AVŞAR HUKUK BÜROSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

KANUN NO: 5434
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Haziran 1949 - Sayı: 7235
3.t. Düstur, c.30 - s.1335
_____
(*) 1. Bu Kanunun 12 ilâ 19 uncu maddeleri, 23 üncü maddesi, 30 ilâ 39 uncu maddeleri, 41 ilâ 55 inci maddeleri, 57 ilâ 59 uncu maddeleri, 61 ilâ 64 üncü maddeleri, 66 ilâ 71 inci maddeleri, 72 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 73 ilâ 77 nci maddeleri, 80 inci maddesi, 82 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, 83 ilâ 88 inci maddeleri, 90 ıncı ve 91 inci maddeleri, 93 ilâ 100 üncü maddeleri, 102 nci maddesi, 105 ilâ 107 nci maddeleri, 112 ilâ 124 üncü maddeleri, 127 ilâ 129 uncu maddeleri, 131 ilâ 135 inci maddeleri, ek 2 ilâ ek 4 üncü maddeleri, ek 8 ve ek 9 uncu maddeleri, ek 11 inci maddesi, ek 13 ilâ ek 18 inci maddeleri, ek 21 ilâ ek 23 üncü maddeleri, ek 25 ilâ ek 27 nci maddeleri, ek 29 ve ek 30 uncu maddeleri, ek 31 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri, ek 32 ilâ 34 üncü maddeleri, ek 37 nci maddesi, ek 39 uncu maddesi, ek 41 ilâ ek 47 nci maddeleri, ek 48 inci maddesinin son fıkrası hariç diğer fıkraları, ek 49 uncu maddesi, ek 56 ve ek 57 nci maddeleri, ek 59 uncu maddesi, ek 69 uncu maddesi, ek 72 nci maddesi, ek 74 ve ek 75 inci maddeleri, ek 80 inci maddesi, geçici 8 inci maddesi, geçici 15 inci maddesi, geçici 16 ncı maddesi, geçici 54 üncü, geçici 65 inci, geçici 85 inci, geçici 86 ncı, geçici 88 inci, geçici 96 ilâ geçici 98 inci, geçici 103, geçici 104, geçici 109 ilâ geçici 113 üncü, geçici 115 ilâ geçici 118 inci, geçici 120 nci, geçici 121 inci, geçici 139 ilâ geçici 141 inci, geçici 146 ncı, geçici 147 nci, geçici 150 ilâ geçici 151 nci, geçici 153 üncü, geçici 157 nci, geçici 159 uncu, geçici 161 ilâ geçici 166 ncı, geçici 170 inci, geçici 171 inci, geçici 173 üncü, geçici 176 ncı, geçici 180 inci, geçici 182 ilâ geçici 186 ncı, geçici 190 ilâ geçici 192, geçici 195 ilâ geçici 200 üncü, geçici 203 üncü, geçici 204 üncü, geçici 207 nci ve geçici 208 inci, geçici 210 ilâ geçici 212 nci, geçici 218 ilâ geçici 220 nci, ek geçici 1 inci, ek geçici 2 nci, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 19 uncu, ek geçici 20 nci, ek geçici 22 nci ve ek geçici 23 üncü maddeleri, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince, 1.6.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
2. 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) numaralı bendindeki “...30 ilâ 39 uncu maddeleri,...” ibaresi, 5434 sayılı Yasa’nın 39. maddesi yönünden, Anayasa Mahkemesi'nin 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı 5. Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 15.12.2006 T., 2006/111 E. ve 2006/112 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
3. 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) numaralı bendi, Anayasa Mahkemesi'nin 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı 5. Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 15.12.2006 T., 2006/111 E. ve 2006/112 K. sayılı Kararı ile iptal edilen hükümler nedeniyle uygulanma olanağı kalmadığından, 2949 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 2. fıkrası gereğince iptal edilmiştir.
4. Bu Kanunun 12 ila 19 uncu maddeleri, 23 üncü maddesi, 30 ila 39 uncu maddeleri, 41 ila 55 inci maddeleri, 57 ila 59 uncu maddeleri, 61 ila 64 üncü maddeleri, 66 ila 71 inci maddeleri, 72 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 73 ila 80 inci maddeleri, 82 ila 88 inci maddeleri, 90 ila 100 üncü maddeleri, 102 nci maddesi, 104 ila 124 üncü maddeleri, 127 ila 129 uncu maddeleri, 131 ila 135 inci maddeleri, ek 2 ila ek 4 üncü maddeleri, ek 8 ve ek 9 uncu maddeleri, ek 11 inci maddesi, ek 13 ila ek 19 uncu maddeleri, ek 21 ila ek 23 üncü maddeleri, ek 25 ila ek 27 nci maddeleri, ek 29 ve ek 30 uncu maddeleri, ek 31 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri, ek 32 ila ek 39 uncu maddeleri, ek 46 ila ek 49 uncu maddeleri, ek 56 ve ek 57 nci maddeleri, ek 59 uncu maddesi, ek 67 ila ek 70 inci maddeleri, ek 72 ila ek 76 ncı maddeleri, ek 78 inci maddesi, ek 80 inci maddesi, geçici 8 inci maddesi, geçici 15 inci maddesi, geçici 16 ncı maddesi, geçici 54 üncü, geçici 65 inci, geçici 85 inci, geçici 86 ncı, geçici 88 inci, geçici 96 ila geçici 98 inci, geçici 103 üncü, geçici 104 üncü, geçici 109 ila geçici 113 üncü, geçici 115 ila geçici 118 inci, geçici 120 nci, geçici 139 ila geçici 140 ıncı, geçici 146 ncı, geçici 147 nci, geçici 150 ila geçici 151 inci, geçici 153 üncü, geçici 157 nci, geçici 159 uncu, geçici 161 ila geçici 166 ncı, geçici 170 inci, geçici 171 inci, geçici 173 üncü, geçici 176 ncı, geçici 180 inci, geçici 182 ila geçici 186 ncı, geçici 190 ila geçici 192 nci, geçici 195 ila geçici 200 üncü, geçici 203 üncü, geçici 204 üncü, geçici 207 nci ve geçici 208 inci, geçici 210 ila geçici 212 nci, geçici 216 ncı, geçici 218 ila geçici 220 nci, ek geçici 1 inci, ek geçici 2 nci, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 19 uncu, ek geçici 20 nci, ek geçici 22 nci ve ek geçici 23 üncü maddeleri, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanun'un, 17.4.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun'un 64. maddesi ile değişik 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince, 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
______
BİRİNCİ KISIM
KURULUŞ
MADDE 1 - (...) (Madde 1, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 2 - (...) (Madde 2, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 3 - (...) (Madde 3, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 4 - (...) (Madde 4, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 5 - (...) (Madde 5, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 6 - (...) (Madde 6, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) MADDE 7 - (...) (Madde 7, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 8 - (...) (Madde 8, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 9 - (...) (Madde 9, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 10 - (...) (Madde 10, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) MADDE 11 - (...) (Madde 11, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


İKİNCİ KISIM
SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR
MADDE 12 - (...) (Madde 12, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ÜÇÜNCÜ KISIM
BU KANUNLA TANINAN HAKLAR
MADDE 13 - (...) (Madde 13, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


DÖRDÜNCÜ KISIM
SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ
MADDE 14 - (...) (Madde 14, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


BEŞİNCİ KISIM
EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS TUTULACAK AYLIK, ÜCRET VE ÖDENEKLER
MADDE 15 - (...) (Madde 15, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ALTINCI KISIM
EMEKLİ KESENEKLERİN KESİLME VE SANDIĞA GÖNDERİLME ŞEKLİ
MADDE 16 - (...) (Madde 16, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 17 - (...) (Madde 17, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 18 - (...) (Madde 18, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 19 - (...) (Madde 19, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YEDİNCİ KISIM
SANDIĞIN MEVCUTLARI
MADDE 20 - (...) (Madde 20, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 21 - (...) (Madde 21, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) MADDE 22 - (...) (Madde 22, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 23 -(...) (Madde 23, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 24 - (3.3.1954 tarih ve 6311 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
MADDE 25 - (...) (Madde 25, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


SEKİZİNCİ KISIM
HESAP İŞLERİ
MADDE 26 - (...) (Madde 26, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) MADDE 27 - (...) (Madde 27, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) MADDE 28 - (...) (Madde 28, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 29 - (...) (Madde 29, 20.5.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunun 43. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


DOKUZUNCU KISIM
BU KANUNLA TANINAN HAKLARIN BAŞLANGICI
MADDE 30 - (...) (Madde 30, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONUNCU KISIM
FİİLİ HİZMET MÜDDETİ
MADDE 31 - (...) (Madde 31, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 32 - (...) (Madde 32, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 33 - (...) (Madde 33, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 34 - (...) (Madde 34, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONBİRİNCİ KISIM
İTİBARİ HİZMET MÜDDETİ
MADDE 35 - (...) (Madde 35, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 36 - (...) (Madde 36, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 37 - (...) (Madde 37, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 38 - (...) (Madde 38, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONİKİNCİ KISIM
EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER
MADDE 39 - (...) (Madde 39, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONÜÇÜNCÜ KISIM
YAŞ HADLERİ
MADDE 40 - (Değişik 1. fıkra: 5335 - 21.4.2005 / m.3/b) İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. (...)(*) Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz. 
_____
(*) 1- Madde 40 ın 1. fıkrasının 2. tümcesinin "... hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir" bölümü, Anayasa Mahkemesi'nin 18.3.2008 tarih ve 26820 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.4.2007 T., 2005/52 E. ve 2007/35 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
2- Madde 40 ın 1. fıkrasının 2. tümcesinin "... hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir" bölümünün iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan "43 üncü maddede yazılı olanlar dışında", biçimindeki kalan bölümünün de 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Anayasa Mahkemesi'nin 18.3.2008 tarih ve 26820 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.4.2007 T., 2005/52 E. ve 2007/35 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
_____
a) (Değişik: 3841 - 1.10.1992) Görevlerinde kalmaları faydalı görüldüğü takdirde; Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Hazine ve Dış ticaret Müsteşarının yaş hadleri ortak kararla birer yıllık sürelerle en çok üç yıl uzatılabilir. (*)
_____
(*) 1.10.1992 tarih 3841 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi gereği "1.1.1992 ile 31.12.1992 tarihleri arasında 65 yaşını doldurmaları sebebiyle (bu fıkrada) belirtilen görevlerden emekli olanlara da bu hüküm uygulanabilir."
_____ a) (Değişik: 4839 - 3.4.2003 / m.2) 6400 ve daha yukarı ek göstergeli görevlere müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu kararı ile atanmış olup, bu görevleri fiilen yürütmekte olanlardan görevin önem, sorumluluk ve niteliği itibarıyla hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmalarında fayda görülenlerin yaş hadleri, Bakanlar Kurulu kararı ile 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere uzatılabilir. (*) 
_____

(*) Madde 40'ın (a) bendinin, 10.5.2003 tarih ve 25104 sayılı R.G.'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 8.5.2003 gün ve E.2003/31 - K.2003/3 sayılı kararıile esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.
_____ a) (...) (Madde 40 ın (a) fıkrası, 15.7.2003 tarih ve 25169 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.7.2003 tarih ve 4919 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  b) Üniversite ordinaryüs profesör ve profesörleri (65) yaşını doldurduktan sonra (70) yaşını geçmemek üzere vazifelerini yapabilecek durumda olmadıkları ilgili üniversite senatosunca belirtilinceye kadar çalışabilirler. (*)
_____

(*) Bk. 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı (YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU) nun 30 ncu maddesi.
_____ b) (Değişik: 4839 - 3.4.2003 / m.2) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir. b)(Değişik: 4919 - 8.7.2003 / m.1) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67, hakim ve savcılar ile Dışişleri Bakanlığında görevli büyükelçi ve daimi temsilcilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. b) (Değişik: 5335 - 21.4.2005 / m.3/b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.  c) (... ) (Madde 40 ın (c) fıkrası, 28 Nisan 1982 tarih ve 2665 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
ç) (Değişik: 7198 - 6.2.1959) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:
I - Subay ve askerî memur ve gedikliler:
1 - Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler41
2 - Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar46
3 - Binbaşılar52
4 - Yarbaylar55
5 - (Değişik: 2358 - 12.12.1980) Albaylar60
6 - (Değişik: 2358 - 12.12.1980) Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller62
7 - Kor ve orgeneraller ve amiraller65
8 - Mareşal ve büyük amiraller68
9 - 6, 7 ve 8 inci sınıf askerî memurlarla memur yardımcıları ve askerî 
hastabakıcı hemşireler55
10- Daha yukarı sınıflardaki askerî memurlar60
11- Gedikli subaylar52
12 - Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar)43
13 - Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar)46
14 - Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar)49
15 - Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar)55
II - Emniyet mensupları:
1 - Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri60
2 - Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet âmirleri58
3 - Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları56
4- (Değişik : 5997 - 16.6.2010 / m.13) Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları55

(Değişik: KHK/640 - 3.6.2011 / m.40/3 ) III- Gümrük Muhafaza mensupları:
1 - Gümrük Muhafaza Memurları55
2 - Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri60
 


