AVŞAR HUKUK BÜROSU

TEBLİGAT KANUNU

KANUN NO: 7201
TEBLİGAT KANUNU
Kabul Tarihi: 11 Şubat 1959
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Şubat 1959 - Sayı: 10139
3.t. Düstur, c.40 - s.147
BİRİNCİ BAP
UMUMİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
TEBLİGATIN YAPILMASI
MADDE 1 - (Değişik: 6099 - 11.1.2011 / m.1 / Yürürlük / m.18/a ) Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.  


TEBLİGATIN MEMUR VASITASIYLA YAPILMASI
MADDE 2 - (Değişik 1. fıkra: 3220 - 6.6.1985) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.
Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taalluk eden vazifelerin zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu Kanun'un ikinci babında yazılı hususi hükümler mahfuzdur.
ÜCRET TARİFESİ
MADDE 3 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü" nün bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretler, bu işletmesi tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin edilir.
MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞLERDE ZARURİ MASRAFLAR
MADDE 4 - (Değişik 1. fıkra: 3220 - 6.6.1985) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49'uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince yaptırılacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek zaruri masrafların miktarı, kendisine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali yılbaşında il idare heyetleri tarafından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tesbit olunur.
Yukarıdaki fıkraya göre kendilerine zaruri masraf verilen memurlara, yaptıkları tebliğ dolayısıyla 6245 sayılı Kanun mucibince ayrıca harcırah verilmez.
ÜCRET VE MASRAFLARIN PEŞİN ÖDENMESİ
MADDE 5 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya dördüncü madde mucibince verilecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılmasını isteyen peşin olarak öder.
Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı vermeyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu mehle riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir.
TEBLİĞ EVRAKININ ZİYAI HALİNDE MASRAFLAR
MADDE 6 - PTT İşletmesi (...) (*) mücbir haller dışında herhangi bir sebeple ziyaa uğrayan tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli masraflar Posta Kanunu'nun taahhütlü müreselata müteallik hükümlerine göre ödenir.
Telgraf servisinde ziya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hükümleri tatbik olunur.
_____
(*) Madde 6 nın 1. fıkrasında yer alan "memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya" ibaresi, 27.3.2003 tarih ve 25061 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2003 tarih ve 4829 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ
MADDE 7 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.
Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alâkalının talebi üzerine veya re'sen mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. Bu takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre bu vasıtalarla tebliği isteyenden tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır.
Elektronik tebligat:
MADDE 7/a - (Ek madde ve başlığı: 6099 - 11.1.2011 / m.2 / Yürürlük / m.18/b ) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
TEBLİĞ EVRAKININ NÜSHALARI VE MAKBUZ VERİLMESİ
MADDE 8 - Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder. Bu nüshalarda iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur.
Tebliğ olunmak üzere salahiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir.
Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konur.
DAVETİYENİN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR
MADDE 9 - Davetiye aşağıdaki kayıtları ihtiva eder :
1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgâh veya mesken yahut iş adreslerini,
2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu,
3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması lazım geldiğini ve bu merciin yerini,
4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icabeden sair hususları,
5. Davetiyeyi çıkaran merciin mühürünü ve mahkeme başkâtibinin ve diğer mercilerde salahiyetli memurun imzasını.
BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT
MADDE 10 - Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa, bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir.
(Ek fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.3 / Yürürlük / m.18/ç ) Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.
VEKİLE VE KANUNİ MÜMESSİLE TEBLİGAT
MADDE 11 - (Değişik 1.fıkra: 3220 - 6.6.1985) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır.
(Ek ikinci fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.4 / Yürürlük / m.18/ç ) Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.
Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat, kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır.
HÜKMİ ŞAHISLARA VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT
MADDE 12 - Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır.
Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.
HÜKMİ ŞAHISLARIN MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİNE TEBLİGAT
MADDE 13 - Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.
ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT
MADDE 14 - Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi enyakın üste yapılır.
Yukarıdaki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya müessesede tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yaplmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine yapılır.
SEFER HALİ
MADDE 15 - Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Kumandanlıkları vasıtasıyla yapılır.
AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE TEBLİGAT:
MADDE 16. - (Değişik madde ve başlığı: 4829 - 19.3.2003 / m.2) Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.  


BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRASI
MADDE 17- Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde, tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 /m.3) "aynı konutta oturan kişilere" veya hizmetçilerinden birine yapılır.
OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERDE TEBLİGAT
MADDE 18 - Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, mektep,talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amir temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ kendilerine yapılır.
MEVKUF VE MAHKUMLARA TEBLİGAT
MADDE 19 - Mevkuf ve mahkûmlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdür veya memuru temin eder.
MUHATABIN MUVAKKATEN BAŞKA YERE GİTMESİ
MADDE 20 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) 13,14,16,17 ve 18'inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.4) "adı ve soyadı" tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat, 21'inci maddeye göre yapılır. (Değişik son cümle: 4829 - 19.3.2003 / m.4) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır. 
TEBLİG İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA
MADDE 21 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut(Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.5) "zabıta amir veya memurlarına" imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
(Ek fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.5 / Yürürlük / m.18/ç ) Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
(Ek fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.5) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki (Değişik ibare: 6099 - 11.1.2011 / m.5 / Yürürlük / m.18/ç )"fıkralar" uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.
YAŞ VE EHLİYET ŞARTI
MADDE 22 - Muhatap yerine, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.6) "onsekiz" yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır.
TEBLİĞ MAZBATASI
MADDE 23 - Tebliğ bir mazbata ile tevsik edilir. Bu mazbatanın;
1. Tebliği çıkaran merciin adını,
2. Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini,
3. Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresini,
4. Tebliğ mevzuunu,
5. Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin adını, soyadını, adresini ve 22'nci madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu,
6. Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,
7. 21'inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara müteallik muamelenin (Değişik ibare: 6099 - 11.1.2011 / m.6 / Yürürlük / m.18/ç ) “yapıldığını, adreste bulunmama” ve imtina için gösterilen sebebi
8. (Ek: 6099 - 11.1.2011 / m.6 / Yürürlük / m.18/ç ) Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı,
9. (Değişik: 4829 - 19.3.2003 / m.7) Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını, (*)
ihtiva etmesi lazımdır.
(*)
_____(*) Madde 23'e, 19.1.2011 tarih ve 27820 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.1.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanun'un 6. maddesi hükmü gereğince (8) numaralı bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
İMZA EDEMEYECEK DURUMDA OLMAK
MADDE 24 - Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya imza edemeyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır.
Sol elinin baş parmağı bulunmayan kimsenin, aynı elinin diğer bir parmağı ve sol eli yoksa sağ elinin baş parmağı ve bu da mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır.
Tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde keyfiyet, tebliğ mazbatasından tasrih edilir ve hazır bulunan şahsa da imza ettirilir.
Okur yazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, tebliğ memuru o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birini veyahut bir zabıta memurunu, tebliğ sırasında hazır bulunmak üzere davet eder ve tebligat bunların huzurunda yapılır.
YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT USULÜ
MADDE 25 - Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister.
(...) (Madde 25 in 2. fıkrası, 27.3.2003 tarih ve 25061 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2003 tarih ve 4829 sayılı kanunun 18. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu vekâlet vasıtasıyla (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 /m.19) "Dışişleri Bakanlığı"na, oradan da memuriyet havzası nazarı itibare alınarak ilgili Türkiye Elçiliğine veya Konsolosluğuna gönderilir.
(Ek fıkra: 3220 - 6.6.1985) Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.
SİYASÎ TEMSİLCİLİK ARACILIĞIYLA YABANCI ÜLKEDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT:
MADDE 25/a - (Ek: 4829 - 19.3.2003 / m.8) Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir.
Bu hâlde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar.
Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir.
Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.
(Ek fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.7 / Yürürlük / m.18/ç ) Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.
TÜRKİYE'DEKİ ELÇİLİK VEYA KONSOLOSLUKLARDAN TEVDİ OLUNAN TEBLİGAT EVRAKI
MADDE 26 - Anlaşmalar hükümleri ve mütekabiliyet esasları mahfuz kalmak şartıyla, Türkiye'de mukim yerli ve yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere ecnebi bir memleketin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu Valilik kanalı ile konsolosluğundan (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "Dışişleri Bakanlığı"na tevdi olunan evrak, ilgili vekâlet kanalı ile salahiyetli mercie gönderilir ve tebliğ muamelesinin ifasını müteakip tasdikli olarak aynı yollardan iade edilir.
YABANCI MEMLEKETTE TÜRK MEMURLARINA VE ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT
MADDE 27 - Yabancı bir memlekette resmi bir vazife ile bulunan Türk memurlarına tebligat, (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "Dışişleri Bakanlığı" vasıtasıyla yapılır.
Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara yapılacak tebligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanlıkları ile (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "Jandarma Genel Komutanlığı" vasıtasıyla yapılır.
İLANEN TEBLİGAT
MADDE 28 - Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
Yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılamayan ve ikametgâhı, meskeni veya işyeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır.
Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir. (Değişik 2. cümle: 4829 - 19.3.2003 / m.9) Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir. 
Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin malum adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.
İLAN ŞEKLİ
MADDE 29 - İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyanıyla vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
1. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa (...)(*) tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden birer (Değişik ibare: 6099 - 11.1.2011 / m.8 / Yürürlük / m.18/c ) “gazetede ve ayrıca elektronik ortamda” yapılır.
2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır.
(Değişik 2. fıkra: 3220 - 6.6.1985) Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.
_____(*) Madde 29'un birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ayrıca” ibaresi, 11.1.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanun'un 8. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____İLANIN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR
MADDE 30 - İlamda, alakalıların ad ve soyadları, işleri, ikametgâh veya mesken yahut işyerleri, tebliğ olunacak evrak muhteviyatının hulasası, tebliğin anlaşılabilecek şekilde mevzuu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti tazammun ediyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunulacağı yazılmak lazımdır.
İLANEN TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ
MADDE 31 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez.
USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ
MADDE 32 - Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.
Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.
RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT
MADDE 33 - Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir.
İKİNCİ BAP
HUSUSİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
ŞÜMULÜ
MADDE 34 - Bu fasıl hükümleri adli, idari veya askeri kaza mercilerince yapılacak tebligat işlerinde tatbik olunur.
(Ek fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.10) Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak tebligatlara ilişkin giderler 5 inci maddeye göre ödenir. Verilen süreye rağmen ödenmeyen tebligat gideri dava dilekçesinin tebliğine ilişkin ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır. Diğer hallerde tebligat konusu talepten vazgeçilmiş sayılır.
ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ
MADDE 35 - Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.
(Değişik 2. fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.9 / Yürürlük / m.18/ç ) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. (Değişik 3. fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.11) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır. (Ek fıkra: 3220 - 6.6.1985) (Değişik 4. fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.9 / Yürürlük / m.18/ç ) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.  


(Ek fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.9 / Yürürlük / m.18/ç ) Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
Celse esnasında veya kalemde tebligat:
MADDE 36 - (Değişik madde ve başlığı: 6099 - 11.1.2011 / m.10 / Yürürlük / m.18/ç ) Celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara, ilgili üçüncü kişilere, katılana veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdii, tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmez ve masraf da alınmaz.  


AVUKAT KATİPLERİNE VE STAJYERLERİNE TEBLİGAT
MADDE 37 - Celse esnasında kazai merci tarafından sıfatları tespit edilen avukat kâtiplerine ve stajyerlerine müteakip celse gün ve saatinin bildirilmesi avukata tebliğ hükmündedir.
VEKİLLERİN YEKDİĞERİNE TEBLİGAT YAPMASI
MADDE 38 - Vekil vasıtasıyla takibedilen davalarda, vekiller makbuz mukabilinde yekdiğerine tebligat yapabilirler.
TEBELLÜĞ EDECEK ŞAHSIN HASIM OLMASI
MADDE 39 - Bu Kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan kimselerin o davada hasım olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebliğ yapılamaz.
TEBLİGATA AİT KARARLARIN MÜSTACELİYETİ
MADDE 40 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) Tebligata ait kararlar, muayyen celse beklenmeden verilir.
MEMUR VASITASIYLA TEBLİGAT
MADDE 41 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) Adli, idari ve askeri kaza mercileri ile diğer adalet daireleri resen veya talep halinde işin mahiyetine göre, dairelerinde çalışan memurlar vasıtasıyla tebligat yapılmasına karar verebilirler.
MÜSTACEL HALLERDE TEBLİGAT
MADDE 42 - (...) (Madde 42, 6 Haziran 1985 tarih ve 3220 sayılı Kanunun 21. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
(Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI"'NA TEBLİGAT
MADDE 43 - (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "Cumhuriyet Başsavcılığı"'na yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka aslının kendisine gösterilmesiyle olur. Bu tebliğ bir mehile başlangıç olacaksa Cumhuriyet Müddeiummumisi gösterildiği günü varakanın aslına işaret ve imza eder.
ASKERİ KAZADA TEBLİGAT
MADDE 44 - Askeri kaza makam ve mercilerince askeri şahıslara yapılacak tebligat tahriri bir emirle ifa olunur ve tebellüğ ilmühaberi, tebligatı talep veya emreden makam veya mercie gönderilir.
Amiri adliye yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varakanın kendisine gösterilip imza ettirilmesi suretiyle yapılır. Bu tebliğ bir mehil başlangıcı olursa, tarihi de işaret edilir.
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
ŞÜMULÜ
MADDE 45 - Kazai ve mali tebligat dışında kalan tebligat, idari tebligattır.
PTT TEŞKİLATI OLMAMASI
MADDE 46 - (...) (Madde 46, 6 Haziran 1985 tarih ve 3220 sayılı Kanunun 21. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MÜTEADDİT ŞAHSIN MÜMESSİLİNE TEBLİGAT
MADDE 47 - Birden ziyade şahsı temsil eden kimseye tebliğ olunacak evrakın ancak bir nüshası verilir. Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için tevkil olunan kimseye temsil ettiği şahısların adedi kadar nüsha verilmek lazımdır.
GÜMRÜK VE İNHİSAR İŞERİNDE TEBLİGAT
MADDE 48 - Gümrük ve İnhisar işlerinde, kendi kanunlarının imkan verdiği hallerde muamelenin cereyan ettiği yerde hazır bulunan alakalıya tebligat memur vasıtasıyla yapılır.
TAPU İDARELERİNCE YAPILACAK TEBLİGAT
MADDE 49 - (Değişik: 6099 - 11.1.2011 / m.11 / Yürürlük / m.18/ç ) Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı ile iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini, bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.  


ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
DİVANI MUHASEBAT TARAFINDAN YAPILACAK TEBLİGAT
MADDE 50 - Divanı Muhasebat'ça yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak şahıslardan merkez teşkilatında vazifeli bulunanlara, bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara mahalli mülkiye âmiri vasıtasıyla yaptırılır.
Adresin tespit olunmaması veya tebellüğden imtina hallerinde tebligat, bu Kanun'un umumi hükümleri dairesinde yapılır.
DİĞER MALİ TEBLİGAT
MADDE 51 - Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, bu Kanun'un umumi hükümlerine tevfikan yapılır.
ÜÇÜNCÜ BAP
CEZAİ HÜKÜMLER
KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN İŞLEYECEKLERİ SUÇLAR
MADDE 52 - (Değişik 1. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.251) Bu Kanun'un tatbikinde vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı, Türk Ceza Kanunu'nun kamu görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 
Yukarıdaki fıkra hükmüne yapılacak takibat inzibatı ceza tatbikine mani değildir.
YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK
MADDE 53 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.252) Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  


TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA
MADDE 54 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985)
(Değişik 1. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.253) Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da, tabligatı kabul etmeyenler hakkında da yukarıda belirtilen cezalar uygulanır.
YALAN BEYAN
MADDE 55 -
(Değişik 1. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.254) Daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde;
a) Kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunan muhatap,
b) Muhatap namına kendisine tebligat yapılabilecek olup da, bu Kanun'un tatbiki dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunan kişi,
c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse,
her bir bentte tanımlanan fiil dolayısıyla bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.  


Yukarıdaki bentlerde yazılı hallerde bir gecikme veya umumi veyahut hususi bir zarar husule gelirse fail hakkında ayrıca (a) ve (b) bentlerindeki fiiller için (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.14) "üç aydan bir yıla" ve (c) bendindeki fiil için (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.14) "bir yıldan beş yıla" kadar hapis cezası hükmolunur.
TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR
MADDE 56 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.255) Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale getirenler hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüzelli güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 
TEBLİĞ MEMURLARI ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR
MADDE 57 - (...) (Madde 57, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun'un 578. maddesinin (v) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
DÖRDÜNCÜ BAP
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILMAMASI
MADDE 58 - Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası muayyen zamanda gelmezse alakalı merci keyfiyeti mahalli PTT merkezine bildirir.
Bu merkez şikayet mevzuu olan evrakın, ne muamele gördüğünü tetkik ve icabederse mevrit merkezinden tahkik ve takibeder.
Bunların neticesi mahalli PTT merkezi ve icabında Umum Müdürlük tarafından mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda alakalı mercie bildirilir.
TEBLİĞ MAZBATALI KAPALI ZARF
MADDE 59 - Kanun'un 1 inci maddesinde yazılı mercilerden çıkarılacak tebliğ evrakı, tebliğ mazbatalı kapalı bir zarf içinde gönderilir.
(Değişik 2. fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.16) Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, yemin davetiyesi bu zarfın içine konmadan da gönderilebilir. 
Yönetmelik:
MADDE 60 - (Değişik madde ve başlığı: 6099 - 11.1.2011 / m.12 / Yürürlük / m.18/ç ) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  


DİĞER KANUNLARDAKİ ATIFLAR
MADDE 61 - Diğer kanunların tebligat ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na ve adli evrakın PTT İdaresi vasıtasıyla tebliğine dair kanuna atfettiği yerlerde bu Kanun hükümleri tatbik olunur.
BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT
EK MADDE 1 - (3220 - 6.6.1985) Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.
Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.
(Ek fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.17) Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.
Teknik altyapının kurulması, tüzük hükümlerinin uygulanması:
GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 6099 - 11.1.2011 / m.13 / Yürürlük / m.18/ç ) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kurarak faaliyete geçirir.
60 ıncı maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde hazırlanır. Anılan yönetmelik yürürlüğe girene kadar Tebligat Tüzüğünün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Mevzuatta, Tebligat Tüzüğüne yapılan atıflar 60 ıncı madde hükmü uyarınca çıkarılacak yönetmeliğe yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE - (3220 - 6.6.1985) Ortak taşınmazda oturmayan bağımsız bölüm sahiplerinin, ek maddenin birinci fıkrası gereğince, Türkiye'deki adreslerini bildirmelerine dair mükellefiyetlerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yerine getirmeleri zorunludur.
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 62 - Bu Kanun'la :
1. Adli evrakın PTT İdaresi, vasıtasıyla tebliğine dair olan Kanun ile bu Kanun'a ek 4347, 4547, 4856 ve 5045 sayılı Kanunlar,
2. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 81'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 10'uncu faslının birici kısmı,
3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 36,37,38, 271 ve 274'üncü maddeleri,
4. Askeri Muhakeme Usulü Kanunu'nun 74,75 ve 76'ıncı maddeleri,
5. Noterlik Kanunu'nun 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 75'inci maddesi,
6. Harçlar Kanunu'nun 33'üncü maddesi,
7. Diğer Kanunların bu Kanun'a uymayan hükümleri,
Kaldırılmıştır.
KANUNUN MER'İYETE GİRMESİ
MADDE 63 - Bu Kanun neşri tarihinden itibaren altı ay sonra meriyete girer.
KANUNU İCRA EDECEK MAKAM
MADDE 64 - Bu Kanun'un hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg