AVŞAR HUKUK BÜROSU

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU

KANUN NO: 926
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 26 Temmuz 1967
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 3 Ağustos 1967 - Sayı: 12364
5.t. Düstur, c.6 - s.2352
_____
(*) 1. 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla bu kanun ile bu kanunu değiştiren kanunlarda geçen "Kademe terfii" deyimi "Kademe ilerlemesi", "Yeterlik grupları" deyimi "Yeterlik derecesi", "Layn" sınıfı "Deniz" olarak değiştirilmiştir.
2. 18 Mart 1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, Kanunda geçen uzman Çavuş tabiri uzman erbaş olarak değiştirilmiştir.
_____
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
I - KAPSAM
MADDE 1 - Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harb okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.
II - AMAÇ
MADDE 2 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Bu kanun subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.
III - TARİFELER
MADDE 3 - Bu kanunda yer alan bâzı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir.
a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazandıkları askerî unvanlardır.
b) Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.
c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır.
d) Normal bekleme süresi: Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekliyecekleri süredir.
e) En az bekleme süresi: Subayların ve astsubayların normal bekleme süresinden noksan bekliyecekleri süredir.
f) En çok belkeme süresi: Subayların ve astsubayların bulundukları rütbede en çok kalabilecekleri süredir.
g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süredir.
h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve astsubayların kademe ilerlemesi için her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır.
i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışıdır.
j) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.23) Yeterlik: Ahlaki, askerî, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 


k) (Değişik: 4374 - 28.7.1998) Yeterlik derecesi: Sicil notu ortalamasına göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların ve astsubayların kendi aralarındaki derecelenmeleridir. (*)
_____
(*) 28 Temmuz 1998 tarih ve 4374 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereğince 31.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
_____
l) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.23) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır. Yüksek Askerî Şûra kararı ile yıllık kontenjanlarda değişiklik yapılabilir. 

m) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.23) Sicil notu: Sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması ile general ve amiraller hariç fiziki yeterlik değerlendirme testinden elde edilen notun, sicil yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dâhilinde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca toplanmasıyla tespit edilen nottur. 


n) (Değişik: 4788 - 9.1.2003 / m.1) Sicil notu ortalaması:
A) 1. Teğmen rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
2. Üsteğmen rütbesi için; teğmenliğe nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
3. Yüzbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının 0'ü, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
4. Binbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının 0'ü, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının %90'ı, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
5. Yarbay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının 0'ü, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının %90'ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının %85'i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
6. Albay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, albay rütbesindeki sicil notu ortalamasının 0'ü, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının %95'i, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının %90'ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının %85'i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
B) 1. Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
2. Kıdemli çavuş rütbesi için; astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
3. Üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının 0'ü, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
4. Kıdemli üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının 0'ü, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %90'ı, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
5. Başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının 0'ü, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %90'ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %85'i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
6. Kıdemli başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının 0'ü, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %95'i, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %90'ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %85'i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.  


o) (Değişik: 1424 - 7.7.1971) Değerlendirme notu: Yüksek Askerî Şûra üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır.
p) (Değişik: 4374 - 28.7.1998) Yeterlik notu:
1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır. (*)
_____
(*) 28 Temmuz 1998 tarih ve 4374 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereğince 31.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
_____
r) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.23) Sicil tam notu: Sicil tam notu yüzdür. 


s) (Ek fıkra: 1875 - 17.4.1975) (Değişik: 2642 - 26.3.1982) Lisansüstü öğrenim: Kuvvet Harp Akademileri, Yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapılan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü öğrenim denir.
ş) (Ek: 3475 - 29.9.1988) (...) (Madde 3 ün 1. fıkrasının (ş) bendi, 28.7.1998 tarih ve 4374 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
_____
(*) 28 Temmuz 1998 tarih ve 4374 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereğince 31.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
_____
t) (Ek: 3475 - 29.9.1988) (Madde 3 ün 1. fıkrasının (t) bendi, Anayasa Mahkemesinin 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
u) (Ek: 3475 - 29.9.1988) (Madde 3 ün 1. fıkrasının (u) bendi, Anayasa Mahkemesinin 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
ü) (Ek: 3475 - 29.9.1988) (Madde 3 ün 1. fıkrasının (ü) bendi, Anayasa Mahkemesinin 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
v) (Ek: 3475 - 29.9.1988) (Madde 3 ün 1. fıkrasının (v) bendi, Anayasa Mahkemesinin 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
y) (Ek: KHK/499 - 9.8.1993) Kadro: Barışta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu personelin rütbe, sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
I - GÖREV VE SORUMLULUK
MADDE 4 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir.
II - MAL BİLDİRİMİ
MADDE 5 - Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velâyetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL HAKLAR
I - UYGULAMA İSTEME HAKKI
MADDE 6 - Subaylar, astsubaylar ve askerî öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna dayanılarak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.
II - GÜVENLİK
MADDE 7 - Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yazılı haller dışında, subaylığa ve askerî öğrenciliğe son verilemez; aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.
III - EMEKLİLİK
MADDE 8 - Subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.
(Ek fıkra: 1923 - 3.7.1975) Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemezler.
(Değişik son fıkra: 5758 - 24.4.2008 / m.1) Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini Ocak, Şubat, Temmuz veya Ağustos ayları içinde isteyebilir. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir. 
IV - ÇEKİLME
MADDE 9 - Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler.
V - İZİN
MADDE 10 - Subayların ve astsubayların sıhhî izin süreleri ve diğer izinleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
İKİNCİ KISIM
SUBAYLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
KAYNAK VE YETİŞTİRME
I - KAYNAK
MADDE 11 - Muvazzaf subay kaynakları:
a) Harb okulları,
b) Fakülte ve yüksek okullardır.
a) HARB OKULLARI
MADDE 12 - Harb okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür.
(Ek fıkralar: 3565 - 31.5.1989) İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harb okullarında askerî öğrenci okutulabilir. Bunlar öğrenime, başladıkları tarihten itibaren ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi öğrencilikten ayrılamazlar.
Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak üzere herhangi bir sebeple öğrencilikle ilişkisi kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler, kendilerine Devlet tarafından yapılmış olan masrafların iki katını tazminat olarak öderler.
Yabancı devlet harb okullarından mezun olanların subaylığa nasıpları, bu Kanunun 35 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Türk harb okullarında öğrenim gören emsallerinden daha önce mezun olanlar, emsalleri ile birlikte teğmen nasbedilirler.
b) Türk harb okullarında öğrenim gören emsalerinden sonra mezun olanlar, okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsallerinin nasıp tarihine götürülür.
Yabancı devlet harb okullarında yetişen ve subay nasbedilenler, harb okulu kaynaklı subaylarla aynı haklara sahip olurlar ve sınıflandırmaya tabi tutulurlar.
Yabancı devlet harb okullarına gönderilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçilme usulleri, bunların öğrenimleri sırasında tabi olacakları esaslar, izin ve geri çağrılma, öğrencilikten çıkarılma, ödüllendirme, öğrenimleri yarıda kalanlar hakkında uygulanacak öğretim ve eğitim esasları, subaylığa nasıp ve sınıflandırma, kıdem sıralarının tespiti, müfredat yönünden eksik öğretim ve eğitimle ilgili esaslar ile diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.
b) FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA YETİŞTİRME
MADDE 13 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli olmak şartiyle, Silâhlı Kuvvetler namına okumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak öğrenim yaparlar.
II- Fakülte veya yüksek okul mezunlarının muvazzaf subay nasbedilmesi
MADDE 14 - (Değişik : 6318 - 22.5.2012 / m.45) (Değişik 1.fıkra: 6336 - 26.6.2012 / m.12) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını (Ek ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.39) “, uzmanlığını tamamlamış tabipler için otuzbeş yaşını” bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak (Ek ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.24) “, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak” ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. 

(Değişik 2.fıkra: 6336 - 26.6.2012 / m.12) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını bitirmemiş olanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.  

Bu madde hükümlerine göre subay nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askeri eğitimi müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar.
Temel askerlik eğitiminde veya askeri eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.
Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip subay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.
Muvazzaf subay adayları sağlık, disiplin, mükafat ve ceza işlemleri bakımından harp okulu öğrencilerinin intibak eğitiminde tabi olduğu kural ve müeyyidelere tabidir.
Temel askerlik eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır. Bu kişilerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.24) “onay” takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.  


a) ASKERİ EĞİTİM
MADDE 15 - (Değişik: 2642 - 26.3.1982) Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildikten sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar.
(Değişik 2. fıkra: KHK/499 - 9.8.1993) Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askerî eğitime tâbi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tâbi tutulmazlar. 14 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına göre subay nasbedilenler hariç bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır.
b) ASKERİ ÖĞRENCİLERİN ÖZLÜK İHTİYAÇLARI
MADDE 16 - Fakülteler veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.
c) ASKERİ ÖĞRENCİLİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 17 - Fakültelerde veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğrenciler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilik niteliğini kaybederler:
a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlâk notunu kaybedenler,
b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, askerî öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,
c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlıyamıyanlar,
d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden sağlık durumları sebebiyle askerî öğrenci olarak öğrenimine devam imkânı kalmıyanlar,
e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,
f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler.
g) (Ek: 3593 - 7.12.1989) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.
d) ÇIKARILANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
MADDE 18 - 17 nci madde gereğince askerî öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir.
a) (Değişik: 6000 - 19.6.2010 / m.15) Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanarak ödettirilir.  


b) (Değişik: 3593 - 7.12.1989) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden, 17 nci maddenin (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentleri gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.
c) Bu maddenin (a) bendi gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri kesilen öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir.
III - YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME
MADDE 19 - (26 Mart 1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
IV - YÖNETMELİKTE TESBİT EDİLECEK HUSUSLAR
MADDE 20 - (Değişik : 6318 - 22.5.2012 / m.46) Fakültelerde veya yüksekokullarda askeri öğrenci olarak okutulacakların giriş şartları, görev ve sorumlulukları, askeri öğrencilikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakülte veya yüksekokullarda azami öğrenim süreleri, askeri eğitime ait hususlar, fakülte veya yüksekokul mezunları ile yedek subaylık hizmetini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda ve muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar yönetmelikte tespit olunur.  


ÜÇÜNCÜ KISIM
SUBAYLARIN SINIFLANDIRILMASI
I - SUBAY SINIFLARI
MADDE 21 - (Değişik: 4564 - 19.4.2000) Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir ve Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
Subayların sınıfları hizmet ihtiyaçları nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile değiştirilebilir, kaldırılabilir veya yeni sınıflar ihdas edilebilir.
II - SINIFLANDIRMA
MADDE 22 - Askerî öğrenciler ve subaylar test ve mülâkat sonuçlarına, beden kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre iki şekilde sınıflandırılırlar:
a) İlk sınıflandırma,
b) Yeniden sınıflandırma.
a) İLK SINIFLANDIRMA
MADDE 23 - Harb okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır.
(Ek 2. fıkra: 3593 - 7.12.1989) Harb okulu öğrenimi süresince 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri gereğince yapılacak müteakip sınıflandırmalar da, ilk sınıflandırma kapsamı içinde kabul edilir.
b) YENİDEN SINIFLANDIRMA
MADDE 24 - Subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar:
a) Sıhhî sebepler:
Sağlık durumları mensup oldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dahilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler.
Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa,
istedikleri sınıflara geçirilirler.
b) (Değişik: 3768 - 23.1.1992) Uçuştan ayrılanlar:
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer.
c) Özel hizmet niteliğini kaybedenler:
(...) (19.4.2000 tarih ve 4564 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) İkinci bir tahsil yapanlar:
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler.
e) İdarece görülecek lüzum üzerine;
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler,
2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya idarece görülecek lüzum üzerine, sınıflarının değişmesi icabeden subaylar,
3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için idarece, lüzum gürülecek sınıf ve rütbedeki subaylar,
yeniden sınıflandırılırlar.
f) (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine;
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas alınır. Bundan sonra personelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez.
g) (Değişik: 4902 - 18.6.2003 / m.18) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.
Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir.
Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya da tâbi tutulabilir.  


h) (Ek: 4699 - 28.6.2001 / m.2) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilecek esas, usul ve şartlara göre; ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının da görüşleri alındıktan sonra, Genelkurmay Başkanlığınca değiştirilebilir.
III - SINIFLANDIRMA KURULLARI VE SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 25 - İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafından yapılır.
Sınıflandırma kurullarının kuruluşları çalışma usulleri, kararlarını nasıl alacakları kurul üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. (*)
_____
(*) Bk. (Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği) T.C. Resmi Gazete: 12906 - 23.5.1968.
_____
DÖRDÜNCÜ KISIM
MESLEK PROGRAMLARI
I - MESLEK PROGRAMLARI
MADDE 26 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Subayların yurt içi veya yurt dışında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta veya diğer görevlerde kullanma süre veya sırası yeterlik derecelerine göre Meslek Programları Yönetmeliği ile düzenlenir. (*)
_____
(*) Bk. (Subay Meslek Programları Yönetmeliği) T.C. Resmi Gazete: 12971 - 8.8.1968.
_____
II - TEĞMEN-YÜZBAŞILARIN KITA HİZMETİ
MADDE 27 - (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.40) Teğmen-yüzbaşı (dâhil) rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta hizmet süresi yönetmelikle belirlenir. Şu kadar ki, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendiyle 58 inci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sürelerden düşülür. 


(Değişik fıkra: 1923 - 3.7.1975) Şu kadar ki, 31 inci maddenin (b), (c) bendine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı madde (d) bendiyle 58 inci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sekiz yıldan düşülür.
BEŞİNCİ KISIM
SUBAY TERFİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
I - KAPSAM
MADDE 28 - Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe terfii şartları bu kanun hükümlerine tâbidir.
II - RÜTBELER
MADDE 29 - Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir:
Asteğmen
Teğmen
Üsteğmen
Yüzbaşı
Binbaşı
Yarbay
Albay
Tuğgeneral-Tuğamiral
Tümgeneral-Tümamiral
Korgeneral-Koramiral
Orgeneral-Oramiral
Mareşal-Büyükamiral
Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir.
III - BEKLEME SÜRELERİ
a) BARIŞ ZAMANINA AİT NORMAL BEKLEME SÜRELERİ
MADDE 30 - (Değişik: 3909 - 6.5.1993) Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. (*)
_____
(*) 6 Mayıs 1993 tarih ve 3909 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmü gereği 30 Ağustos 1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
_____
RütbelerNormal Bekleme Süreleri
  
Asteğmen (*)8 Ay
Teğmen3 Yıl
Üsteğmen6 Yıl
Yüzbaşı6 Yıl
Binbaşı5 Yıl
Yarbay3 Yıl
Albay5 Yıl
Tuğgeneral-Tuğamiral4 Yıl
Tümgeneral-Tümamiral4 Yıl
Korgeneral-Koramiral4 Yıl
Orgeneral-Oramiral4 Yıl
_____
(*) Asteğmen için 11 ay olan normal bekleme süresi, 10.7.2003 tarih ve 25164 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.7.2003 tarih ve 4917 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
b) EN AZ BEKLEME SÜRELERİ
MADDE 31 - Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.
a) (Değişik: 2159 - 28.6.1978) Fakülte ve yüksekokulları bitiren subayların Harb Okulu öğrenim süresinden yıl olarak okudukları öğrenim süreleri, rütbe bekleme sürelerinden düşülür.
Bu subayların Harb Okulunu bitirmiş emsaliye nasıpları birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.
b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır.
c) (Değişik: 5497 - 10.5.2006 / m.1) Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir. 
c) EN ÇOK BEKLEME SÜRELERİ
MADDE 32 - Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Öğrenim süreleri dört yıldan az olan yüksek okul mezunu subayların teğmenlik bekleme süreleri, harb okulu mezunu emsalleri kendilerine yetişinceye kadar devam eder.
b) (Değişik: KHK/499 - 9.8.1993) Subayların 30 uncu maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında rütbelerinde en çok kalabilecekleri süre; teğmen ve üsteğmenlikte o rütbenin yaş haddine kadar, diğer rütbelerde ise yüzbaşılar için subaylıktaki 21 inci binbaşılar için subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar için subaylıktaki 25 inci fiilî hizmet yılını dolduruncaya kadar olan süredir. 109 uncu madde hükümlerine göre subay olan ve yüzbaşılığa yükselenlerin en çok bekleme süresi bu rütbenin yaş haddine kadardır.
IV - TERFİ ZAMANI
MADDE 33 - Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır.
(Değişik ikinci fıkra: 6586 - 22.1.2015 / m.41) Kıdem alanlar, kazaî veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.(Ek fıkra: 5497 - 10.5.2006 / m.2) Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
İKİNCİ BÖLÜM
NASIP
I - SUBAYLIĞIN NASIP VE TERFİ ONAYI
MADDE 34 - (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.25) Subaylığa nasıp, ilgili kuvvet komutanının (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanının, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanı (Jandarma ve Sahil Güvenlik subayları için İçişleri Bakanı) onayı ile yapılır.
Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanının onayı ile yapılır.
Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler 54 üncü maddede belirtilen esaslarla Millî Savunma Bakanı (Jandarma ve Sahil Güvenlik subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır. 


II - SUBAYLIĞA NASIP
MADDE 35 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Harb okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Harb okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, o yılın 30 Ağustosun da teğmenliğe nasbedilirler.
1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebeb olacak şekilde mahkum olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına,(Ek ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.42) “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,” beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
2. Kazaî, idarî veya sıhhî zorunluluklar nedeniyle harb okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
b) (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.42) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olmak üzere asteğmen nasbedilirler. 


c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden önce durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.
d) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.26) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. 

e) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.26) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve bu fıkranın (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.f) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.26) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına bitirip de kendi sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 üncü madde çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.
III - NASIP DÜZELTİLMESİ
MADDE 36 - (Değişik: 1424 - 7.7.1971) Kazaî ve idarî kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.43) Cezası ertelenen veya seçenek yaptırımlara çevrilenler hariç olmak üzere subayların;
1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri hâlinde, infaz süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri,
2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet hâlinde açıkta geçen süreleri,
3. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilse dâhi, firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararı ile sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri,
kıdemlerinden düşülür.
Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün veya kararın kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhâl yapılır. 


b) Silâhlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit öğrenim kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen başarısızlık veya diğer sebeplerle bu yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içerisinde bitirmelerine imkân olmıyan üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen, devamsızlık, başarısızlık, uygunsuz hallerinden dolayı eğitimlerine son verilen veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya stajda kaldıkları süreler kadar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenler için bu süre yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir.
c) Harb Akademileri tahsili, (Ek ibare: 6336 - 26.6.2012 / m.13)“Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” sıhhî sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik istiyen kurslar ve üç ay dahil daha az süreli kurslar için (b) bendi hükümleri uygulanmaz.
d) (Değişik: 5621 - 5.4.2007 / m.1) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan (Değişik ibare: 6336 - 26.6.2012 / m.13)“Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden” mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren subaylara bir yıl;
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükafatlar ve cezalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren subaylara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
kıdem verilir.
(Değişik 2. fıkra: 5758 - 24.4.2008 / m.3) Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenimi tamamladıktan sonra astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 
Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.
Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz.
Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için;
1. Müracaat tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun %90'ı ve daha üstünde olması,
2. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlaki ve şahsi nitelikleri bakımından kıdem almaya layık bulunduğuna dair "Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi"nin müspet olarak düzenlenmiş olması,
3. Özel kanunlara tabi olanların, yukarıdaki şartlara ilave olarak bu sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esasları yerine getirmiş olması,
4. Cezaları ertelenmiş, (Değişik ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.43) “seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş”, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsalar bile;
aa) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olmaması,
bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,
cc) (Değişik : 6413 - 31.1.2013 / m.45/6-a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,  

gerekir.
Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme tabi tutulurlar.  


e) (Ek: 1875 - 17.4.1975 / m.3) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfiler 33 üncü madde hükmüne tabidir.
f) (Değişik: KHK/499 - 9.8.1993 / m.5) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIDEM
I - KIDEM VE KIDEM SIRASI
MADDE 37 - Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
a) Rütbelerde kıdemler, terfi (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.27) “onayı” metninde yazılı tarihten başlar.
Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası:
Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harb okullarında fakülte veya yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir.
Bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında kıdem sırası:
1. (Değişik: 4374 - 28.7.1998) Her yıl tesbit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. (*)
_____
(*) 28 Temmuz 1998 tarih ve 4374 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereğince 31.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
____
2. (Değişik: 6000 - 19.6.2010 / m.16) Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:
aa) Harp okullarından mezun olan subaylar,
bb) Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilen subaylar,
cc) Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenler,
dd) Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
ee) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
ff) Sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
gg) Sözleşmeli subaylar,
hh) Yedek subaylar. 


3. (Değişik: 1424 - 7.7.1971) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası:
Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dahil bulundukları yeterlik derecelerine, yeterlik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre tespit edilir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır.
c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası:
Yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplarının sonunda sıralanırlar.
d) (Ek: KHK/499 - 9.8.1993) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve nasıplı subayların kıdem sırası:
1. Aynı yıl terfî edenlerden kıdem almadan yükselenler,
2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş iseler bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,
3. (Değişik: 4902 - 18.6.2003 / m.20) Bütün şartların aynı olması halinde mensup bulunduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik, 
diğerlerine nazaran kıdemlidir.
(Ek fıkra: 5497 - 10.5.2006 / m.4) Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TERFİ ESAS VE ŞARTLARI
I - RÜTBE TERFİ ŞARTLARI VE ESASLARI
MADDE 38 - (Değişik: 3475 - 29.9.1988)
Rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.
a) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.28) Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 

b) (Değişik: 5497 - 10.5.2006 / m.5) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,
c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt'a hizmetlerini yapmış olmak,
d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak,
e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak,
(Değişik 2 ve 3. fıkralar: 4374 - 28.7.1998) Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) (Değişik: 5497 - 10.5.2006 / m.5) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicil notu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde altmış ve daha yukarısı, yarbaylar için yüzde yetmiş ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.  


b) Albaylar: Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yükselme sırasına giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmaylar ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askeri Şuraya gönderilir. Yüksek Askeri Şura bunları 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutar.
c) (Değişik: 5365 - 15.6.2005 / m.6) Üstün başarılı üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olanlardan; bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun, muharip sınıflar için yüzde sekizi, yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.  

d) (Ek: 5497 - 10.5.2006 / m.5) Yükselme sırasına girmiş bulunan subaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır. 
Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş ve çalışma esasları ile görevleri ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
II - TERFİDE BARAJ
MADDE 39 - Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiinden kadro durumu, personel mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj sistemi uygulanır.
a) (...) (Madde 39 un 1. fıkrasının (a) bendi, Anayasa Mahkemesinin, 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar dahilinde baraj tespit edilir.
c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisinde değerlendirilirler.
d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subayların belirlenmesi için 50 nci maddenin birinci fkırasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi olacaklar sınıflarının yeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj bu işlemden sonra sıralamada yeterlik derecesi en düşük olan subaydan itibaren uygulanır. (*)
_____
(*) 39 uncu madde 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış, 29 Eylül 1988 tarih ve 3475 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.
_____
III - YETERLİK GRUPLARININ HESAPLANMASI
MADDE 40 - (...) (Madde 40, 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
IV - KADROLARIN TESPİTİ VE MUVAZZAF SUBAY KADRO ORANLARI
MADDE 41 - (Değişik: 2497 - 22.7.1981) Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur.
a) (Değişik: 4902 - 18.6.2003 / m.22) Her yıl 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit edilir. 
b) (Değişik: 2870 - 29.7.1983) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûraca miktar ile ilgili karar alınır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)
c) Rütbe bekleme süresini tamamlamış olan albaylardan Yüksek Askeri Şûra tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, (b) bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bunların müteakip yıllarda hizmete devamı için her yıl ayrıca 50 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla Yüksek Askerî Şûra kararı alınır.
V - ÇOK SINIFLI KADROLAR
MADDE 42 - (...) (Madde 42, 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
VI - RÜTBE TERFİ ŞARTLARI
MADDE 43 - (...) (Madde 43, 29 Eylül 1988 tarih ve 3475 sayılı Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
VII - SONRAKİ YILLARDA TERFİ
MADDE 44 - (Değişik: KHK/499 - 9.8.1993) Rütbe terfî edemeyen subaylardan:
a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı,
b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfî edemeyenler ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun; % 50 (dahil) den fazla ve % 60'dan az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 (dahil) den fazla ve % 70'den az olan yarbaylar,
c) (Değişik: 4374 - 28.7.1998) Yükselme sırasına giren albayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 70 (dahil) ve üzerinde olan, ancak Yüksek Askeri Şuraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 (hariç)’den az olan albaylar, (*)
_____
(*) 28 Temmuz 1998 tarih ve 4374 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereğince 31.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
____
Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfî şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfî sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde esaslarına göre yeniden terfî işlemine tâbi tutulurlar.
Yukarıdaki esaslara göre sonraki yıllarda terfî edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlardan diğer terfî şartlarını haiz olduğu halde kadro açığı olmaması nedeniyle terfî edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci binbaşılar subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiilî hizmet yılı sonuna kadar her yıl terfî için değerlendirmeye alınırlar. Bunlar terfî edemedikleri müddetçe 45 inci maddedeki esaslara göre kademe ilerlemesi, üç yılda bir de derece ilerlemesi yaparlar.
VIII - KADEME İLERLEMESİ ŞARTLARI
MADDE 45 - (Değişik: 1424 - 7.7.1971) Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,
3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak,
Yukardaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
b) (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti subaylar hakkında EK-VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkında EK-VII sayılı çizelge gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.
c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.
e) (Değişik: 2642 - 26.3.1982) Liyakatları üstlerince onanmış olan kıdemli üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemli binbaşılar yükseldikleri aylık derecelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
f) (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için EK-VI, astsubaylıktan subay olanlar için EK-VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.
g) (Değişik: 3475 - 29.9.1988) (9 Ağustos 1993 tarih ve KHK/499 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
h) (Ek: 5497 - 10.5.2006 / m.6) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır. 
IX - ASKERİ HAKİM VE YARDIMCILARI
MADDE 46 - (...) (Madde 46, 17 Temmuz 1972 tarih ve 1611 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
GENERAL VE AMİRAL TERFİLERİ
I - RÜTBE TERFİİ
MADDE 47 - (Değişik: 1424 - 7.7.1971) Rütbe terfii şartları şunlardır:
a) (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.29) Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 


b) (Değişik: 2497 - 22.7.1981) Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili bulunmak.
c) Üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak,
d) Yüksek Askerî Şûraca 54 üncü madde esaslarına göre seçilmiş olmak,
e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıta hizmetini yapmış olmak,
f) (Değişik: 3282 - 1.5.1986) Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak,
Yukarıdaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi ettirilirler.
II - KADEME İLERLEMESİ
MADDE 48 - General ve amirallerin kademe ilerlemesi yapılmaz.
III - GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI
MADDE 49 - (Değişik: 2159 - 28.6.1978) General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır.
a) Barışta, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde general-amiral kadroları (b) bendinde gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilât ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.
b) (Değişik: 2870 - 29.7.1983) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.
RütbelerK.K.K.Dz.K.K.Hv.K.K.J.Gn.K.
  (Değişik: 4564 - 19.4.2000)(Değişik: 4323 - 15.1.1998)(Değişik: 4323 - 15.1.1998)
     
Orgeneral-Oramiral9 (J.Dahil)22-
Korgeneral-Koramiral20583
Tümgeneral-Tümamiral4412166
Tuğgeneral-Tuğamiral96283218
     
TOPLAM:169475827
(Değişik son cümle: 4564 - 19.4.2000) Amiral kontenjanlarından ikisi 2692 sayılı Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır.
c) (Değişik: 2497 - 22.7.1981) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak, barışta lağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.30) “Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral ve Korgeneral-Koramiral” rütbelerinde değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılan (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.30) “Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral ve Korgeneral-Koramiral” rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan Orgeneral-Oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûraca saptanır.
Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait General-Amiral miktarlarının tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artırabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen General-Amiraller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda 47 nci madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.
(Değişik 3. paragraf: 5365 - 15.6.2005 / m.7) Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuraca tespit edilir. 
d) (Değişik: KHK/499 - 9.8.1993) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerine zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfî için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şura'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.
Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general-amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri, diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfî veya hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tâbi tutulur.
Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenler, aynı easlara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şura'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şura'nın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47'ye kadar arttırılabilir.
Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general-amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
e) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general-amiraller ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general-amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını kazanmış olup, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli general-amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam ederler.
f) (Değişik: KHK/499 - 9.8.1993) Bekleme süreleri sonunda terfî etirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk edilirler.
Bunlardan:
I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,
II - Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfî ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,
III - Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfî ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,
IV - 47 nci maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,
V - Yaş haddinden emekliye ayrılan general-amiral ve albaylar ile,
VI - Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara,
Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara % 30'u (*), binbaşılara % 50'si (*), yarbaylara % 55'i (*), albaylara % 70'i (*), tuğgeneral-tuğamirallere % 75'i (*), tümgeneral-tümamirallere % 80’i (*), korgeneral-koramirallere % 90'ı (*), orgeneral-oramirallere % 100'ü (*) oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak, bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazimanatının toplamı, Silâhlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz.
Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder.
Bu tazminatlar, vergiye tâbi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.
_____
(*) 5.4.2001 tarih ve 4635 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereğince değiştirilmiştir, “% 9’u”, “% 10’u”, “% 11’i”, “% 12’si”, “% 15’i”, % 20’si”, “% 25’i” ve “% 30’u”(Değişen İbareler)
_____
g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general-amirallerden ancak kadrosuzluk nedeniyle (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevkedilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir.
h) (Değişik 1. fıkra: 2870 - 29.7.1983) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral-oramiraller, arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması, atanmasındaki usule göre yapılır.
Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde en geç 45 gün içinde atama yapılır.
i) (Değişik 1. fıkra: 2870 - 29.7.1983) Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.30) “birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar” uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
Ancak, bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemiyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabilirler.
Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-oramiraller (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
j) (Ek: 2825 - 24.5.1983) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı birden fazla olamaz.
Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde rütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle emekliye sevk edilebilirler.
Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılır.
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SİLAHLI KUVVETLERDEN AYRILACAK SUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
MADDE 50 - (Değişik 1. fıkra: 4699 - 28.6.2001 / m.7) Kadrosuzluk, yetersizlik, (...) (*) veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.
_____(*) Madde 50'nin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “disiplinsizlik, ahlaki durum” ibaresi, 16.2.2013 tarih ve 28561 sayılı R.G' de yayımlanan 31.1.2013 tarih ve 6413 sayılı Kanun'un 45/6-c. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____a) (Değişik: KHK/499 - 9.8.1993) Kadrosuzluk nedeniyle ayırma:
41 inci maddede öngörülen hizmet ihtiyaç kadrosunu uygulayabilmek amacıyla;
1. Diğer terfî şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfî edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci, yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiilî hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler.
Gecikmeli olarak bir üst rütbeye terfî eden yüzbaşılar, binbaşı rütbesinde 22 nci, binbaşılar ise yarbay rütbesinde 25 inci subaylık hizmet yılını doldursalar dahi emekliye sevk edilmezler ve bu rütbelerin normal bekleme süresi sonuna kadar hizmete devam ettirilirler. Bunlar yeni rütbelerinin bekleme süresi sonunda ve izleyen 2 yılda 3 defa değerlendirmeye tâbi tutulurlar ve terfî edemedikleri takdirde emekliye sevk edilirler.
Binbaşı ve yarbay rütbelerinde terfî şartlarını haiz oldukları halde terfi edemeyip bekleyenlerin miktarı, 41 inci madde esaslarına göre o rütbenin tespit edilen kadrosunun yüzde 10 unu geçemez; geçtiği takdirde derece ve kademesine bakılmasızın en eski nasıplılardan ve yeterlik durumu en düşük olanlardan başlanmak suretiyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların subaylığa nasıpları en eski ve nasıplı olanları arasında, öncelikle 38 ve Ek-1 inci maddelerde belirtilen terfî şartlarını haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
Bu şekilde emeklilik işlemine; terfî şartlarını taşımayan, Yüksek Askerî Şura'ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfî şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfî edememiş olan, terfî şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şura'ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şura'ca değerlendirmeye girmeyen albayların, sicil notu ortalaması en düşük olanlarından başlanır.
b) (Değişik: 1876 - 17.4.1975) Yetersizlik nedeniyle ayırma;
1. (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.31) Teğmen rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan subaylar, 


2. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan subaylar;
Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
c) (...) (MADDE 50'nin birinci fıkrasının c bendi, 16.2.2013 tarih ve 28561 sayılı R.G' de yayımlanan 31.1.2013 tarih ve 6413 sayılı Kanun'un 45/6-c. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


d) (Ek: 4699 - 28.6.2001 / m.7) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma:
(Değişik ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.44) “Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş”, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME KURULLARI
I - DEĞERLENDİRME KURULLARININ TEŞKİLİ
MADDE 51-53 - (...) (Madde 51-53, 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
ALBAYLARLA GENERAL VE AMİRALLERİN TERFİ İŞLEMLERİ
MADDE 54 - (Değişik 1. fıkra: 4902 - 18.6.2003 / m.23) Yüksek Askerî Şûra; kuvvet komutanlıklarından, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların, teğmenlikten itibaren; general ve amirallerin, generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göre en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilir. 
(Değişik 2. fıkra: 2497 - 22.7.1981) Ancak, bir üst rütbeye yükselecek Tuğgeneral Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral ile Korgeneral-Koramiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yıl konte janına eşit veya az ise, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askerî Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.
(Ek üçüncü fıkra: 6519 - 11.2.2014 / m.32) Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınırlar. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılır.
(Ek fıkra: 1923 - 3.7.1975) Savaş hali ilânından itibaren bu Kanunda öngörülen Yüksek Askerî Şûraya ait görev ve yetkiler Genelkurmay Başkanına intikal eder.
V - DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARI
MADDE 55:56 - (...) (Madde 55:56, 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 21. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
YÖNETMELİK
MADDE 57 - (1424 - 7.7.1971) Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemlerine ait çalışma usulleri ve kararlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM (*)
_____
(*) (Değerlendirme kurulları) başlığını taşıyan ve 51-57 nci maddeleri kapsayan YEDİNCİ BÖLÜM'ün 51, 52, 53, 55 ve 56 ncı maddeleri 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla kaldırılması ve bu Kanunla 54 ve 57 nci maddelerde altıncı bölümü tamamlayan yeni hükümler getirilmiş olması itibariyle altıncı bölümden Sekizinci Bölüme atlanmaktadır.
_____
ÖZEL HÜKÜMLER
I - SAVAŞ TAKDİRNAMESİ ALANLAR
MADDE 58 - Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanır.
II - ESİR SUBAYLAR
MADDE 59 - Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıta ve kurum amirlerince veya bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara göre:
a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belgeye dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlu görülenler askerî yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahkûm olanlar hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.
b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnat olunan suçları sabit olmıyanlardan:
1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları emsal tarihine götürülür.
2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.
3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik derecelemesine girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.
c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz.
III - HARB GAİBİ SUBAYLAR
MADDE 60 - Harb gaibi olup da sonradan dönen subaylar 59 uncu maddenin (a) bendi uyarınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir subaylar hakkındaki esaslara göre yapılır.
IV - ENTERNE EDİLEN SUBAYLAR
MADDE 61 - Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan subaylar hakkında 59 uncu madde hükümleri uygulanır.
V - SIHHİ İZİN SÜRESİ İÇİNDE TERFİ SIRASINA GİREN SUBAYLAR
MADDE 62 - Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik derecesine girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez.
Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır.
VI - SINIFI DEĞİŞEN SUBAYLAR
MADDE 63 - Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
VII - FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLANLARIN NASBI
MADDE 64.- (Değişik: 4699 - 28.6.2001 / m.8) Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 inci madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir.
VIII - AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VEYA FİRAR VE İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN, CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLAN SUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM (*)
_____
(*) Madde başlığı 3.7.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu şekilde değiştirilmiştir.
_____
MADDE 65 - Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) (Değişik: 2642 - 26.3.1982) Haklarında (Değişik ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.45) “ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasını” gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa çıkarılabilir.
Ancak emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hareket, mukavemet suçlarında; nezdinde mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amiri tarafından fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal derecesi bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkında bir görüş bildirilmişse bu görüş de dikkate alınır.
b) (Değişik: 2642 - 26.3.1982) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerine başka görev verilmez.
c) (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.45) Bunlardan;
1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.
2. Soruşturmaya konu olan fiillerin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların açıkları, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.
3. Açıkta bulunanlar hakkında her üç ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda veya diğer nedenlerle açıklarının kalkması gerektiği değerlendirilenlerin açıkları kaldırılır. 


d) (Değişik: 4699 - 28.6.2001 / m.9) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu bozmaya uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın ortadan kalkması veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır.
e) (Değişik: 2642 - 26.3.1982) Terfi sırasına girenlerden;
1. Açıkta bulunanların,
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmaları nedeniyle veya (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların,
3. (Değişik: 2870 - 29.7.1983) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,
4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile firar veya izin tecavüzüne devam edenlerin,
Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz.
Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir.
f) (Değişik: 2642 - 26.3.1982) Açığa alınan ya da tutuklananlar;
1. Hizmetleri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayin bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.
2. (Değişik 1.cümle: KHK/647 - 18.7.2011 / m.1) “Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun141 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir.”  Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir.(Ek cümle: KHK/647 - 18.7.2011 / m.1) “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarında görevliyken açığa alınan veya tutuklananlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar, bu alt bent uyarınca yurtdışı aylığı ödenir.”
g) (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu fiillerinin başladığı tarihden itibaren aylık, hizmet ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya mazerete dayalı olduğu adlî mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir.
h) (Değişik: 1923 - 3.7.1975) (Değişik birinci cümle: 6586 - 22.1.2015 / m.45) Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez.
ı) (Ek: 5758 - 24.4.2008 / m.4) Soruşturma veya kovuşturmasının devamı nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan ya da açıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunların Silahlı Kuvvetlerde kalabileceği azami süre, emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadardır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
I - GENELKURMAY BAŞKANININ YAŞ HADDİ VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 66 - (...) (Madde 66, 28 Haziran 1978 gün ve 2159 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
ALTINCI KISIM
ASTSUBAYLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
KAYNAK VE YETİŞTİRME
I - KAYNAK
MADDE 67.- (Değişik: 4861 - 28.5.2003 / m.1) Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;
a) Astsubay meslek yüksek okulları,
b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarıdır.  


II- TEMİN VE YETİŞTİRME
MADDE 68.- (Değişik madde ve başlığı: 4861 - 28.5.2003 / m.2) Muvazzaf astsubay olabilmek için;
a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,
b) (Değişik: 6336 - 26.6.2012 / m.14) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak; uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir. 
Astsubay hazırlama okulları:
a) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde astsubay meslek yüksek okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlama okulları açılabilir. Bu okullara en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. Astsubay hazırlama okullarının müfredat ve programları, Milli Eğitim Bakanlığının orta öğretim okullarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır.
b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak nitelikler ile bu okullarda verilecek eğitim ve öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerin azami öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.
d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler:
1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler.
2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askeri öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler.
3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde tamamlayamayanlar.
4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmayanlar.
5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.
6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.
e) (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişikleri kesilenlere (Ek ibare: 6000 - 19.6.2010 / m.17) ", personel ve amortisman giderleri hariç," Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar, askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine alınamazlar.
f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okulla ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.
Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.
Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askeri öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.
Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.  


YEDİNCİ KISIM
ASTSUBAY SINIFLANDIRMASI
I - SINIFLAR
MADDE 69 - (Değişik: 4564 - 19.4.2000) Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu 21 inci madde esaslarına göre tespit edilir ve Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
II - SINIFLANDIRMA
MADDE 70 - Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 nci madde esasları uygulanır.
a) İLK SINIFLANDIRMA
MADDE 71 - Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 üncü madde esasları uygulanır.
b) YENİDEN SINIFLANDIRMA
MADDE 72 - Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) bendi hariç olmak üzere 24 üncü madde esasları uygulanır.
III - SINIFLANDIRMA KURULLARI VE SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 73 - Astsubay sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği hakkında 25 inci madde esasları uygulanır.
SEKİZİNCİ KISIM
ASTSUBAY MESLEK İÇİ EĞİTİMİ
I - MESLEK İÇİ EĞİTİMİ
MADDE 74 - Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26 ncı madde esasları uygulanır.
II - MUHARİP SINIF ASTSUBAYLARIN KARARGAHTA GÖREVLENDİRİLMESİ
MADDE 75 - Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargâhlarda idari işlerde görevlendirilemezler.
DOKUZUNCU KISIM
ASTSUBAY TERFİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
I - KAPSAM
MADDE 76 - Silâhlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe ve kademe terfi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.
II - RÜTBELER
MADDE 77 - Silâhlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.
Astsubay çavuş
" Kıdemli Çavuş
" Üstçavuş
" Kıdemli üstçavuş
" Başçavuş
" Kıdemli Başçavuş
III - BEKLEME SÜRELERİ
a) BARIŞ ZAMANINA AİT NORMAL BEKLEME SÜRELERİ
MADDE 78 - (Değişik: 5837 - 5.2.2009 / m.19) Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
Rütbeler Normal bekleme süreleri Astsubay Çavuş 3 yıl " Kıdemli Çavuş 3 yıl " Üstçavuş 6 yıl " Kıdemli Üstçavuş 6 yıl " Başçavuş 6 yıl " Kıdemli Başçavuş 6 yıl
 


b) EN AZ BEKLEME SÜRELERİ
MADDE 79.- (Değişik: 4861 - 28.5.2003 / m.3) Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tam yıla çıkarılır.
Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.
Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.  


c) EN ÇOK BEKLEME SÜRELERİ
MADDE 80 - (Değişik: KHK/499 - 9.8.1993) Astsubayların 78 inci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında her rütbede kalabilecekleri süre, bu Kanundaki esaslar dahilinde o rütbenin yaş haddine kadar olan süredir.
IV - TERFİ ZAMANI
MADDE 81 - Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 üncü madde hükmü uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
NASIP
I - ASTSUBAYLIĞA NASIP
MADDE 82.- (Değişik: 4861 - 28.5.2003 / m.4) Astsubaylığa nasıp (...)(*), ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile yapılır.
_____(*) Madde 82'nin birinci fıkrasında yer alan “ve rütbe terfileri” ibaresi, 22.2.2014 tarih ve 28921 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.2.2014 tarihli ve 6519 sayılıKanunun 33. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____(Ek ikinci fıkra: 6519 - 11.2.2014 / m.33) Rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma astsubayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik astsubayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanının onayı ile yapılır.
Astsubay meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenler ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlardan başarılı olanlar, o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.  


II - NASIP DÜZELTİLMESİ
MADDE 83 - (Değişik: 1875 - 17.4.1975) Kazaî ve idarî kararlar sonucu astsubayların nasıplarının düzeltilmesi hakkında 36 ncı maddenin (a), (b), (e) bentleri hükümleri uygulanır. Ancak sıhhî sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay (dahil) daha az süreli kurslar için 36 ncı maddenin (b) bendi hükümleri uygulanmaz.
(Ek fıkra : 5906 - 16.6.2009 / m.1) Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara (Ek ibare: 6191 - 10.3.2011 / m.10/7-a) “(sözleşmeli erbaşlıktan astsubaylığa geçenler dâhil)” , 36 ncı maddenin (d) bendinde belirtilen esaslar dahilinde kıdem verilir.
(Ek fıkra: 6191 - 10.3.2011 / m.10/7-a) Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren, Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri eğitimini bitiren astsubaylara, bir yıl kıdem verilir.
(Değişik son fıkra : 5906 - 16.6.2009 / m.1) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde olacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIDEM
I - KIDEM VE KIDEM SIRASI
MADDE 84 - (Değişik: 5497 - 10.5.2006 / m.7) Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
a) Rütbelerde kıdemler, (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.34) “onay” metninde yazılı tarihten başlar.
b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:
1. Astsubay meslek yüksekokulu mezunları.
2. Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.
3. Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.
4. Kıt'a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.
5. Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.
6. Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.
7. Sözleşmeli astsubaylar.
d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göre;
1. Yeterlik dereceleri,
2. Astsubaylık hizmet süreleri,
3. Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,
4. Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
5. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
dikkate alınarak belirlenir.
e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.
f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların kıdem sırası;
1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,
3. Bütün şartlar aynı ise mensup olduğu kuvvete göre sıra ile kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,
diğerlerine nazaran kıdemlidir.
Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.  


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TERFİ ESAS VE ŞARTLARI
I - RÜTBE TERFİ ŞARTLARI VE ESASLARI
MADDE 85 - (Değişik: 3475 - 29.9.1988) Astsubayların rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak.
b) (Değişik: 5497 - 10.5.2006 / m.8) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında; kıdem alanlardan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş (Ek ibare: 5837 - 5.2.2009 / m.20) “(üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ve astsubay kıdemli üstçavuş (Ek ibare: 5837 - 5.2.2009 / m.20) “(üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” rütbelerinde en az bir yıllık, diğer rütbelerde fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak, 
c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak.
Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) (Değişik: 5497 - 10.5.2006 / m.8) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde altmış ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır. b) (Değişik: 5837 - 5.2.2009 / m.20) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları: Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olanlardan; bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için yüzde sekizi, yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. 

c) (Ek: 5497 - 10.5.2006 / m.8) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır. 
Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine göre ne suretle, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkrasının (b) bendindeki şart nedeniyle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
II - TERFİDE BARAJ
MADDE 86 - (...) (Madde 86, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.) (*)
_____
(*) 86 ıncı madde 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış, 28 eylül 1988 tarih ve 3475 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.
_____
III - YETERLİK DERECELERİNİN HESAPLANMASI
MADDE 87 : 88 - (...) (Madde 87:88, 17 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 28. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmışır.)
V - KADROLARIN BİLDİRİLMESİ
MADDE 89. - (Değişik: 4902 - 18.6.2003 / m.24) Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. 
VI - ÇOK SINIFLI KADROLAR
MADDE 90 - (...) (Madde 90, 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 28. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
VIII - Rütbe terfii esas ve şartları
MADDE 91 - (...) (Madde 91, 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 28. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
VIII - MÜTEAKİP YILLARDA TERFİ
MADDE 92 - (Değişik: 3475 - 29.9.1988) Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan:
a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,
b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 (dahil)'den fazla ve % 60'dan az olan üstçavuş-başçavuşlar,
c) (...) (Madde 92 nin 1. fıkrasının (c) bendi, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.
Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.
(...) (Madde 92 nin son fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
IX - KADEME TERFİİ ESAS VE ŞARTLARI
MADDE 93 - Astsubaylar aşağıdaki yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,
3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak.
Yukardaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sırayeti ek-VIII sayılı cizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfi gerektirmez.
c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
Bekleme süreleri dışında rütbe terfi eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.
e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre ek-VIII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.
f) (Değişik: 3475 - 29.9.1988) Kadrosuzluk (....) (*) sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirtilen şartları haiz olanlar, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabilirler.
_____
(*) (....) içindeki "ve terfide baraj" ibaresi, Anayasa Mahkemesinin, 24 Nisan 1993 tarih ve 21561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 31.12.1992 tarih ve E.1992/40 - K.1992/55 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
_____
g) (Ek: 5497 - 10.5.2006 / m.9) Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır. 
ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SİLAHLI KUVVETLERDEN AYRILACAK ASTSUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM (*)
_____
(*) 94 üncü maddeyi kapsıyan (BEŞİNCİ BÖLÜM) başlığı ile 95-99 uncu maddeleri kapsıyan (ALTINCI BÖLÜM) 7Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleriyle kaldırılmıştır.
_____
MADDE 94 - (Değişik 1. cümle: 4699 - 28.6.2001 / m.12) Kadrosuzluk, yetersizlik, (...) (*) veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.
_____(*) Madde 94'ün birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “disiplinsizlik, ahlaki durum” ibaresi, 16.2.2013 tarih ve 28561 sayılı R.G' de yayımlanan 31.1.2013 tarih ve 6413 sayılı Kanun'un 45/6-c. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____a) Yetersizlik sebebi ile ayırma:
1. (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.35) Astsubay çavuş rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan astsubaylar, 

2. (...) (Madde 94'ün 1. fıkrasının a bendinin 2 numaralı alt bendi, 22.2.2014 tarih ve 28921 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.2.2014 tarihli ve 6519 sayılıKanunun 35. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar;
Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızn T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
b) (...) (MADDE 94'ün birinci fıkrasının b bendi, 16.2.2013 tarih ve 28561 sayılı R.G' de yayımlanan 31.1.2013 tarih ve 6413 sayılı Kanun'un 45/6-c. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

c) (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.46) Hükümlü olma nedeniyle ayırma: Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hâli hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 


MADDE 95-99 - (...) (Madde 95-99, 7 Temmuz 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 34. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
YEDİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HÜKÜMLER
I - SAVAŞ TAKDİRNAMESİ ALANLAR
MADDE 100 - Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58 inci madde esasları uygulanır.
II - ESİR ASTSUBAYLAR
MADDE 101 - Esir düşen astsubaylar hakkında 59 uncu madde esasları uygulanır.
III - HARB GAİBİ ASTSUBAYLAR
MADDE 102 - Harb gaibi astsubaylar hakkında 60 ıncı madde esasları uygulanır.
IV - ENTERNE EDİLEN ASTSUBAYLAR
MADDE 103 - Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 inci madde esasları uygulanır.
V - SIHHİ İZİN SÜRESİ İÇİNDE TERFİ SIRASINA GİREN ASTSUBAYLAR
MADDE 104 - Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 62 nci madde esasları uygulanır.
VI - SINIF DEĞİŞTİREN ASTSUBAYLAR
MADDE 105 - Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmelğinde gösterilir. (*)
_____
(*) Bk. (Astsubay Sicil Yönetmeliği) T.C. Resmi Gazete: 12987 - 27.8.1968.
_____
VII - AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VEYA FİRAR VE İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN, CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLAN ASTSUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM (*)
_____
(*) Maddenin başlığı, 3.7.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle, bu şekilde değiştirilmiştir.
_____
MADDE 106 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Astsubayların açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere tabidir. Astsubayların açığa çıkarılmaları, açıkların kaldırılması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası infaz edilmekte olan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.
VIII - İSTİFA EDEN VEYA EMEKLİ OLAN ASTSUBAYLARIN DURUMLARI
MADDE 107 - (Değişik 1. fıkra: 3475 - 29.9.1988) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek sicil yoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler.
(Değişik 2. fıkra: 4699 - 28.6.2001 / m.13) Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine tabidir.
Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar.
Barışta manevra ve tatbikat amacıyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadarının hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
(Ek fıkra: 2703 - 19.8.1982) (...) (Madde 107 nin son fıkrası, 29 Eylül 1988 tarih ve 3475 sayılı Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
IX - SİCİL YOLU İLE ÇIKARILANLARIN MUVAZZAFLIK HİZMETLERİ
MADDE 108 - (Değişik: 3475 - 29.9.1988) Disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle sicil yolu ile veya mahkeme kararıyla mecburi hizmetini tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlayanlar derhal terhis olunur.
Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlara bu hizmetleri er olarak tamamlatılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLMA
I - ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLMA ŞARTLARI
MADDE 109.- (Değişik: 4917 - 3.7.2003 / m.3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Gene Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askeri hakim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler:
a) (Değişik: 5837 - 5.2.2009 / m.21) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak. 


b) (Değişik: 5758 - 24.4.2008 / m.5) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak. 
c) Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.
d) (Değişik: 5589 - 1.3.2007 / m.1) Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak. 
Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.
(Değişik 3. fıkra: 5589 - 1.3.2007 / m.1) Bunlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.36) “onay” takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez. 
Bu personel, astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasbedilir. Nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar, daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar. Astsubaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır.
Astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.
Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlı sicilden çıkarılmış (Ek ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.47) “, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş” olsalar da subay olamazlar:
a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniı, ırza geçmek, sarkıntılık, kız kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrı tabiı mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmı ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olmak.
b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerı Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmak.
c) (Değişik : 6413 - 31.1.2013 / m.45/6-b)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak 

Açığa alınmayı gerektiren veya yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar ya da tutuklananlar yahut haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.  


II - ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN RÜTBELERİ
MADDE 110 - (...) (Madde 110, 10.7.2003 tarih ve 25164 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.7.2003 tarih ve 4917 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


III - YÖNETMELİK
MADDE 111 - (Değişik: KHK/499 - 9.8.1993) Yukarıda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmayan sınıfların hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tâbi tutulacakları, sicillerin ne şekilde verileceği ve emsalleri arasında temayüz etmiş astsubayların subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ile seçme sınavlarının yapılma usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
ONUNCU KISIM
YÜKÜMLÜLÜK
I - SUBAYLARIN VE ASTSUBAYLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 112 - (Değişik: 2642 - 26.3.1982) Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen (Değişik ibare: 6318 - 22.5.2012 / m.47) “10 yıl” hizmet etmedikçe istifa edemezler.
Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilir.
(Değişik 3. fıkra: 4185 - 3.10.1996) Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırlar:
a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler,
b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar.
(...) (Madde 112 nin 4. fıkrası, 17.5.2006 tarih ve 26171 sayılı R.G.'de yayımlanan, 10.5.2006 tarih ve 5497 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) (...) (Madde 112 nin 5. fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 30.5.2003 tarih ve 25123 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.5.2003 gün ve E: 2003/39 - K: 2003/40 sayılıkararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.) 
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.
(Değişik fıkra: 4917 - 3.7.2003 / m.5) Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her ne şekilde olursa olsun mecburı hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malulü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerı öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunı faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Millı Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 
(Ek fıkra: 6586 - 22.1.2015 / m.48) Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel Devlet hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmaz. Ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.
II - Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreve atananların yükümlülükleri:
MADDE 113 - (Değişik madde ve başlığı : 6318 - 22.5.2012 / m.48) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs, staj ve sürekli görev nedeniyle yurt dışına gidenler ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim, eğitim ve kurs görenlerin yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra yabancı memleketlere altı ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılır.
b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra; Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.
c) (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.49) Harp Akademileri Eğitimi bünyesinde verilen Kuvvet Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi eğitimlerini veya komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren subayların ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimini bitiren astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 

ç) (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.49) Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılır. 

d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimi) bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.37) “üç” katı kadar uzatılır.
e) Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. (Değişik ikinci cümle: 6586 - 22.1.2015 /m.49) Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.
f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri;
1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra,
2. Yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların,
kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar.  


III - LİSEYİ BİTİRDİKTEN SONRA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 114 - (Değişik: 3282 - 1.5.1986) Lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin, subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, (Değişik ibare : 6318 - 22.5.2012 / m.49) “10 yıllık” yükümlülük süresine ek olarak öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin (Değişik ibare : 6318 - 22.5.2012 / m.49) “bir katı” kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.
IV - ASKERİ ÖĞRENCİLERİN İSTİFA HAKLARI
MADDE 115- (Değişik: 5758 - 24.4.2008 / m.6) a) Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim-öğretim kurumları ile yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okullarda öğrenim gören askeri öğrenciler;
1) Lisans seviyesinde 4 üncü sınıfın,
2) Ön lisans seviyesinde 2 nci sınıfın,
3) Ortaöğretimde son sınıfın,
Temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını,
b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olup da (Ek ibare : 6318 - 22.5.2012 / m.50) “subay veya” astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren (Ek ibare : 6318 - 22.5.2012 / m.50) “subay veya” astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde kendilerine yapılan masrafları,
ödemek suretiyle istifa edebilirler. Yapılan hesaplamada (Ek ibare: 6000 - 19.6.2010 / m.18) "personel ve amortisman giderleri hariç," masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanır. (Ek cümleler: 6000 - 19.6.2010 / m.18) "İntibak eğitimi sırasında yapılan masraflar ödemeye dahil edilmez. Ayrıca, intibak eğitimi sırasında yapılan tedavi masrafları ile vefat edenlerin cenaze masrafları, Devlet tarafından karşılanır." 


V - İSTİFALARIN KABUL SÜRESİ
MADDE 116 - (Değişik 1. fıkra: 4902 - 18.6.2003 / m.25) Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri, ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir. 
Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve askerî memurların istifa işlemleri, Bakanlar Kurulu kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edilebilir.
ONBİRİNCİ KISIM
HİZMET ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
ATANMALAR
I - ATANMALARDA ESASLAR
MADDE 117 - Barışta kıta, karargâh ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.
(Ek fıkra: 4699 - 28.6.2001 / m.16) Hizmet ihtiyacının zorunlu kıldığı durumlarda, kadroda yazılı sınıf yerine personelin kurmaylık veya özel niteliğine ilişkin atama kodu esas alınabilir.
II - ATANMALARDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
MADDE 118 - Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır:
a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı,
b) Sağlık durumu,
c) idarî, asayiş ve zaruri sebepler,
d) İstekli bulunduğu yerler.
III - YÖNETMELİK
MADDE 119 - Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonların tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ile tespit edilir. (*)
_____
(*) Bk. Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri hakkında yönetmelik, (T.C. Resmi Gazete: 12906 - 23.5.1968).
_____
IV - GÖREVE ATANMADA BAŞLAMA SÜRESİ
MADDE 120 - (Değişik: 6519 - 11.2.2014 / m.38) Subay ve astsubaylar, ilk ve görev süresi içinde atanmalarında;
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, ilişik kestikleri günü takip eden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,
b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,
atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda, izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hâllerin bitiminde başlar.
Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde olanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda gıyaplarında evrak üzerinden yapılabilir. Bu personelin yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır. 


V - SUBAYLARIN VE ASTSUBAYLARIN ATANMALARI
MADDE 121 - Subay ve astsubayların atanmaları:
a) (Değişik: 2870 - 29.7.1983) Asteğmen-albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca,
b) General ve amirallerin atanmaları: Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi ve Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanı general ve amirallerin atanmaları, Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile,
d) (Değişik: 4902 - 18.6.2003 / m.26) Askerî hâkimlerin, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentlerin ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gereğince; 
Yapılır.
e) (...) (Madde 121 in (e) bendi, 26 Temmuz 1983 tarih ve 2870 sayılı Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararına uyulması zorunludur.
VI - SAYMAN VE MUTEMETLERİN DEVİR SÜRESİ
MADDE 122 - Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; sayman, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir.
VII - SAVAŞ HALİ VE OLAĞANÜSTÜ HALLER
MADDE 123 - Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararınca tatbik edilmiyebilir.
VIII - SİLAHLI KUVVETLER PERSONELİNİN HİZMET YERLERİ
MADDE 124.- (Değişik: 4699 - 28.6.2001 / m.17) Silahlı Kuvvetlere (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, Silahlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu personelin görev süresi azami iki yıl olup, görevlendirme süresi Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Silahlı Kuvvetlerdeki asli görevine iade edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
İZİNLER
I - YILLIK İZİN
MADDE 125 - (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.50) Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.
Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir.
Bu Kanun kapsamına giren personele, nasbedildikleri tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri orantılı olarak verilir. Bu izinlerin ne şekilde verileceği yönetmelikle düzenlenir. 


II - MAZERET İZİNLERİ
MADDE 126 - Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:
a) (Değişik : 6318 - 22.5.2012 / m.51) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar, 


b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar,
Mazaret izni verilebilir.
Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.
c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Bu izinlerin verilme şekli, yönetmelikle düzenlenir.
d) (Değişik: 5497 - 10.5.2006 / m.11) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca; bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.e) (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.51) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz. 


f) (Ek: 6525 - 20.2.2014 / m.8) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
III - YURT DIŞI İZİNLERİ
MADDE 127. - (Değişik: 4902 - 18.6.2003 / m.27) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca;
a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,
c) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,
d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,
e) Seyahat maksadıyla (Değişik ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.52) “yurt dışına gidecek subay ve astsubaylara, 125 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yıllık planlı” izin süresi kadar,
f) Askerî öğrencilere yönetmelikte gösterilecek süre ve şekil dahilinde,
Yurt dışı izni verilebilir.
(Ek ikinci fıkra: 6586 - 22.1.2015 / m.52) Birinci fıkranın (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında verilecek olan izinlerde izin verme yetkisi, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen esaslar dâhilinde devredilebilir. Yetki devri hâllerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri yapan makamlara bildirilir.
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir.  


IV - SIHHİ İZİN SÜRESİ
MADDE 128 - Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir:
a) (Değişik: 4699 - 28.6.2001 / m.19) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir.
b) (Değişik: 4699 - 28.6.2001 / m.19) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.
c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.
Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında katî işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
d) (Değişik : 6318 - 22.5.2012 / m.52) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltıhafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.
Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.
Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz. 


e) (Değişik: 2870 - 29.7.1983) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
(Ek fıkra : 6318 - 22.5.2012 / m.52) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.
V - İZİNLERİN KULLANILMASI
MADDE 129 - (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.53) Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle toplam altmış günü geçemez.
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağrılabilir. 


VI - İZİN SÜRELERİNİN HİZMETTEN SAYILMASI
MADDE 130 - (Değişik: 6586 - 22.1.2015 / m.54) Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır. 


VII - OLAĞANÜSTÜ HALLER
MADDE 131 - Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanının teklifi ve Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalıyacakları ortak kararnameyle izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir. (Ek cümle: 6586 - 22.1.2015 / m.55) “Bu hâllerde, bu Kanun kapsamına giren personel, izinden geriye çağrılabilir.”
VIII - JANDARMA SUBAY VE ASTSUBAYLARINA İDARE AMİRLERİNCE VERİLEN İZİNLER
MADDE 132 - 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsubedilir.
IX - YABANCI MEMLEKET ORDULARINDA HİZMET ETMEK İÇİN GÖNDERİLENLER
MADDE 133. - (Değişik: 4902 - 18.6.2003 / m.28) Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara, Millî Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına, İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. 
X - YÖNETMELİK
MADDE 134 - İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarınca müşterek tanzim edilecek yönetmelik ile tepsit olunur. (*)
_____
(*) Bk. (İZİN YÖNETMELİĞİ), T.C. Resmi Gazete: 12856 - 23 Mart 1968.
_____
ONİKİNCİ KISIM
MALİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
AYLIKLAR, EK GÖREVLER, YOLLUK VE HARÇLIKLAR
I - KAPSAM
MADDE 135 - Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve askeri öğrencilerin harçlıkları özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dahilinde yürütülür.
II - TARİFLER
MADDE 136 - Bu kanunda geçen:
a) (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Aylık: Silâhlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiilî kadrolarına, rütbe, kıdem ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı,
b) Harçlık; askerî öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı,
c) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenlere görevleri icabı gerçek giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen parayı,
d) (Değişik: 3768 - 23.1.1992) Ödül, bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdi ve ayni armağanı,
e) (Değişik: 1933 - 20.1.1976) (1) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,
(2) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,
(3) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
(4) Malî sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap vermekle yükümlü saymanlara ödenen parayı,
ifade eder.
III - GÖSTERGE TABLOLARI
MADDE 137 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Silâhlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır.
(Değişik 2 ve 3. fıkralar: 2596 - 12.2.1982): En düşük gösterge rakamı 560, en yükseği 1500'dür.
(...) (MADDE 137'nin üçüncü fıkrası, 3.6.2012 tarih ve 28312 sayılı R.G.'de yayımlanan 22.5.2012 tarih ve 6318 sayılı Kanun'un 53 maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.)  


Rütbe rütbe kıdemliliği ve kademelere göre,
a) Subayların gösterge tablosu Ek-VI sayılı cetvelde.
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek-VII sayılı cetvelde,
c) (Değişik 1. paragraf: 4699 - 28.6.2001 / m.20) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları EK-VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yüksek öğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır. Bu intibaklar personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl yüksek öğrenim için 1 derece ilave edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, daha sonra lisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı 1 dereceden fazla olamaz, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmez.
Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunu bitirip astsubay nasbedilenlerin yüksek öğrenim intibakları astsubay çavuşluğa nasıplarında yapılır. Yüksek öğrenim intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri, intibak yoluyla verilen derece ve kademe miktarı kadar fazladır.
(Ek: 4861 - 28.5.2003 / m.9) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK - VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.
(Ek: 4861 - 28.5.2003 / m.9) Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hale gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar.
d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların gösterge tablosu Ek-IX sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(Değişik 5. fıkra: KHK/499 - 9.8.1993) Ancak yukarıdaki gösterge rakamlarına;
a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde, (109 uncu maddeye göre astsubaylıktan subay olanlar dahil)
b) Astsubaylar için III sayılı ek gösterge cetvelinde,
c) Askerî hâkimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde,
rütbe ve derecelerine göre belirlenen ek gösterge rakamları eklenir.
Ancak, Askeri hakim ve savcılar için IV sayılı ek gösterge cetvelinde veya özel kanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılı cetvelde eşidi rütbeleri itibariyle saptanan ek gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine fazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.
IV - KATSAYI
MADDE 138 - Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı, Devlet memurları için tespit edilen katsayıdır.
(Ek fıkra: 2596 - 12.2.1982) Katsayı, değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.
V - KADEME AYLIĞI
MADDE 139 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine ait gösterge tablolarındaki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarına, bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tespit edilmiş kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
VI - RÜTBE AYLIĞI
MADDE 140 - (Değişik: 2642 - 26.3.1982) Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin her biri için saptanan aylıktır.
(Değişik ikinci fıkra: 5837 - 5.2.2009 / m.22) Nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylara kıdemli albay, nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, üstçavuşlara kademeli üstçavuş, kıdemli üstçavuşlara kademeli kıdemli üstçavuş, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuşlara iki kademeli kıdemli başçavuş denir. 


Onama işlemleri bu Kanunun 33 üncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır.
Onama işlemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
VII - RÜTBE VE RÜTBE KIDEMLİLİKLERİNİN İLK VE EN YÜKSEK KADEME AYLIKLARI
MADDE 141 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Kanunda gösterilen gösterge tablolarında yer alan rütbe ve rütbe kıdemliliklerinden her birindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbe ve rütbe kıdemliliğinin ilk kademe aylığını, son aylık göstergesine tekabül eden miktar en yüksek aylığını gösterir.
(...) (Madde 141 in 2. fıkrası, 17 Nisan 1975 tarih ve 1875 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
VIII - ÖDENECEK BRÜT AYLIK TUTARI
MADDE 142 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Kanunda yer alan her rütbe ve rütbe kıdemliliğine ait gösterge rakamların katsayısı ile çarpılmasından elde edilecek miktar ödenecek brüt aylık tutarını gösterir.
IX - HARÇLIKLAR
Madde 143 - (Değişik : 4205 - 6.11.1996) Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.
a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askeri öğrencilere (Değişik ibare: 6656 - 30.12.2015 / m.3) "6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" :
Birinci Sınıfta % 50'si,
İkinci Sınıfta % 55'i,
Üçüncü Sınıfta % 60'ı,
Dördüncü Sınıfta % 65'i,
Beşinci Sınıfta % 75'i,
Yedinci Sınıfta % 80'i ,
b) Yedeksubay okulu öğrencilerine (Değişik ibare: 6656 - 30.12.2015 / m.3) "6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" % 50'si,
c) (Değişik: 5768 - 11.6.2008 / m.3) Askeri lise öğrencilerine (Değişik ibare: 6656 - 30.12.2015 / m.3) "6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın";
Hazırlama Sınıfında % 25'i,
Dokuzuncu Sınıfta % 30'u,
Onuncu Sınıfta % 35'i,
Onbirinci Sınıfta % 40'ı,
Onikinci Sınıfta % 45'i,  


d) (Değişik: 5768 - 11.6.2008 / m.3) Astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine, (Değişik ibare: 6656 - 30.12.2015 / m.3) "2.680 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın";
Hazırlama Okulu Dokuzuncu Sınıfta % 40'ı,
Hazırlama Okulu Onuncu Sınıfta % 45'i,
Hazırlama Okulu Onbirinci Sınıfta % 50'si,
Hazırlama Okulu Onikinci Sınıfta % 55'i,
Meslek Yüksek Okulu Birinci Sınıfta % 80'i,
Meslek Yüksek Okulu İkinci Sınıfta % 85'i 


e) Askeri ortaokul öğrencilerine (Değişik ibare: 6656 - 30.12.2015 / m.3) "6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" :
Birinci Sınıfta % 15'i,
İkinci Sınıfta % 17'si,
Üçüncü Sınıfta % 20'si,
Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.
(Ek 2. fıkra: 4861 - 28.5.2003 / m.10) Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara, (Değişik ibare: 6656 - 30.12.2015 / m.3) "2.680 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" %90'ı tutarında harçlık ödenir. 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra : 6318 - 22.5.2012 / m.54) Kendi nam ve hesabına fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan (tayin bedeli hariç) aynen yararlandırılırlar. 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra : 6318 - 22.5.2012 / m.54) Harçlıkların küsuratlı çıkması durumunda, ödemelerde küsuratlar tama (1 Türk Lirasına) iblağ edilir.
X - YURT DIŞI AYLIKLARI
MADDE 144 - (Değişik 1. fıkra: KHK/351 - 23.12.1988) Silahlı Kuvvetlerin yurt dışı kadrolarında görev alan subay ve astsubayların aylıkları, 142 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (OYAK kesintisi hariç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesindeki esaslar dahilinde tespit edilecek miktar üzerinden ödenir.
(...) (Madde 144 ün 2. fıkrası, 23.12.1988 tarih ve KHK/351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
(Ek fıkra: 2642 - 26.3.1982) Staj ve öğrenim için yurt dışına gönderilen personele bu amaçla yapılacak aylık ödemeler Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
XI - AYLIĞIN ÖDEME ZAMANI
MADDE 145 - Subay, astsubay ve askerî öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her ayın başında peşin olarak ödenir. (*)
_____
(*) Aylıklar, 26 Eylül 1988 tarih ve 3472 sayılı Kanuna göre her ayın onbeşinde ödenmektedir.
_____
Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz.
Savaşta, subay ve astsubayların, aylıklarından kendi rızası ile düzenliyeceği formül çizelge üzerine ailelerine veya diledikleri kimselere bırakcakları miktarlar ile bunun ödenme şekli ve ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 1923 - 3.7.1975) (Değişik 4.fıkra: 6496 - 13.7.2013 / m.21) Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; esir veya harp gaibi olanlar yahut enterne edilenler ile terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların ailelerine kanuni kesintiler dışında kalan maaşlarının tamamı ödenir. Bunların aileleri doğum-ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam ederler. Yapılan maaş ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine aylık bağlanması hâlinde, bu aylığın bağlandığı tarihten itibaren kesilir. Ancak bu aylığın başlangıç tarihine kadar yapılan ödemeler ilgililerden tahsil edilmez. Türk Medenî Kanununun gaipler hakkındaki hükümleri saklıdır.  


XII - İLK ATANMADA AYLIĞA HAK KAZANMA
MADDE 146 - İlk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, (Değişik ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.39) “onay” metninde yazılı nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.
(Ek fıkra: KHK/527 - 18.5.1994) Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullardan mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan subay ve astsubayların takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.
XIII - KADEME İLERLEMESİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA
MADDE 147 - Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onay metninde yazılıs tarihi takip eden aybaşından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar.
XIV - RÜTBE TERFİİNDE VE KIDEMLİLİK AYLIĞA HAK KAZANMA
MADDE 148 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylar (...)(*) onay metninde yazılı yükselme tarihini takibeden aybaşından itibaren yeni rütbe veya kıdemliliğin birinci kademe aylığına hak kazanırlar.
_____(*) Madde 148'in birinci fıkrasında yer alan “kararname, karar veya” ibaresi, 22.2.2014 tarih ve 28921 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.2.2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 40. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____(Ek fıkra: 5793 - 24.7.2008 / m.2) Ancak, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylara rütbe terfii veya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları kıst olarak ödenir.
XV - EK GÖREV AYLIĞINA HAK KAZANMA VE BUNUN ÖDENME ŞEKLİ
MADDE 149 - 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve astsubaylara mezkûr kanunun 11 inci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir.
XVI - EK DERS ÜCRETİ
MADDE 150 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Her derecedeki askerî okullarda ve Meslek Programları Yönetmeliği gereğince açılan kurslarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen atanamaması halinde 5044 sayılı Kanunun esaslarına göre öğretmenler ile subay ve astsubaylara ders görevi verilebilir.
Birinci fıkra gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına ödenecek her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
(Değişik 3. fıkra: 5758 - 24.4.2008 / m.7) Askeri eğitim ve öğretim kurumları dışında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada yedi saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verilebilir. Ancak, milli güvenlik bilgisi dersi için yedi saatlik kısıtlama uygulanmaz. Bu fıkra hükmü uyarınca ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176 ncı maddesine göre ek ders ücreti ödenir. 
XVII - YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLERİ
MADDE 151 - Subay ve astsubaylardan görevin ifası için sürekli veya geçici görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir.
XVIII - TEMSİL GİDERLERİ
MADDE 152 - Silâhlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri icabı temsilî mahiyette masraf yapabilecekleri ve bunun miktarları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının teklifleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir.
XIX - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
MADDE 153 - (Değişik 1. fıkra: 4376 - 29.7.1998) Evli bulunan subaylara ve astsubaylara her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.
Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlât edindikleri çocukları için de bu ödenek verilir.
XX - AİLE YARDIM ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ
MADDE 154 - Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.
XXI - AİLE YARDIM ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA
MADDE 155 - Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendikleri, çocukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanırlar.
XXII - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI KAYBETME
MADDE 156 - Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardım ödeneği hakkını boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 157 nci maddedeki hallerin vukuunu takip eden aşbaşından itibaren kaybederler.
XXIII - ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMEYECEK HALLER
MADDE 157 - (Değişik: 5589 - 1.3.2007 / m.2) Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
a) Evlenen çocuklar.
b) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.).
c) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).
ç) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.  


XXIV - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİ
MADDE 158 - (...) (Madde 158, 2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-e maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 15.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
XXV - ÖDEME USULÜ VE MAHRUMİYET YERİ DERECESİ
MADDE 159 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) (...) (Madde 159, 2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-e maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 15.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
XXVI - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN MİKTARI
MADDE 160 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) (...) (Madde 160, 2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-e maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 15.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
XXVII - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ
MADDE 161 - (...) (Madde 161, 2 Aralık 1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-e maddesiyle ve aynı Kanunun 3. maddesi gereğince 15.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
XXVIII - SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNANLARDAN YURT İÇİNDE BİR GÖREVE ATANANLARIN AYLIKLARI
MADDE 162 - Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görevlerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği tarihine kadar olan aylıkları 144 üncü maddeye göre ödenir.
Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atananların gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihinden itibaren en çok iki ay ödenmeye devam edilir.
XXIX - YURT DIŞINDA GÖREVDE BULUNANLARDAN GEÇİCİ GÖREVLE MERKEZE ÇAĞRILANLARIN AYLIKLARI
MADDE 163 - Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylar, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilirler. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.
XXX - YURT DIŞINDA GÖREVLİ BULUNANLARDAN FARKLI KATSAYILI BAŞKA BİR MEMLEKETE ATANANLARIN AYLIKLARI
MADDE 164 - Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı ödeme katsayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, (142) nci madde esasları gereğince (144) üncü maddeye göre aylık alırlar.
XXXI - YURT DIŞINDA GÖREVLİ BULUNANLARDAN BİR BAŞKA MEMLEKETE GEÇİCİ OLARAK GÖNDERİLENLERİN AYLIKLARI
MADDE 165 - Yurt dışında görevli bulunan subay ve astsubaylardan geçici görevle bir başka memlekete gönderilenlerden, geçici görev süresi bir aya kadar olanların (Bir ay dahil) aylıkları; esas görevli oldukları yabancı memlekete ait katsayılı aylıklarıdır.
Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe kadar olan süre için:
a) Geçici görevle bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı aylığından fazla ise, aradaki fark günlük olarak kendisine hareketinden evvel veya vazifesine döndükten sonra ödenir.
b) Geçici görevde bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, kendi katsıyılı aylığından az ise aradaki fark kendisinden alınmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
SULAHLI KUVVETLER KITA TAZMİNATI
MADDE 166-172 - (...) (Madde 166-172, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 19. maddesinin (l) fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
ONÜÇÜNCÜ KISIM
SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
EMEKLİLİK HAKLARI
MADDE 173-175 - (...) (Madde 173-175, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 19. maddesinin (l) fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
İKİNCİ BÖLÜM
YARDIMLAR
I - DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ
MADDE 176 - (...) (Madde 176, 7.4.2015 tarih ve 29319 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.3.2015 tarih ve 6637 sayılı Kanunun 23/b. maddesi hükmü gereğince 15.5.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 


II - ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ
MADDE 177 - (Değişik 1. fıkra: KHK/568 - 19.12.1996) Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi ile aile yardım ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.
Ölüm yardım ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hazcedilemez.
Yurt dışında sürekli görevle bulunan subay ve astsubaylara verilecek ölüm yardım ödeneğinde, 144 üncü maddede yazılı katsayı uygulanmaz.
III - TEDAVİ VE CENAZE MASRAFLARI
MADDE 178 - Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde uygulanır.
IV - YAKACAK YARDIMI
MADDE 179 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır.
V - GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI
MADDE 180 - Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde verilir.
VI - TAHSİL BURSLARI VE YURTLAR
MADDE 181 - Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocuklarını, yatılı okulda okutmak isterlerse pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Devlet memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler.
Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmıyan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut da emekliye ayrılan subay ve astsubayların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadar devam eder.
Millî Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifa etmekte olan orta dereceli okulda okuyan çocukları için, subay ve astsubaylar tarafından ödenen ücretin yarısı Millî Savunma Bakanlığınca ödenir.
VII - SINIFTA KALAN ÇOCUKLAR İÇİN BURS VERİLEMEYECEĞİ
MADDE 182 - Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subay ve astsubayların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.
VIII - VAZİFEDE MALÜL KALAN VE ÖLENLERİN AİLELERİNE ÖDENECEK TAZMİNATLAR
MADDE 183 - Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malül kalan ve ölenlere ödenecek tazminatlar özel kanunlarla yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LOJMANDAN FAYDALANMA VE MÜLK KONUTU
A) LOJMANDAN FAYDALANMA
I - KAPSAM
MADDE 184 - (...) (Madde 184, 9 Kasım 1983 tarih ve 2946 sayılı (KAMU KONUTLARI KANUNU) nun 12. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
II - TAHSİS
MADDE 185 - (...) (Madde 185, 9 Kasım 1983 tarih ve 2946 sayılı (KAMU KONUTLARI KANUNU) nun 12. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
III - LOJMANDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 186 - (...) (Madde 186, 9 Kasım 1983 tarih ve 2946 sayılı (KAMU KONUTLARI KANUNU) nun 12. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
B) MÜLK KONUTU
I - SUBAY VE ASTSUBAYLAR İÇİN MÜLK KONUTU
MADDE 187 - (Değişik: KHK/243 - 29.11.1984) Subay ve astsubayların T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara istekleri halinde Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.
Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
TALTİFLER

BİRİNCİ BÖLÜM
SAVAŞ TAKDİRNAMESİ
I - SAVAŞ TAKDİRNAMESİ
MADDE 188 - (Değişik: 4541 - 1.3.2000) Devlet Savaş Madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek durumlar meydana getiren subay ve astsubaylara, üst makamlarca müteselsilen tasdik olunacak inhalar üzerine savaş takdirnamesi verilir.
a) İKİ DEFA 2 İNCİ DERECE SAVAŞ MADALYASI ALANLAR
MADDE 189 - (Değişik: 4541 - 1.3.2000) İki defa 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdirnamesi verilir.
b) TAKDİRNAMENİN VERİLMESİ
MADDE 190 - Savaş takdirnamesi, Silâhlı Kuvvetler Komutanının inhası üzerine Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile verilir. Silâhlı Kuvvetler Komutanının inhasına esas olacak teklifler, hiçbir makam tarafından iptal edilemez. Olumsuz mütalaası olanlar yazılı mütalaalarını komuta silsilesi ile Silâhlı Kuvvetler Komutanına gönderirler.
İKİNCİ BÖLÜM
MADALYALAR
I - MADALYALARIN ÇEŞİDİ
MADDE 191 - (Değişik: 4541 - 1.3.2000) Silahlı Kuvvetler mensupları ile Silahlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan Türk ve yabancı kişiler ile birlik sancaklarına, savaşta ve barışta yaptıkları fedakarlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığında aşağıda yazılı madalyalar verilir.
a) Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Madalyası,
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası,
d) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası,
e) Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası,
f) Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası.
Nişanların Çeşidi
Madde 192 - (Değişik: 4541 - 1.3.2000) Yabancı devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker ve sivil kişilere aşağıdaki Türk Silahlı Kuvvetleri nişanları verilir.
a) Şeref Nişanı,
b) Övünç Nişanı,
c) Liyakat Nişanı.
b) ŞEREF MADALYASI
MADDE 193 - (...) (Madde 193, 1 Mart 2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
c) ÖVÜNÇ MADALYASI
MADDE 194 - (...) (Madde 194, 1 Mart 2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) ÜSTÜN HİZMET MADALYASI
MADDE 195 - (...) (Madde 195, 1 Mart 2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
II - DİĞER DEVLETLER TARAFINDAN VERİLEN MADALYA VE NİŞANLARIN TAKILMASI
MADDE 196 - (Değişik: 4541 - 1.3.2000) Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, Genelkurmay Başkanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra yönetmelikte belirlenecek esaslara göre takılabilir.
III - MADALYA VE NİŞANLARIN SAHİBİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLER
MADDE 197 - Bu Kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla, dost devletler tarafından asker kişilere verilen madalya ve nişanlar, sahiplerinin ölümü halinde kanunî mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayı almadan ölmüşse madalya kanunî mirasçılarına verilir.
IV - BİRDEN FAZLA MADALYAYA HAK KAZANANLAR
MADDE 198 - Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev ve hizmet bu Kanunda yazılı madalyalardan birden fazlasına hak kazandırıyorsa yalnız en yüksek derecede olanı verilir.
V- MADALYA VE NİŞANLARIN GERİ ALINMASI VE MİRASÇILARA İNTİKALİ: (*)
_____
(*) Madde 199 un "V - MADALYA VE NİŞANLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ" olan başlığı, 18.6.2003 tarih ve 25142 sayılı R.G.'de yayımlanan, 12.6.2003 tarih ve 4891 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 199 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) (Ek 1. fıkra: 4891 - 12.6.2003 / m.1) Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkum olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanları geri alınır. (*)
_____
(*) Madde 199 a 1. fıkra olarak, 18.6.2003 tarih ve 25142 sayılı R.G.'de yayımlanan, 12.6.2003 tarih ve 4891 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereğince eklenmiş ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmiştir.
_____
(Değişik ikinci fıkra: 6586 - 22.1.2015 / m.57) Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri hâlinde bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu hâlinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder. 

(Değişik üçüncü fıkra: 6586 - 22.1.2015 / m.57) Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri hâlinde, bu madalya ve nişanlar; en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu hâlinde 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder. 


Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olanların anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda gösterilen sıraya uyulmayabilir.
(Ek fıkra: 4541 - 1.3.2000) Ancak madalya ve nişan intikal eden varisin, Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olması durumunda madalya ve nişan bir sonraki hak sahibi varise intikal eder. Madalya ve nişanın intikalinden sonra bahse konu suçları işleyenlerden madalya ve nişanları geri alınır. Bu konudaki yargılama devam ettiği sürece madalya ve nişanların intikal işlemi bekletilir.
VI - MADALYALARIN TESCİLİ
MADDE 200 - Bu Kanun gereğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Genelkurmay Başkanlığınca tescil edilerek numaralanırlar.
VII - İSTİKLAL MADALYASI
MADDE 201 - İstiklâl Madalyası Kanunu ile ek ve değişikliklerindeki İstiklâl Madalyasına ait hükümler saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER
I - ÖDÜL
MADDE 202 - (Değişik: 5497 - 10.5.2006 / m.12) Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup (Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, (Ek ibare: 6191 - 10.3.2011 / m.10/7-b) “sözleşmeli erbaş ve erler,” (Değişik ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.58) “askerî öğrenciler ile erbaş ve erlerden”;
a) Muharebe harekâtında, iç güvenlik ve terörle mücadelede, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,
b) Eğitimde, atışta, sporda, idarî ve lojistik faaliyetlerde bulundukları kıt'a, karargah ve kurumlarda yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar,
c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usûllerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar,
d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,
e) Askeri okullardan yönetmelikte tespit edilecek derecelerle mezun olanlar,
f) (Ek: 6586 - 22.1.2015 / m.58) Askerî öğrencilerden ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje ve sempozyumlarda Türk Silâhlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlar,
yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.  


II - MADALYA YAPIMININ GİDERLERİ VE ÖDÜLLER
MADDE 203 - (Değişik: 3815 - 17.6.1992) Bu Kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar, şilt ve şerit rozetleri ve bunların beratlarının yapım giderleri ve ödüller; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.
III - YÖNETMELİK
MADDE 204 - (Değişik: 1923 - 3.7.1975) Bu Kanun gereğince verilecek madalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtları, nitelikleri, kordelâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takılış usulleri, ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikle  saptanır.
ALBAYLIĞA VE DAHA ÜST RÜTBELERE YÜKSELEBİLME
EK MADDE 1 - (1323 - 31.7.1970) General-Amiral (ve Albay) rütbelerine yükselebilmek için; Harbokulu, fakülte veya yüksek okul mezunu olmak şarttır. (*)
ÇALIŞMA SAATLERİ
EK MADDE 2 - (1933 - 20.1.1976)
Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmaların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. (**)
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır.
İŞ GÜÇLÜĞÜ VE RİSKİ ZAMMI
EK MADDE 3 - (1327 - 31.7.1970) (Değişik: 1933 - 20.1.1976) Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalardan;
Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, temininde görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elamanlara temininde güçlük zammı,
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara Malî sorumluluk tazminatı ödenir.
(Ek ikinci fıkra: 6519 - 11.2.2014 / m.41) Ancak;
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmî yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel,
hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 15 günü aşması hâlinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar ödenmez.
Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara hangi görevde bulunanlara ödeneceği miktarları, ödeme usul ve esasları (Ek ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.41) “ile görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte göreve yönelik faaliyetlerden belirli bir süre muaf tutulan personelin zam ve tazminatlarından hangi oranda kesinti yapılmasına ilişkin hususlar” her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca yılda bir defa tespit edilir. Ve bu tespiti izleyen malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
(Ek Fıkra: KHK/418 - 9.4.1990) (Ek fıkra, 13.7.1993 tarih 486 sayılı KHK'nin 27 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 4 - (1323 - 31.7.1970) Harb okulları (Ek ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.59) “, astsubay meslek yüksek okulları”, sınıf okulları ve harb akademilerinde ders görevi verilen üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya profesör, doçent (Ek ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.59) “, yardımcı doçent” unvanını kazanmış asker ve sivil kişiler ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişilere ders saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
(*) Ek Madde 1'de (...) içine alınan deyim, Anayasa Mahkemesinin 12 Mayıs 1977 gün ve E.1977-84 K.1977-87 sayılı karariyle biçim yönünden iptal edilmiştir.
(**) Uzman Çavuşlarla ilgili hüküm 18.3.1986 tarih ve 3268 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
144 VE 223 SAYILI KANUNLARIN VE 926 SAYILI KANUNUN 49 UNCU MADDESİNİN UYGULANMASINA ESAS OLACAK ALBAY MAAŞI
EK MADDE 5 - (KHK/499 - 9.8.1993) 49 uncu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve rütbe bekleme süresini dolduran albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara da 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına uygun olarak kadrosuzluk tazminatı ödenir.(*)
(*) Madde, 27.6.1989 gün ve KHK/375 sayılı K.H.K.nin 23 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, KHK/499 ile yeniden düzenlenmiştir.
DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞAADAM
PERSONELİNİN TAZMİNAT YÜZDELERİ
EK MADDE 6 - (23 Şubat 1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ( c ) fıkrasiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
YEDEKSUBAY OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HARÇLIKLARI
EK MADDE 7 - (1323 - 31.7.1970) (2.7.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HARÇLIKLARI
EK MADDE 8 - (1323 - 31.7.1970) (Değişik: 3.7.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
ASKERİ YARGITAY BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE ASKERİ,
HAKİM VE ASKERİ SAVCILARIN AYLIK ÖDEMELERİ
EK MADDE 9 - (1323 - 31.7.1970) (Değişik: KHK/241 - 26.6.1984) (9 Nisan 1990 tarih ve KHK/418 sayılı K.H.K.nin 45-e maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
YABANCI BİR MEMLEKET VEYA KURUMDA GÖREV ALMA
Ek Madde 10.- (Değişik: 4699 - 28.6.2001 / m.21) (Değişik 1.fıkra : 6318 - 22.5.2012 / m.55)Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak subay veya astsubaylara; Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) onayı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.  

(Değişik 2.fıkra : 6318 - 22.5.2012 / m.55) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati, Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir.  


Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 205 sayılı Ordu Yardımlaşma KurumuKanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur.
Bu Kanununun Konusu ile İlgili Hükümler
EK MADDE 11 - (1323 - 31.7.1970) Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.
Sözleşmeli Subay Alınması
EK MADDE 12 - (1424 - 7.7.1971) Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel kanunda gösterilen usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alınabilir.
EK MADDE 13 - (1923 - 3.7.1975) (1 Mart 2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 14 - (1923 - 3.7.1975) (1 Mart 2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 15 - (1923 - 3.7.1975) Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esasları yönetmelikte belirtilir.
EK MADDE 16 - (1923 - 3.7.1975) (Değişik birinci fıkra: 6586 - 22.1.2015 / m.60) Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyla barışta silâh altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylar ile yedek uzman jandarmalar, erbaş ve erlerden, önceden tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlanmış olanlar hakkında 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz ve bu aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam olunur. Ancak, ödenmeye devam olunacak emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı tutarının, yukarıda belirtilen sebeplerle kıtaya iltihaklarından itibaren silâh altında bulundukları günlere karşılık gelen kısmının, aynı süre için Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrıldıkları tarihteki rütbe, kıdem ve kademelerine göre hesaplanacak kıst ya da tam aya ilişkin aylık veya harçlık tutarından daha düşük olması hâlinde aradaki fark ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca ödenir. Ayrıca, bu fıkrada belirtilen sebeplerle silâh altına alınmış olanlardan, sigortalılık ilişkisi kurulmasını gerektirmemekle birlikte bunlardan silâh altında bulundukları dönemde 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen sebeplerle malul olan ya da hayatını kaybedenler hakkında tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatının bu malullüğe ilişkin hükümleri uygulanır. 


Özel kanunları gereğince, silah altında bulundukları sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler hakkında o kanunlar hükümleri saklıdır.
EK MADDE 17 - (2379 - 2.2.1981) (Değişik: KHK/568 - 19.12.1996)
a) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hakim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilen oranların Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı  ödenir.
RÜTBELERTAZMİNAT ORANLARI (%)
  
  
Subaylar: 
  
Genelkurmay Başkanı455
  
Kuvvet Komutanları ve jandarma Genel Komutanı 
(Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla)400
  
Orgeneral ve Oramiral380
  
Korgeneral ve Koramiral335
  
Tümgeneral ve Tümamiral310
  
Tuğgeneral ve Tuğamiral290
  
Kıdemli Albay280
  
Albay260
  
Yarbay220
  
Kıdemli Binbaşı212
  
Binbaşı201
  
Kıdemli Yüzbaşı188
  
Yüzbaşı180
  
Kıdemli Üsteğmen171
  
Üsteğmen160
  
Teğmen151
  
Asteğmen102
  
  
Astsubaylar: (Ek ibare: 5837 - 5.2.2009 / m.23) “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” 
  
II. Kad. Kd. Bçvş.201
Kad. Kd. Bşvş.188
Kd. Bçvş.177
Kad. Bçvş.165
Bçvş.151
Kd. Üçvş.140
Üçvş.130
Kd. Çvş.111
Çvş.102
  
Uzman Jandarmalar: 
  
VIII. Kad. Çvş.130
VII. Kd. Çvş.121
VI. Kad. Çvş.110
V. Kad. Çvş.108
IV. Kad. Çvş.105
III. Kad. Çvş.102
II. Kad. Çvş.100
I. Kad. Çvş.94
Çvş.90
  
Uzman Erbaşlar: 
  
Uzman Çavuş.100
Uzman onbaşı.94
(Ek tablo: 5837 - 5.2.2009 / m.23) Astsubaylar: (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta altışar yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) II.Kad.Kd.Bçvş. 210 Kad.Kd.Bçvş. 205 Kd.Bçvş. 201 Kad.Bçvş. 188 Bçvş. 177 Kad.Kd.Üçvş. 165 Kd.Üçvş. 151 Kad.Üçvş. 140 Üçvş. 130 Kd.Çvş. 111 Çvş. 102

(Değişik paragraf: 4376 - 29.7.1998) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 15’i oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir. (*)
(Ek paragraf: KHK/570 - 20.3.1997)Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının subaylara % 20 si, astsubaylar ile Devlet memurlarına % 13 ü, (Değişik ibare: 6191 - 10.3.2011 / m.10/7-c) “uzman jandarma ve uzman erbaşlara” % 10 u oranında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat, hangi kuvvet ve sınıftan olursa olsun, gemilerde fiilen seyir yapmak suretiyle geçici olarak ya da kontrol, tecrübe, denetleme yapmak veya eğitim yaptırmak amaçları için görevlendirilen subay, astsubay, (Değişik ibare: 6191 - 10.3.2011 / m.10/7-c) “uzman jandarma, uzman erbaş” ve sivil memurlara da görevli bulundukları her gün için otuzda bir oranında ödenir.
Şu kadar ki; Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı alanlar ile 14.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri kapsamına girenlere de yurtiçi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. Bu Kanunun 14 ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin hizmet tazminatı, subay nasbedilmeden önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe, kıdem ve kademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.
b) Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; (A) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yararlanamayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargahtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir.
c) (...) (Ek Madde 17'nin (C) fıkrası, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/2-e hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)(*)  


_____(*) 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12'nin 2.fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.12.2012 T., 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
_____Ç) (Ek: 5947 - 21.1.2010 / m.12 / Yürürlük / m.20/b) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personelden öğretim üyesi tabip, öğretim üyesi diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara hizalarında gösterilen oranları geçmemek üzere orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir.
+----------------+-----------------------------------------------------------+ |RÜTBELER |TAZMİNAT ORANLARI(%) | | +-------------+-------------------+----------+--------------+ | |Öğretim Üyesi|Tabip/Tıpta |Uzman |Diş Tabibi | | |Tabip-Diş |uzmanlık mevzuatına|Diş Tabibi| | | |Tabibi/Uzman |göre uzman olanlar | | | | |Tabip | | | | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |General/Amiral |585 |455 |390 |260 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Kıdemli Albay |550 |425 |365 |230 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Albay |545 |415 |360 |220 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Yarbay |515 |380 |345 |215 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Kıdemli Binbaşı |500 |370 |340 |210 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Binbaşı |500 |370 |340 |210 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Kıdemli Yüzbaşı |460 |320 |305 |175 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Yüzbaşı |460 |320 |305 |175 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Kıdemli Üsteğmen|420 |280 |285 |165 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Üsteğmen |420 |280 |285 |165 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Teğmen |380 |250 |280 |160 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+ |Asteğmen |370 |240 |270 |130 | +----------------+-------------+-------------------+----------+--------------+
Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli sivil öğretim üyesi tabiplere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir.
+------+---------------------------------------------------------------------+ |DERECE|TAZMİNAT ORANLARI (%) | | +-----------------+--------------------+----------------+-------------+ | |Öğretim Üyesi |Tabip/Tıpta uzmanlık|Uzman Diş Tabibi|Diş Tabibi | | |Tabip/Uzman Tabip|mevzuatına göre | | | | | |uzman olanlar | | | +------+-----------------+--------------------+----------------+-------------+ |1 |535 |400 |365 |235 | +------+-----------------+--------------------+----------------+-------------+ |2-3 |520 |390 |360 |230 | +------+-----------------+--------------------+----------------+-------------+ |4-5 |480 |340 |325 |195 | +------+-----------------+--------------------+----------------+-------------+ |6-7 |440 |300 |305 |185 | +------+-----------------+--------------------+----------------+-------------+ |8-9 |400 |270 |300 |180 | +------+-----------------+--------------------+----------------+-------------+
Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları, personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının görüşü, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir. (Ek cümleler: 6586 - 22.1.2015 / m.61) “Diğer kamu kurum ve kuruluşları kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen tabip ve diş tabiplerinden Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara ve bu Kanunun ek 26 ncı maddesi kapsamında, Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. Bunlardan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara, kurumlarınca döner sermaye gelirlerinden ödenenler de dâhil olmak üzere herhangi bir ad altında ek ödeme yapılmaz. Ek 26 ncı madde kapsamında görevlendirilenlere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca belirlenir.”
Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, (...)(*) ile 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (Değişik ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/d / Yürürlük / m.8/e) “ek 9 uncu” maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmaz.
_____(*) Ek Madde 17'nin (Ç) fıkrasının son paragrafında yer alan “bu maddenin (C) fıkrası ile” ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/666 sayılı KHK'nin 5/d. maddesi hükmü gereğince, 15.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır..
_____
Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli (istisnai memur) olarak gösterilen görev yerlerine atanan, yüksekokul mezunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 80'ini geçmemek üzere yukarıdaki fıkrada belirlenen usul ve esaslar dahilinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir. Ancak bu fıkraya göre ek özel hizmet tazminatı alacakların toplamı (Değişik ibare: 5473 - 21.3.2006 / m.5/a - Yürürlük m.12/b) "200 kişiyi" geçemez ve bu fıkradan yararlananlara yukarıdaki fıkraya göre ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmez.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesine göre 'Adalet Hizmetleri Tazminatı' alan personelden, yukarıdaki fıkralar kapsamında bulunanlara ödenecek ek özel hizmet tazminatı, bu fıkralarda belirlenen tavan oranlarının (Değişik ibare: 5473 - 21.3.2006 / m.5/a - Yürürlükm.12/b) "2/3'ünü" geçemez.
(Ek paragraf: 6514 - 2.1.2014 / m.16) Öğretim üyesi tabip ve öğretim üyesi diş tabipleri için rütbe ve dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları, 100 puan artırılmak suretiyle uygulanır.
(Ek paragraf: 6586 - 22.1.2015 / m.61) Bu fıkraya göre yapılacak ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
d) Bu maddede belirtilen tazminatlar aylıklarla birlikte ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. (Değişik ibare: KHK/666 - 11.10.2011 /m.5/d/ Yürürlük / m.8/e) “(Ç) fıkrası hariç sözkonusu” tazminatların hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
EK MADDE 18 - (2596 - 12.2.1982) a) (KHK/527 - 18.5.1994) Bu kanuna ekli 5 sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.(**)
(*) 29.7.1998 tarih ve 4376 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü gereğince 21.12.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(**) 9.4.1990 tarih ve 418 sayılı K.H.K. ile değiştirilen (a) bendi Anayasa Mahkemesinin 27.11.1993 tarih ve 21771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5.2.1992 gün ve E.1990/22 - K.1992/6 sayılı kararıyla yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiş, yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
b) (Değişik: 5510 - 31.5.2006 / m.105/H - Yürürlük m.108) (a) fıkrasına göre bulunacak tutar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce göreve başlayanların emekliliklerinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 2 nci maddesinin (d) bendine göre hesaplanacak kısmî aylığın hesabında dikkate alınır. EK MADDE 19 - (Değişik: 5621 - 5.4.2007 / m.2) Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı altı yılı geçemez.EK MADDE 20 - (2870 - 29.7.1983) (Değişik: 4376 - 29.7.1998) (Değişik 1. fıkra: 4891 - 12.6.2003 / m.2) Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. (Değişik 2. fıkra: 4902 - 18.6.2003 / m.29) Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara, Genelkurmay Başkanlığınca; Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara, Millî Savunma Bakanlığınca; kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olmayan memurlara ise, yetkili kurumlarınca verilir. 
İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin bitiminde görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.
Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfii işlemleri yapılmaz. Bu süre, bekleme sürelerinden ve mecburi hizemt süresinden sayılmaz.
Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez.
ASTSUBAYLAR
EK MADDE 21. - (Değişik: 4902 - 18.6.2003 / m.30) Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara, astsubay adı verilir. 
EK MADDE 22 - (1323 - 31.7.1970) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesi;
a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri "14.7.1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair Kanun"un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.
b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.
c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır.
d) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci maddeleri 1970 malî yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur.
e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek2, Ek5 ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.
f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.
EK MADDE 23 - (3815 - 17.6.1992) Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden Kanuna ekli EK-VII veya EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablolarında 2 nci derece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, aylık almakta oldukları gösterge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler.
EK MADDE 24 - (3815 - 17.6.1992) Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan astsubaylar; EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmaş hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.
EK MADDE 25 - (Ek:3815 - 17.6.1992) Astsubaylardan EK-VIII (Ek ibare: 5837 - 5.2.2009 / m.24) “ve EK -VIII/B” sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngörülen üçüncü ve daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademelerde bulunmak, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.
EK MADDE 26 - (Ek: 5947 - 21.1.2010 / m.13 / Yürürlük / m.20/b) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılır.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının talep etmesi halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilir.
Mesleki faaliyet ve serbest meslek icrası yasağı
EK MADDE 27 - (Yeniden düzenleme: 6514 - 2.1.2014 / m.17) Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz. 


EK MADDE 28 - (Ek : 6318 - 22.5.2012 / m.56) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin unvan ve rütbeleri, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesine göre belirlenecek emsalini geçmemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve devam eden emsallerinin rütbe ve unvanlarına yükseltilir ve haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan ve rütbeleri esas alınır.
EK MADDE 29 - (Ek : 6318 - 22.5.2012 / m.56) Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanına danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar Genelkurmay Başkanı danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve esasları, tam veya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Bu personele mali ve sosyal haklar kapsamında ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu kapsamdaki personel ilgili mevzuatında yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan hizmet süresince kurumlarından aylıksız izinli olarak da bu madde hükümleri uyarınca Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilir. Aylıksız izinli çalışanlara çalıştıkları görevler dikkate alınarak bu madde hükümleri uyarınca ödeme yapılır ve bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların Genelkurmay Başkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.
Bu madde uyarınca çalıştırılan Genelkurmay Başkanı danışmanlarının sözleşme veya görevlendirmeleri Genelkurmay Başkanının görev süresinin sona erdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli bu fıkrada sayılan hallerde hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendi kurumlarındaki kadro veya pozisyonlarına dönerler.
Bu madde uyarınca, aylıksız izinli olanlar hariç, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
EK MADDE 30 - (Ek: 6496 - 13.7.2013 / m.22) Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların ailelerine 145 inci madde esaslarına göre aylık ödenir. Bunlardan sonradan dönenlerin durumları mensup oldukları kuvvet komutanlıklarınca teşkil edilecek kurul tarafından incelenir. Kaçırılma ile ilgili olarak kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Bu kişilerin terfi ve diğer özlük işlemleri adli birimlerce verilecek karara göre düzenlenir.
EK MADDE 31 - (Ek: 6519 - 11.2.2014 / m.42) Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı, subay ve astsubayların istek üzerine, yaş haddi, adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemleri ile istifa işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilir.
EK MADDE 32 - (Ek: 6519 - 11.2.2014 / m.42) Askerî hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan personelden beraat edenlerin, vekalet verdiği avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret ile belgelendirilmiş olmak şartıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar mensup olduğu Bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
EK MADDE 33 - (Ek: 6519 - 11.2.2014 / m.42) Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenlerin yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.
Rütbeler Yaş Haddi
Astsubay Çavuş ve Kıdemli Çavuş 43
Üstçavuş ve Kıdemli Üstçavuş 52
Başçavuş 54
Kıdemli Başçavuş 55
Uzman erbaşlar bulundukları derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek astsubay nasbedilirler. Yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara astsubaylar hakkındaki hükümler uygulanır.
EK MADDE 34 - (Ek: 6586 - 22.1.2015 / m.62) Subay ve astsubayların bu Kanun esaslarına göre yapılacak nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bu komutanlıklar) Kurmay Başkanı tarafından yapılır.
ONBEŞİNCİ KISIM
GEÇİCİ MADDELER
GENERAL VE AMİRALLERİN HİZMETE DEVAMLARI
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde bulunanlar, 49 uncu maddede tespit edilen rütbe oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini doldurmaş olsalar dahi yaş hadleri müsait olduğu takdirde hizmete devam ettirebilirler.
İKİ YIL İÇİN 4273 SAYILI KANUN İLE SİCİL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI
GEÇİCİ MADDE 2 - (Değişik: 1301 - 11.6.1970) (4373 sayılı Kanunun bir kısım hükümleri ile o kanuna göre çıkarılmış subay sicil yönetmeliğinin, 209 uncu madde (b) fıkrasına yapılan gönderme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümlerinin uygulanacağı yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihine kadar yürürlükte kalacağı öngörülmüş olup bahis konusu mali hükümler 30 Kasım 1970 tarihinde uygulanmağa başlanmış olmakla 31 Ağustos 1971 tarihinde yürürlükten kalkmış bulunmaktadır.)
ÜÇTE İKİ ORANINDA SİCİL MECBURİYETİNİN ARANMIYACAĞI
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanuna göre üçte ikisi oranında sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfii için 43 üncü maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.
SUBAYLARIN YARBAYLIK VE ALBAYLIK BEKLEME SÜRELERİ
GEÇİCİ MADDE 4 - (Değişik: 1424 - 7.7.1971) (3.7.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
KIDEM SIRALARI
GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerine göre subay ve astsubayların nasıp ve ehliyet dereceleri ve kıdem sıralır tespit edilinceye kadar mevcut kıdem sıraları muhafaza olunur.
KADIN SUBAYLARIN YENİDEN SINIFLANDIRILMASI
GEÇİCİ MADDE 6 - Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar, yardımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılırlar.
Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kabiliyetlerini muhafaza ettikleri sürece yeniden sınıflandırılmazlar.
ÜSTEĞMEN VE YÜZBAŞILARIN KITA HİZMETİ
GEÇİCİ MADDE 7 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rütbelerine ait kıta hizmetleri hakkında 4273 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
KIDEMLER
GEÇİCİ MADDE 8 - 4273 Sayılı Kanun gereğince kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık gibi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu Kanunun malî hükümler dışındaki hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtısaslara başlamış olanlara, mezkûr kanun hükümleri gereğince usulüne uygun olarak verilir.
5802 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI
GEÇİCİ MADDE 9 - (Değişik: 1301 - 11.6.1970) Bu Kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde, astsubay ve astsubaylıktan subay olacaklar hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanunun 8, 10 uncu maddenin ilk fıkrasının 1 inci ve 2 nci cümleleri 13, 26, 27, 28 inci maddeleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik, ayırma ve astsubaylıktan subay olma ile ilgili hükümleri uygulanır.
NASIP TARİHLERİNİN 30 AĞUSTOSA GÖTÜRÜLMESİ
GEÇİCİ MADDE 10 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silâhlı Kuvvetlerde görevli astsubaylardan, bulundukları rütbe nasıpları 30 Ağustos'a intibak etmiyenler ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 12 nci maddesi gereğince astsubay çavuşlukta en az bekleme süresi olan üç yıldan fazla bekletilenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustos'a götürülür. Bu nasıp düzeltmesinden dolayı maaş farkı ödenmez.
ÜÇTE İKİ ORANINDA SİCİL MECBURİYETİNİN ARANMIYACAĞI
GEÇİCİ MADDE 11 - Bu Kanuna göre üçte iki oranının sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfi edecek astsubaylar için 91 inci maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.
ASKERİ MEMURLAR İÇİN GEÇİCİ MADDE
GEÇİCİ MADDE 12 - Silâhlı Kuvvetlerde halen askerî memur olarak bulunanlara, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uygulanmaz. Ancak, bunlar bu Kanunla tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Haklarında yaş hadleri ve diğer özlük hakları dahil eşidi subaylar ile bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
(Ek Fıkra: 1301 - 11.6.1970) Şu kadar ki 25 fiilî hizmet yılını dolduruncaya kadar yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmezler.
ERKEN BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR
GEÇİCİ MADDE 13 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında üsteğmen, binbaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçucu üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı rütbelerinde bulunan subayların bulundukları rütbelere ait bekleme süreleri; 4273 sayılı Kanunun 5611 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinde yazılı sürelerdir. Bunlar diğer rütbelere terfilerinde bu Kanunda yazılı bekleme sürelerine tabidirler.
SUBAY VE ASTSUBAYLARIN KADEME İLERLEME İNTİBAKLARI
GEÇİCİ MADDE 14 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Halen aynı rütbe ve rütbe kıdemliliğinde bulunan ve kıdem süreleri farklı olan subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşların bulundukları rütbe ve rütbe kıdemliliğinin gösterge tablolarında gösterilen kademelerine intibaklarında;
Rütbelerine nasıp tarihinden itibaren rütbe yükselmesine esas kabul edilen sürenin her yılı bir kademe yılı olarak sayılıp, bu esas dahilinde rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin kademelerine intıbakları yapılır.
AYLIK İNTİBAKLARINDA MÜKTESEP HAKLAR
GEÇİCİ MADDE 15 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Subayların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların, rütbe, rütbe kıdemlilikleri ve kademelerine göre bu kanuna ekli gösterge tablolarında intibakları bu kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate alınarak yapılır.
Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tutarları;
a) Subay ve astsubayların; 24.02.1961 tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek ve değişiklikleri ile tepsit edilen aylık tutarlarına aynı kanunla verilen tazminat, 24.02.1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 sayılı Kanunla verilen avans, 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatı ve yürürlükten kaldırılan özel kanunları gereğince almakta oldukları tazminat (20.05.1933 gün ve 2183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı müsaadeden faydalanarak çalışacak olan tabip ve diş dabiplerinin, 07.07.1965 gün ve 645 sayılı Kanunla aldıkları tazminat hariç) ve ödeneklerin de eklenmesiyle elde edilen aylık tutarlarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.
b) Uzman jandarmaların kendi özel kanunları uzman erbaşların kendi özel kanununları ve 7244 sayılı Kanunla tespit edilen aylık tutarlarına 24.02.1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam 819 sayılı Kanunla verilen avans ve 926 sayılı Kanununla verilen kıta tazminatının da eklenmesi suretiyle elde edilen miktardan az olduğu takdirde aradaki fark kademe veya rütbe terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.
ASTSUBAYLARIN RÜTBE İNTİBAKLARI
GEÇİCİ MADDE 16 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinden itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır.
Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir rütbenin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza ederler. (Ek cümle: 07.07.1971 - 1424 s. Y. m.45) Bu gibi astsubayların aylık intibakları ile rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemesi intibak ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır.
Süresi  
YılEski RütbelerYeni Rütbeler
   
3Astsubay ÇavuşAstsubay Çavuş
3Astsubay ÜstçavuşAstsubay Kıdemli Çavuş
3Astsubay BaşçavuşAstsubay Üstçavuş
3Astsubay Kıdemli BaşçavuşAstsubay Kıdemli Üstçavuş
6Astsubay 1 ve 2 kademeli kıdemli BaşçavuşAstsubay Başçavuş
6Astsubay 3 ve 4 kademeli kıdemli BaşçavuşAstsubay Kıdemli Başçavuş
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
GEÇİCİ MADDE 17 - Harb Tarihi Dairesi ve askerî müzelerde geçici hizmetli olarak istihdam edilmekte olan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde gösterilen şartlar aranmaz. Bunların sözleşmeli olarak istihdamlerina devam olunur.
NASIP DÜZELTMELERİ
GEÇİCİ MADDE 18 - Nasıp düzeltmeleri:
a) Mülga 1455 sayılı Askerî Memurlar Kanununun 5 inci maddesi gereğince askerî mühendis yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilen askerî lise mezunu öğrencilerden; harb vesair sebepler dolayısıyla öğrenimi için zamanında gönderilememiş olan ve öğrenimi normal süre içinde bitiren yüksek mühendislerden halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olanların bulundukları rütbe nasıpları, öğrenime zamanında gönderilen emsallerinin rütbe nasıp tarihlerine uydurulur. Ancak, bunlardan her ne sebeple olursa olsun kendi taksirleri ile öğrenimlerini zamanında bitiremiyenlerin fazla öğrenim yaptığı süre kıdemlerinden indirilir. Keza aynı durumda olup da harb okulu mezun emsallerine göre yüzbaşılık bekleme süresini fazla yapmış olanların nasıpları emsali harb okulu mezunu subayların yüzbaşılık bekleme süresine göre düzeltilir. Yukarıda belirtilen iki halden birden istifade etmek durumunda bulunanların yalnız bir sebepten dolayı nasıp düzeltmesi yapılır.
b) 29 Mayıs 1926 gün ve 863 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 5611 sayılı Kanunun yürürlük tarihleri arasında üsteğmenliği üç yıldan fazla yapmış bulunan halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları, üsteğmenlikte üç yıldan fazla bekledikleri süre kadar ilerletilir.
Bu subayların emsali olup da öğrenim süreleri ve diğer kanunî kıdemler sebebiyle üsteğmenliği üç yıl ve daha az yapmış olan halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları da yukarıdaki fıkra esaslarına göre emsallerinin faydalandıkları süre kadar ilerletilir.
Gerek bu fıkralar ve gerekse 25.05.1965 gün ve 613 sayılı Kanun gereğince nasıpları düzeltilen general ve amirallerin terfi ve terfihlerinde düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bunların terfi ve terfihleri rütbelerine mahsus en az bekleme sürelerini bilfiil tamamladıkları tarihlerde diğer terfi şartlarını da haiz olmaları şartiyle yapılır.
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına harb okulu ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapmakta iken çeşitli sebeplerle öğrenimlerini bitiremiyerek muamele memuru yetiştirilen ve 1455 sayılı Kanun g reğince asteğmenlikte bir yıl fazla bekletilenlerden 6801 sayılı Kanuna göre subaylığa geçirilen ve halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
d) 28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi Kararının yürürlüğe girdiği tarihte fakülte veya yüksek okulların üçüncü ve daha yukarı sınıflarında öğrenci olmaları dolayısiyle bu karardan istifade edemiyerek harb okulu emsallerinden bir yıl geri kalmış üniversite veya yüksek okul mezunu
subaylardan halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir yıl ileriye götürülür.
e) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce fakülte ve yüksek okul mezunu yedek subaylardan yardımcı sınıf muvazzaf subaylığa nakledilen ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 10 uncu maddesi (f) fıkrasından istifade etmemiş olanların nasıpları bu Kanunun 19 ve 35/e maddeleri hükümleri uygulanarak düzeltilir ve müteakip terfileri 31/a ve 32/a maddelerine göre yürütülür.
f) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kara Kuvvetlerinde görevli pilotlardan, 4273 sayılı Subaylar heyetine Mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde yazılı (Havada) değiminden istifade etmiyen emsali Kara Kuvvetleri mensubu pilotlardan bir yıl geç terfi edenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
g) 1455 sayılı Kanuna tabi askerî memur iken 6801 sayılı Kanuna göre muvazzaf subaylığa geçirilenlerden halen Silâhlı Kuvvetlerde subay olarak görevli bulunanların 1455 sayılı Kanunun 4712 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi uyarınca askerî memur yetiştirilmek üzere görmüş oldukları kurs süreleri kıdemlerine eklenir. Ancak, bunlar aynı sene liseyi bitirmiş harb okulu mezunu emsallerini geçemez.
h) Harb okulu mezunu olup da Silâhlı Kuvvetlerin komptrolörlük hizmetlerinde görevlendirilen, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta-Doğu Teknik Üniversitesi İdarî İlimler Fakültesi ve İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisini bitirip halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olan subaylara bir yıl kıdem verilir.
i) (b) bendinin 3 üncü fıkrası hariç olmak üzere yukarıdaki bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmesi neticesinde rütbelerine ait bekleme sürelerini dolduranlar, diğer şartları da haiz oldukları takdirde derhal terfi ettirilirler. Artan süreler yeni rütbelerinde dikkate alınır.
j) Yukarıdaki bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmelerinden ötürü maaş farkı ödenmez.
(Ek Fıkralar: 1134 - 31.3.1969) 25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun ile 10 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin (b) ve (g) fıkraları hükümlerine göre yapılan nasıp düzeltmesinden yararlananlar hariç olmak üzere, 28 Mayıs 1961 tarihli Millî Birlik Komitesi
kararından 6 ay ve daha az nasıp ilerlemesi alan subayların nasıpları ile 5611 sayılı Kanunun yürürl ğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subayların nasıpları bir
evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür.
Subay nasbedildikten sonra muhtelif sebeplerle bir üst rütbeye terfileri gecikmiş olan ve bu gecikme süresi 6 aydan az bulunan subaylar hakkında aynı tarihte mezun olduğu emsalleri gibi işlem yapılır.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, amiral ve albay rütbesinde bulunan subayların bir üst rütbeye terfilerinde bu kanun gereğince düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bu subayların bir üst rütbeye terfileri, o rütbelere mahsus bekleme sürelerini fiilen tamamladıkları tarihte diğer terfi şartlarını da haiz olmaları kaydı ile yapılır.
Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı yarbay ve daha aşağı rütbedeki subaylardan terfi ve terfih sırasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.
Bu nasıp ilerletilmesinden ve terfi ve terfihlerinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.
Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilerek aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
HARB OKULLARINI ESKİ STATÜLERİNE GÖRE
BİTİRECEK OLAN SUBAYLARLA, BUNLARIN
EMSALİ FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULU BİTİRECEK
SUBAYLAR HAKKINDA UYGULANACAK İŞLEM
GEÇİCİ MADDE 19 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile Harb okulları Kanununun yürürlüğe gireceği tarihler arasında, harb okullarını eski stütüleri uyarınca bitirecek olan subaylarla, bunların emsali fakülte veya yüksek okul mezunu subayların subaylığa nasıp, asteğmenlik, teğmenlik ve üsteğmenlik bekleme süreleri hakkında 4273 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.
KITA VE SİCİL YERLERİ
GEÇİCİ MADDE 20 - 30 Ağustos 1966 tarihinden bu Kanunun terfie ait hükümlerinin fiilen yürürlüğe gireceği tarihe kadar terfi için geçerli olmak üzere general-amiral ve subaylar için kıta ve sicil yeri sayılacak kadro görevleri Yüksek askerî Şûra'nın mütaalası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur.
HALEN LOJMANLARDA OTURANLARIN
OTURMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI
GEÇİCİ MADDE 21 - Bu Kanunun yayınlandığı tarihte lojmanlanrda oturanların devamlı olarak dört yıllık oturma süresinin başlangıcı, fiilen lojmanı işgal ettikleri tarihtir. Bu kanunun yayınlandığı tarihte, lojmanlarda oturmakta olanlardan, lojmanı fiilen işgal ettikleri tarihe göre dört yıllık oturma süresini; kanunun yayınladığı tarihte veya daha önce tamamlanmış olanlarla ilerideki tarihlerde tamamlıyacak olanlar hakkında da 186 ncı maddedeki lojmandan çıkma ve çıkarılma hükümleri uygulanır.
YÜKÜMLÜLÜK BAKIMINDAN 6077 SAYILI
KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANACAK SUBAYLAR
GEÇİCİ MADDE 22 - (Değişik: 2028 - 28.12.1976) Bu Kanunun 113 üncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle; kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla, bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10.08.1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askerî öğrencilerden meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olanlar hakkında 6077 sayılı subay ve askerî memurları mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
HALEN ASTSUBAY OLANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GEÇİCİ MADDE 23 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli astsubayların yükümlülükleri hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 24 üncü maddesi hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 24 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asteğmen rütbesinde bulunan yedek subayların asteğmenlik bekleme süresi altı aydır.
GEÇİCİ MADDE 25 - Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci fkrası, 30 Ağustos 1966 tarihine kadar otuz yaşını doldurmamış aynı nitelikteki astsubaylar hakkında da uygulanır.
ALBAY RÜTBESİNDE FAZLA BEKLİYENLER
GEÇİCİ MADDE 26 - (Ek: 1301 - 11.6.1970) Bu Kanunun 209 uncu maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde; normal bekleme süresi sonunda iki yıl ve daha fazla terfi etmiyerek beklenmiş olan albaylardan, albaylığa nasıpları en eski olanlardan ve ayrı nasıplılar arasında Yüksek Askerî Şûra tarafından yapılan ehliyet sıralamasının en sonundan başlamak üzere sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularak yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir.
Yapılan ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecektir.
Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır.
EMEKLİ OLAN GENERAL VE AMİRALLER
GEÇİCİ MADDE 27 - (Ek: 1301 - 11.6.1970) 10 Ağustos 1967 tarihinden sonra 49 uncu madde hükümlerine göre kadrosuzluk sebebiye emekli edilmiş olan general ve amirallere de bu kanunla değiştirilen 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; bu hükümlerden yararlanmak isteğinde bulunan general ve amirallerin daha önce bu bend hükümlerine göre almış oldukları tazminat, bu kanuna göre ödenecek miktardan düşülür.
SUBAY VE ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİKLERİNİN UYGULANMASI
GEÇİCİ MADDE 28 - (Ek: 1301 - 11.6.1970) 1 Eylük 1969 tarihinde başlıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış Subay ve Astsubay Sicil Yönetmelikleri (Geçici 2 ve 9 uncu maddeler esasları dahilinde) uygulanır ve terfi edecek subay ve astsubaylara nerede bulunurlarsa bulunsunlar çift hükümlü sicil tanzim edilir.
10 Ağustos 1967 tarihinden sonra aynı Subay ve Astsubay Sicil Yönetmelikleri gereğince tanzim edilmiş siciller de 1970 ve müteakip yıllarda yapılacak terfi işlemlerinde geçerli sayılır.
GEÇİCİ MADDE 29.- (Ek: 4861 - 28.5.2003 / m.12) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay nasbedilenlerden subay olanlar hariç olmak üzere diğer astsubaylardan subay nasbedildikten sonra fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirenlerin intibakı; personelin bu okulları bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine; iki yıl süreli yüksek öğretim için bir kademe; üç yıl süreli yüksek öğretim için iki kademe; dört yıl süreli yüksek öğretim için bir derece ilave edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde, intibak işlemleri, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.
GEÇİCİ MADDE 30.- (Ek: 5758 - 24.4.2008 / m.8) Bu Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış olanlar hariç olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği ile emekli olanlara da yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödenir.
GEÇİCİ MADDE 31.- (Ek: 5758 - 24.4.2008 / m.8) Bu Kanunun 65 inci maddesinin (ı) bendi hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlar hakkında uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 32 - (Ek: 6191 - 10.3.2011 / m.10/7-ç) 12 Mart 1971 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler veya vefatları hâlinde hak sahipleri, bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvururlar.
Milli Savunma Bakanı, başvurunun kabulüne veya reddine en geç altı ay içinde karar verir. Milli Savunma Bakanı, hazırlık amacıyla sadece gerekli yazışmaların yapılması hususunda yardımcı olmak üzere gerektiğinde komisyonlar kurabilir ve bu komisyonlara, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci çağırabilir. İlgililerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas bilgi ve belgeler Genelkurmay Başkanlığınca en geç altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.
Başvurunun kabulü hâlinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Bu kişilerin ilişiklerinin kesildiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilir. Bu süreler karşılığında 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammı ve 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ncı ve mülga 37 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak itibari hizmet süresi zammı verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları, statülerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden Milli Savunma Bakanlığına müracaat ettikleri tarihteki katsayı esas alınmak suretiyle ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna defaten ödenir. Bu fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ç) bendine göre araştırmacı kadrolarına atananlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile göreve başlama tarihleri arasındaki süreye ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri ile ek gösterge rakamları ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca tespit edilir ve göreve başladığı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna defaten ödenir.
b) Bu kişilerden statüsüne göre aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olanların kendilerine, bunlardan vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli en son emekli olan emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) emekli olduğu tarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan toptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihte bıraktıkları derece, kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz hesaplanarak bulunan tutar, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlinde eksik kalan tutar kırksekiz eşit taksit hâlinde aylıklarından tahsil edilmek ve mülga 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi hükmü uygulanmaksızın 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara Milli Savunma Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden ay başından itibaren, aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı bağlanır. Bunlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Ancak bunlardan, daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara, yüksek olan aylık veya gelir bağlanır.
c) Statüsüne göre aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olmayanlardan;
1) İsteyenlere veya vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan toptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihte bıraktıkları derece, kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz hesaplanarak bulunan tutar, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlinde eksik kalan tutar kırksekiz eşit taksit hâlinde aylıklarından tahsil edilmek ve mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü uygulanmaksızın 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara Milli Savunma Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden ay başından itibaren, aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı bağlanır. Bunlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Ancak bunlardan, daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara, yüksek olan aylık veya gelir bağlanır.
2) İsteyenler, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı tarafından mali ve sosyal haklarına esas olacak derece, kademe ve rütbeleri belirtilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde kamu kurum ve kuruluşlarına bunların atamaları teklif edilir. Söz konusu teklife ilişkin yazının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Atama emri ilgiliye atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinin hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler.
ç) Statüsüne göre emsalleri emeklilik hakkı kazanamamış olanlardan isteyenler hakkında da üçüncü fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamında ihya talebinde bulunanlardan, bu bentlerin hükümlerine göre yapmış olduğu ihya ile birlikte emekli aylığı bağlanmasına yeterli hizmetlerinin olmaması durumunda, ihya tutarları tebliğ tarihinden itibaren kırksekiz eşit taksit hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.
d) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında olanlardan hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlardan isteyenler, bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadrosuna kurumlarınca atanırlar ve bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları bu durumdaki personele ilişkin bilgileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili mevzuatına göre her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, bu madde uyarınca yapılacak emekli ikramiyesi ödemesinde esas alınacak sürelerden mahsup edilir.
f) Bu madde gereği yapılacak her türlü ödemelerle ilgili zamanaşımı süresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
g) Bu kişilerin varsa öğrenim giderleri borcu tahsil edilmez.
ğ) Bu kişilere, ilişiklerinin kesildiği tarihteki rütbe ve kıdemleri üzerinden emekli kimlik kartı verilir ve bu kişiler emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına tanınan sosyal haklardan genel hükümlere göre yararlanırlar. Ayrıca bu kişilere, emsali subay ve astsubaylar gibi silah, silah taşıma ruhsatı ve pasaport verilir.
h) Bu kişiler, emsallerinin ödemiş olduğu aidat ve aidatlara isabet eden kâr paylarını güncel tutarlar üzerinden ödemek şartıyla OYAK üyeliğinden doğan haklardan, intibaklarının yapıldığı rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlar altında yararlanır.
ı) Bu kişilerin sicil dosyalarında yer alan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas tüm bilgi ve belgeler, herhangi bir müracaat aranmaksızın hükümsüz sayılarak dosyalarından çıkarılır ve herhangi bir işleme esas alınmazlar.
Başvurunun reddi hâlinde, bu ret işlemine karşı ilgililer altmış gün içinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde dava açabilirler.
Bu madde uyarınca yapılacak atamalarda kullanılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfından 5 inci dereceli ikibin adet araştırmacı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları derece değişikliği yapmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmeye, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tahsis edilen kadrolar, Bakanlar Kurulu kararında belirtilen kurumlara ait 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. (Ek cümle: KHK/651 - 22.8.2011 / m.13) “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlerin kurumlarınca atanması durumunda ise kurumun statüsüne uygun olarak atama yapılan sayı kadar araştırmacı unvanlı kadro başka bir işleme gerek kalmaksızın kurumun kadrolarına eklenir.”İhdas edilen bu kadrolardan kullanılmayanlar ile herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Buna ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
GEÇİCİ MADDE 33 - (Ek : 6318 - 22.5.2012 / m.58) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde olan subay ve astsubaylar, bu maddeyi ihdas eden Kanun ile değiştirilen aylık gösterge tablolarındaki lehe olan esaslar dikkate alınarak intibak ettirilirler. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.
GEÇİCİ MADDE 34 -(Ek : 6318 - 22.5.2012 / m.58) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanların, hizmet süreleri ve görevde bulundukları sürelerdeki durumları göz önüne alınarak bu Kanundaki esaslar dahilinde intibakları yapılır. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.
GEÇİCİ MADDE 35 - (Ek: 6336 - 26.6.2012 / m.15) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi nedeniyle 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca rütbe bekleme süresi uzatılan askeri personelin nasıp düzeltmesi, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının değişik (c) bendi uyarınca geçmişe dönük olarak yeniden yapılır. Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak nasıp düzeltmeleri nedeniyle geçmişe yönelik maaş ve özlük hakkı farkı ödenmez.
GEÇİCİ MADDE 36 - (Ek: 6519 - 11.2.2014 / m.43) Bu Kanun ile 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra alınan siciller için uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 37 - (Ek: 6519 - 11.2.2014 / m.43) Bu Kanun ile eklenen ek 33 üncü madde, bu Kanunun yayımı tarihinden önce uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler hakkında da uygulanır. Ancak bu hükmün uygulanmasında, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
GEÇİCİ MADDE 38 - (Ek: 6656 - 30.12.2015 / m.4) EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK- VIII/A sayılı Aylık Gösterge Tablosuna, EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge Tablosuna intibak ettirilir. Bu kapsamda yapılacak intibak işlemi mevcut derece ve kademelerine; ortaokul, lise ve dengi okul mezunu olan astsubaylara bir derece veya bunlardan birinci dereceye gelmiş olanlara üç kademe, iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara bir kademe, dört yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe ve EK-VIII ve EK-V1I1/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi iken 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlara iki kademe ilave edilmek suretiyle yapılır.
Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe ilave edilerek intibak yapılır.
Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137 nci maddenin intibaka ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubaylar ile bunlardan 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır.
Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.
Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.
GEÇİCİ MADDE 39- (Ek: 6661 - 14.1.2016 / m.5) Bu Kanunun kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Yüksek Askeri Şura tarafından emekliye ayrılmasına karar verilen albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta;
a) 30 uncu fiili hizmet yılını tamamlayacak olanlara, emekliliğe esas aylık tutarının 5,5 katı,
b) 29 uncu fiili hizmet yılını tamamlayacak olanlara, emekliliğe esas aylık tutarının 11 katı,
c) 28 inci fiili hizmet yılını tamamlayacak olanlara, emekliliğe esas aylık tutarının 16 katı,
herhangi bir vergiye tabi olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli ikramiyesi
olarak ayrıca ödenerek 50 nci maddenin (a) bendine göre 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Bunlardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler hakkında talepleri hâlinde emeklilik işlemi uygulanmaz. Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, 14 üncü ve 109 uncu maddeler gereğince subay nasbedilenler ile harp okulu öğrenim süresinden yıl olarak fazla okuyarak fakülte ve yüksekokulları bitirenler işlem gördükleri emsali harp okulu mezunları ile birlikte değerlendirilmeye tabi tutulur.
Bu durumdaki personel, istediği sürece ve azami emsallerinin 31 inci fiili hizmet yılını tamamladıkları yılın 30 Ağustos tarihine kadar, emekliye ayrıldıkları rütbe ve kıdem üzerinden 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununa göre hesaplanacak aidat her ay düzenli olarak kendisi tarafından ödenmek kaydıyla Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliklerini devam ettirebilir.
GEÇİCİ MADDE - (Ek: 1301 - 11.6.1970) Bu kanunun şümulüne giripte, yayımı tarihinde sivil sektörde vazife alan müstafi subaylar da bu kanunun getirdiği haklardan istifade ederler.
GEÇİCİ MADDE - (Ek: 1191 - 18.11.1969) (31.7.1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla kıt'a tazminatı kaldırılmış bulunmakla hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE - (Ek: 2596 - 12.2.1982) Bu Kanun ile aylık gösterge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendi hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE - (3768 - 6.5.1993) 9.6.1991 tarihli 3755 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenleme Yapılmasına Dair Yetki Kanunu İle Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi, " Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu" için adı geçen Yetki Kanunuyla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE - (3909 - 6.5.1993) 10 Eylül 1992 tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde asteğmen rütbesi ile terhis edilen yedek subaylar, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak kaydıyla terhis tarihinden geçerli olmak üzere teğmenliğe yükseltilirler.(*)
(*) 6 Mayıs 1993 tarih ve 3909 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmü gereği 30 Ağustos 1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDE 1.- (4861 - 28.5.2003) 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksek okullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.
KADEME İLERLEMELERİ HAKKINDA GEÇİCİ HÜKÜMLER
EK GEÇİCİ MADDE 1 - (1323 - 31.7.1970) 27.07.1967 gün ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun kademe ilerlemesi hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar subay ve astsubayların kademe ilerlemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
1. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:
a) Bulunduğu kademe bir terfi yılını doldurmuş olmak,
b) Bulunduğu rütbede veya rütbe kıdemliliğinde terfi edebileceği bir kademe bulunmak,
c) Sicil notu müsait olmak,
2. Bir üst derece aylığına yükselen subay ve astsubaylar yeni derecelerinin 1 inci kademesine de yükselmiş sayılırlar.
3. Bir üst dereceye yükselemeyenler ile rütbe terfii imkânı kalmayanlar ek gösterge tablolarındaki kademeler dahilinde kademe ilerlemesi ettirilebilirler.
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU AİDATLARININ KESİLMESİ
EK GEÇİCİ MADDE 2 - (1323 - 31.7.1970) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince daimi ve geçici üyelerden alınmakta olan aidatlar 01.03.1970 tarihinden geçerli olmak üzere 18 inci maddenin (A) fıkrası esaslarına göre ödenecek yeni aylıkları üzerinden kesilir. 01.03.1970 tarihi ile yeni aylıkların fiilen ödenmeye başlandığı süre arasındaki aidat farkları, aylık farklarının ödendikleri tarihlerde 205 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kesilir.
DERS ÜCRETLERİ TESPİT EDİLİNCEYE
KADAR UYGULANACAK HÜKÜMLER
EK GEÇİCİ MADDE 3 - (1323 - 31.7.1970) Bu kanunun 150 inci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar orta ve eşidi dereceli askerî okullarda ek ders saati için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders saat için 25 lira ödenir.
Ek görevle okutulan derslerin her saati için birinci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 250, yüksek dereceli okular için 500 lirayı geçemez.
Sivil okullarda Millî Güvenlik dersini okutanlara özel kanunları çıkıncaya kadar her ders saati için 10 lira ücret ödenir.
EK 1 İNCİ MADDEDEKİ ŞARTLARI HAİZ
OLMAYAN ALBAYLARA ÖZLÜK HAKLARI
EK GEÇİCİ MADDE 4 - (1323 - 31.7.1970) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe terfii hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanunun ek 1 inci maddesindeki şartlar aranmaz.
Ek 1 inci maddedeki şartları haiz olmayanlardan albay olanlarla 1 inci fıkrada belirtilen süre içinde albay olacakların rütbeleri ve rütbelerine ait özlük hakları saklıdır.
ASTSUBAYLAR HAKKINDA UYGULUNACAK
GEÇİCİ GÖSTERGE TABLOSU
EK GEÇİCİ MADDE 5 - (1323 - 31.7.1970) Astsubayların, 5802 sayılı Kanunla tespit edilmiş rütbe ve kademelerine göre gösterge tablosu ek geçici cetvelde gösterilmiştir.
926 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi esaslarına göre rütbe intıbakları yapılıncaya kadar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır.
926 SAYILI KANUNUN 14'ÜNCÜ MADDESİ
GEREĞİNCE SUBAYLIĞA NAKLEDİLEN
ASTSUBAYLAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER
EK GEÇİCİ MADDE 6 - (1323 - 31.7.1970) 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince, bu kanunun yayımı tarihine kadar muvazzaf subaylığa nakledilen astsubaylardan durumları 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uyanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.
KADEME İLERLEMESİNDEN FAYDALANACAK SUBAYLAR
EK GEÇİCİ MADDE 7 - (1323 - 31.7.1970) 4273 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi hükümlerine, göre kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık kıdemleri verilenler hariç olmak üzere halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subaylardan durumları bu kanunun 141 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine uyanlar aynı madde esaslarına göre kademe ilerlemisinden faydalandırılırlar.
İhtisas kıdemi alıp da başasistanlık kıdemi verilmeyenlere, 141 inci maddenin 2 nci fıkrası esaslarına göre bir kademe ilerlemesi uygulanır.
144 VE 223 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMASINDA GEÇİCİ HÜKÜM
EK GEÇİCİ MADDE 8 - (1323 - 31.7.1970) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak genel kadro kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başına kadar 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ve ek ve değişiklikleri ile 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Tazminat Kanununun uygulanmasına esas olacak albay maaşı 2.700 liradır.
AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNANLAR
EK GEÇİCİ MADDE 9 - (1323 - 31.7.1970) Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunan subay veya astsubayların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri yargılama sonucuna kadar yapılmaz.
Bunlardan haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilenler ile beraat edenler, gerekli şartları haiz iseler, emsallerinin tarihinden geçerli olmak üzere rütbe terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerleme işlemine tabi tutulurlar.
EK GEÇİCİ MADDE 10 - (1323 - 31.7.1970) 1.3.1970 tarihi ile 28.02.1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malulülük, dul ve yetim aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 33 üncü maddesi uyarınca, bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir.
11.6.1970 tarih ve 1301 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanlara, emekli aylığına hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere, bu kanunla gösterilmiş aylıklarına göre hesabedilecek emekli aylıkları itibariyle belirecek farklar ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında bu kanunla gösterilmiş olan aylıklar dikkate alınarak hesaplanacak farklar 01.03.1971 tarihinden sonra kendilerine ödenir. Ancak, bunlara yeni aylık tutarları üzerinden ödenecek emekli aylıkları, emekli aylıklarında genel bir artış yapılıncaya kadar, muvazzaf emsallerinin aylıklarından her türlü kanunî kesinti sonucunda eline geçenden fazla olamaz.
11.06.1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı Kanunun 49 uncu madde (f) bendi ve aynı kanunla eklenen geçici 26 ncı madde hükümleri saklıdır.
EK GEÇİCİ MADDE 11 - (1323 - 31.7.1970) Bu kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.02.1971 tarihi arasında; bu kanun kapsamındaki T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (Giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve %1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmeyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 12 - (1323 - 31.7.1970) 1076 sayılı Yedeksubay Kanununun 29 uncu maddesine göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinde halen görevli bulunan mukaveleli yedeksubaylardan istekli olanlar, sınıf temel kurslarında başarı gösterdikleri ve sicilleri de müspet olduğu takdirde muvazzaf subaylığa geçirilirler.
Bunların rütbe terfileri rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri bulundukları rütbeye nasıp tarihlei esas alınarak 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre yapılır.
EK GEÇİCİ MADDE 13 - (1424 - 7.7.1971) 30 Ağustos 1972 tarihinden itibaren en geç on yıl içinde, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki albay miktarı 41 inci maddede belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar, normal bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklenmiş olan albaylardan, subaylığa nasıpları en eski olanlardan ve aynı nasıplılar arasında Yüksek Askerî Şûra tarafından yapılan ehliyet sıralamas nın en sonundan başlamak üzere, sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularak, yeteri
kadarı emekliye sevk edilebilir.
Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulancak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
Albay miktarı yukardaki fıkra hükümlerine göre kadro oranına indirilinceye kadar 41 inci maddedeki kadro oranı uygulanmaz.
Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 14 - (Değişik: 2159 - 28.6.1978) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut general ve amiral miktarı, kanunun yayımını izleyen 30 Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde 49 uncu maddenin öngördüğü
miktarlara çıkarılır.
General-amiral miktarlarının artırılması 4 yıl üzerinden eşit oranlarda yıl kontenjanlarına göre yapılır.
EK GEÇİCİ MADDE 15 - (1424 - 7.7.1971) Bu kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst rütbeyi yapamaz sicili almış bulunan albaylardan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunanlar emekliye sevkedilir.
EK GEÇİCİ MADDE 16 - (1424 - 7.7.1971) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselmiş albaylarla general-amirallerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevkedilmiş bulunanlar hakkında emekliye sevkedildikleri tarihten geçerli olmak üzere 49 uncu madde (g) bendi hükümleri uygulanır.
Bunlara emekliye sevkedildikleri tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için ödenecek tazminat miktarının tesbitinde, eski rütbelerine eşit olanlara o tarihte verilmesi gereken tazminat miktarı dikkate alınır.
EK GEÇİCİ MADDE 17 - (1424 - 7.7.1971) Bekleme süresini tamamlıyan general ve amiraller ile subay ve astsubayların 4273 ve 5802 sayılı kanunlar uyarınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerine göre düzenlenmiş geçerli sicillerinin hangi esaslara göre nota çevrilmek suretiyle değerlendirileceği subay ve astsubay sicil yönetmeliklerine eklenecek geçici maddelerde gösterilir.
EK GEÇİCİ MADDE 18 - (1424 - 7.7.1971) 31.07.1070 tarih ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları yapıldıktan sonra muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların yeni nasıp tarihleri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların yeni nasıp tarihlerine göre derhal maaş kademelerine intibakları yapılır.
EK GEÇİCİ MADDE 19 - (Değişik: 2028 - 28.12.1976) 1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14.07.1971 tarihinden sonra Türk Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yükümlülük süresi uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 20 - (1424 - 7.7.1971) a) 28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararının yürürlüğe girdiği tarihte, 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile diğer kaynaklardan gelen emsali subaylardan:
1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan;
2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinden (d ve h bendi hükümleri hariç);
3. 13.03.1969 gün ve 1134 sayılı Kanundan,
4. 4273 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki havada deyimine dayanılarak kazaî kararlar gereğince yapılan nasıp düzeltmesinden; yararlananlar hariç olmak üzere, 10 Ağustos 1967 tarihinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay ve daha ast rütbedeki subayların terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri ile albayların rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.
c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana gelecek; terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.
d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarları, arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
EK GEÇİCİ MADDE 21 - (1424 - 7.7.1971) 27.07.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlarda geçen "kademe terfii" deyimi "kademe ilerlemesi"; "yeterlik grupları" deyimi "yeterlik derecesi"; "Layn" sınıfı "Deniz" şeklinde değiştirilmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 22 - (1800 - 7.3.1974) Astsubaylıktan subaylığa geçenlerden 01.02.1974 tarihinde 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 45 inci maddesindeki kademe ilerlemesi şartlarını haiz olup da ek VII sayılı cetveldeki gösterge tablosunun 3 üncü kademesinde bir yıldan fazla beklemiş olanlar, bu kanunla ihdas edilen bir üst kademeye geçirilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 23 - (1875 - 17.4.1975) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subaylardan;
a) Subaylığa nasıpları aynı olan emsalleri mülga 4273 sayılı Kanuna veya 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine istinaden kıdem almış olduğu halde bu kıdemden yararlanmamış bulunan kurmay veya yüksek mühendis subaylara, subaylığa nasıpları aynı olan emsallerine verilen kıdemler aynen verilir.
b) (a) fıkrası kapsamına girmeyen kurmay subaylara 3 yıl kıdem verilir.
c) Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi almış bulunanlardan;
1. Mülga 4273 sayılı Kanuna ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine göre ihtisas kıdemi almış bulunanlara bir yıl kıdem verilir. Bunlardan başasistanlık kıdemi almış olan bu kıdemden yararlanamazlar.
2. 1 numaralı fıkra kapsamına girmeyenlere iki yıl kıdem verilir.
d) Yukarıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görmüş olanlara, 1 yıl, meslekleriyle ilgili doktora yapanlara 2 yıl kıdem verilir.
Ancak diğer meslerlerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık veya doktora nedeniyle verilecek kıdemlerin toplamı 2 yılı aşamaz.
e) Doçent unvanını kazanmış bulunanlara bir yıl kıdem verilir.
Bu madde gereğince kıdem alan subaylardan rütbe terfii veya rütbe kıdemleliği yapma durumuna girmemiş olanların, bu kıdemlerle ilerledikleri kademeler, bu Kanunun 8 inci maddesi ile kaldırılan 141 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre ilerledikleri kademeden geride ise, bulundukları kademeye ulaşıncaya kadar bu kademeyi muhafaza ederler.
Bu kıdemler dolayısıyla terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi yapacaklara eski maaş farkları ödenmez.
Bunlaır aldıkları aylıklarla bu Kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 5 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
Kıdemlerin nasıl ve ne şekilde verileceği kıdemlerden dolayı terfilerin rütbe kıdemliliklerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
EK GEÇİCİ MADDE 24 - (Ek: 1933 - 20.1.1976) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle getirilen ek 3 üncü maddesi 01.03.1976 tarihine kadar uygulanmaz.
Şu kadar ki; bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı verileceği Genelkurmay Başkanlığıve Millî Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye bakanlığının görüşü aldıktan sonra Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve yürürlüğü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren geçerli olacak kararnameyle saptanır. Ve 01.03.1976 tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden ödeme yapılır.
EK GEÇİCİ MADDE 25 - (1923 - 3.7.1975) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerî eğitimde bulunan fakülte veya yüksek okul mezunları derhal subay nasbedilir ve sınıfları ile ilgili bir göreve atandırılarak askerî eğitime devam ettirilirler.
Bu gibilerin nasıpları, durumlarına göre 35 inci madde esaslarına göre düzeltilir. Askerî eğitimde başarılı olmayanlar hakkında 15 inci madde hükmü uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 26 -(1923 - 3.7.1975) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan üsteğmenler ile kıdemliliği onanmamış olup da üsteğmenliğinin 4 üncü ve daha fazla yılından bulunan üsteğmenler terfi şartlarını haiz iseler derhal yüzbaşılığa yükseltilirler.
Bu gibilerden; üsteğmenlik nasıpları 30 Ağustos'a intibak edenlerin yüzbaşılık nasıpları üsteğmenlikte 3 yılını tamamladıkları 30 Ağustos tarihine, üsteğmenlik nasıpları aleyhe nasıp düzeltilmesi nedeni ile 30 Ağustos'a intibak etmeyenlerin yazbaşılık nasıpları ise üsteğmenlikte 3 yıl tamamladıkları tarihi takip eden 30 Ağustos tarihine götürülür ve bu nasıplarına göre Kanunun 45/f maddesi uyarınca EK-VI veya EK-VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır.
EK GEÇİCİ MADDE 27 - (1923 - 3.7.1975) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kıdemli yüzbaşılığa, kıdemli yüzabaşıların da önyüzbaşılığa onanmaları ile bulundukları kademeler gözönünde tutularak intibakları derhal yapılır.
Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta normal bekleme süreleri 6 yıldır.
EK GEÇİCİ MADDE 28 - (1923 - 3.7.1975) Nasıp düzeltmeleri:
a) Subay ve astsubayların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para cezasına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü müddeleri iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir. Şu kadarki, paraya çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuklu olarak geçmişse, tutukluluk süresi iade edilmez.
b) (a) bendi gereğince nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;
1. Terfi sırasına girenler (Albay ile general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal ettirilirler ve yeni rütbe nasapları emsalleri tarihine götürülür.
2. Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır.
3. Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların, durumlarına göre Ek-VI, Ek-VII, Ek-VIII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır.
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları nedeni ile eski maaş farkları ödenmez.
EK GEÇİCİ MADDE 29 - (1923 - 3.7.1975) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten öce işlenen suçlar nedeni ile açığa çıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesi (a) bendinin bu Kanunla değişmeden önceki hükmü uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 30 - (1923 - 3.7.1975) Öğrenim süreleri 4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan subaylardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal ettirilir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sürelerini etkilemez.
EK GEÇİCİ MADDE 31 - (1923 - 3.7.1975) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:
a) Başçavuşluğun 4 üncü ve daha fazla yılında bulunanlar kademeli başçavuşluğun;
b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 ncı yılında bulunanlar kademeli kıdemli başçavuşluğun;
c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla yılında bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli başçavuşluğun;
Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makamlarca onaylanması şartıyle intibak ettirilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 32 - (1923 - 3.7.1975) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli uzman jandarma çavuşlar ile uzman erbaşlar bu Kanunla değişik Ek-IX sayılı cetveldeki rütbelerinez tekabül eden derece ve kademelerine intibak ettirilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 33 - (1923 - 3.7.1975) 01.03.1975 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların Silâhlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki durumları gözönünde bulundurularak haklarında Ek Geçici 26, 27, 31, 32 nci maddelerden kendileriyle ilgili olanı uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 34 - (2260 - 19.2.1980) a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13.10.1978 günlü ve 15 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 137 nci maddesine göre aylık alan ve 1 Mart 1979 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir üst derecenin aynı kedemesine getirilir.
Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 2 ve sonraki kademelerinde bul nanlar ile astsubaylardan 2 nci derecenin 4 ve sonraki kademelerinde bulunanlar 1 inci derecenin son kademesi olan 1200 rakamına getirilir.
Astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunanlar 1 inci derecenin 3 üncü kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar, 1 inci derecenin sırası ile ilk üç kademesine getirilir.
Uzman jandarma çavuşlardan 5-6 ncı derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar sırasıyla VIII sayılı cetvelin 5 inci derecesinin ilk üç kademesine, 5-6 ncı derecenin 4 üncü ve sonraki kademelerinde bulunanlar, VIII sayılı cetvelin 4 üncü derecesinin 1 inci kademesinden başlıyarak sırasıyla bu derecenin sonraki kademelerine getirilirler.
Uzman erbaşların kendilerine ait gösterge tablosunun üst sırasının kademelerin de bulunanlar IX sayılı cetvelin 10 uncu derecesinin kademelerine getirilirler.
(Değişik: KHK/241 - 26.6.1984)
Subaylar astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylar yükseldikleri derecenin ek göstergelerini alırlar. Şu kadar ki gruplarına ait bulunan ek gösterge rakamlarının tavanı geçilemez. Bu tavan subay grubunda bulunan yarbay ve alt rütbeler için 500, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylarda 400 dür. Albay ve kıdemli albaylar ile general-amiraller mevcut gösterge rakamlarını muhafaza ederler.
Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen süreleri aylıklarının yükseltilmesinde üst derece kademelerinde geçmiş sayılır. İlgililerin bu şekilde saptanacak kazanılmış hak aylıkları, rütbe aylıklarının bir üst derecesinin aynı kademesi üzerinden yürütülür.
b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihinde öğrenimde bulunan askerî öğrencilerin 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde önğörülen harçlıkları, bu hükümlere göre ödenir.
c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 35 - (2357 - 12.12.1980) (2357 sayılı Kanun 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
EK GEÇİCİ MADDE 36 - (2359 - 12.12.1980) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olup durumları, 926 sayılı Kanunun 110 uncu maddesine bu Kanunla eklenen fıkraya uyanlar, terfi şartlarını haiz iseler, söz konusu fıkra hükümleri bunlara aynen uygulanarak derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
Bunların kendileriyle aynı tarihte yüzbaşı olan diğer emsali subayların halen bulundukları rütbelere intibaklarının ne şekilde yapılacağı ve hangi şartların aranacağı yönetmelikte gösterilir.
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle eski maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.
Bu Ek GEÇİCİ MADDE kapsamına girenlerin rütbe yaş hadleri binbaşılıkta 55, yarbaylıkta 56'dır.
MAHSUPLAR
EK GEÇİCİ MADDE 37 - (2379 - 2.2.1981) 1 Mart 1980 tarihi ile 01.01.1981 tarihleri arasında 29.02.1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre aylık alanlara hizmet tazminatı olarak ödenen avanslar (Fark olarak ödenenler dahil) anılan kararnamede belirtilen esaslar gözönünde bulundurularak mahsup edilir.
29.02.1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki avans hükümleri 01.01.1981 tarihinden itibaren uygulanmaz. Şu kadarki, anılan Bakanlar Kurulu kararında yer alan uçuş ekibine ilişkin avans hükümlerinin, bu konuda kanuni düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.
Silahlı Kuvvetler sağlık personelinden 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanun hükümlerine göre fark tazminat alanlardan; bu fark tazminatları bu Kanunun ikinci maddesiye getirilen yüzde yirmi tazminattan az olanlara 2368 sayılı Kanundaki tazminat ödenmez. Fazla olanların tazminatından ise bu Kanunun ikinci maddesi ile verilen yüzde yirmi tazminat tutarı düşüldükten sonra kalan miktar 2368 sayılı Kanundaki esas ve şartlar dahilinde ödenir.
EK GEÇİCİ MADDE 38 - (2511 - 20.8.1981) (2511 sayılı Kanun 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
EK GEÇİCİ MADDE 39 - (2642 - 26.3.1982) Bu Kanunun yayımı tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunan subaylar 9 yıllık bekleme süresine tabidir.
Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onananlara önyüzbaşı denir. Bunlar hakkında statülerine göre; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesine ek; Ek-VI ve Ek-VII sayılı cetvellerinin bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
EK GEÇİCİ MADDE 40 - (2642 - 26.3.1982)
a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurmay subay olanlardan;
1. Yüzbaşılara, bu rütbelerinde bir yıl, binbaşı rütbesinde bir yıl,
2. Binbaşılardan halen bir yıl kıdem almış olanlara iki yıl, iki yıl kıdem almış olanlara ise bir yıl,
Kıdem verilir.
b) Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subaylardan (a) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlar hakkında bu Kanunun 36 ncı maddesinin değişiklikten önceki (d) bendi hükümleri uygulanır.
c) Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan, bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlarla bu öğrenimlere başlamış olanlardan, öğrenimlerinin Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıf ve mesleklerde veya varsa branşları ile ilgili olduğu Genelkurmay Başkanlığınca kabul edilenlerle bu öğrenimleri ile ilgili sınıflara nakledinlere de bu Kanunun 36 ncı maddesinde gösterilen kıdemler verilir.
EK GEÇİCİ MADDE 41 - (2642 - 26.3.1982) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı ve binbaşı rütbe bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 42 - (2642 - 26.3.1982) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 43 - (2642 - 26.3.1982) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başçavuşluğun ilk üç yılında bulunan astsubayların 926 sayılı Kanunun 03.07.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik 109 uncu maddesinden doğan haklar saklıdır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemli üstçavuş rütbesinde bulunan astsubaylar, diğer şartları haiz olmak kaydıyla aralıksız üç yıl süre ile ve rütbe şartı aranmaksızın sınava girebilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 44 - (2642 - 26.3.1982) Subay ve astsubayların istifa etmiş sayılmalarını gerektiren sebepler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmiş olduğu takdirde haklarında değişiklikten önceki 112 nci madde hükümleri uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 45 - (2642 - 26.3.1982) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve stajda veya yurt dışı daimi görevde olanlar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
EK GEÇİCİ MADDE 46 - (2642 - 26.3.1982) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksekokulları bitiren astsubaylar, bir defaya mahsus olmak üzere yaş kaydına tabi olmak üzere yaş kaydına tabi olmaksızın 14 üncü madde hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Aynı tarihte fakülte veya yüksekokulu bitiren muvazzaf subay emsallerini geçmemek kaydıyla bunlardan bekleme sürelerinin üçte ikisini tamamlayanlar diğer şartları da haiz iseler yönetmelikte belirtilecek esaslara göre bir üst rütbeye terfi ettirilir ve rütbe kıdemlilikleri onanır.
Bunların rütbelerine göre yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir.
RütbelerYaş haddi
Teğmen42
Üsteğmen46
Yüzbaşı50
Binbaşı55
Yarbay58

EK GEÇİCİ MADDE 47 - (2870 - 29.7.1983) 26.03.1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebeplerle terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Yukardaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi ettirilenler hakkında da ek geçici 39 uncu madde hükümleri uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 48 - (2870 - 29.7.1983) Bu Kanununz yürürlüğe girdiği tarihte, halen yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
EK GEÇİCİ MADDE 49 - (2870 - 29.7.1983) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan personel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder. Bu sürenin bitiminde 186 ncı madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır.
EK GEÇİCİ MADDE 50 - (3282 - 1.5.1986) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuvvet harb akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylar hakkında bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki 36 ncı madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
EK GEÇİCİ MADDE 51 - (3475 - 29.9.1988) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 109 uncu maddeye göre muvazzaf subaylığa nasbedilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanlar hakkında 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine, bu Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 52 - (3565 - 31.5.1989) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için yabancı devlet harb okulullarına gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkında 926 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen hükümler uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 53 - (3593 - 7.12.1989) (6 Mayıs 1993 tarih ve 3909 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle ve aynı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereği 30 Ağustos 1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK GEÇİCİ MADDE 54 - (3593 - 7.12.1989) Binbaşılık rütbe bekleme süresi; harp okullarında 4 yıldan az süreli öğrenime tabi tutulanlar ile, bunlarla işleme tabi bulunun diğer kaynaklardan muvazzaf subay nasbedilmiş olanlara, 6 yıl olarak uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 55 - (3768 - 23.1.1992) 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasına çevrilen subay ve astsubayların gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçen süreleri karşılığında kıdemlerinden düşülen müddetler iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir.
Birinci fıkra uyarınca nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihine göre;
a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
b) Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler, şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır.
c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal yapılır.
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.
EK GEÇİCİ MADDE 56 - (3768 - 23.1.1992) Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi şartında aranacak sicil oranı hakkında, 09.08.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikten önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.
EK GEÇİCİ MADDE 57 - (3768 - 23.1.1992) ) 09.08.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilişiği kesilmemiş olanların durumları, Genelkurmay Başkanlığınca yönetmelikte belirlenen esaslara göre incelenir ve durumları uygun görülenlerin ilişiği kesilmez.
EK GEÇİCİ MADDE 58 - (KHK/459 - 22.9.1991) Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden 19.02.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
Yukardaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malülük, vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Çeşitli kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerine göre kazanılmış hak aylık dereceleri bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiş olanların bu hakları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf veya sözleşmeli olarak atanmaları halinde intibaklarında ayrıca dikkate alınır. Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış olup da bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlardan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine atananlar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.(*)
EK GEÇİCİ MADDE 59 - (3815 - 17.6.1992) 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece üçüncü kademesinde en az bir yılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen Ek 23 üncü maddede öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler.
Yukardaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adî malullük, vazife malulüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de, birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
EK GEÇİCİ MADDE 60 - (3815 - 17.6.1992) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Ek- VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanun ile getirilen Ek 24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler.
Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adî malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
EK GEÇİCİ MADDE 61 - (KHK/488 - 27.7.1993) (Değişik: 4303 - 13.8.1997) 28.7.1993 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev süresini tamamlar.
EK GEÇİCİ MADDE 62 - (KHK/499 - 9.8.1993) 926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 38 ve 44 üncü maddeleri subaylar hakkında bir üst rütbeye terfiden sonra uygulanır.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan subaylara; bir üst rütbeye yükselinceye veya bulundukları rütbenin yaş haddine kadar, 926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklerden önceki 38 ve 44 üncü maddeleri ile 45 inci maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan (g) bendi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
EK GEÇİCİ MADDE 63 - (KHK/499 - 9.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce astsubay sınıf okulundan fazla süreli fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirerek astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalma süreleri hariç, sınıf okulundan fazla olarak okudukları eğitim süresi 3 yıla kadar (3 yıl dahil) rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.
(*) 22 Eylül 1991 tarih ve KHK/459 sayılı K.H.K.nin 2 nci maddesi gereğince 15.10.1991 tarihinde yürürlüğe girer.
EK GEÇİCİ MADDE 64 - (KHK/499 - 9.8.1993) 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz iken, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubaylardan istekli olanlar, kullanamadıkları sınav haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 65 - (KHK/499 - 9.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olan astsubaylardan hakları kısıtlananlar, önceki hükümlere göre kaybettikleri haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve 3 hizmet yılını geçmemek üzere ara vermeksizin kullanabilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 66 - (KHK/499 - 9.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun 109 uncu ve 110 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilmiş ve EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye aktarılırlar. Ancak, derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin aylıkları emsali astsubay aylığından az olamaz. Aradaki maaş farkı ödenir.
EK GEÇİCİ MADDE 67 - (KHK/499 - 9.8.1993) 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı cetvelden maaş alanlar bulundukları rütbedeki derece ve kademelerine bir kademe ilâve edilerek EK-VII sayılı cetvele aktarılırlar.
EK GEÇİCİ MADDE 68 - (KHK/499 - 9.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, nasıplarından itibaren 2 yılını tamamlamış ve liyakatleri üst makamlarca onaylanmış albaylara da kıdemli albay denir. Ancak nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
EK GEÇİCİ MADDE 69 - (4137 - 22.11.1995) (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunup da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlar ile bunların dul ve yetimlerine makam tazminatı ödenmesinde, iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak, bu hükmün söz konusu emekliler ile bunların dul ve yetimlerine uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
EK GEÇİCİ MADDE 70 - (4185 - 3.10.1996) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen rütbesi ile görev yapanların asteğmen normal rütbe bekleme süresi 9 ay olarak uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 71 - (4185 - 3.10.1996) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bu Kanun ile değişik 112 nci maddesi, bu Kanunun yayımı tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden henüz ilişiği kesilmemiş olanlar hakkında da uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 72 - (4323 - 15.1.1998) Kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendindeki Jandarma Genel Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirilen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuraca saptanır.
EK GEÇİCİ MADDE 73 - (4376 - 29.7.1998) Türk Silahlı Kuvvetlerinden 31.12.1984 tarihi ile 3.7.1992 tarihleri arasında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstehak olarak ayrılan astsubaylar ile bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıkları, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
EK GEÇİCİ MADDE 74 - (4376 - 29.7.1998) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 29.9.1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla eklenen ve Anayasa Mahkemesinin 24.4.1993 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 31.12.1992 tarihli ve 1992/40 Esas, 1992/55 Karar sayılı kararı ile iptal edilen terfide baraj sistemine ilişkin hükümler nedeniyle, bir üst rütbeye terfi edemeyen subay ve astsubayların terfi edemedikleri süreleri yeniden değerlendirilir. Bunlara, 926 sayılı Kanunun emsallerine uygulanan terfi şartlarına ilişkin hükümler uygulanarak terfiye hak kazananların terfileri yapılır ve yeni rütbe nasıpları düzeltilir. Bu işleme emsallerine yetişinceye kadar sonraki yıllarda da devam edilir.
Yeni rütbe nasıp tarihlerine göre rütbe kıdemliliği onayı yapılması gerekenlerin, şartları haiz iseler rütbe kıdemlilikleri onanır. Kıdemlilik onayları hak ettikleri tarihe götürülür.
Terfi ve rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların şartları haiz iseler kademe intibakları yapılır.
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış olanlar hakkında da bu hükümler uygulanır. Emekli aylıkları yeni rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademeye göre düzeltilir. Ancak bu düzeltmeden dolayı maaş ve ikramiye farkları ile diğer özlük hakları verilmez.
Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
Bu Kanuna göre emekli aylıkları düzeltilenlerden emekli keseneği ve kurum karşılığı farkı alınmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışanlara, emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır.
Mahkeme kararı gereğince terfi işlemleri yapılanlara geriye dönük ödenmiş olan maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları geri alınmaz.
EK GEÇİCİ MADDE 75 - (4376 - 29.7.1998) 926 sayılı Kanunun bu Kanun ile değişik 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ek hizmet yükümlülüğü, halen yurt dışında sürekli görevde bulunanlar için, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçecek süre ile sınırlı olmak üzere uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 76 - (4541 - 1.3.2000) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerine göre kendilerine madalya ve nişan tevcih edilmiş olanların madalya ve nişanları ile bunlara ilişkin hakları, yönetmelikte düzenlenecek esaslara göre saklı tutulur.
EK GEÇİCİ MADDE 77 - (4564 - 19.4.2000) Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirilen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planında hedeflenen teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca saptanır.
EK GEÇİCİ MADDE 78- (...) (Ek Geçici Madde 78, 17.5.2006 tarih ve 26171 sayılı R.G.'de yayımlanan, 10.5.2006 tarih ve 5497 sayılı Kanunun 14. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
EK GEÇİCİ MADDE 79.- (Ek: 4699 - 28.6.2001 / m.22) 109 ve 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilip, 2 Eylül 1993 tarihinden önce emekli olan subaylardan EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye aktarılır. Derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin emekli aylıkları, emsali astsubay emekli aylığından az olamaz. Bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
EK GEÇİCİ MADDE 80.- (Ek: 4917 - 3.7.2003 / m.6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.
Rütbeler Normal Bekleme Süreleri Yaş Haddi --------- ----------------------- --------- Teğmen 3 yıl 41 Üsteğmen 6 yıl 46 Yüzbaşı 6 yıl 55
Bunlar astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasbedilirler. Müteakip yıllarda ulaşabilecekleri rütbelere ait ilk derece ve kademeleri ile aylık gösterge tablosu EK-VII sayılı cetvelde düzenlenmiştir. Rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bunlardan nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar.
Bunlardan subay nasbedildikten sonra fakülte veya yüksekokul bitirenlerin intibakı; personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, iki yıl süreli yüksek öğrenim için bir kademe, üç yıl süreli yüksek öğrenim için iki kademe, dört yıl süreli yüksek öğrenim için bir derece ilave edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez.
Bunlardan en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler, ihtiyaca göre kendi sınıflarında veya öğrenimleriyle ilgili sınıflarda istihdam edilebilirler. Bunlara; rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil olmak üzere diğer hususlar için, muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bu Kanunun yayımı tarihinde en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenlerden yüzbaşı rütbesinde bulunup, normal rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları dahilinde binbaşı rütbesine terfi ettirilirler. Bunların terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, yüzbaşı rütbesinde normal rütbe bekleme süresini tamamladıkları takvim yılının 30 Ağustosudur. Ancak, nasıp düzeltmesinden dolayı, maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
EK GEÇİCİ MADDE 81.- (Ek: 4917 - 3.7.2003 / m.6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra; yüzbaşı rütbesinde rütbe bekleme süresini tamamlamayı müteakip, en az dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlar, 38 inci maddede belirtilen terfi şartları ve esasları dahilinde, mezun oldukları tarihin takvim yılının 30 Ağustosundan geçerli olarak binbaşı rütbesine terfi ettirilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 82.- (Ek: 4917 - 3.7.2003 / m.6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden; nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar.
EK GEÇİCİ MADDE 83.- (Ek: 4917 - 3.7.2003 / m.6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedildikten sonra en az dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlara, emekli oldukları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 84.- (Ek: 5589 - 1.3.2007 / m.3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 109 uncu madde hükmüne göre astsubaylıktan subaylığa geçiş için yapılan seçme sınavını kazananlara, bu Kanun ile yapılan değişikliklerden önceki 109 uncu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.
EK GEÇİCİ MADDE 85.- (Ek: 5621 - 5.4.2007 / m.3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre yüksek lisans öğrenim kıdemi alan subaylara, 36 ncı madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı dört yılı, 36 ncı maddedeki kıdem ve 38 inci maddedeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı yedi yılı aşmayacak şekilde işlem yapılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yüksek lisans öğrenimine başlamış veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve henüz kıdem almamış olan subaylar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi ay içerisinde yüksek lisans öğrenim kıdemi almak maksadıyla müracaat etmeleri halinde, bu Kanundan önceki esaslar dahilindeki yüksek lisans kıdeminden ve birinci fıkra hükümlerinden istifade ederler.
EK GEÇİCİ MADDE 86 - (Ek: 5837 - 5.2.2009 / m.26) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte astsubay üstçavuş ve daha üst rütbelerde bulunan astsubaylar hakkında, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yukarıdaki fıkrada belirtilen rütbelerde bulunmaları gerekirken, sıhhi nedenler dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edememiş olanlar ile kazai veya idari kararlar dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edemeyenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 81 inci maddeye göre nasıpları emsalleri tarihine götürülenler hakkında da, emsalleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre üç yıllık üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süresine tabi olmaları kaydıyla, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 87 - (Ek: 5837 - 5.2.2009 / m.26) Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanların 85 inci maddeye göre yapılacak üstün başarı nedeniyle terfi değerlendirmesinde, üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşların ise üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait her yılki sicil notunun, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalamasının da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olmasına ilişkin hüküm uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 88 - (Ek: 5837 - 5.2.2009 / m.26) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış olanlara, 109 uncu maddeye göre subaylık için sınava müracaat edilebilecek en son süre olarak dokuzuncu hizmet yılını bitirmemiş olma hükmü uygulanır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü veya beşinci hizmet yılını tamamlamış olup da 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre subaylığa müracaat hakkının bir kısmını geçirmiş olanlara, bu Kanunda belirtilen müracaat haklarının bittiği süreden hemen sonra kullandırılmak üzere kaybettikleri müracaat sayısı kadar hak tanınır.
EK GEÇİCİ MADDE 89- (Ek: 6000 - 19.6.2010 / m.19) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerden dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmayanların, bu Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine göre yapılan kıdem sırasındaki yeri yedek subaylardan sonra gelir.
EK GEÇİCİ MADDE 90 - (Ek: 6000 - 19.6.2010 / m.19) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya ilişikleri kesilenlerden, kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 18 inci, 68 inci ve 115 inci maddelerin hükümlerinden yararlandırılır.
EK GEÇİCİ MADDE 91 - (Ek: 6496 - 13.7.2013 / m.23) 2 Eylül 1993 tarihinden önce astsubaylıktan subaylığa geçen ve bu Kanunun ek geçici 80 inci maddesi uyarınca binbaşılığa yükselenlerin ve hâlen görevde olanların yaş hadleri, bu Kanunun 32 nci maddesinde yer alan rütbelerinde en çok kalabilecekleri süreye bakılmaksızın, binbaşılıkta 55, yarbaylıkta 56’dır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
I - ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜNÜ BİTİRENLERE KIDEM VERİLMEYECEĞİ
MADDE 205 - 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanununun 15 inci maddesi gereğince enstitüde öğrenim yapan asker kişilere kıdem verilmez.
II - YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞÜ
MADDE 206 - Bu Kanunda adı geçen yönetmelikler kanunun yayınlandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur.
III - UZMAN JANDARMALARLA UZMAN ÇAVUŞLAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 207 - (Değişik: 1323 - 31.7.1970) 3 Mart 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununa tabi uzman çavuşlarla 24 Haziran 1965 gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman jandarmaların aylıkları mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği bu kanunda yazılı esaslara göre ödenir.
Uzman çavuş ve uzman jandarmalar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi ettirilebilirler.
1. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:
a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak,
b) O yıl içinde olumlu sicli almış bulunmak,
c) Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir kademe bulunmak,
2. Özel kanunları hükümlerine göre rütbe terfi eden uzman jandarmalar yeni rütbelerinin birinci kademesine de terfi etmiş sayılırlar.
IV - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
MADDE 208 - Aşağıdaki yazılı kanunlar ve bunların ek ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu K anuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Ordu, Bahriye, jandarma Zâbıtan ve Memurini hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi,
b) 9 Temmuz 1927 gün ve 1076 sayılı İhtiyat Zâbitleri ve İhtiyat Askeri Memurları Kanunun ve ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,
c) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanununun ve ek ve değişikliklerinin, bu Kanuna aykırı hükümleri,
d) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Ordu ve Jandarma kadroları haricindeki hidematı Devlette müstahdem orduya mensup muvazzaf zâit ve muvazzaf askeri memurları hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri.
e) 18 Mart 1929 gün ve 1455 sayılı Askerî Memurlar hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri,
f) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ordu ikramiyesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
g) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Askerî İzin Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
h) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı efendi, bey paşa gibi unvanların kaldırıldığına dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri,
i) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
j) 21 Şubat 1947 gün ve 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,
k) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile ek ve değişiklikleri (Birinci maddesi hariç),
l) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Subay ve Askerî Memurların mecburî hizmetleri ve istifaları hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı jet Tayyareciliği Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Askerî Memurların Subaylığa Nakilleri Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
o) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Ordu Mensuplarının Nakil ve Tayinleri hakkındaki Kanun,
ö) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı, 7 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesine bir (f) fıkrası eklenmesine dair Kanun,
p) 29 Aralık 1960 gün ve 190 sayılı Millî Savunma Bakanlığına mahsus lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair Kanunun 3 üncü maddesi,
r) 4 Ocak 1961 gün ve 211 sayılı Türk Silâlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 3 üncü maddesinin (b) fkrası 2 nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümleri,
s) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunun 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 ve 37 nci maddelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,
ş) 9 Temmuz 1963 gün ve 266 sayılı Kanunla değiştirilen 7 Haziran 1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 üncü maddesi.
V - YÜRÜRLÜK
MADDE 209 - Bu Kanunun;
a) (Kıta tazminatına ait hükümler 31 Temmuz 1970 tarih ve 1323 sayılı kanunla kaldırılması itibariyle hükmü kalmamıştır.)
b) (Değişik: 1301 - 11.6.1970) Kademe ilerlemesi, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği öğrenim yurtları ve burslar, aile yardım ödeneği, doğum yardım ödeneği ölüm yardım ödeneği, temsil giderleri, emeklilikz ikramiyesi (49 uncu madde uyarınca verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri ile birlikte; bu Kanunun, 28, 37-46, 50-57, 59-63, 76-78, 80, 84-99, 101-105 ve 111 inci maddeleri ile 47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 inci maddesinin (f) ve (g) bentleri 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulandığı yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.(*)
(b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe girinceye kadar bu konuları düzenliyen eski hükümlerin aynen uygulanmasına devam olunur.
(Kıta tazminatına ait hükümler, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla kaldırılmakla 3 üncü bendin hükmü kalmamıştır.).
VI - UYGULAMA
MADDE 210 - Bu Kanunun tüzüklere ait hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini Millî Savunma İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
(*) 926 sayılı Kanunda 29 Eylül 1988 tarih ve 3475 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ve eklerden 49, 107, 108, 109 ve 112 nci maddeler ile Ek Geçici 51 inci madde Kanunun yayımı tarihinde, diğer hükümleri 31.8.1988 tarihinde yürürlüğe girer.
I, II, III VE IV SAYILI EK GÖSTERGE CETVELLERİ
I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ
(KHK/527 - 18.5.1994)
(Subaylar İçin)
    
 1.1.1994'den1.1.1995'den
 itibarenitibaren
 UygulanacakUygulanacak
UNVANIDERECEEk GöstergelerEk Göstergeler
a) Genel Kurmay Başkanı180009000
    
b) Kuvvet Komutanları ve   
Jandarma Genel Komutanı   
(Orgeneral ve Oramiral olmak   
kaydıyla)175008400
    
c) Orgeneral-Oramiral170008000
    
d) Korgeneral-Koramiral166007600
    
e) Tümgeneral-Tümamiral161007000
    
f) Tuğgeneral-Tuğamiral155006400
    
g) Kıdemli Albay150005800
    
h) Albay141004800
    
j) Diğer Subaylar (Bu132003600
Kanunun 109 uncu maddesine226003000
göre astsubaylıktan subay319002200
olanlar dahil)414501600
511001300
69501150
7850950
8750850

II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ)
(ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN)
(9 Ağustos 1993 tarih ve KHK/499 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ
(KHK/527 - 18.5.1994)
(ASTSUBAYLAR İÇİN)
 1.1.1994'den1.1.1995'den
 itibarenitibaren
 UygulanacakUygulanacak
DERECEEk. GöstergelerEk. Göstergeler
   
132003600
226003000
319002200
414501600
511001300
69501150
7850950
8750850

IV SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ
(KHK/527 - 18.5.1994)
(ASKERİ HAKİM VE SAVCILAR İÇİN)
  1.1.1994'den1.1.1995'den
  itibarenitibaren
  UygulanacakUygulanacak
UNVANIDERECEEk. GöstergelerEk. Göstergeler
    
    
a) 1 inci derecede 6 yılını   
tamamlamış ve askergi yüksek   
yargı organları üyeliğine   
seçilme hakkını kaybetmiş   
olanlara,150005800
    
b) 1 inci derece aylığını   
almış, 1 inci sınıfa   
geçirilmiş ve niteliklerini   
muhafaza edenlere,141004800
    
c) Diğerlerine,135004000
 232003600
 326003000
 419002300
 518002200
 614501600
 713501500
 811001300
 99501150
V SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ:
(Değişik: KHK/527 - 23.2.1995)
  
RÜTBESİTazminat Göstergesi (*)
  
1) Genelkurmay Başkanı30.000
2) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı20.000
3) Orgeneral ve Oramiral15.000
4) Korgeneral ve Koramiral10.000
5) Tümgeneral ve Tümamiral8.000
6) Tuğgeneral ve Tuğamiral7.000
7) Kıdemli Albay4.500
8) Albaylar3.500
9) Yarbay2.000

(*) 23.2.1995 tarih ve KHK/547 sayılı K.H.K.nin 2 nci maddesiyle gösterge rakamları, 15.4.1995'den geçerli olmak üzere yukarıdaki tutarlara yükseltilmiştir.
EK - VI SAYILI CETVEL (*)
SUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU(**)
(Değişik: KHK/366 - 10.4.1989)
KADEMELER
DerecelerRütbeler123456789
1Alb.-Kd. Alb. General-Amiral (*)1500        
1Yarbay (*)1320138014401500     
2Kd. Binbaşı115512101265132013801440   
3Binbaşı10201065111011551210126513201380 
4Kd. Yüzbaşı915950985102010651110115512101265
5Yüzbaşı835865895915950985102010651110
6Kd. Üsteğmen760785810835865895915950985
7Üsteğmen705720740760785810835865895
8Teğmen660675690705720740760785810
9Asteğmen620630645660675690705720740
NOT: Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yıl fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğmenler 8 inci derece 2 nci; (2) yıl fazla öğrenim görenler 8 inci derece 3 üncü; (3) yıl fazla öğrenim görenler 8 inci derece 4üncü kademesinden göreve başlarlar.
_____(*) EK-VI sayılı cetvellerin 1 inci derece satırı, 3.6.2012 tarih ve 28312 sayılı R.G.'de yayımlanan 22.5.2012 tarih ve 6318 sayılı Kanun'un 57. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işleniştir.
_____
EK-VII SAYILI CETVEL
(Değişik: KHK/499 - 9.8.1993)
A - 109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLERİN DERECE VE KADEMELERİ
ASTSUBAY İKEN BULUNDUĞU SUBAYLIKTA ULAŞABİLECEĞİ RÜTBELERİN İLK KADEMELERİ
DERECE VE KADEMEGÖSTERGETeğmenÜsteğmenÜsteğmenKıdemli YüzbaşıKıdemli Yüzbaşı
       
8-16608-27-26-25-2-2
8-26758-37-36-35-34-3
8-36907-16-15-14-13-1
7-17057-26-25-24-23-2
7-27207-36-35-34-33-3
7-37406-15-14-13-12-1
6-17606-25-24-23-22-2
6-27856-35-34-33-32-3
6-38105-14-13-12-11-1
5-18355-24-23-22-21-2
5-28655-34-33-32-31-3
5-38954-13-12-11-11-3
B - 109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA
GEÇENLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
KADEMELER
Dereceler123456789
          
1(***)1320138014401500     
2115512101265132013801440   
310201065111011551210126513201380 
491595098510201065111011551210 
5835865895915950985102010651110
6760785810835865895915950985
7705720740760785810835865895
8660675690705720740760785810
DerecelerRütbeler123456789
           
1II. Kad. Kd.         
 Bşçş.132013801440      
2II Kad.Kd.Bşvş.115512101265132013801440   
3Kad. Kd.Bşçvş.10201065111011551210126513201380 
4Kd. Bçvş.91595098510201065111011551210 
5Kad. Bçvş.835865895915950985102010651110
6Bçvş.760785810835865895915950985
7Kd. Üçvş.705720740760785810835865895
8Üçvş.660675690705720740760785810
9Kd. Çvş.620630645660675690705720740
10Çvş.590600610620630645660675690
(*) Ek-1, 2 ve 3 sayılı cetveller, 3.7.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle, IV ve V sayılı cetveller 31.7.1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle kaldırılmıştır.
(**) Bu Kararnamenin Geçici Madde 1-i gereğince, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tespiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 14 üncü maddesi ( c ) fıkrası hükmü uygulanmaz.
_____(***) EK-VII sayılı cetvellerin 1 inci derece satırı, 3.6.2012 tarih ve 28312 sayılı R.G.'de yayımlanan 22.5.2012 tarih ve 6318 sayılı Kanun'un 57. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işleniştir.
_____EK - VIII SAYILI CETVEL
ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Ek ibare: 5837 - 5.2.2009 / m.25) “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)”
Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --------- ---------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 1 II.Kad.Kd.Bçvş.(*) 1320 1380 1440 1500 - - - - - 2 Kad.Kd.Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - - 3 Kd.Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 - 4 Kad.Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 - 5 Bçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110 6 Kd.Üçvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985 7 Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895 8 Kd.Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810 9 Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740
(Değişik: KHK/366 - 10.4.1989) (*)
KADEMELER
EK - VIII/A Sayılı Cetvel (Ek: 4861 - 28.5.2003 / m.11) ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Ek ibare: 5837 - 5.2.2009 / m.25) “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” KADEMELER --------- Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --------- ---------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 1 II.Kad.Kd.Bçvş.(*) 1320 1380 1440 1500 - - - - - 2 Kad.Kd.Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - - 3 Kd.Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 - 4 Kad.Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 - 5 Bçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110 6 Kd.Üçvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985 7 Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895 8 Kd.Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810 9 Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740 EK-VIII/B Sayılı Cetvel (Ek: 5837 - 5.2.2009 / m.25) ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR) KADEMELER Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kad.Kd. 1320 1380 1440 1500 - - - - - Bçvş.-(*) II.Kad.Kd. Bçvş. 2 Kd.Bçvş.- 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - - Kad.Kd. Bçvş.- II.Kad.Kd. Bçvş. 3 Kad.Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 - 4 Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 - 5 Kad.Kd.Üçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110 6 Kd.Üçvş. 760 785 810 835 865 895 895 950 985 7 Kad.Üçvş. 705 720 740 760 785 810 810 865 895 8 Üçvş. 660 675 690 705 720 740 740 785 810 9 Kd.Çvş. 620 630 645 660 675 690 690 720 740 10 Çvş. 590 600 610 620 630 645 660 675 690 EK-VIII/C Sayılı Cetvel (Ek: 5837 - 5.2.2009 / m.25) ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR) KADEMELER Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kd. Bçvş. - 1320 1380 1440 1500 - - - - - Kad. Kd. Bçvş. - II. Kad. Kd.(*) Bçvş. 2 Kad. Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - - 3 Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 - 4 Kad.Kd.Üçvş 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 - 5 Kd. Üçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110 6 Kad.Üçvş 760 785 810 835 865 895 915 950 985 7 Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895 8 Kd. Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810 9 Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740
_____(*) EK-VIII, EK-VIII/A, EK-VIII/B ve EK-VIII/C sayılı cetvellerin 1 inci derece satırı, 3.6.2012 tarih ve 28312 sayılı R.G.'de yayımlanan 22.5.2012 tarih ve 6318 sayılı Kanun'un 57. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işleniştir.
_____EK - IX SAYILI CETVEL(Değişik : 6318 - 22.5.2012 / m.57)
UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |Dereceler |Rütbeler |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |1 |VIII.Kad.Çvş. |1320 |1380 |1440 |1500 |- |- |- |- |- | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |2 |VIII.Kad.Çvş. |1155 |1210 |1265 |1320 |1380 |1440 |- |- |- | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |3 |VII.Kad.Çvş. |1020 |1065 |1110 |1155 |1210 |1265 |1320 |1380 |- | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |4 |VI.Kad.Çvş. |915 |950 |985 |1020 |1065 |1110 |1155 |1210 |1265 | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |5 |V.Kad.Çvş. |835 |865 |895 |915 |950 |985 |1020 |1065 |1110 | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |6 |IV.Kad.Çvş. |760 |785 |810 |835 |865 |895 |915 |950 |985 | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |7 |III.Kad.Çvş. |705 |720 |740 |760 |785 |810 |835 |865 |895 | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |8 |II.Kad.Çvş. |660 |675 |690 |705 |720 |740 |760 |785 |810 | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |9 |I.Kad.Çvş. |620 |630 |645 |660 |675 |690 |705 |720 |740 | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |10 |Çvş. |590 |600 |610 |620 |630 |645 |660 |675 |690 | |---------------+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
18.3.1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
EK GEÇİCİ CETVEL
ASTSUBAYLAR İÇİN GEÇİCİ GÖSTERGE TABLOSU
(Ek: 1323 - 31.7.1970) (Değişik: 1800-7.2.1974)
926 sayılı Kanunun Ek Geçici 5 inci maddesi ile, Astsubayların 5802 sayılı kanunla tesbit edilmiş rütbe ve kademelerine göre gösterge tablosu ek geçici cetvelde gösterilmiş, geçici 16 ıncı maddesi esaslarına göre rütbe intibakları yapılıncaya kadar bu gösterge tablosunun uygulanacağı belirtilmiştir. İntibaklar tamamlanmış olmakla geçici gösterge tablosunun hükmü kalmamıştır.
(*) Bu Kararnamenin Geçici Madde 1-i gereğince, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tesbiti dolayısiyle aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesi ( c ) fıkrası uygulanmaz.
(**) 17.6.1992 tarih ve 3815 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenmiştir.

SORU CEVAP

captchaImg