AVŞAR HUKUK BÜROSU

SULAR HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 831
SULAR HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 28 Nisan 1926
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Mayıs 1926 - Sayı: 368
3.t. Düstur, c.7 - s.887
MADDE 1 - Şehir ve kasabalarla köylerde ihtiyacı âmmeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi belediye teşkilâtı olan mahallerde belediyelere, olmıyan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar meclislerine aittir.
MADDE 2 - Gerek vakfa ait olsun ve gerek suveri saire ile vücuda getirilmiş bulunsun umumun istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalar ve köylere isale edilmiş suların idaresi, kâffei müessesat ve menabii varidatiyle birlikte birinci madde veçhile belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdevver ve mevdudur. Ancak Devletçe ve mahallî idarelerle belediyelerce mukaveleye merbut suların idaresi kemakân mukavelâtı mahsusları ahkamına tabi olacağı gibi su ile birlikte diğer hususatı hayriyeye ait olan vakıflar kemakân evkaf idaresi veya mütevellileri tarafından idare ve varidattan sulara ait olan hisseler her sene evkaf idareleri veya mütevelileri tarafından belediye ve köy ihtiyar meclislerine teslim olunurlar.
MADDE 3 - (31 Ağustos 1956 tarih ve 5830 sayılı İstimlâk Kanununun 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 4 - Suların tesis, isale, idame masarifi belediye ve köylerce temin ve tesviye edilir.
MADDE 5 - İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren âzami beş sene zarfında belediye teşkilâtı bulunan mahaller belediyeleri tarafından hali hazırda mevcut su tesisatının miktar, evsaf ve sair havas itibariyle o mahallin nüfusuna ve şeraiti hususiyesine göre hıfzıssıhha kavaidine muvafık bir surette ıslah, tadil veya yeniden inşası için bir proje tertip ve tetkik ve tasdik zımnında Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletine irsal olunur. Bu projelerin nihayet iki ay zarfında vekâletiçe tasdikı meşruttir. Projelerin tasdikından itibaren mrur edeck iki sene zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecburidir. Köylere getirilen ve getirilecek veya mahallerinde tedarik olunmuş veya olunacak olan suların ve tesisatın dahi şeraiti lâzimei sıhhiye ve fenniyeyi haiz olmaları muktazi olup bu bapta mahallî memurini sıhhiyesinin rey ve mütalâasiyle hareket olunur.
MADDE 6 - (31 Ağustos 1956 tarih ve 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
(*) 1. Bk. Bakanlar Kurulunun 12 Ağustos 1928 tarih ve 7044 sayılı kararnamesiyle yürürlüğe konulan TÜZÜK. T.C. TÜZÜKLERİ: c.1 - s.267.
2. Bu kanun ve değişiklikleriyle belediyelere devredilip bir bölümünün işletmesi 27.5.1933 tarih ve 2226 sayılı kanunla İstanbul Belediyesine bağlı Sular İdaresine intikal etmiş olan vakıf sular ile bunlara ait her türlü hak ve yükümlülükler ve tesisler, 20 Kasım 1981 tarih ve 2560 sayılı kanunun geçici 1. maddesi (a) fıkrasiyle, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak, bu kanunla kurulan örgüte devredilmiştir.
MADDE 7 - Müessesatı vakfiyeye veya efrada ait olup idarei belediyeye devrolunan suların muhassasunlehleri, bu sularda hissei iştirak tediyesine mecbur tutulmaksızın kemakân istifade ederler.
EK MADDE 1 - (2659 - 23.12.1934) Bir belde veya belde halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları belediye sınırı dışında bulunsa bile su yollarının ve kaynaklarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması belediyelere aittir.
EK MADDE 2 - (2659 - 23.12.1934) Bir köy veya köy halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları kendi sınırı dışında ise yukarki maddede yazılı yumuşları köy ihtiyar meclisi yapar.