IV - Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları 55
V - (Ek: 4069 - 16.2.1995) Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan:
1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, 
Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir60
2. Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1 inci Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, 
Müşavir58
3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, 
Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim 
Üyesi Yardımcısı56
4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci Sınıf Yardımcısı, 
Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı54
5. Diğer kadrodakiler52
Yukardaki (ç) fıkrasının III) ve (IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili Bakanlarca, (V) işaretli bendinde gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir. (*)
_____
(*) 16 Şubat 1995 tarih ve 4069 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü gereğince yayımı tarihi 19.2.1995'ten 3 ay sonra yürürlüğe girer.
_____
d) (Değişik: 4839 - 3.4.2003 / m.2) (a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşını, (*) (b) bendinde belirtilen görevlere 67 yaşını ve (ç) bendinde belirtilen görevlere de hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen tayin edilemezler. 
_____
(*) Madde 40'ın (d) bendinin, "(a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşını, ..." bölümünün, 10.5.2003 tarih ve 25104 sayılı R.G.'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 8.5.2003 gün ve E.2003/31 - K.2003/3 sayılı kararı ile esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.
_____ 
d) (Değişik: 4919 - 8.7.2003 / m.1) (b) fıkrasında belirtilen görevlere fıkrada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında belirtilen görevlere hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve naklen tayin edilemezler. d) (Değişik: 5335 - 21.4.2005 / m.3/b) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar.  
e) (Değişik: 5743 - 26.2.2008 / m.3) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;
I- Subaylardan;
1- Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,
2- Muharip sınıf subaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,
3- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar,
II- Astsubaylardan;
1- Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,
2- Muharip sınıf astsubaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,
sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler.  


f) (Ek: 7333 - 08.06.1959) (...) (Madde 40 ın (f) fıkrası, 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
g) (Ek: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-6-ç) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 yaşını doldurdukları tarihtir.
(Ek cümle: 5754 - 17.4.2008 / m.75/2 - Yürürlük m.93/b) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
EMEKLİ AYLIĞI
MADDE 41 - (...) (Madde 41, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 42 - (...) (Madde 42, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 43 - (...) (Madde 43, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONBEŞİNCİ KISIM
MALÜLLÜK
MADDE 44 - (...) (Madde 44, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 45 - (...) (Madde 45, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 46 - (...) (Madde 46, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 47 - (...) (Madde 47, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 48 - (...) (Madde 48, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 49 - (...) (Madde 49, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 50 - (...) (Madde 50, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 51 - (...) (Madde 51, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 53 - (...) (Madde 53, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONALTINCI KISIM
ADİ MALULLÜK AYLIĞI
MADDE 53 - (...) (Madde 53, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 54 - (...) (Madde 54, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONYEDİNCİ KISIM
VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI
MADDE 55 - (...) (Madde 55, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 56 - (Değişik: 1976 - 18.3.1976) Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silâh altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde(Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife mâlûlü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının,daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının, % 70'i üzerinden aylık bağlanır.(*)
(Ek fıkra : 6353 - 4.7.2012 / m.68) Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken askeri öğrenci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup da bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenlerin, hak sahibi yakınları veya (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/5) “engelliliğinin” derecesi itibarıyla bu Kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenler birinci fıkra hükümlerinden aynı şekilde yararlandırılırlar.
Bu suretle bağlanacak aylıklarına, mâlûliyet derecelerine göre, 55 inci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.
Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz.
(*) Bk. Bu kanuna,18 Mart 1976 gün ve 1976 sayılı kanunla eklenen geçici maddeler.
MADDE 57 - (...) (Madde 57, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 58 - (...) (Madde 58, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 59 - (...) (Madde 59, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 60 - Emekli, âdi mâlûllük veya vazife mâlûllüğü aylığı alanlardan;her ne sebeple olursa olsun er olarak silâh altına alınanların vazife mâlûlü olmaları halinde kendilerine mâlûllük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife mâlûllüğü aylığı bağlanır.
Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er olarak silâh altında alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmeyenlerin, silah altında iken vazife mâlûlü olmalarında;haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır:
a) Mâlûllükleri, esas vazifelerini yapmaya mâni olan iştirakçilere vazife mâlûllüğü aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiilî ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mâni değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır;
Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı emekli, âdi mâlûllük veya vazife mâlûllüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mâni olamaz;
b) (23.2.1965 tarih ve 545 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
MADDE 61 - (...) (Madde 61, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 62 - (...) (Madde 62, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 63 - (...) (Madde 63, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONSEKİZİNCİ KISIM
HARP MALÜLLÜĞÜ
MADDE 64 - (...) (Madde 64, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 65 - Harb mâlûllerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır:
a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.
c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler.
ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan âciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb Mâlûlleri Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harb mâlûllüğü zamlarından kesilir.
d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur.
Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.
(Değişik bend: 3284 - 7.5.1986)
Şu kadar ki, talip olanlar (100)'ü geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkanlarına göre artırılabilir.
e) (Değişik: 3284 - 7.5.1986) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır.
f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.
(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır.
(Ek cümle: 5754 - 17.4.2008 / m.75/2 - Yürürlük m.93/b) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
ONDOKUZUNCU KISIM
DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER
MADDE 66 - (...) (Madde 66, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 67 - (...) (Madde 67, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİNCİ KISIM
DUL VE YETİM AYLIKLARI
MADDE 68 - (...) (Madde 68, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 69 - (...) (Madde 69, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 70 - (...) (Madde 70, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 71 - (...) (Madde 71, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 72 - (...) (Madde 72'nin 1. fıkrası, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 72'nin 2. fıkrası, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 72'nin 3. fıkrası, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


(Değişik 1.cümle : 6495 - 12.7.2013 / m.91 / Yürürlük / m.103/d) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamaz.  Babaya bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz.(Değişik 4.cümle : 6495 - 12.7.2013 / m.91 / Yürürlük / m.103/d)Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve babalara bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı ile %200’üne kadar yükseltilebilir Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir.
(Ek cümle: 5754 - 17.4.2008 / m.75/2 - Yürürlük m.93/b) (...) (MADDE 72'nin son fıkrası, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ' de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 91. ve 103/1-d. maddeleri hükmü gereğince Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 73 - (...) (Madde 73, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 74 - (...) (Madde 74, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 75 - (...) (Madde 75, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 76 - (...) (Madde 76, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİBİRİNCİ KISIM
DUL VE YETİM AYLIĞININ BAĞLANMIYACAĞI HALLER
MADDE 77 - (...) (Madde 77, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 78 - (...) (Madde 78, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 79 - (...) (Madde 79, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 80 - (...) (Madde 80, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 81 - (...) (Madde 81, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
YİRMİİKİNCİ KISIM
TOPTAN ÖDEME
MADDE 82 - (...) (Madde 82, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 83 - (...) (Madde 83, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 84 - (...) (Madde 84, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 85 - (...) (Madde 85, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 86 - (...) (Madde 86, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİÜÇÜNCÜ KISIM
EMEKLİ KESENEKLERİNİN GERİ VERİLMESİ
MADDE 87 - (...) (Madde 87, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 88 - (...) (Madde 88, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİDÖRDÜNCÜ KISIM
İKRAMİYE
MADDE 89 - (Değişik : 6270 - 17.1.2012 / m.1) Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.
Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir.
İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
Yukarıdaki fıkralara göre (...)(*) (...)(**) mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz.
_____(*) 6270 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişen Madde 89'un dördüncü fıkrasında yer alan “verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler” ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 7.1.2015 tarih ve 29229 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.12.2014 T., 2013/111 E. ve 2014/195 K. sayılıKararı ile iptal edilmiştir.
_____(**) 6270 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişen Madde 89'un dördüncü fıkrasında yer alan “verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler” ibaresinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan bu ibareden sonra gelen "...ile..." sözcüğü, Anayasa Mahkemesi'nin 7.1.2015 tarih ve 29229 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.12.2014 T., 2013/111 E. ve 2014/195 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
_____Emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmak üzere, emeklilik veya malullük aylığı bağlanması dışında herhangi bir sebeple görevleri sona erenler için, görevin sona erme sebebinin bu durumu kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı olarak kuruma bildirilmesi ve bunların özlük dosyasında saklanması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmazlar.
İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.
Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. (...) (Madde 89'un sekizinci fıkrasının ikinci cümlesi, 23.4.2015 tarih ve 29335 sayılı R.G.'de yayımlanan, 4.4.2015 tarih ve 6645 sayılı Kanunun 41. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
Bu Kanunun mülga 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emekli ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir.
Bu madde gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen emekli ikramiyeleri, düzenlenecek fatura üzerine Sayıştay ve Danıştay başkanları için kendi kurumları, diğerleri için emekliye sevk onayını veren kurum tarafından karşılanır. Özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kamu idareleri tarafından karşılanması gereken emekli ikramiyesi tutarları ise, emekliye sevk onayı aranmaksızın ve faturası karşılığında Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkraya göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin, fatura düzenlenmesini müteakip iki ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması zorunludur.
Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  

MADDE 90 - (...) (Madde 90, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİBEŞİNCİ KISIM
AYLIKLARIN BAŞLANGICI
MADDE 91 - (...) (Madde 91, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİALTINCI KISIM
EMEKLİLİK HAKLARININ DÜŞMESİNİ VE BAĞLANAN AYLIKLARIN DEVAMLI OLARAK KESİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER
MADDE 92 - (...) (Madde 92, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 93 - (...) (Madde 93, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİYEDİNCİ KISIM
İKİ CİHETTEN VEYA AYNI SIFATLA (AYLIK) VE
(TOPTAN ÖDEME)'YE İSTİHKAK HALLERİ
MADDE 94 - (...) (Madde 94, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 95 - (...) (Madde 95, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 96 - (...) (Madde 96, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 97 - (...) (Madde 97, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİSEKİZİNCİ KISIM
EMEKLİ, ADİ MALÜLLÜK, VAZİFE MALÜLLÜĞÜ, DUL VE YETİM AYLIĞI
ALANLARDAN VEYA KESENEKLERİ GERİ VERİLENLERLE TOPTAN
ÖDEME YAPILANLARDAN BİR VAZİFEYE TAYİN EDİLENLER
MADDE 98 - (...) (Madde 98, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 99 - (...) (Madde 99, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 100 - (...) (Madde 100 , 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 101 - Vazife mâlûllüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.
MADDE 102 - (...) (Madde 102, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 103 - Emekli, âdi mâlûllük veya vazife mâlûllüğü aylığı alanlardan;talim, manevra, seferberlik veya harb için silâh altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) (Değişik: 3284 - 7.5.1986) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.
b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.
c) Er olarak silâh altına alınanların aylıkları kesilmez.
(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır.
(Ek cümle: 5754 - 17.4.2008 / m.75/2 - Yürürlük m.93/b) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
MADDE 104 - (...) (Madde 104, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YİRMİDOKUZUNCU KISIM
YAŞ
MADDE 105 - (...) (Madde 105, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 106 - (...) (Madde 106, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 107 - (...) (Madde 107, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


OTUZUNCU KISIM
MUHTAÇLIK
MADDE 108 - MADDE 108 - (...) (Madde 108, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 109 - (...) (Madde 109, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 110 - (...) (Madde 110, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 111 - (...) (Madde 111, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


OTUZBİRİNCİ KISIM
AYLIK BAĞLANINCAYA, TOPTAN ÖDEME VE KESENEK İADESİ YAPILINCAYA KADAR VERİLECEK AVANSLAR
MADDE 112 - (...) (Madde 112, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 113 - (...) (Madde 113, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 114 - (...) (Madde 114, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 115 - (...) (Madde 115, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


OTUZİKİNCİ KISIM
ZAMANAŞIMI
MADDE 116 - (...) (Madde 116, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 117 - (...) (Madde 117, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 118 - (...) (Madde 118, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


OTUZÜÇÜNCÜ KISIM
ÖDEME
MADDE 119 - (...) (Madde 119, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 120 - (...) (Madde 120, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 121 - (...) (Madde 121, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 122 - (...) (Madde 122, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


OTUZDÖRDÜNCÜ KISIM
YOKLAMA
MADDE 123 - (...) (Madde 123, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 124 - (...) (Madde 124, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


OTUZBEŞİNCİ KISIM
BİRİKTİRME SANDIĞI
MADDE 125 - (23.2.1965 tarih ve 545 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
MADDE 126 - (23.2.1965 tarih ve 545 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
OTUZALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 127 - (...) (Madde 127, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 128 - (...) (Madde 128, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 129 - (...) (Madde 129, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 130 - (...) (Madde 130, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) MADDE 131 - (...) (Madde 131, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 132 - (...) (Madde 132, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 133 - MADDE 133 - (...) (Madde 133, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 134 - (...) (Madde 134, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 135 - (...) (Madde 135, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 1 - (6311 - 3.3.1954) Yönetmeliğinde belirtilecekşartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetleriyle İdare Meclisi Reis ve âzalarının ve ailelerinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur.
Bu Sandığın gelirleri:
1 - (Değişik: 3284 - 7.5.1986) Sağlık Yardım Sandığı İdareMeclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilecek ve % 2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan;
2 - Her türlü teberrulardan yardımlardan ibarettir.
EK MADDE 2 - (...) (EK MADDE 2, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 3 - (...) (EK MADDE 3, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 4- (...) (EK MADDE 4, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 5 - (...) (Ek Madde 5, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) EK MADDE 6 - (...) (Ek Madde 6, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) EK MADDE 7 - (...) (Ek Madde 7, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) EK MADDE 8 - (...) (EK MADDE 8, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 10 - (...) (EK MADDE 10, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 10 - (...) (Ek Madde 10, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) EK MADDE 11 - (...) (EK MADDE 11, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 12 - (...) (Ek Madde 12, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) EK MADDE 13 - (...) (EK MADDE 13, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 14 - (...) (EK MADDE 14, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 15 - (...) (EK MADDE 15, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 16 - (...) (EK MADDE 16, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 17 - (...) (EK MADDE 17, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 18 - (...) (EK MADDE 18, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 19 - (...) (EK MADDE 19 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 20 - (...) (Ek Madde 20, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 21 - (...) (EK MADDE 21, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 22 - (...) (EK MADDE 22, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 23 - (...) (EK MADDE 23, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 24 - (...) (Ek Madde 24, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 25 - (...) (EK MADDE 25, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 26 - (...) (EK MADDE 26, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 27 - (...) (EK MADDE 27, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 28 - (...) (Ek Madde 28, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 29 - (...) (EK MADDE 29, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 30 - (...) (EK MADDE 30, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 31 - (2012 - 20.5.1976) İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin;
a) - (...) (EK MADDE 31'in a bendi, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 31 - (...) (EK MADDE 31'in b bendi, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


