AVŞAR HUKUK BÜROSU

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU

KANUN NO: 430
TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU
Kabul Tarihi: 3 Mart 1340 ve 26 Recep 1342
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Mart 1340 - Sayı: 63
3.t. Düstur, c.5 - s.322
MADDE 1 - Türkiye dâhilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâletine merbuttur.
MADDE 2 - Şer'iye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekâletine devir ve raptedilmiştir.
MADDE 3 - Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâtip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.
MADDE 4 - Maarif Vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İlâhiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir.
MADDE 5 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askerî rüşti ve idadilerle Sıhhiye Vekâletine merbut olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif Vekâletine raptolunmuştur. Mezkûr rüşti ve idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları âtiyen ait olduğu Vekâletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nispetlerini muhafaza edecektir.
(Ek Fıkra: 637 - 22.4.1341) Mektebi Harbiyeden menşe teşkil eden askerî liseler bütçe ve kadrolariyle Müdafaai Milliye Vekâletine devrolunmuştur.
MADDE 6 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
MADDE 7 - İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Bu kanun, 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı (TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI) nın 174 üncü maddesinde belirtilen Devrim Kanunlarından olup Anayasanın kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılmaz ve yorumlanamaz.

SORU CEVAP

captchaImg