EK MADDE 3 - (2659 - 23.12.1934) Şehir ve kasabalarla köylerin ortak sularındaki intifa payları mevcut belgelere ve teammüllere göre tesbit olunur. Paylardan başlı başına istifade edilebilirse hisseler ayrılır. Edilemezse tesbit olunup katîleşen teammüllere göre ortaklama idare olunur.
EK MADDE 4 - (2659 - 23.12.1934) Ortaklama idare olunacak suları, alâkalı olan şehir ve kasabalarla köyler Belediye Kanunu hükümlerine göre tesis edecekleri bir birlik marifetiyle de idare edebilirler.
Anlaşamamazlık yüzünden teammüllere göre veya birlik yapılarak idaresi yoluna konulmıyan ortak sular, en büyük idare âmirinin kararı ve ekseriyetin reyi ile kurulacak bir birlik tarafından idare olunur.
Birliğin ekseriyetle verdiği kararlara uymak bütün alâkalılar için mecburidir.
EK MADDE 5 - (2659 - 23.12.1934) Bu kanunda gösterilen tesbit ve ayırma işleri belediye emncümenleri, ihtiyar meclisleri ve muayyen hisseli hakikî ve hükmi şahıslar tarafından seçilecek birer âza ve belediye reisinin reisliği altında toplanacak bir komisyon tarafından yapılır. Komisyona âza seçmekten kaçınanlar namına mahallin en büyük idare âmiri tarafından birisi gönderilir. Komisyonların ekseriyetle verecekleri karar muteber olup belediyeye ve köy odalarına asılmak suretiyle ilân ve alâkalılara tebliğ olunur. Tebliğden on beş gün içinde alâkalılar bu kararlara karşı idare heyetince yazılı itarazda bulunabilirler. İdare Heyetleri bu itirazları her işten önce tetkik ve hallederler. Bu kararlarla, gününde itiraz olunmıyan ve idare âmiri tarafından da tasdik olunmuş bulunan kararlar katîdir. Bu suretle tesbit olunan intifa payına razı olmıyanlar mahkemeye müracaat edebilirler. Şu kadar ki mahkemeden aksine katîi bir karar alınıncaya kadar komisyonun kararları tatbik olunur.
EK MADDE 6 - (2659 - 23.12.1934) Teamül tesbit olunarak katîleştirildikten sonra su başından belediye sınırına kadar olan müşterek su yollarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması için gerekli olan masraflar belediye ile hisselilere payları nispetinde tevzi ve tahsil olunarak sarfedilir.
Fevkalâde hallerde belediye önce gerekli olan tedbirleri alır ve masrafları yapar ve alâkalılardan hisselerini ister.
Bedenen çalışmak isteyen alâkalıların mesaileri iştirak hisselerine sayılır.
Alâkalılar belediyenin, varsa birliğin tesbit edeceği masraf miktarına tebliğinden yedi gün içinde o yerin idare heyetine yazılı itirazda bulunabilir. İdare heyetinin vereceği kararlar katîdir.
EK MADDE 7 - (2659 - 23.12.1934) İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak ve hayvan bırakmak ve sulamak belediye veya ihtiyar meclisleri tarafından yasak edilebilir.
EK MADDE 8 - (2659 - 23.12.1934) Kaynağı belediye sınırı dışında bulunan suların kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için belediyelerin alacakları tedbir ve kararlara ve yedinci madde hükümlerine göre yasaklarına aykırı hareket edenler hakkında belediye ceza vermek selâhiyeti, belediye sınırına bağlı olmaksızın kaynağa kadar gider. Birlik kurulmuş ise bu salâhiyeti birlik kullanır.
EK MADDE 9 - (2659 - 23.12.1934) Masrafa iştirak paylarını vermiyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunur.
MADDE 8 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 9 - İşbu kanun ahkâmının icrasına Başvekil, Dahiliye ve Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekilleri memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg