AVŞAR HUKUK BÜROSU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 278
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 17 Temmuz 1963
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Temmuz 1963 - Sayı: 11462
5.t. Düstur, c.2 - s.1700
_____
(*) 1. Bu Kanun da geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Genel Sekreteri" ve "Bilim Kurulu" deyimleri, 21.10.1987 tarih ve 294 sayılı K.H.K'nin 11. maddesi hükmü gereğince "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı" ve "Yönetim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2. Bu Kanun da geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu" ve "Yönetim Kurulu" deyimleri, 18.8.1993 tarih ve 498 sayılı K.H.K'nin 9. maddesi hükmü gereğince "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu" ve "Bilim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3. Bu Kanun da geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu" ibareleri, 29.6.2005 tarih ve 5376 sayılı Kanun'un 8. maddesi hükmü gereğince "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
KURULUŞ AMACI
MADDE 1 - (Değişik: KHK/498 - 18.8.1993 / m.1)
(Değişik 1. fıkra: 5376 - 29.6.2005 / m.1) Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla, tüzel kişiliğe, idari ve mali özerkliğe sahip, (Değişik ibare: KHK/635 - 3.6.2011 / m.33/2) "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla" ilgili "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" kurulmuştur. Kurumun kısa adı TÜBİTAK'tır. (...) (Madde 1'in ikinci fıkrası, 3.6.2011 tarih ve 635 sayılı KHK'nin 33/2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(Değişik 3. fıkra: 5376 - 29.6.2005 / m.1) Kurum, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. 
Kurumun Merkezi Ankara'dadır.
(Ek fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.6) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
c) Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanını,
ifade eder.
GÖREV
MADDE 2 - (Değişik: KHK/498 - 18.8.1993 / m.2) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun görevleri şunlardır:
a) (Değişik: 5376 - 29.6.2005 / m.2) Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak; bu amaçla program ve projeler geliştirmek; 
b) Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının saptanmasında Hükümete yardımcı olmak; "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu"na sekreterya görevi yapmak;
c) (Değişik: 5376 - 29.6.2005 / m.2) Ülkemizin bilim ve teknolojiye, buluş ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün yükseltilmesine, ekonomik ve sosyal gelişmesine, ülke güvenliğine, insan ve çevre sağlığına katkı sağlamaya dönük stratejik alanlarda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, teknoloji alt yapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak; d) (Değişik : 6353 - 4.7.2012 / m.5) Kurum bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yapan merkezlerde, enstitülerde ve birimlerde geliştirilen teknolojilerin üretimde ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmasını, tanıtılmasını veya bunlardan daha kolay yararlanılmasını sağlamak için gerekli ortamları ve yönetim yöntemlerini hazırlamak ve bu teknolojilerin ülke ekonomisine, sınaî ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüşmesini sağlamak, bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak; e) (Değişik : 6353 - 4.7.2012 / m.5)Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak; erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fonları desteklemek, ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak; kamu ve özel sektörün araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesini desteklemek; sanayinin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek ve bu iş birliğinin somut hale dönüşebileceği ortamlar oluşturmak; bu alanlarda girişimciliği desteklemek; fikri ve sınaî haklara ilişkin destek vermek; bu bentte sayılan amaçlarla Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın, hibe niteliğinde ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve ön ödemede bulunmak;
f) Türkiye'nin taraf olacağı bilimsel ve teknolojik yardım ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve müzekeresinde Hükümete yardımcı olmak ve bu anlaşmaların izlenme ve uygulanmasında 244 ve 1173 sayılı Kanunlar çerçevesinde görev almak;
g) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak ve bu kurumlara, gerekirse üye olmak; uluslararası bilimsel ve teknik anlaşmalara Türkiye adına taraf olmak;
h) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer, kollokyum gibi bilimsel toplantıları desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak;
ı) (Değişik: 5376 - 29.6.2005 / m.2) Ülkemiz genelinde bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak; bu amaçla Kurumun ilgi ve faaliyet alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde süreli ve süresiz yayınlar yapmak, çoklu ortamlarda doküman ve belge oluşturmak ve bu tür yayınları ve etkinlikleri desteklemek; i) (Değişik: 5376 - 29.6.2005 / m.2) Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel ve teknolojik destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve sistemlerle iş birliği yapmak; araştırma ve eğitim kuruluşları arasında araştırma ve eğitim amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar kurmak, işletmek ve bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak; 
j) Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren geçleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek ve bu amaçla (Ek ibare: 6676 - 16.2.2016 / m.2 / Yürürlük / m.32)"3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın" burslar vermek, yarışmalar düzenlemek ve yayınlar yapmak;
k) (Ek: 5376 - 29.6.2005 / m.2) Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktarmak, bu alanlardaki yönetsel bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler yapmak ve yaptırmak;
l) (Değişik: 5376 - 29.6.2005 / m.2) Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak ve gerekli parasal desteği sağlamak. 
(Ek fıkra : 6353 - 4.7.2012 / m.5) Kurum, sayılan görevlerini yerine getirmek amacıyla, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve desteklemek, yurt dışı irtibat büroları kurmak, destek programları oluşturmak, iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül, burs ve teşvik ikramiyesi vermek, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği vermek ve ön ödemede bulunmak ve yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve gerekli desteği sağlamak yetkisini haizdir.
KURULUŞ
MADDE 3 - (Değişik: 5798 - 31.7.2008 / m.1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur:
a) Bilim Kurulu.
b) Başkanlık.
c) Araştırma merkezleri, enstitüler ve benzeri birimler.
d) Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan bilim parkı, bilim merkezi, müze ve benzeri diğer birimler.  


BİLİM KURULU    
MADDE 4 - (Değişik: 5798 - 31.7.2008 / m.2) (Değişik 1.paragraf: KHK/651 - 22.8.2011 / m.8) Bilim Kurulu, ondört üye ile Başkan ve iki Başkan Yardımcısı dâhil onyedi üyeden oluşur. Bilim Kurulu, Kurumun en üst karar organıdır. Başkan, Kurumun ve Bilim Kurulunun Başkanıdır. Bilim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı dokuzdur. Bilim Kurulu üyelerinin seçim usûlü, seçim süreci, görev süresi ile Bilim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 


a) (Değişik: KHK/651 - 22.8.2011 / m.8) Üyelerin seçimi:
1) Bilim Kurulunun sekiz üyesi, bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği bulunan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olanlar arasından belirlenir. Bu üyelerin; mühendislik ve teknik bilimler alanından bir, fen bilimleri veya sağlık bilimleri alanından bir, sosyal ve beşerî bilimler alanından bir olmak üzere üçü Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından; mühendislik ve teknik bilimler alanından bir, fen bilimleri veya sağlık bilimleri alanından bir, sosyal ve beşerî bilimler alanından bir olmak üzere üçü Bilim Kurulu tarafından; mühendislik ve teknik bilimler alanından bir, fen bilimleri veya sağlık bilimleri alanından bir olmak üzere ikisi TÜBA tarafından her bir alan için boş kontenjan sayısının iki katı önerilen aday arasından Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilir.
2) Bilim Kurulunun altı üyesi, lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından belirlenir. Bu üyelerin ikisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, dördü Bakanlık tarafından her bir boş kontenjan sayısının iki katı önerilen aday arasından, Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilir.
Başkanın ve Başkan Yardımcılarının, Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilmesi hâlinde, boşalan Bilim Kurulu üyeliği için aynı kontenjandan (1) veya (2) numaralı alt bentlerde belirlenen usûle göre yeni üye seçilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için de aynı usûle göre yeni üye seçilir. 


b) (Değişik: KHK/651 - 22.8.2011 / m.8) Seçim süreci:
1) Bilim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasına en geç iki ay kala, herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması hâlinde ise boşalma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yeni üyelerin seçilmesi gerekir. Boşalan veya boşalacak üyeliğin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine göre Yükseköğretim Kurulu veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kontenjanına ait olması hâlinde, Bakanlık anılan kurumlardan otuz gün içinde boşalan veya boşalacak olan üyelik için belirleyecekleri adayların sunulmasını ister. Üye adaylarının Bilim Kurulu veya TÜBA tarafından belirlenmesinin gerektiği hâllerde, boşalan veya boşalacak olan üyelik için otuz gün içinde Bilim Kurulu veya TÜBA üye adaylarını belirleyerek Başbakana önerilmek üzere Bakana sunar. Başbakan, boş olan her bir üyelik için önerilen iki aday arasından birini Bilim Kurulu üyesi olarak seçer.
2) Yükseköğretim Kurulu, TÜBA veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından süresi içinde herhangi bir sebeple uygun nitelik veya sayıda aday gösterilmemesi durumunda Bakanlık, Bilim Kurulundan on gün içinde bu kontenjanlar için öngörülen nitelikleri taşıyan kişiler arasından üye adaylarının belirlenmesini ister. Bilim Kurulu tarafından süresi içinde bu kontenjanlara uygun nitelik veya sayıda aday gösterilmediği takdirde, Bakan re’sen söz konusu her bir boş üyelik için bu kontenjanlar için öngörülen nitelikleri taşıyan ikişer aday belirleyerek Başbakana sunar.
3) Bilim Kurulu tarafından kendi kontenjanları için süresi içinde herhangi bir sebeple uygun nitelik veya sayıda aday gösterilmemesi durumunda, Bakan re’sen söz konusu her bir boş üyelik için öngörülen nitelikleri taşıyan ikişer aday belirleyerek Başbakana sunar. 


c) (Değişik: KHK/651 - 22.8.2011 / m.8) Görev süresi:
1) Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeler en çok iki dönem için bu göreve seçilebilir. Başkan ve Başkan Yardımcılarının bu görevleri sona erdiğinde Bilim Kurulu üyelikleri de sona erer.
2) Bilim Kurulunun olağan toplantılarına yıl içinde toplam dört defa veya üst üste üç defa katılmayan üyelerin üyelikleri, Bilim Kurulu kararıyla düşürülür. Bu üyelerden boşalan üyeliklere bu maddede belirtilen usûllere göre seçim yapılır. Bu suretle seçilen üyelerin görev süresi de üç yıldır.  

d) Bilim Kurulunun görev ve yetkileri:
1) Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun ve kalkınma planlarının belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda, Kurumun çalışma ilke, program ve politikaları ile öncelikli alanları belirlemek.
2) 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen birimler ile Başkanlık birimlerini kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak.
3) Kurumun personel kadroları, ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsamında yapılacak ödemeleri ile iş tanımlarını ve göreve karşılık gelen pozisyonları Başkanlığın önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak.
4) (Değişik: KHK/651 - 22.8.2011 / m.8) Başkanın teklifi üzerine, merkez başkanlarını ve Başkanlığa doğrudan bağlı enstitü müdürlerini atamak.  

5) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak.
6) Kuruma ve proje yönetimine ilişkin Yönetmelikleri ve esasları hazırlatmak, değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak.
7) Kurumun yurt içinde ve yurt dışındaki ulusal ve uluslararası kurum vekuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde üye olması için karar almak.
8) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına karar vermek.
9) Kurumun görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında, yapacağı ücret, telif, işlenme ücreti, huzur hakkı ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerini belirlemek.
10) Kurum ile diğer kamu kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesinde karar vermek; tutarı beşbin Yeni Türk Lirasına kadar (beşbin Yeni Türk Lirası dahil) olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermek.
11) (Ek: 6353 - 4.7.2012 / m.6) Kurumun amacı ve görevleri ile ilgili hususlarda kuluçka ve teknoloji merkezleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, müze, bilim parkı, bilim merkezi, yurt dışı irtibat büroları ve benzeri oluşumların kurulmasına, yönetimine ve desteklenmesi ile bu konularda gerekli destek programlarının oluşturulmasına ve bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendi kapsamında ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmaya ve kurulmuş bir şirkette pay sahibi olmaya karar vermek.
12) (Ek: 6353 - 4.7.2012 / m.6) Kurum bünyesinde elde edilen tüm fikrî ve sınaî hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesine, alınan lisans izninin verilmesine veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılmasına ve bu amaçla şirket kurulmasının ilgili Bakana teklif edilmesine karar vermek.
13) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.(*)
_____(*) Madde 4'ün birinci fıkrasının (d) bendine, 12.7.2012 tarih ve 28351 sayılı R.G.'de yayımlanan 4.7.2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun'un 6. maddesi hükmü gereğince 11. ve 12. bentler eklenmiş ve diğer bent numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
Bilim Kurulu bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2), (3), (6) ve (7) numaralı alt bentlerindeki yetkilerini, sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.
Bilim Kurulunun çalışma usul ve esasları Kurumca çıkarılacak bir Yönetmelikle belirlenir.  


MADDE 5 - (Değişik: 5798 - 31.7.2008 / m.3) (Değişik 1. fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Başkanlık; Başkan ve dört Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreterden oluşur. 
(Değişik 2.fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Başkan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından müşterek kararla atanır.  

(Değişik 3.fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Başkanın atama sürecine, Başkanın görev süresinin dolmasına en geç iki ay kala başlanır. Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde atama süreci tamamlanır.  

(Değişik 4.fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Başkanın görev süresi (Değişik ibare : 6353 - 4.7.2012 / m.7) “dört” yıldır. Bir kişi en çok iki dönem için Başkanlığa atanabilir.  

(Değişik 5.fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Başkanın geçici olarak görevde bulunmadığı hâllerde, görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı Başkanlığa vekâlet eder. Başkanlık görevinde boşalma olması hâlinde yeni Başkan atanıncaya kadar, Bilim Kurulu üyesi olan bir Başkan Yardımcısı, Bilim Kurulu Başkan Vekili ve Kurum Başkan Vekili olarak görev yapmak üzere Bakan tarafından görevlendirilir.  

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumu temsil etmek.
b) Bilim Kuruluna Başkanlık etmek.
c) Bilim Kurulunun belirlediği ilke, usul ve öncelikler doğrultusunda Kurumu yönetmek.
d) Kurum personelini atamak.
e) Bilim Kuruluna sunulmak üzere Kurumun yıllık çalışma raporu, araştırma ve iş programı ile bütçesini hazırlamak.
f) Yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağışları kabul etmek.
g) Kurumun burs ve süreli yayınlarına karar vermek.
h) Bilim Kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmayan işler ile Bilim Kurulu tarafından kendisine yetki verilen işleri yapmak.
ı) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.
i) (Ek: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Araştırma merkezi başkanının teklifi üzerine, araştırma merkezine bağlı enstitü müdürlerini atamak.
Başkan, bu maddede belirtilen görevlerini yetkilendireceği kişi veya kişiler eliyle yerine getirebilir.
(Değişik 8.fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Başkan Yardımcıları Başkana yardımcı olmak üzere, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) veya (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen niteliklere sahip kişiler veya Bilim Kurulu üyeleri arasından, Başkanın önerisi ve Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Başbakan, Başkan Yardımcılarından ikisini Bilim Kurulu Üyesi olarak seçer. Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. 

(Değişik 9.fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Genel Sekreter, Kurumun idarî ve malî işleri ile diğer destek hizmetlerinin yürütülmesiyle görevli olmak üzere, memuriyete atanabilme genel şartlarına sahip, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş ve en az on yıl kamu görevi yapmış kişiler arasından Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından atanır.  

(Ek fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreter, Başkanın görev süresi ile sınırlı olmak üzere görev yapar. Ancak, bunlar Başkan Yardımcılıklarına ve Genel Sekreterliğe yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder.
(Ek fıkra: KHK/651 - 22.8.2011 / m.9) Başkanın ve Başkan Yardımcılarının Bilim Kurulu üyeleri arasından atanması durumunda, Bilim Kurulu üyeliğinde geçen süre, görev sürelerinin tespitinde dikkate alınmaz.  

MADDE 6 - (...) (Madde 6, 13.8.2008 tarih ve 26966 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2008 tarih ve 5798 sayılı Kanun'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 7 - (Değişik: KHK/498 - 18.8.1993 / m.7)
(Değişik 1. fıkra: 5798 - 31.7.2008 / m.4) Kurum bünyesinde 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen birimlerin kurulması Başkanın önerisi üzerine Bilim Kurulu kararıyla gerçekleşir. Bu birimlerin organizasyon şemaları ve ana faaliyet alanları Bilim Kurulunca belirlenir. 
Merkez ve enstitülerin görevleri faaliyet alanlarına bağlı olarak Yönetmeliklerle belirlenir.
Kurum dışına verilen hizmetlerin ücreti ilgili Merkez ve Enstitülerce saptanır. Bu tür hizmet karşılığı sağlanan gelirin % 40'ı milli bir bankada açılacak bir hesapta toplanır, bu miktardan projelerde görevli personele neoranda ve hangi usul ve esaslara göre ödeme yapılacağı bir Yönetmelikle saptanır.
MADDE 8 - (Yeniden Düzenleme: 5376 - 29.6.2005 / m.5) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planı, Başkanlıkça en az üçer yıllık dönemler itibariyle hazırlanır ve Bilim Kurulunca onaylanır. Stratejik planlar, Başkanlığın önerisi ile Bilim Kurulunca en az yılda bir kere gözden geçirilerek güncellenir.
Bilim Kurulu, Kurumun faaliyet sonuçlarını, belirlenen politika, strateji ve hedefler doğrultusunda izler, değerlendirir ve beklenen performansın sağlanmadığı alanlar için gerekli önlemleri alır.  


MALİ HÜKÜMLER
MADDE 9 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun gelir kaynaklar şunlardır:
a) (Değişik: 5798 - 31.7.2008 / m.5) Her yıl genel bütçeden aktarılacak tutar, 
b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler,
c) (Değişik: KHK/294 - 21.10.1987 / m.8) Kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paraların % 60'ı (Bu ücretlerin bağlı olacağı esaslar bir Yönetmelikle belirlenir.)
d) (Değişik: 5798 - 31.7.2008 / m.5) Yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri, 
e) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri,
f) (Ek: KHK/294 - 21.10.1987 / m.8) Danışma hizmeti karşılığı elde edilecek gelirler.
g) (Ek: 5376 - 29.6.2005 / m.6) İşletme ve şirketler ile diğer birimlerden aktarılan gelirler,
h) (Ek: 5376 - 29.6.2005 / m.6) Buluşlardan doğan haklara ilişkin gelirler.
Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanamıyan paralar kurumun ertesi yıl gelir hesabına aktarılır.
(Ek 3. fıkra: 5798 - 31.7.2008 / m.5) Aşağıda belirtilen konulara ilişkin olarak Kurum Başkanının onayı ile süresi dört yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir:
a) Kurum tarafından yürütülen ve desteklenen proje ve programlar için zorunlu olan ve toplam maliyetinin % 75'ini geçmemek üzere yapılan mal ve hizmet alımları.
b) Fikri ve sınai hak alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tesciline yönelik vekillik hizmetlerinin temini.
(Ek 4. fıkra: 5798 - 31.7.2008 / m.5) Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların temini ile ilgili olarak, yüklenicilerin akreditif karşılığı kredi şeklindeki ödemeleri kabul etmemeleri halinde imzalanan sözleşmelerde ön ödeme yapılacağı yönünde hüküm bulunması kaydıyla, ilgili birimlerin yönetim kurullarının onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilir.
MADDE 10 - (Değişik: 5798 - 31.7.2008 / m.6) Sermayesinin yarısından fazlası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna ait olan şirketler Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
Bilim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanan kadrolara ilk defa verilecek açıktan atama izinleri hariç olmak üzere, Kurum hakkında 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.
Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelik ve benzeri düzenleyici işlemlerden Bilim Kurulu kararı ile yürürlüğe girenler için diğer kurum ve kuruluşların görüşünün alınması gerekmez.  

MADDE 11 - (...) (Madde 11, 13.8.2008 tarih ve 26966 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2008 tarih ve 5798 sayılı Kanun'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) MADDE 12 - (...) (Madde 12, 13.8.2008 tarih ve 26966 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2008 tarih ve 5798 sayılı Kanun'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 13 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna yapılacak her türlü bağışlar, vaziyetler ve yardımlar vergi, resim ve harçlardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Vergisine bağlı mükellefler tarafından bu kuruma makbuz karşılığında yapılacak para bağışları yıllık bildiri ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum kazancından indirilir.
MADDE 14 - (Değişik: 5798 - 31.7.2008 / m.7) Kurum;
a) Her türlü eşya ve binek araçları hariç her türlü aracın, Türkiye'ye sokulmasında her çeşit ithalat sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, gümrük vergisi ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, harç, fon ve zamlardan, her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretlerinden ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, harç ve ücretlerden,
b) Her türlü tesislerinin yapımı ve işletilmesinden dolayı belediyeye ödenmesi gereken her türlü vergi, harç, harcamalara katılma paylarından ve benzeri yükümlülüklerden,
c) Taraf olduğu dava, icra ve benzeri takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda sayılan yargı harçlarından,
d) İhaleleri, ilanları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her türlü harçlardan, muaftır.
Kurum tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim, fon ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan muaftır.  


MADDE 15 - 9 uncu maddenin b, c, d fıkralarındaki Gelirler, Gelir ve Kurumlar vergileri ile bu vergiler yerine kaim olacak diğer vergilerden, Kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden muaftır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 16 - (Yeniden Düzenleme: 5798 - 31.7.2008 / m.8 - Yürürlük m.12) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelere ilişkin faturalı olarak veya ön ödeme alınması suretiyle tahsil edilen tutarlar, Kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar ile Kurum tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projeler için tahsis edilen kaynaklardan Kurumun uygun göreceği projelere ilişkin tutarlar, Kurum bütçesine gider kaydedilmek suretiyle proje yürütücüsü kamu kurum ve kuruluşları (bu Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendi gereği kurulan merkez ve enstitüler dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır. Bu şekilde kaynak aktarılan proje yürütücüsünün 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ve bu idarelerde görevli kişilerden olması halinde, aktarılan tutarlar ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir.
Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75'ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir.
Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli projeler için ön ödeme yapılabilir.
Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde, üzerinde proje yürütülen ve söz konusu projenin asli unsurunu teşkil eden taşıtlar hakkında 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 9 uncu ve 10 uncu maddeleri uygulanmaz.
Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla desteklenen proje ve faaliyetler için öngörülen yılları bütçe ödeneklerinin ilgili tertiplerinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir.
Bu maddenin birinci fıkrasına göre aktarılacak tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve bu madde kapsamında yapılacak ön ödemelere ilişkin esas ve usuller ile Kurumun bütçe ödeneklerinin kullanılması, tertipler arasında aktarma yapılması ve diğer bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak esas ve usuller, Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.  


MADDE 17 -
(Değişik 1. fıkra: 5798 - 31.7.2008 / m.9 - Yürürlük m.12) Kurumun Başkanı, danışmanları, araştırmacıları, yöneticileri ve her türlü personeli özel hukuk hükümlerine tabi olup bu kimseler hakkında 3/7/1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun ile açıkça hüküm konulmadıkça bunun yerine geçecek kanun hükümleri uygulanmaz. (Değişik 2. fıkra: 5798 - 31.7.2008 / m.9 - Yürürlük m.12) Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olunmaksızın, toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunanlar dışındaki Kurum personeline ödenecek aylık net ücret, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Bilim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemelerin iki katını; bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca Kurumda görevlendirilen kişilere yapılacak aylık net ödeme ise toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Bilim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemeleri geçmemek üzere Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Kurumda görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarı ise 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı ve bir ayda yapılacak toplam net ödeme için 60.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Bilim Kurulunca belirlenir ve doğrudan ilgililerine ödenir. Bilim Kurulu bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ücretin bir kısmını performansa bağlamaya yetkilidir. 
(Ek fıkra: KHK/294 - 21.10.1987 / m.9) Ancak, sözleşmeli olarak çalışan personel toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile hiçbir menfaat sağlanamaz.
MADDE 18 - (Değişik: KHK/498 - 18.8.1993 / m.8) Bilim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler, halen kamu kurumlarında çalışanların kurumlarındaki her türlü hakları, emekli statüsündekilerin emekli maaş ve makam tazminatları saklı kalmak kaydıyla, başkanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir.
MADDE 19 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu anlaşmalı araştırıcı ve danışman kullanabilir. Daimi veya anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar yabancılar arasından da seçilebilirler.
Anlaşmalı araştırıcılar ve dınışmanlar üniversiteler genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyeler ve 3659 sayılı Kanuna bağlı kurumların mensupları arasından da seçilebilirler. Bu takdirde, bunların esas görevlerine ait bütün haklar saklı kalır ve her türlü tazminatlarına halel gelmez. Kullanılma yolları ve anlaşmalarına göre verilecek ücretler Kurumca tesbit edilir. Ücretlerin verilmesinde 7244 sayılı Kanun'un üçüncü maddesi hükmü uygulanmaz.
MADDE 20 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna ait mallar Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilâs edenler, zimmetine geçirenler ve her ne yoldan olursa olsun kötüye kullananlar hakkında Devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait ceza kovuşturması yapılır.
MADDE 21 - (Değişik: 5376 - 29.6.2005 / m.7) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir.
Kurumun taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenir.
Kurum, elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak üretim ve satış yapabilir.
Kuruma ait fikri hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi Yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün sahibine verilir.  


MADDE 22 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, araştırma ve inceleme konuları için gerekli gördüğü bilgileri (Değişik ibare: KHK/651 - 22.8.2011 /m.10) “kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumları dâhil, tüm yükseköğretim kurumlarından”, doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen (Değişik ibare: KHK/651 - 22.8.2011 / m.10) "kurum ve kuruluşlar" bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler. Bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir.
MADDE 23 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunluğunda değildir.
EK MADDE 1 - (Ek: KHK/498 - 18.8.1993 / m.9) 278 sayılı Kanun da ve çeşitli mevzuatta geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu" ve "Yönetim Kurulu" deyimleri, "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu" ve "Bilim Kurulu"; olarak değiştirilmiştir.
EK MADDE 2 - (Ek: KHK/498 - 18.8.1993 / m.9) Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan tüm burslardan doğan zorunlu hizmet yükümlülükleri, yükümlünün istemi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Ardaştırma Kurumunun talebi ve yükümlünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna devredilebilir.
EK MADDE 3 - (Ek: 5234 - 17.9.2004 / m.25) Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanun'un 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan mali ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Başbakanca tespit olunur.
EK MADDE 4 - (Ek: 5376 - 29.6.2005 / m.8) 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun da geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu" ibareleri "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" şeklinde değiştirilmiştir. Bu Kanun ile diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler de "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu"na yapılan atıflar "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu"na yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1 - Dördüncü madde gereğince (Değişik ibare: KHK/498 - 18.8.1993 / m.9) "Bilim Kurulu"nun ilk kuruluşu aşağıdaki şekilde yapılır.
Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, dördüncü maddenin (a) fıkrasındaki özelliklere uygun olarak, üniversiteler tarafından, üniversite içinden veya dışından gösterilecek üçer aday ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tesbit edilecek üç aday ve Milli Savunma, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Sanayi Bakanlıkları tarafından tesbit edilecek birer aday arasından beş üye seçer. Bu seçilen üyeler dördüncü maddenin (a) fıkrasında gösterilen özellikleri taşımak şartiyle ve gizli oyla geri kalan üyeleri seçerler.
GEÇİCİ MADDE 2 - (Değişik ibare: KHK/498 - 18.8.1993 / m.Ek Madde 1) "Bilim Kurulu"nun ilk kuruluşunu takip eden ikinci yıl sonunda bir defaya mahsus olmak üzere ad çekme yolu ile ayrılacak beş üyenin yerine Kurumun geri kalan üyeleri tarafından yeniden beş üye seçilir.
GEÇİCİ MADDE 3 - (...) (Geçici Madde 3, 7.7.2005 tarih ve 25868 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.6.2005 tarih ve 5376 sayılı Kanun'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 4 - (...) (Geçici Madde 4, 13.8.2008 tarih ve 26966 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2008 tarih ve 5798 sayılı Kanun'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 5 - (...) (Geçici Madde 5, 13.8.2008 tarih ve 26966 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2008 tarih ve 5798 sayılı Kanun'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek: 5376 - 29.6.2005 / m.9) Bu Kanun'un öngördüğü Yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut Yönetmelik ve esasların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 7 - (Ek: 5798 - 31.7.2008 / m.11) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bilim Kurulu üyesi olan kişiler, dört yıl için yeniden atanmış sayılır. Ancak, bunların Bilim Kurulu üyeliğinde geçen toplam görev süresinin bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sekiz yıllık süreyi aşması halinde, sürenin dolduğu tarih itibariyle üyelikleri kendiliğinden sona erer. Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört yıl içerisinde, Bilim Kurulu üyeliğinde her ne suretle olursa olsun boşalma olması durumunda, yeni üye seçimi 4 üncü maddeye göre yapılır. Yeni üyenin hangi kontenjandan seçileceğine, eski üyenin kontenjanı dikkate alınarak Bilim Kurulu tarafından karar verilir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden onbeş gün içinde, Bilim Kurulu biri Bilim Kurulu dışından olmak üzere iki başkan adayı belirleyerek Başbakana sunar. Başbakan bu adaylardan birini seçerek Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunar; bu aday Cumhurbaşkanı tarafından dört yıllık bir süre için Başkan olarak atanır.
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: 5798 - 31.7.2008 / m.11) Kurumun 2006 yılından öncesine ait hesaplarının denetimi ile Bilim Kurulu ve Başkanın ibrasına yönelik işlemler, mülga 11 inci ve 12 nci maddeler çerçevesinde 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 5798 - 31.7.2008 / m.11) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilmiş olup, aynı maddenin son fıkrasındaki ikinci görev aylığı limitini aşan ödemelerden yararlananlar, ödemelerin yapılmasında ita amirliği yetkisini kullananlar ile ödemelerin yapılmasında yetki kullanan diğer kişiler yapılan fazla ödemelerden sorumlu tutulmazlar ve bunlar hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. Bu kişiler hakkında bu Kanunun yayımı tarihinden önce açılmış olan davalar, kanun yollarına başvurulanlar dahil işlemden kaldırılır. Kesinleşmiş kararlar bu Kanunun yayımı tarihinden sonra infaz edilmez.
Bu Kanunun yayımından önce fazla ödemeye konu olduğu için iade edilen tutarlar, ilgililerinin başvurusu halinde aynen iade edilir. Bu ödemeler için hiçbir faiz talep edilmez.
GEÇİCİ MADDE 10 - (Ek: 5798 - 31.7.2008 / m.11) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bilim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanan ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadrolara yapılacak atamalar için ayrıca açıktan atama izni aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 11 - (...)Geçici Madde 11, Anayasa Mahkemesi'nin 26.7.2013 tarih ve 28719 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.11.2012 T., 2011/115 E. ve 2012/177 K. sayılı Kararı ile, İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE girmek üzere iptal edilmiştir. 


GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek: KHK/651 - 22.8.2011 / m.11) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile 4 üncü maddeye göre yeni oluşturulan veya üye sayısı artırılan Bilim Kurulu kontenjanları için 4 üncü ve 5 inci madde hükümlerine göre Bilim Kurulu üyeleri seçilir. Bilim Kurulu üye sayısı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci paragrafında belirtilen sayıya düşünceye kadar, Bilim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı, toplantı tarihindeki üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
GEÇİCİ MADDE 1 - (KHK/294 - 21.10.1987) Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yayımı tarihinde Kurumda çalışmakta olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu üyeleri ve Başkanı ile Genel Sekreterinin görevi, Kurum (Değişik ibare: KHK/498 - 18.8.1993 / m.9) "Bilim Kurulu"nun teşkiline kadar devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2 - (KHK/294 - 21.10.1987) Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin öngördüğü Yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut Yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 1 - (KHK/498 -18.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 4 üncü maddesinde öngörülen Bilim Kurulu'nun ilk kuruluşu aşağıdaki şekilde yapılır:
Başbakan, bir defaya mahsus olmak üzere, 4 üncü maddede belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından dördü özel ve/veya kamu sektöründen olmak üzere 8 üyeyi atar. Bu üyeler aynı maddenin (a) bendinde belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından geri kalan 4 üyeyi gizli oyla seçer.
Başkan bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan'ın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Bilim Kurulu'nun tüm üyelerinin görev süreleri Kurul'un ilk toplantı tarihinde başlar. Mevcut (Değişik ibare: KHK/498 - 18.8.1993 / m.Ek Madde 1) "Bilim Kurulu" ve Başkan'ın görevi bu tarihe kadar devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2 - (KHK/498 - 18.8.1993) Bilim Kurulu'nun ilk oluşumundan sonraki ikinci yıl sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere, ad çekme usulu ile ayrılacak 6 üye yerine, Kurulun geri kalan üyeleri tarafından 4 üncü maddede öngörülen şart ve niteliklere sahip kişiler arasından yeni 6 üye seçilir.
GEÇİCİ MADDE 3 - (KHK/498 - 18.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin öngördüğü Yönetmelik ve esaslar çıkarılıncaya karar mevcut Yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
MADDE 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 - Bu Kanun'un hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg