AVŞAR HUKUK BÜROSU

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU

KANUN NO: 132
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 18 Kasım 1960
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Kasım 1960 - Sayı: 10661
4.t. Düstur, c.1 - s.458
_____
(*) Türk Standartlarının Uygulanması ile ilgili 22.2.1967 tarih ve 12534 sayılı R.G.'de yayımlanan, 7.2.1967 tarih ve 6/7677 sayılı Tüzüğü inceleyiniz.
_____
KURULUŞ VE GAYE
MADDE 1 - (Değişik: 3205 - 16.5.1985) Her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak gayesiyle "Türk Standartları Enstitüsü" kurulmuştur.
Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir Kamu Kurumu olup kısa adı ve markası "TSE" dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standartları Enstitüsü'nün müsaadesi olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz.
Yalnız Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar "Türk Standardı" adını alır.
Bu Standartlar ihtiyari olup; standardın ilgili olduğu Bakanlığın onayı ile mecburî kılınabilir. Bir standardın mecburî kılınabilmesi için "Türk Standardı" olması şarttır. Mecburî kılınan standartlar Resmî Gazetede yayımlanır.
Enstitünün ilgili olduğu Bakanlık Başbakanlıktır.
(Değişik 6.fıkra: KHK/662 - 11.10.2011 / m.37) Türk Standardları Enstitüsünün merkezi Ankara’dadır. Enstitü, yurt içinde Yönetim Kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayıyla, yurt dışında sayısı onu geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek yerlerde temsilcilikler kurabilir. 


(Ek fıkra: KHK/662 - 11.10.2011 / m.37) Enstitünün her türlü yayını, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa tâbidir.
GÖREVLERİ
MADDE 2 - Türk Standardları Enstitüsünün görevleri şunlardır:
A) Her türlü standardları hazırlamak veya hazırlatmak,
B) Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek,
C) (Değişik: 2883 -17.8.1983) Kabul edilen standartları yayınlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, (...)(*)
_____(*) Madde 2'nin birinci fıkrasının (C) bendinde yer alan “mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri, ilgili bakanlığın onayına sunmak,” ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/662 sayılı KHK'nin 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
D) Hususi ve resmî sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve mütalâa vermek,
E) (Değişik: 3205 - 16.5.1985) Standartlar konusunda her türlü ilmî ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, Milletlerarası ve yabancı standart kurumları ile münasebetler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak,
F) Üniversiteler ve diğer ilmî, teknik kurum ve müesseselerle iş birliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, millî ve milletlerarası standartlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak,
G) Standardlarla ilgili araştırma maksadiyle ve ihtiyarî standardların tatbikatında kontrol için lâboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri, resmî veya hususi sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek,
H) Yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak ve seminerler tertiplemek,
Türk Standardları Enstitüsünün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurulca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.
İ) (Ek: 3205 - 16.5.1985) Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek,
J) (Ek: 3205 - 16.5.1985) Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve gelişirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.
ORGANLAR
MADDE 3 - Türk Standardları Enstitüsünün organları Genel Kurul, Teknik Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile İhtisas Kurullarıdır. 
GENEL KURUL
MADDE 4 - (Değişik : 3205 - 16.5.1985)
Genel Kurul, Türk Standartları Enstitüsünün en yüksek karar organıdır.
(Değişik 2.fıkra: KHK/662 - 11.10.2011 / m.38) Genel Kurul aşağıdaki üyelerden meydana gelir:
a) Başbakanlık ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilecek üçer temsilci,
b) Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından görevlendirilecek ikişer temsilci,
c) (Ek ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.5) “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından görevlendirilecek birer temsilci,
d) Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca seçilecek yedi temsilci,
e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek onbir temsilci.  


Genel Kurul, üyeleri arasından seçilecek bir Başkan ve iki kâtipten meydanagelen Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Başkan, kâtiplerden birini Başkanvekilliği ile görevlendirebilir.
Genel Kurul üyeleri 3 yıl için görevlendirilirler. Herhangi bir sebeple bu görevleri sona erenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Kurumlarınca yeni üye görevlendirilir.
Genel Kurul, Enstitü Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde olağan toplantısını yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun veya Genel Kurulun kararlaştırdığı tarihte veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.
Genel Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır; toplantılarda salt çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün gelen üyelerle toplantı yapılır, kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerde de aynı usul uygulanır.
GENEL KURULUN BAŞLICA GÖREVLERİ ŞUNLARDIR
a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek,
b) Enstitünün yıllık çalışma programını kabul etmek,
c) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek,
d) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,
e) (...) (Madde 4'ün 7. fıkrasının e bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/662 sayılı KHK'nin 38. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


f) Enstitü ihtiyaçları için gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek veya satmak konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
g)(...) (Madde 4'ün 7. fıkrasının g bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/662 sayılı KHK'nin 38. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


h) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
MADDE 5 - Türk Standardları Enstitüsünün gayelerine yararlıkları dokunanlarla standard çalışmalarında ilmî ve teknik başarı gösterenlere Genel Kurulca fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilirler fakat oya iştirak etmezler.
TEKNİK KURUL
MADDE 6 - (Değişik: 2449 - 17.4.1981) Teknik Kurul, Enstitüce hazırlanan standartları kabul eden ve (...)(*) teknik bir organdır.
_____(*) Madde 6'nın birinci fıkrasında yer alan “ve bunlardan zorunlu olarak yürürlüğe konmaları gerekenleri belirleyen” ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/662 sayılı KHK'nin 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
TEKNİK KURUL AŞAĞIDAKİ ÜYELERDEN OLUŞUR
a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,
b) İhtisas Kurulu Başkanları,
c) (Ek ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.6) “Aile ve Sosyal Politikalar,”(Değişik: 3205 - 16.5.1985) Bayındırlık ve İskân, Tarım Ormanve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile konuyla ilgili bakanlıkların, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Genel Kurulda bulunan yalnız birer temsilcileri,
d) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci,
e) (Değişik: 3205 - 16.5.1985) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, temsilcilerinden Genel kurulca seçilecek üç temsilci,
Teknik Kurul, Enstitü Başkanının bulunmaması; halinde Başkan Yardımcısının Başkanlığında toplanır.
Teknik Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alır.
Kurul yılda en az iki kez toplanır. Kurulu, Enstitü Başkanı bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır.
YÖNETİM KURULU
MADDE 7 - (Değişik: 2449 - 17.4.1981) Yönetim Kurulu, Türk Standartları Enstitüsünün yürütme organıdır.
(Değişik 1.cümle: KHK/662 - 11.10.2011 / m.39)“Yönetim Kurulu; üç üyesi 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen temsilciler arasından, birer üyesi aynı fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen temsilciler arasından seçilmek üzere beş üyeden oluşur; aynı usûlle yedek üyeler belirlenir.” Enstitü Başkanı Yönetim Kurulunun da Başkanıdır. Enstitüyü Enstitü Başkanı temsil eder ve Enstitünün ita amiridir.
Başkan (Değişik ibare: KHK/662 - 11.10.2011 / m.39) “ile asıl ve yedek üyeler”, Genel Kurul tarafından, kendi üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için seçilir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. Başkanın belirleyeceği üye Başkan Yardımcılığı görevini yapar. Yönetim kurulu Üyelerinden birini muhasip üye olarak görevlendirir.
Yönetim Kurulunu Başkanı, (Değişik ibare: KHK/662 - 11.10.2011 / m.39) “4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde” sayılan Genel Kurul Üyeleri arasından seçildiği takdirde, kurumundan bu süre için maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldığı süreler terfiinde, keseneklerinin kendisi ve karşılıklarının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydıyla emekliliğinde fiili hizmet olarak hesaba katılır. Bu kişinin T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi 5434 Sayılı Kanuna 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek-2 nci madde esaslarına göre sürdürülür.
Yönetim Kurulunu Başkan, bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların
çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başktanın oyu istikametinde karar verilir.
YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ ŞUNLARDIR
a) (Değişik: KHK/662 - 11.10.2011 / m.39) Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem tasarılarını onaylamak, Enstitüde yeni birimler kurulmasına veya mevcut birimlerin birleştirilmesine ya da kaldırılmasına karar vermek, Enstitü kadrolarını belirlemek;  

b) (Değişik: KHK/662 - 11.10.2011 / m.39) Enstitü bütçesini ve çalışma programını Genel Kurula sunmak, Genel Kurulun aldığı kararları ve onayladığı çalışma programını uygulamak;  


c) Genel Sekreteri, yardımcılarını ve diğer personeli atamak;
d) İhtisas Kurulları başkanlarını ve üyelerini tespit etmek;
e) Kanunun bu Kurula veridği diğer görevleri yerine getirmek.
DENETLEME KURULU
MADDE 8 - (Değişik: 3205 - 16.5.1985) Türk Standartları Enstitüsünün hesapları ve bunlarla ilgili muameleleri, Genel Kurul üyesi olan veya olmayan Başbakanlığın, Maliye ve Gümrük Bakanlığının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının elemanları arasından Başbakanlıkça görevlendirilen birer kişiden teşekkül eden üç kişilik bir kurul tarafından denetlenir.
Denetleme Kuruluna, üyelerden her biri birer yıl süre ile başkanlık eder.
Denetleme Kurul üye tamsayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar alır.
Denetleme Kurulu yıl içinda de lüzumlu gördüğü zaman denetleme yapabilir; Yıllık raporunu en geç Nisan ayının Otuzuncu gününe kadar hazırlar ve Genel kurula sunmak üzere Enstitü Başkanına verir.
Denetleme Kurulu, denetimi sırasında, suç işlendiğini tespit ederse, durumu Enstitü Başkanına ve lüzum gördüğünde adlî makamlara da bildirir.
İHTİSAS KURULLARI
MADDE 9 - (Değişik: 2881 - 17.8.1983) İhtisas kurulları, Türk Standartları Enstitüsünün ilmi inceleme ve standartları hazırlama kurullarıdır. Bunlar, Genel Kurul kararıyla kurulurlar.
İhtisas kurullarına bağlı olarak komiteler de kurulabilir. İhtisas kurullarının ve komitelerin oluşturulmasında özellikle üniversite öğretim elemanları ile uzmanlardan yararlanılır. Çalışma saatleri dışında görev yapacak olan öğretim elemanlarına Türk Standartları Enstitüsünce ödenecek huzur hakkı ve ücretler, bağlı oldukları birimin ödner sermayesine gelir kaydedilmez.
İhtisas kurulları ile komitelerin görevleri, yetkileri, çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmilik resmî Gazete'de yayımlanır.
Teknik komiteler
Madde 9/A- (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.40) Enstitünün, standard hizmetleriyle ilgili görevleri kapsamında bilimsel incelemelerde bulunmak ve standard hazırlamak amacıyla, Yönetim Kurulunca ilgili ürün, hizmet veya sektör adıyla teknik komiteler kurulabilir. Teknik komitelerin görevleri, çalışma usul ve esasları, üye sayısı, başkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
GENEL SEKRETER
MADDE 10 - (Değişik: 2449 - 17.4.1981) Yönetim Kurulunca, enstitünün idarî ve sekterya işlerini yürütmek üzere, (Değişik: ibare KHK/662 - 11.10.2011 / m.41)“Başkana” karşı sorumlu, Yönetim Kurulu ve Genel kurul üyeleri dışından bir Genel Sekreter ve (Değişik: ibare KHK/662 - 11.10.2011 / m.41) "üç" yardımcı atanır.
(Değişik 2. fıkra: 3205 - 16.5.1985) Genel Sekreter oylamalara katılmaksızın Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
Genel Sekterin bulunmaması halinde Genel Sekreterlik görevini yardımcılarından biri yapar.
Personel
Madde 10/A- (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.41) Enstitünün hizmetlerinin gerektirdiği görevler için istihdam edilen personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
Belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında Enstitü dışından inceleme elemanı görevlendirilebilir. Ayrıca, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın toplam kadro sayısının % 2’sini geçmemek üzere sözleşmeli olarak yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabilir; bu şekilde yurt içinde çalıştırılacak personelin, meslekî bilgisi ve ihtisasını en az doktora düzeyinde belgelendirmesi zorunludur.
Enstitü dışından görevlendirilen ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan inceleme elemanlarının günlük inceleme ücreti, asgarî ücretin aylık brüt tutarının % 25’ini aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, kurumlarının muvafakatiyle, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Enstitüde görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bu fıkraya göre görevlendirilecek personel, toplam personel sayısının % 1’ini geçemez.
Enstitüde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Merkez Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında görev yapanların görev süreleri üç yıldır. Görevi sona erenler yeniden atanabilir.
Enstitünün yurt dışı temsilciliklerinde görevlendirilen personel ile mahallinden temin edilen personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara yapılacak ödeme tutarı ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Enstitü personelinin izin, disiplin, intibak işleri ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Enstitü personelinin ücretleri ile diğer malî hakları, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ve anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurum içi hiyerarşi gözetilerek Yönetim Kurulunca tespit edilir.
TSE Uzmanı ve TSE Uzman Yardımcısı
Madde 10/B- (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.41) Enstitü, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere TSE Uzmanı ve TSE Uzman Yardımcısı istihdam eder. TSE Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile Enstitünün görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen mühendislik fakülteleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
TSE Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, TSE Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Enstitüde durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
TSE Uzmanları ve TSE Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
GELİRLERİ
MADDE 11 - Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri şunlardır:
A) (Değişik: 3205 - 16.5.1985) (...) (Madde 11 in 1. fıkrasının (A) bendi, 24 Haziran 1995 tarih ve KHK/557 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, 557 sayılı K.H.K.'da, Anayasa Mahkemesinin 29 Eylül 1995 tarih ve 22419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 20.9.1995 gün ve E.1995/43 - K.1995/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
B) (Değişik: 3205 - 16.5.1985) Türk Standartları Enstitüsünün çalışma konuları ile ilgili oldukları veya çalışmalarından doğrudan doğruya yahut dolayısıyla faydalandıkları ilgili Bakanlıklarca Türk Standartları Enstitüsünün mütalaası alınarak tespit edilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşekkül, müessese ve ortaklıklarla, Bakanlıkların teftış ve denetlemesi altındaki birlik, kurum ve ofislerin her yıl bütçelerine koyacakları (5.000) lira maktu aidat ile bir evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden safi kârlarının binde birine tekabül eden nisbi aidatlar, (Ek ibare: 5230 - 16.7.2004 / m.10) "(4603 sayılı Kanuna tabi bankalar hariç)"
C) Türk Standardları Enstitüsünün yapacağı hizmetler karşığı olarak gerçek ve tüzel kişilerdn Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda veya tarifelerine göre alınacak ücretler;
D) (Değişik: 3205 - 16.5.1985) Yayın ve (TSE) markasından sağlanacak gelirler.
E) Her türlü yardım, bağış ve sair gelirlerden;ibarettir.
Türk Standardları Enstitüsünün yukardaki fıkralarda sayılan gelirleri ve muameleleri ve sahibi bulunduğu gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harctan muaftır.
Gelir ve Kurumlar vergilerine tabi teşekküllerce tediye olunan aidat o yılın hesap dönemine masraf kaydedilir.
MADDE 12 - Türk Standardları Enstitüsünün bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi için lüzumlu olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek arazi ve arsalardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar Türk Standardları Enstitüsüne bedelsiz olarak devir ve temlik edilebilir.
7367 sayılı kanun ile belediyelere devredilmiş olan aynı mahiyetteki arazi ve arsalar içcin dahi yukardaki fıkra hükmü uygulanır.
MADDE 13 - Türk Standardları Enstitüsünün malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenlere bu cürümlerinden dolay Devlet memurları hakkında tatbik edilen ceza hükümleri uygulanır.
YÖNETMELİKLER
MADDE 14 - Türk Standardları Enstitüsünün toplanma esas ve usulleri, yönetimi, denetlenmesi, organlarının kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleri ile organ ve üyelerinin görev süreleri, bütçelerinin düzenlenmesi, gelirlerinin toplanması ve sarf şekilleri ile bu kanunun uygulanmasını ilgilendiren sair konular Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunca (...)(*) kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir.
_____(*) Madde 14'de yer alan “hazırlanıp Genel Kurulca” ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/662 sayılıKHK'nin 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
EK MADDE 1 - (3205 - 16.5.1985) 10.06.1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 09.06.1936tarihli ve 3018 sayılı Kanunda geçen Türk Standartlarının mecburî kılınması ile ilgili olarak "İcra Vekilleri Heyeti" ve "Hükümet" deyimleri "İlgili Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.
Ek Madde 2- (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.42) Enstitü, standardizasyon görevleri dışında kalan ana faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kuracağı, iştirak edeceği veya işbirliğinde bulunacağı yerli ve yabancı şirketler eliyle yürütebilir. Şirket kurulmasına veya iştirak edilmesine, Genel Kurulun kararı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Genel Kurul, gerektiğinde bu konudaki yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilir.
GEÇİCİ MADDE 1 - Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından 5590 sayılı kanuna dayanılarak kurulmuş bulunan Türk Standardları Enstitüsü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün hukuk ve vecibeleriyle Türk Standardları Enstitüsüne geçer.
Şu kadar ki, on dördüncü maddede yazılı organlarla ilgili yönetmelikler yürürlüğe girinceye ve bu kanuna göre teşekkül edecek organlar görevlerine başlayıncaya kadar yürürlükteki statünün uygulanmasına devam olunur.
Genel Kurul, Teknik Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme ve İhtisas Kurulları ile ilgili yönetmelikler mevcut Yönetim Kurulu, Denetleme ve İhtisas kurulları ile ilgili yönetmelikler mevcut Yönetim Kurulnca hazırlanıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içcinde mevcut Genel Kurulun tasvibine sunulur.
GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: 2449 - 17.4.1981) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Kurulun ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin görevleri sona erer. Yönetim Kurulu görevini Bakanlar Kurulunca atanacak beş kişilik Geçici Yönetim Kurulu yürütür. Geçici Yönetim Kurulu, bu Kanuna göre Genel Kurulun oluşmasına ve Yönetim Kurulunu seçmesine kadar görevine devam eder.
Eski Yönetim Kurulu ile Geçici Yönetim Kurulunun ibrası, hesaplarının incelenmesi bu Kanuna göre teşkkül eden Denetim Kurul uve Genel Kurul tarafından yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 3205 - 16.5.1985) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte organlara seçilmiş olan kuruluş temslcilerinin görevleri, bu Kanuna göre seçim yapılıncaya kadar devam der.
Bu Kanuna göre Genel Kurula temsilci göndermesi gereken kuruluşlar bir ay içinde temsilcilerini görevlendirirler, bunların süreleri de diğer üyelerle birlikte sona erer.
GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek: 3205 - 16.5.1985) Mevcut Denetleme Kurulunun görevi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk Genel Kurula kadar devam eder.
GEÇİCİ MADDE 5- (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.42) Bu maddenin yayımı tarihinde Enstitüde, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Merkez Başkanı, Başkanlık Müşaviri, Genel Sekreterlik Müşaviri ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlardan; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Merkez Başkanı, Başkanlık Müşaviri ve Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarında bulunanlar Müşavir kadrolarına, Grup Başkanı kadrolarında görev yapanlar Uzman kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Müşavir ve Uzman kadrolarına atanmış sayılanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim ve görevlerde çalıştırılır.
Bu madde uyarınca Müşavir ve Uzman kadrolarına atanmış sayılanların yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar) ile diğer her türlü malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar) ile diğer her türlü malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Geçici Madde 6- (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.42) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklik, Türk Standardları Enstitüsünün bu maddenin yayımı tarihinden sonra yapılacak seçimli ilk Genel Kurulundan itibaren uygulanır.
Geçici Madde 7- (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.42) TSE personelinin malî ve sosyal hakları hakkında bu maddenin yayımı tarihinde yürürlükte bulunan ilgili Genel Kurul kararı ile belirlenen ücret sisteminin uygulanmasına devam olunur; malî ve sosyal haklara ilişkin olarak anılan Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olan aynî ve nakdî ödeme unsurlarında artış yapılamaz ve bu unsurlara yeni bir unsur ilave edilemez. Bunların malî ve sosyal haklarında yapılacak artışlarla ilgili olarak 10/A maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır.
Geçici Madde 8- (Ek: KHK/662 - 11.10.2011 / m.42) TSE personelinden emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların hizmet tazminatları, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla;
a) Zorunlu emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, zorunlu emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için % 25,
b) Zorunlu emekliliğine üç yıldan fazla, beş yıldan az kalanlar için % 30,
c) Zorunlu emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için % 40,
fazlasıyla ödenir.
Emekli aylığı bağlanması şartlarını 2011 yılı sonuna kadar haiz olacaklara, bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren bir ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları hâlinde hizmet tazminatları % 40 fazlasıyla ödenir.
Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez, başvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz.
Bu madde hükümlerine göre emekli olan personel, Enstitüde hiçbir statüde yeniden istihdam edilemez.
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 6525 - 20.2.2014 / m.4) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) tüzüğü kapsamında Enstitünün masrafları Türk Standardları Enstitüsünün bütçesinden 31/12/2018 tarihine kadar karşılanabilir.
MADDE 15 - Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 16 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg