AVŞAR HUKUK BÜROSU

TAŞIT KANUNU

KANUN NO: 237
TAŞIT KANUNU
Kabul Tarihi: 5 Ocak 1961
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Ocak 1961 - Sayı: 10705
4.t. Düstur, c.1 - s.1529
KANUNUN ŞÜMULÜ
MADDE 1 - a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, (Ek ibare: 5393 - 3.7.2005 /m.85/(b)) "il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri"
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller,
c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler,
d) (Değişik: 3612 - 7.2.1990) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar bu Kanun Hükümlerine tabidir.
MADDE 2 - Traktör, arazöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri, hava taşıtları münhasıran askerî maksatlar için kullanılan ve ordunun silâh ve teçhizatından madut bulunan taşıtlar bu kanun hükümlerine tabi değildir.
TARİFLER
MADDE 3 - a) Kurum: 1 inci madde hükmüne giren bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,
b) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,
c) Arazi binek: Bütün tekerlekleri muharrik binek taşıtlarını,
d) Kaptı kaçtı: Asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı ve insan taşımaya mahsus taşıtları,
e) Arazi kaptıkaçtı: Bütün tekerlekleri muharrik olan kaptıkaçtıları,
f) Pikap: Şoför mahallinde şoför dahil 3 kişiye kadar oturacak yeri ile arkasında âzami 1750 kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan motorlu taşıtları,
g) Arazi pikap: Bütün tekerlekleri muharrik olan pikapları,
h) Panel: Yük taşıma yeri tamamen kapalı olan pikapları, ifade eder.
TAŞIT VERİLECEKLER
MADDE 4 - Emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 5 - Birinci maddede yazılı kurumlar daimi hizmetleri için Bakanlar Kurulundan karar almak şartiyle yalnız birer hizmet arabası bulundurabilirler. Bu hizmet arabaları ihtiyaca göre Station Wagon binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabilir.
MADDE 6 - Kurumlar (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramıyacakları gibi daimi hizmetler için beşinci maddede yazılı tipte bir arabadan fazla araç kullanamazlar.
KURUMLARIN EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLAR (*)
_____
(*) Madde 7 nin "Devlet Daireleri ve Kurumların Daimi ve Devamlı Hizmetleri İçin Kullanacakları Taşıtlar" şeklindeki başlığı, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 6. maddesinin (a) bendi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 7 - (Değişik 1. fıkra: 5335 - 21.4.2005 / m.6/a - Yürürlük m.35/b) Kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamaları esastır. Bu şekilde temini mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan veya sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenlerle hizmet alımı suretiyle karşılanması uygun görülmeyen taşıtlar diğer yollarla edinilebilir. 
Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması şarttır.
Bu taşıtlar münhasıran resmî hizmetin ifasında kullanılmak üzere daire veya kurumlarının sorumlu makamlarınca tevzi ve tahsis olunurlar.
Şehir ve kasabalarla demiryolları istasyonlarından ve gündelik muayyen tarifelerle işleyen Devlete, belediyelere ait taşıt güzergâhından uzak bulunan mevzkilerdeki teşkilât ve işyerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur, subay ve hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi efradını ve okula giden çocuklarını oranın bağlı bulunduğu şehir ve kasabaya veya en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergâhına götürüp getirmek için birinci fıkrada yazılı taşıtlardan tahsis edilebilir.
Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla beraber tren, otobüs gibi gündelik muayyen tarifelerle işleyen taşıt güzergâhından uzak bulunan münferit mevkilerdeki teşkilât ve iş yerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur ve hizmetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergâhına götürüp getirilmesi için de bu taşıtlar kullanılabilir.
Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla memurların zamanında iş başında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde kurumlarca ve Devlet dairelerince memurlar için otobüs seferleri ihdas olunabilir.
Bu otobüsler Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak esaslar dairesinde işletilebilir.(*)
(*) Bk. Bakanlar Kurulunun tarihli ve 6/2206 sayılı kararnamesiyle yürürlüğe konulan Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete: 11518 - 30.9.1963.
MADDE 8 - Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar yalnız hizalarında gösterilen hizmetlerde kullanılabilirler. Tören, hususi ve resmî davetlerde makamı işgal eden zatlar refakatlerine ailelerini de alabilirler. Kurumlara ait hizmetler için memurlar da makamı işgal eden zatın refakatinde veya makamın müsaadesiyle bu taşıtlara binerler.
KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN BEDELİ
MADDE 9 - Kurumların satın alacakları âzami satınalma bedelleri, her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilir.
Bu bedeller, orta siklet ve vasati fiyatlar nazara itibara alınmak suretiyle tesbit edilir.
MADDE 10.- (Değişik: 5234 - 17.9.2004 / m.4/a - Yürürlük m.34/c) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.
Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 5393 - 3.7.2005 / m.85/(b)) "Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler."
Ancak, Avrupa Birliği ile yürütülen mali işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak yıl içerisinde alınması gerekli görülen taşıtlar ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yıl içerisinde hibe edilen taşıtlar Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.
İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları, gelir durumu müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir.
(Değişik beşinci fıkra: 6519 - 11.2.2014 / m.21) Bu Kanun kapsamında edinilecek taşıtların menşei, silindir hacimleri ve diğer niteliklerini belirlemeye ve sınırlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

