AVŞAR HUKUK BÜROSU

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2983
TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 29 Şubat 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Mart 1984 - Sayı: 18344
5.t. Düstur, c.23 - s.47
AMAÇ:
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmektir.
KAPSAM:
MADDE 2 - Bu Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Dahil) ait ve 3 üncü maddede tanımlanan her nevi altyapı tesisi ile Kamu İktisadi kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait tesisler için münferit olarak veya bir grup halinde, "Gelir Ortaklığı Senedi" ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri için "Hisse Senedi" çıkarılması ve işletme hakkı verilmesine dair hükümleri kapsar.
TARİFLER:
MADDE 3 - Bu Kanunda geçen;
a) Altyapı Tesisleri; köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekominükasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzerlerini,
b) Tesis, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine (yurt dışındakiler de dahil) ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini,
Müessese; Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,
İşletme; Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimlerini,
Bağlı Ortaklık; Sermayesinin % 50 veya daha fazlası İktisadi Devlet Teşekküllerine veya Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,
c) Gelir Ortaklığı Senedi; Kamu kurum ve kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri dahil) ait altyapı tesislerinin gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,
(*) 1. Bu Kanunda geçen "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu", "Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Ortaklığı Kurulu" ibareleri 28.12.1987 tarih ve KHK/304 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiştirilmiştir.
2. 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta yer alan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi", "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan" ve "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ibareleri, 9 Nisan 1990 tarih ve KHK/414 sayılı K.H.K.nin Geçici 3 üncü maddesi ile, sırasıyla "Kamu Ortaklığı İdaresi", "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.
d) (Değişik: 3188 - 1.5.1985) Hisse senedi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait tesislere hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri
e) İşletme Hakkı; Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesini ve varsa mamullerinin pazarlama ve dağıtımını yapmasını,
ifade eder.
KAMU ORTAKLIĞI FONU
MADDE 4 - (Değişik: 4046 - 24.11.1994) (...) (23.5.2000 tarih ve 4568 sayılı Kanunun 5-c maddesi hükmü gereğince, 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN KULLANIM ALANLARI
MADDE 5 - (Değişik: 4046 - 24.11.1994) (...) (23.5.2000 tarih ve 4568 sayılı Kanunun 5-c maddesi hükmü gereğince, 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 6 - (Değişik: 4046 - 24.11.1994) (...) (23.5.2000 tarih ve 4568 sayılı Kanunun 5-c maddesi hükmü gereğince, 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 7 - (Değişik: KHK/414 - 9.4.1990) Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Gelir ortaklığı senedi, hisse senedi çıkarılmasını ve işletme hakkı verilmesini sağlamak,
b) Gerektiğinde bakan onayı ile fonlar arasında aktarma yapmak,
c) Çıkarılacak gelir ortaklığı senetleri ve hisse senetlerinin adedi, değeri ve bunlarla ilgili hususları belirlemek,
d) Tesislerin hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesi şartlarını tesbit etmek,
e) Gelir ortaklığı senedi ile gelirleri satılacak alt yapı tesislerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek,
f) Altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının ilgili idarelerce bu fondan karşılanması hakkındaki esasları belirlemek,
g) Gerektiğinde gelir ortaklığı senetlerinin ve hisse senetlerinin satın alınmasını ve tekrar satılmasını sağlamak,
h) Yurt içinden veya yurt dışından kamu ortaklığı fonunun kullanma alanlarından yararlanmak üzere kredi almak,
i) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetlerin çıkarılmasını sağlamak,
j) Kamu Ortaklığı Fonunu idare etmek,
k) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşme ile yaptırılmasını temin etmek,
l) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek.
MADDE 8 - Kamu Ortaklığı İdaresi personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı müşterek kararname ile, diğer personel Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanının onayı ile atanır.
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığında genel hükümler çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. (*)
(Değişik 4. fıkra: 3188 - 1.5.1985) Bu Kanuna bağlı cetvelde yer alan ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline eklenmiş bulunan, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait kadrolar ekde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. Bu kadrolardan Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Daire Tabibi, Müşavir Avukat ve Şube Müdürü Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile irtibatlandırılarak sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacakların hizmet sözleşme esasları, adedi, ücretin taban ve tavanı Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
(EK: 3, 4 ve 5. fıkralar: KHK/310 - 14.1.1988) Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir.
Bu idarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu suretle sözleşmeli çalıştırılacaklardan T.C. Emekli Sandığından aylık alanların bu aylıkları kesilmez.
Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer mali hakları, Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir.
Bu İdarede Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu kişilerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri mahfuz kalır. İzinli oldukları müddet, terfi ettirilirler. Bu personelin Kamu Ortaklığı İdaresinde maaşsız izinli çalıştıkları müddet karşılığı asıl bağlı oldukları teşkilata karşı herhangi bir mecburi hizmet mükellefiyeti tahmil etmez. (*)
KAMU ORTAKLIĞI İDARESİNİN BÜTÇESİ
MADDE 9 - (Değişik: KHK/414 - 9.4.1990) Kamu Ortaklığı İdaresinin Bütçesi, Fondan sağlanacak ve Fonun % 1'ini aşmayacak meblağdan oluşur. (*)
(*) 30.5.1994 tarih ve KHK/530 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 7, 8 ve 9 uncu maddeler, Anayasa Mahkemesinin 21.7.1994 gün ve E.1994/63 - K.1994/60-2 sayılı kararı ile iptal edilmekle, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI KURULUNUN GÖREVLERİ:
MADDE 10 - (...) (6.3.1991 tarih ve 3701 sayılı Kanunun 54. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ VE İŞLETME HAKKI:
MADDE 11 - (...) (23.5.2000 tarih ve 4568 sayılı Kanunun 5-c maddesi hükmü gereğince, 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
KAMU ORTAKLIĞI FONU'NUN KULLANILMASI:
MADDE 12 - Kamu Ortaklığı Fonu’nun kullanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yürütülür.
Buna ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur.
UYGULANMAYACAK KANUNLAR:
MADDE 13 - Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunuhükümleri uygulanmaz.
VERGİ İSTİSNALARI:
MADDE 14 - Gelir ortaklığı senetlerine ödenen gelirler ilk 5 yıl vergiden yüzde yüz (% 100) ve müteakip 3 yıl yüzde elli (% 50) muaf olup, takip eden yıllarda Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde belirtilen menkul sermaye iratlarından sayılır.
(Ek fıkra: 3188 - 1.5.1985) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan gelir ortaklığı senetleri ile bu senetler ile ilgili gider ve işlemler, bu konuda düzenlenen kâğıtlar, bu Kanun kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve tesislerinin gerçek ve tüzel kişilerin ortaklığına açılmasına ve işletme hakkı verilmesine dair bütün işlemler ve bunlarla ilgili bütün kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN DENETİMİ
MADDE 15 - (Değişik: 4046 - 24.11.1994) (...) (23.5.2000 tarih ve 4568 sayılı Kanunun 5-c maddesi hükmü gereğince, 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
KALDIRILAN HÜKÜMLER:
MADDE 16 - Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
EK MADDE 1 - 2 - (Ek: KHK/530 - 30.5.1994) (Anayasa Mahkemesinin 21.7.1994 gün ve E.1994/63 - K.1994/60-2 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 1 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin özel bütçesi hazırlanıncaya kadar giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde yeterli ödenek sağlanması için Başbakanlık bütçesine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2 :11 - (Ek: KHK/530 - 30.5.1994) (Anayasa Mahkemesinin 21.7.1994 gün ve E.1994/63 - K.1994/60-2 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 1 - (KHK/414 - 9.4.1990) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait bütün personel Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. Ayrıca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personelin, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri, ilgili bakan tarafından onanacak bir protokolla tesbit olunur.
Kamu Ortaklığı İdaresinin 1990 Mali Yılı harcamaları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi bütçesinden karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 2 - (KHK/414 - 9.4.1990) Kadroları ekli listede yeralan personelden kadro unvan ve dereceleri değişenlerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 3 - (KHK/414 - 9.4.1990) 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta yeralan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi", "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ibareleri, sırasıyla "Kamu Ortaklığı İdaresi", "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.
Diğer mevzuatta Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin düzenlemelerin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
YÜRÜRLÜK:
MADDE 17 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
MADDE 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg