelikleri | | +----------------------------------+-------------------------+ +---------------------------+ | +---------------+------------+ +-------------------+---------+ +---------------------------+ | |Çalışma ve Sosyal Güvenlik | |Ereğli Köm.Hav. Amele Bir. ve| |Sosyal Güvenlik Kurumu +------------------------------------------+ |Eğitim ve Araştırma Merkezi | |Yrd.Sn. | |Başkanlığı | +----------------------------+ +-----------------------------+ +-----------+---------------+ +-------------+--------------------+------------------------+ +----------+-----------------+ +-------------+---------+ +----------+------------+ |Sosyal Sigortalar | |Esnaf ve Sanatkarlar ve| |Türkiye İş Kurumu Genel| |Kurumu | |Diğer.Bağ.Çal.Sos.Sig. | |Müdürlüğü | | | |Kur.Gn.Md. | | | +----------------------------+ +-----------------------+ +-----------------------+ (1) SAYILI LİSTE KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN SINIFI UNVANI K/D ADEDİ ---------- --------------------------------------------------------------- -------- -------- GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 1 1 GİH Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü 1 1 GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müd.Yrd. 1 3 GİH Bilgi İşlem Daire Başkanı 1 1 GİH Daire Başkanı 1 6 GİH Şube Müdürü 1 19 GİH Şube Müdürü 2 2 GİH Şube Müdürü 3 1 GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 5 5 GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 6 5 GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd. 8 15 GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 1 4 GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 2 5 GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 3 8 GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 4 8 GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yrd. 7 5 GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yrd. 8 5 GİH Çalışma Uzmanı 6 5 GİH Çalışma Uzman Yardımcısı 8 5 GİH Mütercim 7 2 GİH Programcı 7 1 GİH Şef 3 8 GİH Şef 4 1 GİH Şef 5 1 GİH Memur 5 6 GİH Memur 6 6 GİH Memur 7 8 GİH Memur 8 9 GİH Memur 9 1 GİH Memur 10 5 GİH Memur 11 2 GİH Bilgisayar İşletmeni 9 4 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 4 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 10 2 SHS Uzman Tabip 1 5 SHS Tabip 3 1 SHS Tabip 5 4 THS Mühendis 5 1 THS İstatistikçi 7 1 TOPLAM 177 (1) SAYILI LİSTE KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA İHDAS EDİLEN KADROLARIN SINIFI UNVANI K/D ADEDİ ---------- --------------------------------------------------------------- -------- -------- GİH Şef 4 4 GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 5 8 GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 6 7 GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd. 8 16 GİH Ayniyat Memuru 6 1 GİH Mutemet 5 1 GİH Veznedar 5 1 TOPLAM 38 (2) SAYILI LİSTE KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN SINIFI UNVANI K/D ADEDİ ---------- --------------------------------------------------------------- -------- -------- GİH Sosyal Güvenlik Krl. Genel Müdürü 1 1 GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü 1 1 GİH Genel Müdür Yrd. 1 2 GİH İşçi Sağlığı Daire Başkanı 1 1 GİH Daire Başkanı 1 5 GİH Memur 5 10 GİH Memur 7 14 GİH Memur 8 16 GİH Memur 9 13 GİH Memur 10 21 GİH Memur 11 2 GİH Memur 12 1 GİH Daktilograf 5 2 GİH Daktilograf 9 2 GİH Daktilograf 10 15 GİH Daktilograf 11 3 GİH Sekreter 7 2 GİH Sekreter 8 1 GİH Sekreter 9 2 GİH Sekreter 10 2 GİH Bilgisayar İşletmeni 6 2 GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 GİH Bilgisayar İşletmeni 9 2 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 2 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 11 1 GİH Şoför 7 2 GİH Şoför 10 1 GİH Şoför 11 6 GİH Şoför 12 3 GİH Şoför 13 6 YHS Hizmetli 5 4 YHS Hizmetli 6 1 YHS Hizmetli 7 1 YHS Hizmetli 8 4 YHS Hizmetli 9 9 YHS Hizmetli 10 4 YHS Hizmetli 12 7 YHS Bekçi 7 2 YHS Dağıtıcı 5 3 TOPLAM 177 (2) SAYILI LİSTE KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN SINIFI UNVANI K/D ADEDİ ---------- --------------------------------------------------------------- -------- -------- GİH Mütercim 4 1 GİH Mütercim 5 1 GİH Memur 8 6 GİH Memur 9 6 GİH Memur 10 3 GİH Memur 11 10 GİH Santral Memuru 9 1 GİH Daktilograf 9 2 GİH Daktilograf 10 2 GİH Daktilograf 11 1 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1 GİH Şoför 5 1 GİH Şoför 8 1 THS Teknik Ressam 7 1 YHS Hizmetli 5 1 TOPLAM 38 (3) SAYILI LİSTE KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN SINIFI UNVANI K/D ADEDİ ---------- --------------------------------------------------------------- -------- -------- GİH Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 1 1 GİH Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yrd. 1 2 GİH Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı 1 1 GİH Sosyal Güvenlik Söz.Daire Başkanı 1 1 GİH Koordinasyon Daire Başkanı 1 1 GİH Personel ve İdari İşl.Dai.Bşk. 1 1 GİH Şube Müdürü 1 8 GİH Sosyal Güvenlik Uzmanı 4 3 GİH Sosyal Güvenlik Uzmanı 5 7 GİH Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 6 2 GİH Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 7 8 GİH Programcı 5 2 GİH Şef 3 3 GİH Şef 4 1 GİH Şef 5 1 GİH Memur 5 5 GİH Memur 6 2 GİH Memur 7 1 GİH Memur 8 3 GİH Memur 9 1 GİH Bilgisayar İşletmeni 10 1 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 1 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 3 THS İstatistikçi 3 1 THS İstatistikçi 7 1 TOPLAM 61 (4) SAYILI LİSTE KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MER.BŞK. TEŞKİLATI: MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN SINIFI UNVANI K/D ADEDİ ---------- --------------------------------------------------------------- -------- -------- GİH Çal. ve Sos.Güv.Eğt. ve Arş.Mrk.Bşk. 1 1 GİH Çal. ve Sos.Güv.Eğt. ve Arş.Mrk.Bşk.Yrd. 1 2 GİH Eğt. ve Arş.Mrk.Eğt. Uzmanı 5 5 GİH Eğt. ve Arş.Mrk.Eğt. Uzmanı 6 5 GİH Eğt. ve Arş.Mrk.Eğt. Uzman Yrd. 7 10 GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 YHS Kaloriferci 12 1 TOPLAM 25 (5) SAYILI LİSTE KURUMU : YAKIN VE ORTA-DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ TEŞKİLATI: MERKEZ İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN SINIFI UNVANI K/D ADEDİ ---------- --------------------------------------------------------------- -------- -------- GİH Yakın ve Orta-Doğu Çal.Eğit.Merk.Müd. 1 1 GİH Yakın ve Orta-Doğu Çal.Eğit.Merk.Müd.Yrd. 1 1 GİH Uzman 1 2 GİH Uzman 2 2 GİH Uzman 3 1 GİH Mütercim 2 1 GİH Mütercim 3 2 GİH Mütercim 4 1 GİH Kütüphaneci 6 1 GİH Memur 5 1 GİH Memur 6 2 GİH Sekreter 9 1 GİH Daktilograf 7 1 GİH Daktilograf 10 2 GİH Daktilograf 11 2 GİH Daktilograf 12 1 GİH Şoför 7 1 THS Teknisyen 5 1 THS Teknik Ressam 6 1 TOPLAM 25

SORU CEVAP

captchaImg