 


(Ek fıkra: 6338 - 29.6.2012 / m.1 / Yürürlük / m.18) Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar, merkezî yönetim bütçe kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.
(Ek fıkra: 6338 - 29.6.2012 / m.1 / Yürürlük / m.18) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlar, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde merkezî yönetim bütçe kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmelerine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi İçişleri Bakanlığının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın yenileri ile mübadele edilebilir. Aradaki fiyat farkı, döner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gelirlerinden karşılanır.
(Ek fıkra: 6338 - 29.6.2012 / m.1 / Yürürlük / m.18) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) ait taşıtlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde merkezî yönetim bütçe kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmelerine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi Milli Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri Bakanlığının) talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın yenileri ile mübadele edilebilir. Aradaki fiyat farkı, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile döner sermaye gelirlerinden veya bağış yoluyla (Jandarma Genel Komutanlığı için Jandarma Asayiş Vakfı gelirlerinden) karşılanır.
(Ek fıkra: 6338 - 29.6.2012 / m.1 / Yürürlük / m.18) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) ait taşıtlardan, trafiğe tescil tarihi itibarıyla en az on yaşını doldurmuş olanlar, merkezî yönetim bütçe kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmelerine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının kararıyla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ve satılacak taşıt sayısı satın alınacak taşıt sayısından az olmamak ve satın alınacak taşıt sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen adetleri geçmemek üzere yenileri ile mübadele edilebilir ve aradaki fiyat farkı, bütçeden karşılanabilir. Bu fıkrada yer almayan hususlar hakkında 3212 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 11 - Genel ve katma bütçeli dairelerin kullanmakta oldukları taşıtların sayısı, cinsi, markası, satın alma tarih ve bedelleri, bir evvelki yıla nazaran vukubulan değişiklik ve sebepleri her yıl bir cetvel halinde ve o yılın bütçe kanunu tasarısı gerekçesine eklenir.
MADDE 12 - (Değişik 1.fıkra: 631 - 15.6.1965) Bu kanunla kullanılmasına cevaz verilen taşıtların işletme ve onarma masraflariyle vasıtayı kullanacak personelin her türlü istihkakları, taşıtın satınalındığı kurumlar bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ancak, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları ile (2) sayılı cetvelde yazılı "kaymakamlıklar" taşıtların onarma ve işletme masrafları, genel bütçeye konulan ödeneği tükendiği takdirde, özel idare bütçelerinden de karşılanabilir.
(2 nci fıkra hükmü 30.5.1963 tarih ve 240 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
(Değişik son Fıkra: KHK-31 - 24.9.1979) Resmî taşıtların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklariyle uyumlu bir biçimde kullanımını sağlamak üzere;
a) Akaryakıt, yağ ve diğer ikmal gereksinimlerinin ve onarma işlerinin sağlanması,
b) Gereğinde bunların yönetimlerinin tek elden yapılması,
c) Bakım, onarım, ikmal ve yönetim işlerinin yürütülmesinde, gerektiğinde, belli kurumlara görev verilmesi,
d) (Değişik: 5335 - 21.4.2005 / m.6/b - Yürürlük m.35/b) Ekonomik olmayan taşıtların ekonomik olanlarıyla değiştirilmesi, 
e) (Ek: 5335 - 21.4.2005 / m.6/b - Yürürlük m.35/b) Resmi taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesi, 
f) (Ek: 5335 - 21.4.2005 / m.6/b - Yürürlük m.35/b) Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtların cinsi, adedi, yaşı, hangi hizmetlerde kullanılacağı, kaynağı, yabancı menşeli olup olmayacağı ve diğer hususlar, 
İçin gerekli esas ve usuller Bakanlar Kurulunca saptanır.
TAŞITLARIN SATILABİLMELERİ
MADDE 13 - Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır.
Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali ilgili dairesinin teklifi üzerine Karayolları veya Devlet Su İşleri İdaresinden bir makine uzmanı, kurumunun yetkili bir personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır.
Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine devredilir.
(Ek Fıkra: 240 - 30.5.1963) Dış temsilciliklerdeki taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmalarına mahallî temsilciliklerce tanzim ve tasdik edilecek rapor üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca karar verilir.
Gerek bu suretle hizmetten çıkarılan, gerek hizmet konusu kalmamış veya en az kullanma süresini doldurmuş bulunan dış temsilciliklere ait taşıtların mahallinde veya yurda getirilmek suretiyle satılması hususunda en tasarruflu yolu seçmeye Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yurda getirilmek suretiyle satılmasına karar verilen taşıtların gümrük ve diğer her türlü ithal ve resimleri bu taşıtların Devlet Malzeme Ofisince satışları anında Gümrük Kanuna göre tesbit edilecek normal kıymetleri üzerinden gümrük idaresince tahakkuk ve satışı mütaakıp Devlet Malzeme Ofisi tarafından ilgili gümrüğe ödenir.
KAYIT, TESCİL VE VERİLECEK PLAKALAR
MADDE 14 - Bu kanunda yazılı kara taşıtlarının 6085 sayılı kanun gereğince Trafik Şube ve bürolarına, deniz taşıtlarının alâkalı dairelere kayıt ve tescil ettirilmesi mecburidir. Taşıtlara, taşıtın cinsine ve tahsis edilen makam veya hizmetlere göre İçişleri Bakanlığınca belirtilecek şekil, renk ve alâmeti taşıyan birer plaka konur.
Trafik şube ve büroları veya diğer alakâlı daireleri bu kanunda yazılı taşıtlar dışında hiç bir makam veya şahıs için şekil ve renkte plâka ve numara veremiyecekleri gibi hiçbir makam ve dairede kendiliklerinden plâka ihdas ve istimal edemezler.
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç, bütün taşıtların yan taraflarına "Resmî hizmete mahsustur" ibaresi yazılır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerine tahsis edilen taşıtlar bu madde hükümlerine tabi değildir.
BU KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMIYACAĞI HALLER
MADDE 15 - Genel veya kısmî seferberlik halleriyle harb hali, harb zamanı ve harb esnası hükümlerinin uygulanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmesihallerinde askerî daire, birlik ve müesseseler tarafından kullanılacak taşıtlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.
CEZALAR
MADDE 16 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.285) Bu Kanun'un şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı halde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında bir seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu yüzden hasıl olan masraf ve zararlar genel hükümlere göre tazmin ettirilir.  


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 17 - Çeşitli yardım yolları ile gelen her türlü taşıtlar tahsis hizmetlerde bu kanun hükümlerine göre kullanılır.
(Ek fıkra: 6338 - 29.6.2012 / m.2 / Yürürlük / m.18) Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup bu Kanun kapsamında bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarınca kullanılan taşıtların giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.
EK MADDE 1 - (240 - 30.5.1963) 237 sayılı kanunla dış temsilciliklere tahsis edilen taşıtların, Hazine için daha tasarruflu olacağı Maliye Bakanlığının rızasına müsteniden -önceden tesbit edilecek memleketlerde- eski model taşıtların fiyat farkı ödenmek suretiyle yenileri ile değiştirilmesine veya miadı dolmadan satılarak yenilerinin alınmasına Dışişleri Bakanlığınca karar verilebilir.
Bu yenilemenin yapılabilmesi için her yıl bütçesinin ilgili tertibine gereken ödeneğin konulması ve (R) cetveli formülüne gösterilmesi şarttır.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kurumların ellerinde bulunup bu kanuna göre:
a) Kullanılması menedilen taşıtların (5) inci maddede yazılı Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra 3 ay içinde,
b) 7 nci maddeye göre hizmetin devam etmesi halinde vasıf ve şartları bu kanuna uymuyan taşıtların, olanları ile değiştirilinceye kadar, kullanılmalarına devam olunur ve bu şart tahakkuk ettirildikten sonra üç ay içerisinde Devlet Malzeme Ofisine teslim olunurlar.
Bu kanuna göre Devlet Malzeme Ofisine teslim olunan taşıtlar satılmadan önce usulü dairesinde kurumların veya Devlet dairelerinin ihtiyaçlarına tahsis olunur.
Bu taşıtlar Devlet Malzeme Ofisince kendi usullerine göre satılarak masrafları çıkarıldıktan sonra bedelleri kurum veya dairelerine ödenir.
Taşıtları müddeti içerisinde Devlet Malzeme Ofisine teslim etmiyenler, mevcut taşıtların şeklini veya istimal tarzını değiştirmek suretiyle kanun hükümlerine uydurmaya çalışanlar hakkında da 16 ncı maddedeki cezalar tatbik olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 - 3827 sayılı kanun hükümlerine veya bütçe kanunlarına bağlı (R) cetvellerindeki formüllerine uygun olmayarak alınan ve Sayıştayca vizesiç yapılmayan taşıtlardan alınmasına ve kullanılmasına kanunen cevaz verilmeyenler Devlet Malzeme Ofisine iade olunurlar.
Bu kanuna uygun olanlarının da bir defaya mahsus olmak üzere vizeleri yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3 - (Hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 1 - (4212 - 13.11.1996) Bu Kanunla tahsis edilen araçların plakalarına ilişkin esaslar, T.B.M.M. Başkanlık Divanınca tespit edilir.
MADDE 18 - 15.05.1940 tarihli ve 3827 sayılı Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanun ek ve tadilleri ile birlikte kaldırılmıştır.
MADDE 19 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI CETVEL
 AdetCinsiEn az kullanma süresi
    
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı   
(Eki ibare : 4212 - 13.11.1996) Komisyon   
Başkanları ve Grup Başkanvekilleri20Binek5 Yıl
Cumhurbaşkanlığı10Binek5 Yıl
Başbakan2Binek5 Yıl
Bakanlar1 erBinek5 Yıl
Genelkurmay Başkanı1Binek5 Yıl
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanları1 erBinek5 Yıl
(Değişik: 240 - 30.5.1963)   
Elçilikler ve daimî delegelikler   
(Yurtdışında bulundukları sürece)1 erBinek5 Yıl
Daimî Askerî Temsilcilikler Başkanlıkları   
(Yurtdışında bulundukları sürece)1 erBinek5 Yıl
(Ek: 240 - 30.5.1963)   
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği1Binek5 Yıl
(Ek: 310 - 27.8.1963)   
Anayasa Mahkemesi Başkanı1Binek5 Yıl
(Ek: 631 - 15.6.1965)   
İl Valileri1 erBinek5 Yıl
(Ek: 1193 - 25.11.1969)   
(Değişik ibare: 6087 - 11.12.2010 / m.46/2) "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili”1Binek5 Yıl
Yargıtay Başkanı1Binek5 Yıl
Danıştay Başkanı1Binek5 Yıl
(Ek ibare: 5234 - 17.9.2004 / m.4/b) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı1Binek5 Yıl
Sayıştay Başkanı1Binek5 Yıl
Cumhuriyet Başsavcısı1Binek5 Yıl
Danıştay Başkanunsözcüsü1Binek5 Yıl
(2) SAYILI CETVEL
 AdetCinsiEn az kullanma süresi
    
Başbakanlık (Yabancı misafirler için)3Binek5 Yıl
Başbakanlık Müsteşarlıkları1 er"5 "
Kamu Başdenetçisi(Ek : 6328 - 14.6.2012 / m.35/3)1 er"5 "
Askeri Yargıtay Başkanı1"5 "
Üniversite Rektörleri1 er"5 "
Diyanet İşleri Başkanı1"5 "
Askeri Yargıtay Başsavcısı1"5 "
Genelkurmay 2 nci Başkanı ve (J) Başkanlıkları1 er"5
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlıkları1 er"5 "
Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve   
Yurt İçi Bölge Kumandanlıkları1 er"5 "
Harb Akademileri Kumandanı1"5 "
Jandarma Genel Kumandanı1"5 "
General veya âmiral rütbesi ile fiilen işgal   
edilen bütün makamlara1 er"5 "
Bakanlıklar Müsteşarları (Ek ibare : 5917 - 25.6.2009 /m.47/4 / Yürürlük / m.48) “, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkanları”1 er"5 "
Emniyet Genel Müdürlüğü1"5 "
Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri1 er"5 "
Kaymakamlıklar1 er(Arazi binek)5 "
Emniyet daireleri (Kullanılması zaruri olan taşıtların adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Kurulunca belirtilir.)

SORU CEVAP

captchaImg