AVŞAR HUKUK BÜROSU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU

KANUN NO: 2828

SOSYAL HİZMETLER KANUNU (*)

Kabul Tarihi:
24 Mayıs 1983

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:
27 Mayıs 1983 - Sayı: 18059
5.t. Düstur, c.22 - s.355
_____
(*) 1 - 14 Mart 1991 tarih ve 3703 sayılı Kanun'un Ek Madde 2 si hükmü gereğince;
Bu Kanun'un da geçen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık", "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı" ibaresi "Başbakan" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2 - 30 Mayıs 1997 tarih ve KHK/572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek Madde 4 ü hükmü gereğince;
Bu Kanun da geçen "sakat" ibaresi "özürlü", "kör" "görme özürlü", "sağır" ibaresi "işitme özürlü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3 - 21 Ocak 2000 tarih ve KHK/594 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Madde 6 sı hükmü gereğince;
Bu Kanunda geçen "Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü" ibaresi "Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı" olarak "Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü" ibaresi "Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

4 - 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/4. maddesi hükmü gereğince, "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu" şeklinde olan adı değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
_____
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanun'un amacı: korunmaya, bakıma veya yardıma (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/a) “ihtiyacı olan” aile, çocuk, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-a) “engelli”, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri ve özel hukuk tüzelkişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli, sosyal hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.
TANIMLAR
MADDE 3 - Kanun'da geçen
a) "Sosyal Hizmetler"; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü,
b) "Korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/b) “ihtiyacı olan” Çocuk"; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
1. Ana veya babasız, ana ve babasız,
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,
4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen,
Çocuğu,
c) (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-b) “Engelli”, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişiyi,
d) (Ek: 5378 - 1.7.2005 / m.26) "Bakıma (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/b) “ihtiyacı olan” (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-b) “Engelli”; (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-b) “engellilik” sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile ağır (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-b) “engelli” olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi, (*)
_____
(*) Madde 3 e, 7.7.2005 tarih ve 25868 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Kanun'un 26. maddesi hükmü gereğince, yukarıdaki bent (d) bendi olarak eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
e) "(Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/b) “İhtiyacı olan” Yaşlı": sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/b) “ihtiyacı olan” statüsündeki kişiyi,
f) Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanun'un amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyettte bulunan kurluşlar olup bunlardan;
1. "Çocuk Yuvaları" 0-12 yaş arası korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/b) “ihtiyacı olan” çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel eğitsel, psiko sosyal gelişimlerini sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,
2. "Yetiştirme Yurtları"; 13-18 yaş arası korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/b) “ihtiyacı olan” çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,
3. "Kreş ve Gündüz Bakımevleri"; 0-6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve alşıkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan (....) (*) ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluşlarını,
_____
(*) Madde 3 ün 1. fıkrasının (e) bendinin 3 numaralı fıkrasında yer alan "ve sunduğu" hizmetler karşılığı ücret alan" ibaresi, 21 Ocak 2000 tarih ve KHK/594 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1 inci maddesi ile metinden çıkarılmıştır.
_____
4. "Huzurevleri"; (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/b) “ihtiyacı olan” yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,
5. "Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri"; bedensel, zihinsel ve ruhsal (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-b) “engellilikleri” nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını,
6. (Değişik: 6518 - 6.2.2014 / m.14) “Çocuk Destek Merkezleri”; Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, 


7. (Ek : KHK/572 - 30.5.1997 / m.5) "Kadın veya Erkek Konukevleri", fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,
8. (Ek : KHK/572 - 30.5.1997 / m.5) "Toplum veya Aile Danışma Merkezleri", toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,
9. (Değişik: 6518 - 6.2.2014 / m.14) “Aktif Yaşam Merkezi”; Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını, 


10. (Ek: KHK/594 - 21.1.2000 / m.1) "Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları"; aynı yerleşmede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkan tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarını,
11. (Ek: 5378 - 1.7.2005 / m.26) "Çocuk evleri"; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/b) “ihtiyacı olan” çocukların kaldığı ev birimlerini,
12. (Değişik: 6518 - 6.2.2014 / m.14) “Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu, 

13. (Değişik: 6518 - 6.2.2014 / m.14) “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri”; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini, 

14. (Değişik: 6518 - 6.2.2014 / m.14) “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi”; İl müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi, 


15. (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.10) Sosyal Hizmet Merkezi”; İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-b) “engelli” , yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,
16. (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.10) Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi”; Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezleri,
g) "Kurum"; bu Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nü,
ifade eder.
GENEL ESASLAR
MADDE 4 - Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:
a) (Değişik: 5378 - 1.7.2005 / m.27) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür. Sunulacak bakım ve diğer hizmetlerin kapsamı ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çıkarılacak bir Yönetmelikle  düzenlenir. 
b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.
c) Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/c) “ihtiyacı olan” çocuk, (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 /m.30/c) “ihtiyacı olan” (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engelli” ve (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/c) “ihtiyacı olan” yaşlıya öncelik tanınır.
d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/c) “ihtiyacı olan” olma derecesi ve başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir.
e) (...) (Madde 4 ün (e) bendi, 7.7.2005 tarih ve 25868 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
f) Bu Kanunla kurulan Kuruma bağlı kurluşların dışındaki sosyal hizmet Kuruluşlarının urulması izne tabi olup, alınacak tertip ve tedbirlerle bunların hizmet, işleyiş ve personele ilişkin hususlarda tespit edilen standart ve esaslara uygun olarak faaliyette bulunmaları sağlanır.
g) Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafik ve fonksiyonel görev alanlarının ve yurt sathında dengeli dağılımının görev boşluğu bırakılmayacak şekilde düzenlenmesi esastır.
h) (Değişik: KHK/572 - 30.5.1997 / m.6) Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/c) “ihtiyacı olan” çocukların yaş, cinsiyet, sosyal ve psikolojik özellikleri ile (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engel” dereceleri dikkate alınarak kaynaştırma anlayışına göre gruplandırılması ve özellikle çocuk yuvalarının, huzurevleri ile aynı mahallerde tesis edilerek dede-torun ilişkilerinin sağlanması esas alınır.
ı) Korunmaya, bakıma ve yardıma (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/c) “ihtiyacı olan” kişilere hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.
j) Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak personelin seçim ve niteliklerinin tespitinde ve bunların hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesinde bu kurum ve kuruluşların hizmet özellikleri dikkate alınır.
k) Korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/c) “ihtiyacı olan” çocukların Türk örf, âdet, inanç ve millî ahlakına sahip, kendisine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun olarak yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkânlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır.
l) (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/c) “İhtiyacı olan”, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engelli” ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/c) “ihtiyacı olan” (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engellilerin” toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır.
m) (Ek: KHK/594 - 21.1.2000 / m.2) Doğal afetlerde ulusal ve uluslar arası sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi ve acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır.
(Ek fıkra: KHK/633 - 3.6.2011 / m.35/4) (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “Engellilere” yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel esaslar şunlardır:
a) Eşit katılım için, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engellilerin” sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve toplumun bilinçlendirilmesi, tıbbî bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, günlük yaşamlarında kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin artırılması.
b) Bilgi, hizmet ve fiziksel çevre koşullarının (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engelliler” için ulaşılabilir hâle getirilmesi.
c) Doğumdan başlayarak okul öncesi, okul çağı ve yetişkinleri kapsayacak biçimde tüm (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engellilere” eğitimde fırsat eşitliği sağlanması.
d) İstihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdam alanlarının (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engellilerin” kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiye uygun alet ve cihazların (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engellilerce” elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması.
e) (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “Engellilerin”, sosyal güvenlikleri ile gelirlerinin korunması, aile hayatı ve kişisel bütünlükleri ile kültür, eğlence, spor ve din alanlarına tam katılımlarının sağlanması.
f) (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “Engellilere” ilişkin plan ve programlar ile ekonomik ve sosyal statülerini etkileyen tüm kararların alınması sırasında (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-c) “engellilerin” katılımlarının sağlanması.
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLER
MADDE 5 - MADDE 15 -(...) (Madde 5 ila 15, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


PERSONEL STATÜSÜ
MADDE 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
Kurum, hizmetin gereği veya daimi kadro ile yapılamayan veya daimi kadro ile yapılması güçlük arzeden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. bu personel tercihan 40 yaşını doldurmuş kişiler arasından seçilir.
(Değişik 3. fıkra : KHK/572 - 30.5.1997 / m.9) Korunmaya ve bakıma alınmış olup, iş görme gücüne sahip ve istekli olanlar; bulundukları sosyal hizmet kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde bu hizmetlerle ilgili kadroların boş tutulması ve her boş kadro karşılığı haftada 40 saati geçmemek üzere tespit edilecek çalışma saatleri içinde, saat başına ücret ödenmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, iş ve sosyal güvenlikle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre sözleşme ile çalıştırılabilirler. Bu kadroların % 30'u (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-ç) “engellilikleri” nedeniyle koruma kararı uzantılanlara tahsis edilir. Saat ücreti asgari ücretin aylık çalışma saati toplamına bölünmesi ile tespit edilir. Bir kadro karşılığında çalışma saati ile sınırlı olmak üzere birden fazla kişi çalıştırabilir. Ancark kişi başına ayda 60 saatin dışında ücret ödenmez.
(...) (Madde 16'nın 4.fıkrası, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 16'nın 5.fıkrası, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 16'nın 6.fıkrası, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 16'nın 7.fıkrası, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


(...) (Madde 16 nın son fıkrası, 5 Temmuz 1991 tarih ve KHK/433 sayılı K.H.K.nin 16 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, ancak aynı K.H.K.nin Geçici 1. maddesi, "657 sayılı Kanuna tabi personele 15.6.1991 tarihi itibariyle ödenen fazla çalışma ücretlerine ait oranların 2/3'ü, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynı esas ve usullerle ödenmeye devam olunur." hükmü getirilmiştir.)
(Ek fıkra: 6518 - 6.2.2014 / m.15) Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamındadır.
ATAMALAR
MADDE 17 -(...) (Madde 17, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
KURUMUN GELİRLERİ
MADDE 18 - Kurumun gelirleri şunlardır:
a) Genel Bütçeden yapılacak Hazine yardımı,
b) Döner sermaye gelirleri,
c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilecek her çeşit gelirler,
d) Kurum tarafından veya Kurum yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzelkişilerce düzenlenecek sosyal faaliyetler ile her türlü teşebbüs gelirleri,
e) Gerçek ve tüzelkişilerle uluslararası resmi ve özel kuruluşlar ve yabancı benzer kuruluşlar tarafından Kuruma yapılacak aynî ve nakdî taşınır ve taşınmaz her çeşit bağışlar ve bunların gelirleri,
f) Türk Hava Kurumunca toplanacak kurban derisi, fitre, zekât gelirlerinden Kuruma ayrılan paylar,
g) Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde düzenlenen fuar, festival, sergi ve benzeri yerlere giriş biletlerine, Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarda yapıştırılacak sosyal yardım pulu gelirleri,
h) (...) (Madde 18 in 1. fıkrasının (h) bendi, 21.3.2007 tarih ve 26469 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.3.2007 tarih ve 5602 sayılı Kanun'un 11. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince, 1.4.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) ı) (...) (Madde 18 in 1. fıkrasının (ı) bendi, 24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı R.G.'de yayımlanan, 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Kanun'un 87. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) j) (...) (Madde 18 in 1. fıkrasının (j) bendi, 24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı R.G.'de yayımlanan, 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Kanun'un 87. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
k) Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne; (Ek ibare: 4122 - 23.7.1995 / m.15/b) Orman Genel Müdürlüğüne ait olanlar hariç) yıllık brüt hasılatlarının % 1'inin Kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler.
(Değişik 2. fıkra: 5602 - 14.3.2007 / m.10/2 - Yürürlük m.12) Yukarıda sayılan gelirlerden (k) bendinde belirtilenler, hasılatın elde edilmesini takip eden ayın son gününe kadar Kuruma ödenmek zorundadır. Bu süreler içinde ödemelerin yapılmasından ilgili kurum ve kuruluşların yetkili amirleri ile muhasebe yetkilileri ortaklaşa sorumlu olup, ödemelerin geciktirilmesi halinde ödenmesi gereken miktarlar %5 cezai faizle birlikte kendilerinden tahsil olunur. 
DÖNER SERMAYE 
MADDE 19 - (Yeniden düzenleme: 6518 - 6.2.2014 / m.16) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla kendi kaynaklarından karşılanmak üzere beş milyon (5.000.000,00) Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir.
Tahsis edilen döner sermaye tutarını artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Döner sermaye, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.
Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu kârı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere nisan ayının sonuna kadar ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.
Döner sermaye işletmesinin gelirleri, bu maddenin birinci fıkrasında sayılan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşur.
İşletmenin giderleri, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar ile döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen personele genel hükümlere göre yapılacak ödemelerden oluşur.
İşletme faaliyetleri, ihtiyaca göre kurulacak işletmelerce yerine getirilir. İşletmeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının onayıyla kurulur. Her bir işletmeye tahsis edilecek sermaye tutarını belirlemeye ve işletmeler arasında karşılıklı veya karşılıksız kaynak aktarımına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yetkilidir.
İşletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün teklifi üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yetkilidir.
Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün görevleri ve çalışmaları ile işletmelerin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 


MALİ KOLAYLIKLAR
MADDE 20 - a) Kurum ve kuruluşlarına yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış, yardım ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış, yardım ve vasiyet yapanların koydukları ve Kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.
b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında yapılacak (Değişik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/15) "nakdi ve ayni bağışlar" Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum kazancından indirilir.
c) Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği olarak ithal edilen makine, teçhizat, malzeme ve yayınlar gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet hükümleri bağış ve yardım yoluyla gelen aynı cins malzemeler için şartsız olarak uygulanır.
d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Kanunlarla verilmiş olan imtiyazlar, Kurum için de aynen uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TESPİT, İNCELEME VE KORUMA
TESPİT VE İNCELEME
MADDE 21 - Kurum, korunmaya, bakıma, yardıma (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/ç) “ihtiyacı olan” aile, çocuk, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 /m.1/31-d) “engelli” ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/ç) “ihtiyacı olan” diğer kişileri tespit ve incelemekle görevlidir.
Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incelemeye ilişkin olarak Kurum ile işbirliğinde bulunulmasında mahallî mülkî amirler, sağlık kuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları yükümlüdürler.
KORUNMA KARARI
MADDE 22 - Korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/d) “ihtiyacı olan” çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir kararı (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.17)“3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre yetkili ve görevli mahkemece” alınır. Bu karar için gerekli belgeler Kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir.
Haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk görülen çocuklar mahkeme kararı alınıncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya aile yanında mahallî mülkî amirin onayı alınmak suretiyle bakım altına alınır.
(Ek fıkra: 6518 - 6.2.2014 / m.17) Sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacağı inceleme sonucunda hazırlayacağı raporda, 5395 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca çocuğun derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varması hâlinde mülki idare amirinin onayı ile çocuk ailesine teslim edilebilir.
KORUYUCU AİLE
MADDE 23 - Mahkemece korunma kararı alınan korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/e) “ihtiyacı olan” çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar Kurumun denetim ve gözetiminde bir "Koruyucu Aile" tarafından da yerine getirilebilir. (Değişik ikinci cümle: 6518 - 6.2.2014 / m.18) Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak ikinci fıkra kapsamında ödeme yapılabileceği gibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilir.
(Değişik ikinci fıkra: 6518 - 6.2.2014 / m.18) Koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim, kurs, okul, yemek ve taşıma servisi, harçlık ve benzeri ihtiyaçları esas alınarak koruyucu ailelere, bu giderlerin tamamına karşılık toplu bir ödeme yapılmasına veya her bir gider türü için ayrı ayrı yapılacak ödemelerin kapsamına, ödeme tutarlarına, yapılacak ödemelerin usul ve esası ile koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına ve hizmetin işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir ve bu kapsamda verilecek ödemelerden hiçbir kesinti yapılmaz.  


KORUNMA KARARININ SÜRESİ VE KALDIRILMASI
KORUNMA KARARININ SÜRESİ VE KALDIRILMASI
MADDE 24 - Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde Kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır.
a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/f) “ihtiyacı olan” çocuklardan;
1. Ortaöğrenime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
2. Yükseköğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilir.
b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilir.
Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.
c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-e) “engellilikleri” nedeniyle sürekli bakıma (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/f)“ihtiyacı olan” ve çalışmaktan aciz olan çocukların korunma kararı uzatılır.
Korunma kararı kalkan çocukların Kurumla ilişkilerinin devamı sağlanır, bu çocuklara gerektiğinde imkânlar ölçüsünde Kurumca yardımcı olunur.
KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMLERİNİN SAĞLANMASI VEYA MESLEK SAHİBİ YAPILMALARI(*)
_____(*) Madde 25'in başlığında yer alan "Muhtaç" ibaresi, 19.2.2014 tarih ve 28918 sayılı R.G.'de yayımlanan 6.2.2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun'un 30/g. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 25 - Okul çağındaki korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/g) “ihtiyacı olan” çocukların eğitim ve öğretimleri Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarına ait okullarda gerçekleştirilir.
Herhangi bir nedenle okula devam etme imkânı bulamayan çocuklar, kamu ve özel işyerlerinde ücret mukabilinde çalıştırılarak bir meslek sahibi yapılırlar. Bu şekilde çalıştırılan çocukların ücretlerinin yurt idarelerince tespit edilen miktarı kendilerine harçlık olarak verilir. Geri kalan miktar aybaşını takip eden on gün içinde millî bankalarda çocuk namına açtırılan hesaba yatırılır. Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve miktarı, yurt idaresi ile işveren arasında mahallî örf ve rayice göre tespit olunur. Bu konuya ilişkin hususlar bir Yönetmelikle belirlenir.
(Değişik 3. fıkra: KHK/572 - 30.5.1997 / m.10) Özel eğitim gerektiren korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/g) “ihtiyacı olan” çocukların eğitim ve öğretimleri Milli Eğitim Bakanlığıhna bağlı resmi v özel eğitim - öğretim kurumlarında sürdürülür. Korunmaya (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/g) “ihtiyacı olan” (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-f) “engelli” çocukların eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte planlanır.
KORUNMAYA, BAKIMA, YARDIMA İHTİYACI OLAN ENGELLİ, YAŞLI VE DİĞER KİŞİLERE İLİŞKİN HUSUSLAR (*)(**)
_____
(*) Madde 26'nın başlığında yer alan "Özürlü" ibaresi, 3.5.2013 tarih ve 28636 sayılı R.G.'de yayımlanan 25.4.2013 tarih ve 6462 sayılı Kanun'un 1/31-g. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
(**) Madde 26'nın başlığında yer alan "Muhtaç" ibaresi, 19.2.2014 tarih ve 28918 sayılı R.G.'de yayımlanan 6.2.2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun'un 30/ğ. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 26 - Korunmaya, bakıma, yardıma (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/ğ) “ihtiyacı olan” aile,(Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-g) “engelli”, yaşlı ve diğer kişilerin tespiti, incelenmesi ve bunların sosyal hizmetlerden yararlandırılmasına ilişkin esaslar bir Yönetmelikle  düzenlenir.
CEZAİ SORUMLULUK
MADDE 27 - Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarında muhafaza ve bakımlarına terkedilen şahıslara karşı herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında bu suç nedeniyle genel hükümlere göre verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezaları üçte bir oranında artırılarak hükmolunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
KURUMLA İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
MİRASIN KURUMA GEÇMESİ
MADDE 28 - Kuruma bağlı kuruluşlarda bakılmakta iken mirasçı bırakmaksızın ölen kimselerin mirası Kuruma geçer. Kurum terekenin borcundan ancak, kendisine geçen mallar ölçüsünde sorumlu olur.
HACİZ, DEVİR VE TEMLİK AYRICALIĞI
MADDE 29 - Bu Kanun gereğince korunmaya ve yardıma (Değişik ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.30/h) “ihtiyacı olan” aile ve kişilere yapılacak ödemeler ve sağlanacak yardımlar başkasına devir, temlik ve haciz edilemez.
DAVA AÇMA HAKKI
MADDE 30 - Kurum, kendisine yardımda bulunduğu kişiler için Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında dava açmak hakkına sahiptir.
KURUMUN MALLARI
MADDE 31 -(...) (Madde 31, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EVLENME YARDIMI
MADDE 32 - Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
KURUMUN SEMBOLÜ
MADDE 33 -(...) (Madde 33, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
AÇILIŞ İZNİ VE STANDARTLAR
MADDE 34 - Kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerince bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarının kurulmasına, teşvik edilmesine ve açılış izinlerinin verilmesine, varsa ücret tarifelerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile bu kuruluşların hizmet ve personel standartları bir Yönetmelikle düzenlenir.
(Değişik ikinci fıkra: 6518 - 6.2.2014 / m.19) Darüşşafaka Cemiyeti hariç olmak üzere özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde üçü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılır. 


DENETLEME ESASLARI
MADDE 35 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileri tarafından işletilen sosyal hizmet kuruluşlarının 34 üncü maddede yer alan Yönetmelik esaslarına uygunluğu Kurumun kontrol ve denetlenmesine tabidir.
Sosyal hizmet kuruluşları yılda en az bir defa Kurumca denetlenir.
İlgililer kontrol ve denetlemeler sırasında denetleme heyetine her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.
Kontrol ve denetlemeye ilişkin esaslar Yönetmelikle düzenlenir.
Müeyyideler
MADDE 35/A- (Ek: 6495 - 12.7.2013 / m.82) Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşunda yapılan kontrol ve denetim sonucunda, bu kuruluşların açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak yönetmelikle belirlenen koşullara göre eksiklik veya aykırılığın tespiti hâlinde il müdürü tarafından 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının on katından elli katına kadar idari para cezası verilir. Bu eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi ile idari para cezasının yatırılması için otuz günü geçmemek üzere uygun bir süre verilerek ilgili kuruluş yazılı olarak ihtar edilir.
Belirlenen süre içinde kuruluş tarafından eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi hâlinde birinci fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekrar idari para cezası uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuz günü geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre içinde de eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi hâlinde kuruluş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır.
Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen sürede eksiklikler veya aykırılıklar giderilinceye kadar kuruluşa yeni bir kişinin kabulü yapılamaz.
Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan kuruluş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır.
Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, kesinleşmesini müteakiben Bakanlığın bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilir.
Kuruluşun kapatılması
MADDE 35/B- (Ek: 6495 - 12.7.2013 / m.83) Bu Kanun kapsamında gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerince açılan sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi hâlinde bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli tedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilir.
Sosyal hizmet kuruluşları aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi hâlinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır:
a) Kurucu veya sorumlu müdürün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerden dolayı cezalandırılmasına karar verilmiş olması
b) Kurucu veya sorumlu müdürün birinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiş olması
c) Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması
ç) Kuruluşun izinsiz olarak nakil veya devir işleminin yapılması
d) Kuruluşun açılış işlemleri esnasında ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yansıtmadığının sonradan ortaya çıkması
İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması, kapatma işleminin yapılmasına engel teşkil etmez.
ONURLANDIRMA
MADDE 36 - Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzelkişilerin her türlü maddî ve manevî katkı ve katılımın sağlanmasına ilişkin esaslar ile Kuruma büyük hizmet ve katkıları geçenlerin onurlandırılması işlemleri bir Yönetmelikle  düzenlenir.
YÖNETMELİKLER
MADDE 37 -(...) (Madde 37, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
MADDE 38 - Aşağıda sayılan;
a) 15.05.1957 tarih ve 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun,
b) 12.06.1959 tarih ve 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun,
c) 25.04.1963 tarih ve 225 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanunu'nda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 inci maddesinin (b) bendi,
d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun teşkiline ait mevzuat,
e) Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE 1 - (Değişik: 6518 - 6.2.2014 / m.20) Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.
b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.
c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkından yararlanacak kişilerin yerleştirilmesinde, Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezî sınav sonuçlarının kullanılması esastır. İhtiyaç duyulması hâlinde bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin yerleştirilmesinde esas alınmak üzere ayrı bir merkezî sınav yaptırılabilir. Ancak öğrenim durumu itibarıyla yapılacak merkezî sınava giremeyeceklerin yerleştirilmelerinde kura usulü uygulanır.
ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın şubat ayı sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğrenim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde resen yerleştirme yapılır.
d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleştirilen ancak herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri işten ayrılmayı takip eden bir ay içinde, hâlen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir.
Bu madde ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler bu maddede verilen hakkı kullanmış sayılır.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bu madde kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerde ilgili kurumların talep ettikleri kadro ve statüler esas alınır.
Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişinin atama onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler, göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun81 inci maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.
İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların belirlenmesi, yerleştirme ve kuraya ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olumlu görüşleri üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu Kanunun yayımını takip eden üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.  

EK MADDE 2 -(...) (Ek Madde 2, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 3 -(...) (Ek Madde 3, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK'nin 35/2-a. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 4 - (Ek: KHK/572 - 30.5.1997 / m.12) Bu Kanun'da geçen "sakat" ibaresi "özürlü", "kör" "görme özürlü", "sağır" ibaresi "işitme özürlü" olarak değiştirilmiştir.
EK MADDE 5 - (Ek: KHK/594 - 21.1.2000 / m.7) Doğal afet bölgelerinde afetzedelere yönelik sosyal hizmet müdahaleleri için gerekli öncü, geçici ve sürekli ekipler, Kurum Genel Müdürünün onayıyla kurulur. Bu ekipler ile diğer Kurum personelinin düzenli bir eğitim programından geçirilmesi için gerekli bütün önlemler alınır. Afet bölgelerinde görevlendirilen personelin, hizmetin gerektirdiği ihtiyaçları karşılanır.
EK MADDE 6 - (Ek: KHK/594 - 21.1.2000 / m.7) Doğal afet bölgelerindeki ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerine, ilçe sosyal hizmetler müdürü, mütevelli heyeti üyesi olarak katılır. Bu vakıflarda afet çalışmaları süresince, sosyal hizmet uzmanları istihdam edilebilir.
EK MADDE 7 - (Değişik: 6518 - 6.2.2014 / m.21) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.
Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.
Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmet modeline ve kapsamına, bakım hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline, bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak kuruluşlara açılış izni verilmesine, çalışmasına, denetimine, ücretlendirilmesine, idari para cezalarının ve kapatılma işlemlerinin uygulanmasına, özel bakım merkezlerine bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ve bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gerçekleştirilir. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımın başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Birinci fıkra kapsamındaki bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak özel bakım merkezlerine ödenecek bakım ücreti, evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardım ile bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Bakıma ihtiyacı olan engellilere, ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın temin edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Birinci fıkra ile belirlenen hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti hâlinde bu madde kapsamında yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir. 


EK MADDE 8 - (Ek: 5378 - 1.7.2005 / m.30) İşitme ve konuşma (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-h) “engellilere” gerek görüldüğü hallerde tercümanlık yapmak üzere illerde işaret dili bilen personel görevlendirilir. Personelin işaret lisanı öğrenmeleri için gerekli kursların düzenlenmesi sağlanır. Bu personelin görev ve yetkileri, çalışma koşulları ile ilgili usul ve esaslar (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-h) “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanacak” Yönetmelikle  belirlenir.
EK MADDE 9 - (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.22) Haklarında korunma, bakım veya barınma tedbiri kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmiş olan çocukların, yüksek yararları gözetilmek kaydıyla, eğitimleri ile hayat veya beden bütünlüklerinin korunması açısından zorunlu olan hâllerde, veli veya vasiye ait yetkiler çocuğun bulunduğu yer sosyal hizmet kuruluşunun belirlenecek yetkilisi veya sorumlusu tarafından kullanılır. Yapılan iş ve işlemler hakkında veli veya vasiye derhâl bilgi verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığının görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
EK MADDE 10 - (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.23) 65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilir.
EK MADDE 11 - (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.24) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılar ile engelli bireylere, her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net harçlık verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 
YEDİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanun'un yayımı tarihinde Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünce işletilen veya yatırım programlarında yer alıp halen inşaatları sürdürülen kreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri; Devlet yatırım programları çerçevesinde yaptırılmış bulunan ya da Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte inşa edilmekte olan çocuk bakım ve yetiştirme yurtları; İl Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağlı çocuk bakım ve yetiştirme yurtları ile her türlü kuruluşları; varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Genel Merkezi, il merkezi, bağımsız şube, şube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm büro, kuruluş ve işletmeleri; bunların döner sermayeleri; tüm taşınır taşınmaz malları, alacak ve borçları ile Kuruma devrolunur
Devir işlemleri genel hükümlere göre ve nalallî mülkî amirinin veya görevlendireceği yardımcılarının gözetiminde yapılır. Bunlardan Hazine mülkleri dışında kalan ve hizmetleri Kurumca devralınan tüzelkişilere ait taşınmaz mallar Kurum adına tescil olunur. Devir ve ferağ işlemleri her türlü harç ve vergiden muaftır.
Kuruma devrolunacak kuruluş ve işletmeler, devir işlemleri tamamlanıncaya kadar mahalli mülki amirleri gözetiminde eski mevzuata göre yönetilirler.
Devir işlemleri en geç 31 Aralık 1983 tarihine kadar tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Varlığı sona eren Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Genel Merkez, il merkezi, bağımsız şube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm taşınmaz mallarına ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanun'un yayımı tarihinden altı ay sonra sona erer. Bu süre bitiminde rayiç bedele uygun olarak tespit edilen yeni kira bedeli ile taşınmazı eski kiracının kiralamaya tercih hakkı vardır. Bu hakkın Kurumun yapacağı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde kullanılması şarttır.
Belirtilen süre içinde bu hakkını kullanmayan ve taşınmazı tahliye etmeyen kiracıların tahliyeleri icra memurluğundan istenebilir.
GEÇİCİ MADDE 3 - Kuruma devredilen hizmetlerle ilgili olarak; Millî Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık ve İl Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara ait iptal edilen kadrolar ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar Kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli (II) sayılı cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir.
İhdas edilen kadroların dağıtımı yapılıncaya kadar, iptal edilen kadrolarda fiilen çalışmakta olan memurların aylıkları kaldırılan kadrolara istinaden ödenmeye devam olunur.
Kadro dağıtımı sonunda; işgal etmekte oldukları kadro derece ve unvanları değişmeyenler ile kadro derecesi değiştirilenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuhükümlerine göre yeni derecelerine atanma şartlarını taşıyanlar bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadrolara atanmış sayılırlar. Bunun dışında kalan personel ise yürürlükteki mevzuata göre yeni kadrolara atanır.
GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanun'un yayımı tarihinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışmakta olanlar, bu Kurumda geçirdikleri hizmetlerinin her bir yılı bir kademe, her üç yılı da bir derece sayılmak suretiyle 12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanun'un geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ancak 3 ay içinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın Kurum kadrolarına intibak ettirilirler.
İntibak işlemleri sırasında; ilkokul mezunu olmayanlar ilkokul mezunu gibi işleme tâbi tutulurlar.
İntibak süresi içinde ayrılanların tazminatları Kurumca ödenir.
GEÇİCİ MADDE 5 - Devrolunan hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere;
a) Devrolunan hizmetlerden genel bütçe içinde yer alanlarla ilgili harcamaların genel bütçeden,
b) Korunma birlikleri ile ilgili harcamaların Kurumca belirlenecek yeni esaslar da dikkate alınarak kendi bütçelerinden,
c) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumundan devrolunan hizmetlerle ilgili harcamaların Kurumca belirlenecek yeni esaslar da dikkate alınarak mevcut muhasebe ve bütçeleme esaslarına göre kendi bütçelerinden,
Yapılmasına 1983 malî yılı sonuna kadar devam olunur.
Devrolunan döner sermayelere ilişkin işlemler ilgili Yönetmelikler çıkarılıncaya kadar eski mevzuatlarına göre Kurum ve valilerin denetim ve gözetiminde yürütülür.
GEÇİCİ MADDE 6 - Kurum, tespit edeceği hizmet önceliklerine göre gerekli görülen illerden başlayarak taşra teşkilatının kuruluşunu, Kanun'un yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde tamamlar.
Bu süre içinde, taşra teşkilatının kurulmadığı illerde, Kurumun sorumluluğundaki hizmetler İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerince yerine getirilir.
GEÇİCİ MADDE 7 - (Ek: 3204 - 14.5.1985 / m.1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun Geçici 2 nci Maddesine göre Kurumun belirlediği kira bedelini kabul ederek kurumla kira sözleşmesi yapanlar veya Kurumun belirlediği kira bedelini kabul etmeyerek kira sözleşmesi yapmayanlardan taşınmaz malı henüz tahliye etmemiş bulunanlar, bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kurum tarafından belirlenen kira bedellerine karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler.
İtirazın yapılması halinde kiracılar, dava sonuna kadar Kurum tarafından belirlenen kirayı aylık olarak öderler ve taşınmaz maldan tahliye edilemezler. Kira bedeli, sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun olarak tespit olunur. Tespit edilen kira bedeli 27.11.1983 tarihinden itibaren geçerli olup, karar ile kiracı lehine fark olduğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralara mahsup edilir.
Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde nazara alınmaz. Mahkeme, tespitte bilirkişi olarak resmî dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, ticaret odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak üzere üç kişilik heyeti resen seçer.
Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bedeline göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi icra memurluğundan istenir.
Kurum tarafından yapılan tebligat üzerine Kurumca tespit edilen kira bedeline uygun olarak kira sözleşmesi yapılmış olması yukarıdaki fıkralarda belirtilen itiraz hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Bu takdirde mahkeme kararının kesinleşmesi ile tesbit edilen kira mukavele tarihinden geçerli olur.
Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle görülür.
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: KHK/594 - 21.1.2000 / m.8) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı Cetvelin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) ve (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen Genel Müdürlüğe ait bölüme eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 6353 - 4.7.2012 / m.13) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun ek 7 nci maddesine istinaden kendilerine (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-ı) “engelliye” ikametgâhında bakım hizmeti vermesi dolayısıyla ödeme yapılmış kişilere anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen gelir ölçütünün aşılması nedeniyle yersiz olarak ödenen tutarlar birinci fıkrada belirtilen gelir ölçütünün geçildiği oranda yasal faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir. Söz konusu gelir ölçütünün bir kat veya daha fazla aşılması halinde yapılan yersiz ödemenin tamamı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz.
GEÇİCİ MADDE 10 - (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.25) 1/7/2014 tarihine kadar, ek 7 nci madde kapsamında özel bakım merkezlerinde veya ikametgâhında bakım hizmeti verilenlerin gelir değişikliklerinin, bu hizmetlerden yararlanmak için başvurmuş olanların ise gelir durumunun tespitinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümler uygulanmaya devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 11 - (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.26) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünce işletmelere verilen borçlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir defaya mahsus olmak kaydıyla ödenmez ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına gider kaydedilir.
GEÇİCİ MADDE 12 - (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.27) 19 uncu maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde çıkarılır. Bu yönetmelik çıkarılıncaya kadar döner sermaye işletmelerine ilişkin önceki mevzuat hükümlerinin 19 uncu maddeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 13 - (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.28) Bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca 2014 yılı içinde ödenecek aylık net harçlık tutarları (1620) gösterge rakamının ilgili ay itibarıyla geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 14 - (Ek: 6518 - 6.2.2014 / m.29) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan çocuk destek merkezi, aktif yaşam merkezi, çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet birimi ile ev tipi sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezine ilişkin yönetmelikler altı ay içinde çıkarılır. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
YÜRÜRLÜK
MADDE 39 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (*)
_____
(*) 14 Mart 1991 tarih ve 3703 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesi gereğince, bu Kanun ile yapılan değişiklik ve kaldırma hükümleri 18 Mart 1989 da yürürlüğe girer.
_____
YÜRÜTME
MADDE 40 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg