AVŞAR HUKUK BÜROSU

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3289
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi:
21 Mayıs 1986
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Mayıs 1986 - Sayı: 19120
5.t.Düstur, c.25 - s.224
_____
(*) 1. 27.5.1988 tarih ve 3461 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince, 3289 sayılı Kanunda yer alan maddelerin Profesyonel futbolla ilgili hükümleri Kanunun yürürlüğe girdiği 7.6.1988 tarihinden itibaren uygulanmaz.
_____
2. 14.3.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun", bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi hariç olmak üzere 3289 ve 7258 sayılı Kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hükümlerde yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri", Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık" ve "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değiştirilmiştir.
_____
3.Kanunun,"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" şeklinde olan adı,8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-a. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
4.Kanunda yer alan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ve "Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatı" ibareleri "Spor Genel Müdürlüğü"; "Gençlik ve Spor Genel Müdürü" ve "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü" ibareleri "Spor Genel Müdürü"; "Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" şeklinde, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-a. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
5.Kanunda yer alan “Spor İl ve İlçe Müdürlükleri” ibareleri “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri” şeklinde, 8.8.2011 tarih ve 649 sayılı KHK'nin 53. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV VE TEŞKİLAT
AMAÇ
MADDE 1 - (Değişik: 3703 - 14.3.1991 / m.8) Bu Kanunun amacı, (Değişik ibare: KHK/638 - 3.6.2011 / m.31/2-b ) "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı", merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli (Değişik ibare: KHK/649 - 8.8.2011 / m.53) “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri”nin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
GÖREV
MADDE 2 - Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)(Değişik: KHK/638 - 8.6.2011 / m.31/2-c ) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek,  


b) (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-a) “Milli Eğitim Bakanlığına” bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,
c) (Değişik: KHK/638 - 8.6.2011 / m.31/2-c ) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 

d)(Değişik: KHK/638 - 8.6.2011 / m.31/2-c ) Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak,  


e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek,
f) (Değişik: KHK/638 - 8.6.2011 / m.31/2-c ) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,  


g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
h) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,
i) (...) (Madde 2'nin 1. fıkrasının i bendi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-c. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,
k) (...) (Madde 2'nin 1. fıkrasının i bendi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-c. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


l) Milletlerarası spor temas ve münasebetlerinde resmî merci görevi yapmak,
m) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,
n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına aynî ve nakdî yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,
o) (Ek: 5378 - 1.7.2005 / m.33) (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/40) “Engelli”bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/40) “engellilerin” kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/40) “engelli” bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
p) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. (*)
_____
(*) Madde 2 nin (o) bendi, 7.7.2005 tarih ve 25868 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Kanunun 33. maddesi hükmü gereğince (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
_____
TEŞKİLAT
MADDE 3 - Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MADDE 4 - (Değişik: 3703 - 14.3.1991 / m.10) Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri, Yardımcı Birimler ve Bağlı Birimlerden meydana gelir.
Ana Hizmet Birimleri:
a) Spor Federasyonları Başkanlıkları
b) Tesisler Dairesi Başkanlığı
c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı
e) (Değişik: KHK/638 - 8.6.2011 / m.31/2-ç) Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı  

f) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
g) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı
Danışma ve Denetim Birimleri:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı
b) Hukuk Müşavirliği
c) (...) (Madde 4 ün 2. fıkrasının (c) bendi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (16) numaralı bendi hükmü gereğince, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
d) Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı
Yardımcı Birimler
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
d) Savunma Uzmanlığı
(*)
Genel Müdürlük Teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
_____(*) Madde 4'ün ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Bağlı Birimler: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" ibaresi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-ç. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL MÜDÜRLÜK
GENEL MÜDÜR
MADDE 5 - Genel Müdür, kuruluşun en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Genel Müdür, Merkez ve taşra teşkilatnın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacı taşıyan teşekkülleri de denetler.
Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere 4 Genel Müdür yardımcısı görevlendirilir.
Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdür tarfından kendilerine verilecek iş ve hizmetleri, mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Müdür adına düzenleme ve yürütmekle görevlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞRA TEŞKİLATI
Taşra teşkilatı ile Bakanlığın il düzeyindeki iş ve işlemleri
MADDE 6 - (Yeniden düzenleme madde ve başlığı: KHK/649 - 8.8.2011 / m.52) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün taşradaki hizmetlerini yürütmek üzere illerde gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, ilçelerde gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğü kurulur. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürleri Bakan tarafından atanır. İl teşkilatının bütçesi özel bütçedir. (...) (Madde 6'nın 1. fıkrasının son cümlesi, 15.4.2015 tarih ve 29327 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.3.2015 tarih ve 6639 sayılı Kanunun 25. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonların ilgili olduğu spor dallarında taşra bağlantılarını sağlamak amacıyla illerde fahri olarak görev yapmak üzere birer spor dalı temsilcisi bulunur.  


SPOR DALLARI TEMSİLCİLERİ
MADDE 7 - (...) (Madde 7, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-d. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
SÜREKLİ KURULLAR
MADDE 8 - (Değişik: 3703 - 14.3.1991 / m.11) Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır:
a)(...) (Madde 8'in 1. fıkrasının a bendi, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-d. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


b) Merkez Danışma Kurulu
c) Merkez Ceza Kurulu
d) Genel Müdürlük Ceza Kurulu
e) İl Ceza Kurulu
(...) (Madde 8'in 2. fıkrası, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-d. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 8'in 3. fıkrası, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-d. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 8 in 4. fıkrası, 7.6.2007 tarih ve 26545 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.5.2007 tarih ve 5674 sayılı Kanun'un 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun kanunda belirtilmeyen üyeleri ile İl Ceza Kurulunun Başkan ve üyelerinin atanması ve bu kurulların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 5674 - 27.5.2007 / m.1) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının hazırlığı, düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin belirlenmesi, planlanması, koordine ve takip edilmesi ile görevli hazırlık ve düzenleme kurulları oluşturulabilir. Hazırlık ve düzenleme kurulları (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-b) “Gençlik ve Spor Bakanının başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü”, Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile spor organizasyonunun yapılacağı ilin; valisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde büyükşehir belediye başkanı, diğer yerlerde belediye başkanı ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir temsilciden teşekkül eder. Organizasyon birden fazla ilde gerçekleştirilecekse bu illerin valileri, belediye başkanları ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri temsilci de kurula üye olabilir.
(Ek fıkra: 5674 - 27.5.2007 / m.1) Düzenlenecek organizasyonun özelliğine göre, (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-b) “Gençlik ve Spor Bakanı” tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özerk spor federasyonlarının temsilcileri hazırlık ve düzenleme kurulu toplantılarına davet edilebilir. Hazırlık ve düzenleme kurulları ihtiyaç duyulan organizasyonlarda alt çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabilir.
(Ek fıkra: 5674 - 27.5.2007 / m.1) Hazırlık ve düzenleme kurullarının sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür. Kurul kararlarının takibinden ve koordinasyondan sorumlu olmak üzere (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-b) “Gençlik ve Spor Bakanı” tarafından bir genel koordinatör görevlendirilebilir. Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarında, ilgili organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam zamanlı veya yarı zamanlı personel çalıştırılabilir. Her bir organizasyonda görev alacak genel koordinatör ve personele ödenecek ücret ile çalıştırılabilecek personel sayısının üst sınırı Bakanlar Kurulunca belirlenir. Genel koordinatörlere ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel tavan ücretinin beş katını, diğer çalışanlara ödenecek ücret anılan tavan ücretinin iki katını aşamaz.
(Ek fıkra: 5674 - 27.5.2007 / m.1) Hazırlık ve düzenleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe hazırlanarak yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.
(Ek fıkra: 5674 - 27.5.2007 / m.1) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük nezdinde özel hesap oluşturulur. Özel hesabın gelirleri; bu amaçla bütçeden ayrılacak ödenek, oyunların düzenlenmesi ile ilgili naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. Özel hesapta toplanan paraların harcanması, nemalandırılması ve buna ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanarak yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.
MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ
MADDE 9 - Merkez Danışma Kurulu, Spor Genel Müdürünün Başkanlığında; ülkede spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olanlar arasından (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-c) “Gençlik ve Spor Bakanı” tarafından seçilecek 3 kişi ile Millî Savunma, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun kendi mensupları arasından belirliyecekleri birer temsilci ve üniversitelerin sporla ilgili birimlerinin en üst yetkililerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden teşekkül eder.
MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 10 - Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından hazırlanan plan ve programları tetkik etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma pogramını tetkik ve tasdik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak,
d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirmek,
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel prensipleri tespit etmek,
f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bildirmek,
g) Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra personeli ile sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda ilgili yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek,
(b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir. Ancak, bu kararlar (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-c) “Gençlik ve Spor Bakanı” tarafından fesih veya tadil olunabilir. 
VERİLECEK CEZALAR
MADDE 11 - Beden terbiyesi ve spor çalışmalarında spor teşekkül ve kişilerince, disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, kanunlara ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yapılacak ceza yönetmeliği ile tespit edilir. Söz konusu fiillerin para cezası ile müeyyidelendirilmesi mümkündür. Hangi cezaların paraya çevrileceği ceza yönetmeliğinde belirtilir. Uygulanacak para cezası on milyon lirayı geçmez. Bu miktarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
ATAMA
MADDE 12 - Atamalar 23.04.1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun dışında kalan 1-4 derece kadrolara Bakan, diğer bütün görevlere ise Genel Müdür tarafından atama yapılır. Ancak Bakan ve Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
BÜTÇE VE MALİ HÜKÜMLER
MADDE 13 - (Değişik: 3751 - 30.5.1991 / m.1) Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. Merkez teşkilatı Sayıştay'ın denetimine tabi olup, merkez ve taşra teşkilatı Devlet İhale ve Muhasebe-i Umumiye kanunlarına tabi değildir.
Özel Bütçeler bu Kanunun 14 üncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdürlük direktifleriyle illerin ihtiyaçları gözönünde tutularak il müdürlüklerince valiler tarafından Ekim ayı Başında Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten sonra Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer, bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarmalar valinin onayı ile, bölümler arasında yapılacak aktarma ise Genel Müdürün onayı ile yapılır.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GELİRLERİ
MADDE 14 - Spor Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır;
a) Spor-Toto ve Spor-Loto'dan alınacak hisseler,
b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek,
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse,
d) Milli ve temsili müsabakaların gelirleri,
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri,
f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar,
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri,
i) Her türlü bağışlar,
j) İtiraz ve ceza gelirleri,
k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar,
l) (...) (Madde 14 ün 1. fıkrasının (l) bendi, 24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı R.G.'de yayımlanan, 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Kanunun 87. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
m) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler.
n) Diğer gelirler.
(...) (Madde 14 ün 2. fıkrası, 24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı R.G.'de yayımlanan, 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Kanunun 87. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) (...) (Madde 14 ün 3. fıkrası, 24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı R.G.'de yayımlanan, 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Kanunun 87. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl belirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak iller emrine gönderir. İl bütçeleri, bu esaslar gözönünde bulundurularak düzenlenir. (...) (Madde 14'ün son fıkrasının son cümlesi, 15.4.2015 tarih ve 29327 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.3.2015 tarih ve 6639 sayılıKanunun 25. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
FEDERASYONLAR FONU
MADDE 15 - (...) (Madde 15, 21.2.2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunun 1-k maddesi hükmü gereğince, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
MÜSABAKA HASILATLARI
MADDE 16 - Müsabakalardan elde edilecek brüt hasılattan gerekli masraflar çıktıktan sonra geriye kalan miktar; (...) (*), müsabakanın yapıldığı Beden Terbiyesi ve spor ile müdürlüklerine ve müsabaka yapan kulüplere dağıtılır. Bu konudaki uygulama, usul ve esaslar bir yönetmelikle  belirtilir.
_____
(*) Madde 16 da yer alan"federasyonlar fonuna" ibaresi, 21.2.2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunun 1-k maddesi hükmü gereğince, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
MUAFİYET
MADDE 17 - Bu Kanuna göre yapılacak spor müsabaka ve gösterilerinden elde edilecek gelirler Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
FEDERASYON TEŞKİLİ VE PROFESYONEL DALLARIN TESPİTİ
MADDE 18 - Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idari bakımdan birer federasyona bağlanır. Amatör federasyonların adedi ile profesyonel dallar, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-c) “Gençlik ve Spor Bakanı” tarafından tespit olunur.
Amatör ve profesyonel futbol faaliyetleri Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tarafından yürütülür.
FEDERASYON BAŞKANLARININ SEÇİMİ VE KURULLARININ TEŞKİLİ
MADDE 19 - (Değişik: 3703 - 14.3.1991 / m.13) Federasyon başkanları seçimle göreve gelirler ve bu görev fahridir.
Federasyon başkanlarının seçimi, kurullarının teşkili, çalışmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile kurullarını atamaya ilişkin hükümler çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
SPOR KULÜPLERİ
MADDE 20 - Spor kulüpleri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Spor Genel Müdürlüğüne dahil olurlar.
Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafından tertiplenen veya bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamazlar. Tescil olunmamış kulüpler adına lisans verilmez.
Spor kulüpleri faaliyet gösterdikleri dallarda antrenör tutmaya mecburdurlar.
Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
KULÜPLERİN DENETİMİ
MADDE 21 - Spor Genel Müdürlüğü, kulüpleri ve yönden denetler. Gerekirse hesap, defter ve işlemlerine el koyar. Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır.
SPORCU LİSANSI
MADDE 22 - Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve müsabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez.
Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdî olarak lisans alabilir.
SPORCULARIN SİGORTALANMASI
MADDE 23 - (Değişik: 3703 - 14.3.1991 / m.14) Millî takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer alanlar, müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ikametgâhına ulaşıncaya kadar, Millî Takım listesinde yer alan diğer görevliler ise müsabakaya gidiş tarihlerinden, ikametgâhlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, hastalık ve sakatlanmalara karşı özel sigorta sistemine göre Genel Müdürlükçe sigortalanır.
Sigortalanma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
PROFESYONEL SPOR
MADDE 24 - Profesyonel dallar, Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-c) “Gençlik ve Spor Bakanı” tarafından tespit olunur.
Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir.
Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyonel futbol takımlarını kiraya verebilirler.
KULÜPLERE YARDIM
MADDE 25 - Bu Kanun hükümlerine göre tescil olan kulüplerin amatör faaliyetleri için Genel Müdürlük aynî ve nakdî yardımda bulunabilir.
TESİS YAPMA MÜKELLEFİYETİ
MADDE 26 - (...) (Madde 26, 26.5.2008 tarih ve 26887 sayılı R.G.'de yayımlanan, 15.5.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun'un 37. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


SPORCULARA DEVLET NAKİL VASITALARINDA YAPILACAK TENZİLAT
MADDE 27 - Bulundukları merkezin beden terbiyesi ve spor il müdürlüklerinin belgesini taşıyan ve en az beş kişilik bir grup halinde spor hareketlerine veya müsabakalarına katılmak üzere yurt içine ve yurt dışına seyahat eden sporculara Devlet nakil vasıtalarında, yürürlükteki tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilatlı ücret tarifesi uygulanır.
ÖZEL SALON AÇILMASI
MADDE 28 - Özel teşebbüs tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak okul, eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis ve kuruluşlar, valinin müsaadesine ve kontrolüne tabidir.
SPORCULARIN VE SPOR YÖNETİCİLERİNİN İZİNLİ SAYILMALARI
MADDE 29 - Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
MADDE 30 - Spor Genel Müdürlüğü lüzumu kadar yerli-yabancı spor uzmanı ve antrenörü, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırabilir. Kimlerin spor uzmanı ve antrenör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceği yönetmelikle tespit olunur.
(Ek fıkra: 4644 - 12.4.2001 / m.1) (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-ç) “Gençlik ve Spor Bakanının” teklifi üzerine Başbakan tarafından sayısı kırkı geçmemek üzere, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan otuz yaşını doldurmuş sporcular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç diğer şartları taşımak kaydıyla spor müşaviri olarak atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidirler. Spor müşavirlerinin atama, çalıştırılma usul ve esasları (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-ç) “Gençlik ve Spor Bakanının” teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle  düzenlenir.
FAHRİ GÖREV
MADDE 31 - (Değişik: 3703 - 14.3.1991 / m.15) Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekillerinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri olarak çalıştırılabilir.
Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler.
Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında fahri olarak teknik ve idarî görev alınabilir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakanın onayı ile yapılır.
(Değişik başlık: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-d) ÖĞRETMENLERİN ANTRENÖRLÜK, UZMANLIK VE DANIŞMANLIK YAPABİLMELERİ
MADDE 32 - (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-d) “Öğretmenler”, Spor Genel Müdürlüğünde resmî mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilirler. Bunlara ödenecek ücretler, her yıl Spor Genel Müdürlüğünce belirlenir ve il müdürlüğü bütçelerinden ödenir.
SPOR MESLEK LİSELERİ
MADDE 33 - Antrenör ve spor elemanı yetiştirmek amacı ile (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-e) “Milli Eğitim Bakanlığınca”, açılacak spor meslek liseleri bünyesinde çeşitli branşlarda sporcu eğitim merkezleri kurulabilir. Bu meslek liselerine Spor Genel Müdürlüğünce tesis, eleman ve spor malzemesi yardımı yapılır.
SPOR EĞİTİMİ, SAĞLIK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MADDE 34 - Sporcu, antrenör, monitör, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak amacıyla, Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi kurulur.
SPOR KONTROLÖRLERİ
MADDE 35 - Spor Genel Müdürlüğünde çalışan antrenör, monitör ve benzeri spor elemanlarının çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla spor kontrolörlüğü kurulur. Spor kontrolörlerinin seçimi ile bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirtilir.
GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI
MADDE 36 - Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz bütün malları Devlet malı hükmündedir.
Genel Müdürlüğün malları ile gelirleri ve alacakları haczedilemez.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUM VE KURULUŞLARINA TESİS İNŞAATI, İŞLETİLMESİ, ELEMAN TAHSİSİ, MALZEME YARDIMI
MADDE 37 - Spor Genel Müdürlüğü, beden eğitimi ve spor hizmetlerinin geliştirilmesi yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, ilgili yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde;
a) Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının beden eğitimi ve spor için tahsis edecekleri alanlara beden eğitimi ve spor tesisleri yapar, yaptırır.
b) İnşa edilen bu tesisler ile bu kurum ve kuruluşların mevcut beden eğitimi ve spor tesislerine personel, antrenör, monitör tahsis eder, tesisleri işletir, spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunur.
ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ
MADDE 38 - Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddî ve hukukî sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin;
1.000.000 liraya kadar olanları il valisinin kararı,
1.000.000 - 2.000.000 (dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı.
2.000.000 - 10.000.000 (dahil) liraya kadar olanları Bakanın kararı.
10.000.000 liradan fazla olanları Danıştay'ın görüşü alınarak müşterek karar ile halledilir.
Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl bütçe kanunları ile tespit edilir.
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur.
Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failin tutulan şahıs olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 29.6.1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden daire amirine veya avukata aittir.
Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukukî veya maddî sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.
Genel Müdürlük hukuk müşavirleri ile merkez ve taşrada görevli Genel Müdürlük avukatları ve hukuk müşavirliği memurları, mahkemelerde ve icra dairelerinde takdir edilen vekâlet ücretinden 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet davalarını İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümlerine göre faydalanırlar.
UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 39 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 40 - 29.6.1938 tarihli ve 3530 sayılı, 30.5.1941 tarihli ve 4047 sayılı, 7.6.1948 tarihli ve 5214 sayılı, 6.5.1960 tarihli ve 7474 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
İNTİKAL HÜKÜMLERİ
MADDE 41 - Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile alacak ve borçları ve muhtelif mevzuatla bu Genel Müdürlüğe verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Spor Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürüne, ayrıca, Futbol Federasyonu profesyonel futbol hizmetleri (fon) bütçesinde bulunan nakit mevcudu ile alacak ve borçları da; futbol hizmetlerinde kullanılması kaydıyla, bu Kanunla kurulan Federasyonlar Fonuna intikal eder.
KAMU GÖREVLİSİ SAYILMA
EK MADDE 1 - (Ek: 3703 - 14.3.1991 / m.16) Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.
SPORCU SAĞLIĞI
EK MADDE 2 - (Ek: 3703 - 14.3.1991 / m.16) Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin teminine ilişkin görevler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla işbirliği yapılmak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülür.
ÖDÜL VE SPONSORLUK (*)
_____
(*) Ek Madde 3 ün "Ödül" olan başlığı, 13.3.2004 tarih ve 25401 sayılı R.G.'de yayımlanan, 4.3.2004 tarih ve 5105 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 3 - (Değişik: 4644 - 12.4.2001 / m.2) Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) ayni ve/veya nakdi ödül verilir. Bu ödüller Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır. Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.
Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle  düzenlenir.
(Değişik 3. fıkra: 5105 - 4.3.2004 / m.1) Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;
a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,
b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,
d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,
e) Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,
f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,
Kapsamında sponsorluk yapabilirler.  


(Ek fıkra: 5105 - 4.3.2004 / m.1) Ferdi veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.
(Değişik 5. fıkra: 5340 - 28.4.2005 / m.1) Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorlara, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir. 
(Ek fıkra: 5105 - 4.3.2004 / m.1) Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle   belirlenir.
ÖZEL SAHA VE TESİSLERİN AÇILMASI
EK MADDE 4 - (Ek: 3703 - 14.3.1991 / m.16) Özel hukuka tabi tüzel kişilerle gerçek kişiler, vakıf ve derneklere ait; (Değişik ibare: KHK/638 - 8.6.2011 / m.31/2-e) "özel saha ve" tesislerin yapımında, açılmasında, işletilmesinde ve denetiminde genel hükümler uygulanır ve bunlar hakkında ayrıca Başbakanlığın da izni alınır. Bu ve benzeri tesisler Genel Müdürlüğün gözetimi ve denetimine tabidir.
KAMUYA AİT SAHA VE TESİSLERİN KULLANILMASI
EK MADDE 5 - (Ek: 3703 - 14.3.1991 / m.16) Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, belediyelere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarına ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor faaliyetlerinde ortaklaşa faydalanılır. Birinci fıkrada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve yönetimleri tesis sahibi kurumla (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-f) “Gençlik ve Spor Bakanlığı” arasında yapılacak bir protokolla düzenlenir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
EK MADDE 6 - (...) (Ek Madde 6, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/3-h hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  


FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
EK MADDE 7 - (Ek: 3703 - 14.3.1991 / m.16) (...) (Ek Madde 7, 5 Temmuz 1991 tarih ve KHK/433 sayılı K.H.K. nin 16 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, ancak aynı K.H.K.nin Geçici 1. maddesi ile, "657 sayılı Kanuna tabi personele 15.6.1991 tarihi itibariyle ödenen fazla çalışma ücretlerine ait oranların 2/3 ü, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynı esas ve usullerle ödenmeye devam olunur." hükmü getirilmiştir.)
KOORDİNASYON
EK MADDE 8 - (Ek: 3703 - 14.3.1991 / m.16) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın ve Örgün Eğitim Kurumları arasındaki yurtiçi spor yarışmaları Spor Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür. Bu kurumlara ait Yurtdışı spor yarışmaları ile Milletlerarası İzcilik Faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür ve yurtdışında temsil edilir.
(Değişik başlık: 6215 - 29.3.2011 / m.10) BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI
(Ek Madde 9'un bir ila altıncı, dokuz ila onbirinci ve onaltıncı fıkraları, 12.4.2011 tarih ve 27903 sayılı R.G.'de yayımlanan 29.3.2011 tarih ve 6215 sayılı Kanun'un 10. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.)
EK MADDE 9 - (Ek: 5105 - 4.3.2004 / m.2) (Değişik 1.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulur ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır. Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir. Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Genel Müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.
(Değişik 2.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Spor federasyonlarının merkezleri Ankara'dadır. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder. Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşur. Genel sekreter, en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen kurulların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüyle, diğer kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir. Profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri federasyon yönetim kurulunun Genel Müdürlüğe müracaatı üzerine bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.
(Değişik 3.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir. Genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer esas ve usuller ana statüde belirlenir. Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz. Genel kurul;
a) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatıyla,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi veya ölümü halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul iki yılda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapılır. Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak, üçüncü fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
(Değişik 4.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır ve federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. Seçimler tek liste halinde gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği, antrenörlüğü bırakmamış kişiler ile federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60'ından az olamaz. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10'u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur. Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını, bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
(Değişik 5.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) (...)Ek madde 9'unun beşinci fıkrasının c bendi, Anayasa Mahkemesi'nin 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.2.2013 T., 2011/63 E. ve 2013/28 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.  

ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
(Değişik 6.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulur. Kurul; Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşur. Toplantıda karar alınabilmesi için en az beş üyenin katılması şarttır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurulun görevleri şunlardır:
a) Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.
b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek.
c) Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek. 

(Değişik 7. fıkra: 5674 - 27.5.2007 / m.2) Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.46/1-g) “Gençlik ve Spor Bakanının” onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler. (...)(*) (...)(**) 
_____
(*) Ek 9. maddenin yedinci fıkrasının “Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.” biçimindeki beşinci tümcesi, Anayasa Mahkemesi'nin 19.3.2010 tarih ve 27526 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.7.2009 T., 2006/118 E. ve 2009/107 K. sayılı Kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.
(**) Ek 9. maddenin yedinci fıkrasının “Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.” biçimindeki altıncı tümcesi, Anayasa Mahkemesi'nin 19.3.2010 tarih ve 27526 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.7.2009 T., 2006/118 E. ve 2009/107 K. sayılı Kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.
_____
Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek (...)(*) karara bağlar.
_____
(*) Ek 9. maddenin sekizinci fıkrasındaki “... kesin ...” biçimindeki sözcük, Anayasa Mahkemesi'nin 19.3.2010 tarih ve 27526 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.7.2009 T., 2006/118 E. ve 2009/107 K. sayılı Kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.
_____ (Değişik 8. fıkra: 5674 - 27.5.2007 / m.2) Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek sonuçlandırır.  
(Değişik 9.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Tahkim Kurulu, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirler. Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.
(Değişik 10.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ve maddenin beşinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.
(Değişik 11.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5.000), bulunmayanlar bakımından (6.000) gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların ücretleri Genel Müdürlükçe karşılanır.  


(Ek fıkra: 5674 - 27.5.2007 / m.2) Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile üyelere verilecek huzur ücretinin miktarı Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
(Değişik fıkra: 5340 - 28.4.2005 / m.2) (Değişik ibare: 6215 - 29.3.2011 / m.10) "Bağımsız" federasyonların bütçesi; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirlerden oluşur. Genel Müdürlük olimpik branşlarda; federasyonun bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin %75'i kadar, olimpik olmayan federasyonlara ise; %50'si kadar yardımda bulunabilir. 
(Değişik ibare: 6215 - 29.3.2011 / m.10) "Bağımsız" federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dahilinde harcanır. Genel Müdürlük bütçesinden (Değişik ibare: 6215 - 29.3.2011 / m.10) "bağımsız" federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir. (Değişik ibare: 6215 - 29.3.2011 / m.10) "Bağımsız" federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Genel Müdürlük, (Değişik ibare: 6215 - 29.3.2011 / m.10) "bağımsız" federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
(Değişik 16.fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır. Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.  


(Ek fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Federasyonlar; sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek zorundadırlar. Federasyonlar, Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirirler.
(Ek fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Federasyonlar, faaliyette bulundukları spor dalları ile ilgili olarak bağlı oldukları uluslararası federasyonun kurallarını göz önünde bulundurarak hangi eylem ve davranışlara ne tür sportif ceza verileceğini, ceza talimatında düzenler. Federasyonların programında yer alan veya izni ile yapılan faaliyetlerden dolayı sportif ceza verme yetkisi federasyon disiplin/ceza kuruluna aittir. Federasyonların ana statüsü Resmi Gazetede, ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler ise Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(Ek fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.10) Spor federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
(...) (Ek Madde 9'un 6215 sayılı Kanun'un 10 maddesi ile eklenen 20.fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 22.11.2013 tarih ve 28829 sayılı R.G.'de yayımlanan, 6.6.2013 T., 2013/35 E. ve 2013/75 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 


Tahkim Kurulunun çalışma usul ve esasları
EK MADDE 9/A - (Ek: 6215 - 29.3.2011 / m.11) Tahkim Kurulu, en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeyle yapılır. Dilekçeler, doğrudan Kurula verilebileceği gibi posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir. Başvuruların teslim veya postaya verilişi, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Kurula başvuru ücreti; sporcular için (2.000) gösterge, diğer başvurularda ise (4.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. İtirazın kabulü halinde başvuru ücretleri iade edilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurul ihtiyaçları için her yıl Genel Müdürlük bütçesine gerekli ödenek konulur.
Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür. Başvuru sahibi dilekçesinde; tarafları, konuyu, hukuki sebepler ile dayanılan delilleri ve taleplerini belirtmek zorundadır. Başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.
Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da dikkate alınarak incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, merci atlanması, ehliyet, menfaat, süre aşımı konularında ve esastan inceleyerek görüşünü en geç beş gün içinde bildirir. Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretini de belirlemek suretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilir.
Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi gerekli işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru sahibine de bildirimde bulunur. İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve bunlara ilişkin belgeler eklenir.
Tamamlanan dosya, dosyayı inceleyen üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte Kurula sevk edilir. Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapabileceği gibi tarafların sözlü açıklamalarına da başvurabilir.
Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, ivedi durumlarda, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir. Kurul, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtilafla doğrudan ilgili konularda ihtiyati tedbir kararı verebilir.
Kurul kararını; kanun, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, kanunların usule ilişkin hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü delile göre adalet ve nasafet esasları dairesinde tesis eder. Zorunlu haller dışında sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç on iş günü, diğer hususlarda ise en geç üç ay içerisinde kararını verir. Kurul; itirazın reddine, kabulüne veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına hükmedebilir. Kararlar gerekçeli olur. Varsa muhalefet şerhleri eklenir.
Kısa karar, ilgiliye ve federasyon başkanlığına faks ve internet üzerinden derhal bildirilir ve federasyon ile ilgililer tarafından uygulanmaya başlanır. Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur. Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uyarınca ilam mahiyetinde sayılır.
Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı karar düzeltme yoluna başvurabilirler. 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddî hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi halleri dışında Kurul aynı konuda tekrar karar veremez.
EK MADDE 10 - (Ek: 5340 - 28.4.2005 / m.3) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile adli ve idari yargı hakim ve savcıları; Spor Genel Müdürlüğü ile özerk federasyonlar tarafından organize edilen sportif faaliyetlerde, (...) (*) görev alabilirler.
_____
(*) 1- Ek Madde 10 un "...bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda ..." bölümü, Anayasa Mahkemesi'nin 7.1.2006 tarih ve 26046 sayılı R.G.'de yayımlanan, 5.1.2006 tarih, 2005/55 E. ve 2006/3 K. sayılı Kararı ile 5.1.2006 günlü, E. 2005/55, K. 2006/4 sayılı Kararla iptal edildiğinden, bu kuralların uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASINA karar verilmiştir.
2- Ek Madde 10 un "...bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda ..." bölümü, Anayasa Mahkemesi'nin 20.11.2007 tarih ve 26706 sayılı R.G.'de yayımlanan, 5.1.2006 T., 2005/55 E. ve 2006/4 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
_____
EK MADDE 11 - (Ek: 5340 - 28.4.2005 / m.3) Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri veya taşınmazların kullanım veya intifa hakkı; spor federasyonlarına, en az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına protokol ile bedelsiz devredilebilir.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - Ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar; 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetveldeki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklenmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, kadroları ve istihdam edilen personeli, mevcut statü ve haklarıyla birlikte Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Mevcut personel, hiç bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarına atanmış sayılırlar.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarında yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunda belirtilen kuruluşlar ve federasyonlar kuruluşlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki sene içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu kuruluşlar kuruluşlarını tamamlayıncaya ve ilgili yönetmeliklerle tüzük çıkıncaya kadar mevcut tüzük, statü ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünün hesaplarında birikmiş olan kupon gelirleri ile idari masraflardan tasarruf edilmiş paralar ve bunların faiz gelirleri Türk Sporunu Teşvik Fonu'na intikal ettirilir.
GEÇİCİ MADDE 6 - (...) (Geçici Madde 6, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.10.2011 tarih ve KHK/661 sayılı KHK'nin 47. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 7 - (Ek: 4644 - 12.4.2001 / m.3) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce (mevcut mevzuat çerçevesinde ayni ve/veya nakdi ödül alan sporcular hariç) olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmış olan sporculara bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) elli katı tutarında ödül verilir.
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: 4644 - 12.4.2001 / m.3) Ek 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek ödüller, 2000 yılı içinde gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı kazananlara ve bu başarıya katkıda bulunanlara da verilir.
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 5105 - 4.3.2004 / m.3) Ek 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında öngörülen Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile ilgili oran, federasyonların özerk olduğu tarihten itibaren üç yıl sonra uygulanır. Bu tarihe kadar Genel Müdürlük her türlü desteği sağlar.
5018 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ
GEÇİCİ MADDE 10- (Ek: 5538 - 1.7.2006 / m.10) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun dış denetimle ilgili hükümleri dışındaki hükümleri, Gençlik ve Spor il müdürlükleri hakkında uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 11 - (Ek: 6215 - 29.3.2011 / m.12) Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre özerk olan spor federasyonları bu Kanuna göre kurulmuş bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda özerk spor federasyonlarına yapılan atıflar, bağımsız spor federasyonlarına yapılmış sayılır.
Tahkim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde görevlendirilir.
Bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar.
GEÇİCİ MADDE 12 - (Ek: KHK/649 - 8.8.2011 / m.54) Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında İl Spor Müdürü ve İlçe Spor Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bu madde uyarınca ihdas edilen Araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. Spor Genel Müdürlüğünün mevcut il ve ilçe müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlükleri olarak faaliyetlerine devam eder.
Olimpik sporculara yardım
GEÇİCİ MADDE 13 - (Ek: 6525 - 20.2.2014 / m.17) Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.
Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.
Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.
GEÇİCİ MADDE 1 - (3703 - 14.3.1991) Bu Kanun ile kaldırılan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin yeni bir göreve atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2 - (3703 - 14.3.1991) Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3 - (3703 - 14.3.1991) Bu Kanunda öngörülen protokoller yürürlüğe girinceye kadar mevcut protokollerin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3 - (5217 - 14.7.2004) 31/12/2005 tarihine kadar;
Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hasılatından Elde Edilecek Gelir" koduna kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir fazlalarını, sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye,
Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonları ile dairelere yapılan nakdi yardım ve bağışlarla kendi faaliyet ve hizmetlerinden sağladıkları gelirleri, Genel Müdürlük onayı ile federasyonların ve dairelerin gençlik ve sportif hizmetleri ile mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye,
Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve spor amacıyla ayrılmış taşınmaz malların; satışından, mülkiyetin gayri ayni hak tesisinden ve kiralanmasından elde edilen gelirlerini, sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye,
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
YÜRÜRLÜK
MADDE 42 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 43 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI CETVEL
Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı (Değişik: 3703 - 14.3.1991)
Genel MüdürGenel Müdür Yrd.Ana Hizmet BirimleriDanışma ve Denetim BirimleriYardımcı Birimler
     
Genel MüdürGenel Müdür Yrd.1. Spor Federasyonları Başkanlıkları1. Teftiş Kurulu Başkanlığı1. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
 Genel Müdür Yrd.2. Tesisler Dairesi Başkanlığı2. Hukuk Müşa virliği2.İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı
 Genel Müdür Yrd.3. Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı3. Araştırmaasyon Dairesi Baş, Planlama ve Koordin3. Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı
 Genel Müdür Yrd.4.Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı4. Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı4.Savunma Uzmanlığı
  5. Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı(*)  
  6. Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı  
  7. Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı  
_____
(*) Ek (1) sayılı cetvelde yer alan "Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı" şeklinde, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 638 sayılı KHK'nin 31/2-f. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____

SORU CEVAP

captchaImg