c) (6 Temmuz 1995 tarih ve KHK/562 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce (E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve boçlandırılmayan süreleri,
(Değişik fıkra: 4839 - 3.4.2003 / m.4) T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır. 
Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli Sandığı İştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ-Kur Kanunu veya Sosyal sigortalar Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, buhizmetlerin adı geçen kanunların hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde,öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum tarafından borçlandırılr.
(...) (Ek Madde 31 in (e) bendi, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


(Ek cümle: 5754 - 17.4.2008 / m.75/2 - Yürürlük m.93/b) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
EK MADDE 32 - (...) (EK MADDE 32, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 33 - (...) (EK MADDE 33, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 34 - (...) (EK MADDE 34, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

"""YENİ METİN"""  

EK MADDE 35 - (...) (EK MADDE 35, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 36 - (...) (EK MADDE 36, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 37 - (...) (EK MADDE 37, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 38 - (...) (EK MADDE 38, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 39 - (...) (EK MADDE 39, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 40 - (2363 - 24.12.1980) (27 Haziran 1989 tarih ve KHK/375 sayılı K.H.K.nin 32 nci maddesi © fıkrasiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 41 - (2665 - 28.04.1982) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, âdi mâlûllük, vazife mâlûllüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri tesis eder ve işletir.
EK MADDE 42 - (2665 - 28.04.1982) Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir.
Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanamadığı takdirde aradaki fark T.C. Emekli Sandığınca ödenir.
EK MADDE 43 - (2665 - 28.04.1982) Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının muvafakatı ile yeteri kadar karşılık ayrılır.
EK MADDE 44 - (2665 - 28.04.1982) Sandık, dinlenmeve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her türlü bağışıkabul eder. Bu bağışlar, dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır.
Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
EK MADDE 45 - (2665 - 28.04.1982) Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek belgeler,kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir.
EK MADDE 46 - (...) (EK MADDE 46, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 47 - (...) (EK MADDE 47, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 48 - (...) (EK MADDE 48, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 49 - (...) (EK MADDE 49, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 50 - 54 - (3284 - 7.5.1986) (Anayasa Mahkemesinin 2 Aralık 1986 tarih ve E.1986/22, K.1986/28 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
EK MADDE 55 - (3284 - 7.5.1986) (20 Şubat 1992 tarih ve 3774 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi (a) fıkrası ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 56 - (...) (EK MADDE 56, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 57 - (...) (EK MADDE 57, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 58 - (3284 - 7.5.1986) (20 Şubat 1992 tarih ve 3774 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi (a) fıkrası ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 59 - (...) (EK MADDE 59, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 60 - 65 - (3430 - 21.4.1988) (Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 1988 tarih ve E.1988-11, K.1988-11 sayılı karariyle iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
EK MADDE 66 - (...) (Ek Madde 66, 17.4.2003 tarih ve 25082 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.4.2003 tarih ve 4839 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılımıştır.)  

> EK MADDE 67 - (...) (EK MADDE 67, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 68 - (...) (EK MADDE 68, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 69 - (...) (EK MADDE 69, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 70 - (...) (EK MADDE 70, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 71 - (4046 - 24.11.1994) Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, (Değişik ibare: 5335 - 21.4.2005 /m.3/j) "özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla," bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenler de T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düştüğü tarihten itibaren anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen sürler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.
(Ek fıkra: 4971 - 1.8.2003 / m.27) Bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere ve bu Kanuna tabi olarak çalışmakta iken bu kuruluşların özelleştirilmesi, faaliyetinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesinden önce emeklilik, maluliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış olup da kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmış olanlara ödenen emekli ikramiyesi, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları ödenmesini takip eden iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir.
(Ek cümle: 5754 - 17.4.2008 / m.75/2 - Yürürlük m.93/b) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
EK MADDE 72 - (...) (EK MADDE 72, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) EK MADDE 73 - (...) (EK MADDE 73, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 74 - (...) (EK MADDE 74, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 75 - (...) (EK MADDE 75, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

EK MADDE 76 - (...) (EK MADDE 76, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 77 - (Ek: 4567 - 11.5.2000) (Değişik 1.cümle : 6495 - 12.7.2013 / m.92 / Yürürlük / m.103/d) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir. 


a) (Değişik: 4677 - 13.6.2001 / m.1) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar (Ek ibare : 6353 - 4.7.2012 / m.70) “sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar,” (Ek ibare: 6191 - 10.3.2011 / m.10/2) “, sözleşmeli erbaş ve erler” ile Emniyet Teşkilatı personeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malul olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malullerin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.
b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda (Ek ibare : 6353 - 4.7.2012 / m.70) “(öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)”kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. (...)(*) astsubaylar (Ek ibare: 5754 - 17.4.2008 / m.75/3 - Yürürlük m.93/b) "birinci derecenin üçüncü kademesine kadar yükseltilir." (Değişik 3.cümle : 6495 - 12.7.2013 / m.92 / Yürürlük / m.103/d) Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir.  (...) (EK MADDE 77'nin birinci fıkrasının b bendinin dördüncü cümlesi, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ' de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 92. ve 103/1-d. maddeleri hükmü gereğince Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) 
_____(*) Ek Madde 77 nin (b) bendinde yer alan “Astsubaylıktan subay olanlar,” ibaresi 22.3.2011 tarih ve 27882 sayılı R.G.'de yayımlanan, 10.3.2011 tarih ve 6191 sayılı Kanun'un 10/2. maddesi, hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
c) (Değişik : 6353 - 4.7.2012 / m.70) (Değişik ibare : 6495 - 12.7.2013 / m.92 / Yürürlük / m.103/d) “Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe;” ile bu Kanunun 56 ncımaddesi, 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlere uygulanacak azami derece ve kademe ise, genel idare hizmetleri sınıfı esas alınarak öğrenim durumları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. 


d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için (Değişik ibare : 6353 - 4.7.2012 / m.70) “öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü” rütbesidir.
e) (Ek: 6353 - 4.7.2012 / m.70) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, milli istihbarat hizmetleri sınıfında bulunan personel için azami kadro unvanları; yükselebilecekleri en son yönetim veya uzmanlık kadrosunu geçmemek kaydıyla, yönetim kademelerinde olanlar için Başkan kadrosu, diğer personeller için 1 inci sınıf uzman kadrolarıdır.
f) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve malûllerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.
g) Bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır. (*) 
_____
(*)
1- Aynı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince yayımı tarihinden (17 Mayıs 2000), üç ay sonra, takip eden ay başında yürürlüğe girer.
2-EK MADDE 77'ye, 12.7.2012 tarih ve 28351 sayılı R.G.'de yayımlanan 4.7.2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun'un 70. maddesi hükmü gereğince (e) bendi eklenmiş eklenmiş ve diğer bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
(Ek fıkra : 6495 - 12.7.2013 / m.92/ Yürürlük / m.103/d ) Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır. 1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intsibak işlemi yapılır.
(Ek fıkra: 4677 - 13.6.2001 / m.1) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara,(Değişik ibare : 6353 - 4.7.2012 / m.70) “16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı”, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.
(...) (EK MADDE 77'in üçüncü fıkrası, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ' de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 92. ve 103/1-d. maddeleri hükmü gereğince Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) 


(Ek fıkra: 5754 - 17.4.2008 / m.75/3 - Yürürlük m.93/b) Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır.
(Ek fıkra: 5754 - 17.4.2008 / m.75/3 - Yürürlük m.93/b) Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılacak Yönetmelik ile düzenlenir.
(Ek fıkra: 5754 - 17.4.2008 / m.75/3 - Yürürlük m.93/b) Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
EK MADDE 78 - (...) (EK MADDE 78, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 79.- (Ek: 5217 - 14.7.2004 / m.4 - Yürürlük m.32/2) (Değişik 1.fıkra : 6495 - 12.7.2013 / m.93 / Yürürlük / m.103/d) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödeme verilir.  


Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Her yıl ödenecek miktar, malullük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.
Malullük Derecesi Göstergeler ----------------- ----------------- 1 40 000 2 36 000 3 31 000 4 28 000 5 25 000 6 22 000
(Değişik 4.fıkra : 6495 - 12.7.2013 / m.93 / Yürürlük / m.103/d) Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullere uygulanan gösterge üzerinden; aynı sebeplerle malullük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin hayatta iken maluliyet derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır. Dul ve yetim sayısının bir kişiden fazla olması hâlinde, verilecek ek ödeme hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır. 

(...) (EK MADDE 79'un beşinci fıkrası, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ' de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 93. ve 103/1-d. maddeleri hükmü gereğince Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) 

(Değişik 6.fıkra : 6495 - 12.7.2013 / m.93 / Yürürlük / m.103/d) Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, yılda bir kez olmak üzere, bulunulan yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ve öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte yapılacak talep tarihindeki öğrenim seviyesi esas alınmak suretiyle toptan ödenir. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanlar da bu fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar. (Değişik 7. fıkra: 5335 - 21.4.2005 / m.3/k) Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir. 
Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerden yararlandırılırlar.
Bu madde hükümlerine göre yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
(Ek cümle: 5754 - 17.4.2008 / m.75/2 - Yürürlük m.93/b) (Değişik 10.fıkra : 6495 - 12.7.2013 / m.93 / Yürürlük / m.103/d) Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme ile eğitim öğretim yardımından yararlanırlar. 

EK MADDE 80 - (...) (EK MADDE 80, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 81 - (Ek: 5473 - 21.3.2006 / m.9) Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar (Ek ibare: 6519 - 11.2.2014 / m.7) “ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar” (Ek ibare: 6586 - 22.1.2015 / m.15) “, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar” ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı (...)(*) ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
(Değişik 3. fıkra: 5538 - 1.7.2006 / m.1 - Yürürlük m.44/ç) Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır. 
Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
(Ek fıkra: 5538 - 1.7.2006 / m.1 - Yürürlük m.44/ç) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
(Ek cümle: 5754 - 17.4.2008 / m.75/2 - Yürürlük m.93/b) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
_____(*) EK MADDE 81'in birinci fıkrasında yer alan “ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya” ibaresi, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ' de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 94. ve 103/1-d. maddeleri hükmü gereğince Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
EK MADDE 82- (Ek: 5754 - 17.4.2008 / m.75/5 - Yürürlük m.93/b) 1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan;
a) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanan ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı çalışma sürelerinin tamamı 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş olanlara,
b) 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalılık hallerinin birden fazlasına tabi olarak çalışmış olmakla birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada son defa uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanlara,
c) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmamakla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara,
d) Yaşlılık toptan ödemesi yapılmış olup uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara,
e) Uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta iken ölenlerin ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine,
f) Ölüm tarihi itibariyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmamakla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanların ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanun'un geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usuller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir. Ancak, 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için; iş Kanun'larına tabi olarak çalışmış olanların iş sözleşmelerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması, sözleşmeli personel statüsünde çalışmış olanların ise hizmet sözleşmelerinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatı veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasını gerektirecek şekilde sona ermiş olması şarttır. Ayrıca, bu kişilerin, her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
2) Bu madde kapsamında emekli ikramiyesi ödenenlerden vazife malullüğü, Kanun'larla belirlenen bekleme süresi sonunda kadrosuzluk, yaş haddi veya ölüm sebebiyle haklarında 5510 sayılı Kanun'un uzun vadeli sigorta kolları kapsamında aylık bağlanmış veya toptan ödeme yapılmış olanlara; aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir.
3) Emekli ikramiyesinin hak sahiplerine ödenecek olması, emekli ikramiyesinin miktarında bir indirime gidilmesini gerektirmez. Emekli ikramiyesinin ödenecek hak sahiplerinin toplam sayısının birden fazla olması halinde, bu madde uyarınca hesaplanacak emekli ikramiyesinin tamamı 5510 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen hisseleriyle orantılı olarak hak sahipleri arasında paylaştırılır.
4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölen ve ölüm tarihinde hak sahibi bulunmayanların emekli ikramiyeleri, Kanuni mirasçılarına ödenir.
5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu şekilde çalışmaları sona erdikten sonra uzun vadeli sigorta kolları açısından aynı Kanuna göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayanlardan, anılan Kanun'un 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeye devam ederek aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri süreler hariç 5510 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usul ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir.
6) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri PersonelKanunu ile 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; başka birinin sürekli bakımına muhtaç olacak şekilde malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malullere ise mevcut aylıkları üzerinden yukarıdaki fıkralarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.
7) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu Kanun'un ek 71 inci maddesi gereğince aynı sigortalılık haline göre sigortalılıkları devam ettirilenlere, 5510 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usul ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Ancak, 5434 sayılı Kanun'un ek 71 inci madde kapsamına giren kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düştüğü tarihten sonra, anonim şirket statüsünde olmayanların ise satışı veya devri tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak geçtiği kabul edilen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.
8) Bu madde gereğince ödenen emekli ikramiyesi, emekliye sevk onayı veren kamu idareleri (Danıştay Başkanları için Danıştay, Sayıştay Başkanları için Sayıştay) tarafından yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (6) numaralı fıkra uyarınca fazladan ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ile (7) numaralı fıkra gereğince ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ise yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır.
EK MADDE 83- (Ek: 5754 - 17.4.2008 / m.75/5 - Yürürlük m.93/b) Kendi isteği ile emekliye ayrılan, ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hizmet süresinin eksik olduğu veya gerekli yaş şartını henüz haiz olmadığı tespit olunanlardan; emeklilik veya malullük aylığı alınan süresi, eksik hizmet süresinden veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süreden fazla olanların emeklilik işlemi iptal edilmez. Bunların en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süre kadar geriye gidilerek, bu dönemde kendilerine ödenen emeklilik veya yaşlılık aylıkları borç çıkarılır. Çıkarılan borç ve bu borca ilişkin faiz ile borç çıkarılan süreye ait kesenek ve kurum karşılıkları, ilgili kurum bütçesinin personel ödeneklerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir. Bu şekilde ilave olarak kesenek ve kurum karşılığı ödenen süreler için ilgililere ikramiye farkı ödenmez, ödenmiş olan ikramiyenin eksik hizmet süresine ilişkin kısmı geri alınmaz. Borç çıkarılan döneme ilişkin olarak ilgililer adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanmış olan tedavi ve ilaç bedelleri de kurumları bütçelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir.
OTUZYEDİNCİ KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
A) DEVİR MUAMELELERİ
GEÇİCİ MADDE 1 - 7 - (...) (Geçici Madde 1-7, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 8 - (...) (GEÇİCİ MADDE 8, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 9 - 14 - (...) (Geçici Madde 9-14, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 15 - (...) (GEÇİCİ MADDE 15, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 16 - (...) (GEÇİCİ MADDE 16, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 17 - 30 - (...) (Geçici Madde 17-30, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 31 - (9.7.1953 tarih ve 6122 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 32 - 53 - (...) (Geçici Madde 32-53, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


E) DOĞUMLARI 8 ŞUBAT 1332 VEYA DAHA EVVELKİ TARİHLİ OLANLARIN YAŞLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 54 - (...) (GEÇİCİ MADDE 54, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 55 - 59 - (...) (Geçici Madde 55-59, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 60 - 61 - 62 - (9.6.1952 tarih ve 5951 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 63 - (...) (Geçici Madde 63, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 64 - (9.6.1952 tarih ve 5951 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)(*)
G) BORÇLANMA HÜKÜMLERİ
GEÇİCİ MADDE 65 - (...) (GEÇİCİ MADDE 65, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 66 - 75 - (...) (Geçici Madde 66-75, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 76 - Bu kanuna konulan hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dışında herhangi bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık veya toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz.
GEÇİCİ MADDE 77 - 82 - (...) (Geçici Madde 77-82, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 83 - (25.3.1953 tarih ve 6077 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 84 - (Değişik: 266 - 9.7.1963) (27.7.1967 tarih ve 926 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 85 - (...) (GEÇİCİ MADDE 85, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 86 - (...) (GEÇİCİ MADDE 86, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 87 - (...) (Geçici Madde 87, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 88 - (...) (GEÇİCİ MADDE 88, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

GEÇİCİ MADDE 89 - (...) (Geçici Madde 89, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 90 - 94 - (...) (Geçici Madde 90-94, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 95 - (Ek: 6580 - 20.5.1955) (6580 sayılı Kanun, 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 sayılı Uygulama İmkanı Kalmamış olan Kararların yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 1 inci maddesiyle kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 96 - (...) (GEÇİCİ MADDE 96, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 97 - (...) (GEÇİCİ MADDE 97, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 98 - (...) (GEÇİCİ MADDE 98, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 99 - (Ek: 6807 - 16.7.1956) (6807 sayılı Kanun, 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 sayılı Uygulama İmkanı Kalmamış Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 100 - 101 - (Ek: 6881 - 16.1.1957) (6881 sayılı Kanun, 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 sayılı Uygulama imkanı Kalmamış olan Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 102 - (...) (Geçici Madde 102, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 103 - (...) (GEÇİCİ MADDE 103, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 104 - (...) (GEÇİCİ MADDE 104, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 105 - 106 - (Ek: 7350 - 12.6.1959) (7350 sayılı Kanun, 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 sayılı Uygulama İmkanı Kalmamış Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 107 - (Ek: 82 - 23.10.1962) (82 sayılı Kanun, 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 sayılı Uygulama İmkanı Kalmamış Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 108 - (Ek: 83 - 23.10.1962) (83 sayılı Kanun, 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 sayılı Uygulama İmkanı Kalmamış Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 109 - (...) (GEÇİCİ MADDE 109, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 10 - (...) (GEÇİCİ MADDE 10, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 111 - (...) (GEÇİCİ MADDE 111, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 112 - (...) (GEÇİCİ MADDE 112, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 113 - (...) (GEÇİCİ MADDE 113, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 114 - (...) (Geçici Madde 114, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 115 - (...) (GEÇİCİ MADDE 115, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 116 - (...) (GEÇİCİ MADDE 116, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 117 - (...) (GEÇİCİ MADDE 117, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 118 - (...) (GEÇİCİ MADDE 118, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

GEÇİCİ MADDE 119 - (...) (Geçici Madde 119, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 120 - (...) (GEÇİCİ MADDE 120, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 121 - (Ek: 1101 - 07.02.1969) Çeşitli kanunlarla bağlanmış veya bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak,Hazinece ödenmesi gerekli emekli, âdi mâlûllük, vazife mâlûllüğü, harbmâlûllüğü, dul ve yetim aylıkları (Vatanî hizmet aylıkları dahil) ile toptanödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlama ve ödeme işlemleri 5434sayılı Kanunun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca yapılır.
Vatanî hizmet aylıkları ödeneği Maliye Bakanlığı Bütçesine konur ve buaylıklar ödendikçe faturası karşılığında sandığa verilir. Devir ve ödemeişlemlerine esas olacak maaş kayıt örneklerinin vesair evrakın şeklinintesbiti, hazırlanması Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı tarafındanmüştereken yapılır. Bunların sandığa intikaline ait esaslar da aynı şekildetespit olunur.
GEÇİCİ MADDE 122 - 133 - (...) (Geçici Madde 122-133, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 134 - (Ek: 1425 - 8.7.1971) (Anayasa Mahkemesinin 6 Haziran 1972 tarih ve E.1971-44, K.1972-29 sayılı karariyle iptal edilmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 135 - (Ek: 1425 - 8.7.1971) (26 Haziran 1963 tarih ve 2853 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 136 - 138 - (...) (Geçici Madde 136-138, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 139 - (...) (GEÇİCİ MADDE 139, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 140 - (...) (GEÇİCİ MADDE 140, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


GEÇİCİ MADDE 141 - (Ek: 1425 - 8.7.1971) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 07.02.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (Emekli, âdi mâlûllük, vazife mâlûllüğü, harb mâlûllüğü, er vazife ve harb mâlûllüğü, dul ve yetim aylıklar ıile özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış) aylıklardan vebunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları, faturasıkarşılığında Hazinece Sandığa ödenir:
Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bumadde hükmü uygulanır.
5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılıKanunda yazılı ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca ödenen kadrosuzluktazminatının ödendikçe kurumlara fatura edileceği hakkındaki hükümlerisaklıdır.
GEÇİCİ MADDE 142 - 145 - (...) (Geçici Madde 142-145, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 146 - (...) (GEÇİCİ MADDE 146, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 147 - (...) (GEÇİCİ MADDE 147, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 148 - (...) (Geçici Madde 148, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 149 - (...) (Geçici Madde 149, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 150 - (...) (GEÇİCİ MADDE 150, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 151 - (...) (GEÇİCİ MADDE 151, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 152 - (Ek: 1425 - 8.7.1971) (Anayasa Mahkemesinin 6 Haziran 1972 tarih ve E.1971-44, K.1972-29 sayılı karariyle iptal edilmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 153 - (...) (GEÇİCİ MADDE 153, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

GEÇİCİ MADDE 154 - 156 - (...) (Geçici Madde 154-156, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 157 - (...) (GEÇİCİ MADDE 157, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

GEÇİCİ MADDE 158 - (...) (Geçici Madde 158, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 159 - (...) (GEÇİCİ MADDE 159, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 160 - (...) (Geçici Madde 160, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 161 - (...) (GEÇİCİ MADDE 161, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 162 - (...) (GEÇİCİ MADDE 162, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 163 - (...) (GEÇİCİ MADDE 163, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 164 - (...) (GEÇİCİ MADDE 164, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 165 - (...) (GEÇİCİ MADDE 165, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 166 - (...) (GEÇİCİ MADDE 166, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 167 - 169 - (...) (Geçici Madde 167-169, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 170 - (...) (GEÇİCİ MADDE 170, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 171 - (...) (GEÇİCİ MADDE 171, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 172 - (...) (Geçici Madde 172, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 173 - (...) (GEÇİCİ MADDE 173, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 174 - (Ek:2898 - 23.9.1983) (20 Şubat 1992 tarih ve 3774 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi (a) fıkrası ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 175 - (...) (Geçici Madde 175, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 176 - (...) (GEÇİCİ MADDE 176, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 177 - 179 - (...) (Geçici Madde 177-179, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 180 - (...) (GEÇİCİ MADDE 180, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 181 - (...) (Geçici Madde 181, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 182 - (...) (GEÇİCİ MADDE 182, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 183 - (...) (GEÇİCİ MADDE 183, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 184 - (...) (GEÇİCİ MADDE 184, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 185 - (...) (GEÇİCİ MADDE 185, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 186 - (...) (GEÇİCİ MADDE 186, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 187 - (...) (Geçici Madde 187, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
GEÇİCİ MADDE 188 - 189 - (Ek: 3284 - 7.5.1986) (Anayasa Mahkemesinin 2 Aralık 1986 tarih ve E.1986/22, K.1986/28 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 190 - (...) (GEÇİCİ MADDE 190, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 191 - (...) (GEÇİCİ MADDE 191, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 192 - (...) (GEÇİCİ MADDE 192, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 193 - 194 - (Ek: 3430 - 21.4.1988) (Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 1988 tarih ve E.1988-11, K.1988-11 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 195 - (...) (GEÇİCİ MADDE 195, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 196 - (...) (GEÇİCİ MADDE 196, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 197 - (...) (GEÇİCİ MADDE 197, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 198 - (...) (GEÇİCİ MADDE 198, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 199 - (...) (GEÇİCİ MADDE 199, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 200 - (...) (GEÇİCİ MADDE 200, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 201 - (Ek: 4104 - 4.4.1995) (Anayasa Mahkemesinin, 29.5.1999 tarih ve 23709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 13.5.1998 gün ve E.1996/51 - K.1998/17 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 202 - (...) (Geçici Madde 202, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 203 - (...) (GEÇİCİ MADDE 203, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 204 - (...) (GEÇİCİ MADDE 204, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 205 - (Ek: 4447 - 25.8.1999) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 4759 - 23.5.2002 / m.5) "23.5.2002 tarihinde;"
b) (Ek: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,  

d) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,  

e) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,  

f) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,  

g) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,  

h) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,  

i) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,  

j) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,  

k) (Yeniden Düzenleme: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,  


l) (Ek: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,
m) (Ek: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,
n) (Ek: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,
o) (Ek: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,
p) (Ek: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,
r) (Ek: 4759 - 23.5.2002 / m.5) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik 2. fıkra: 4759 - 23.5.2002 / m.5) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiili hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır. Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. (Değişik 3. fıkra: 4759 - 23.5.2002 / m.5) 32 inci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır. 
GEÇİCİ MADDE 206 - (Değişik: 6645 - 4.4.2015 / m.42) 8/9/1999 veya bu tarihten önce iştirakçiliği bulunup, 8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.
8/9/1999 tarihinden önce geçen ve aylık bağlanmasında dikkate alınan hizmetler nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanması talep edilemez.
Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlara maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olmak üzere müracaatlarını takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır ve bunlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.GEÇİCİ MADDE 207 - (...) (GEÇİCİ MADDE 207, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 208 - (...) (GEÇİCİ MADDE 208, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 209 - (Ek: 4505 - 27.1.2000) Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sayılı Kanunun ek 76 ıncı maddesi hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilirler.
Bu suretle ilgileri kurulanların görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri başlangıç alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına borç kaydedilir. Bunlar borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ödemek zorundadırlar.
Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulunmayanlar hakkında prim ödeme süreleri ve öğrenim durumlarına göre tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeler esas alınmak suretiyle yukarıdaki hükümler uygulanır.
Bunlardan Sandıkça bağlanmış emekli aylıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş ya da iptal edilmiş olanlar hakkında da ödenmiş olan emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır.
GEÇİCİ MADDE 210 - (...) (GEÇİCİ MADDE 210, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 211 - (...) (GEÇİCİ MADDE 211, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 212 - (...) (GEÇİCİ MADDE 212, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 213. - (...) (Geçici Madde 213, 15.7.2003 tarih ve 25169 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.7.2003 tarih ve 4919 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 214.- (Ek: 4839 - 3.4.2003 / m.8) Bu Kanunun getirdiği 61 yaş haddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz. (...) (*)
_____
(*) 1 - Geçici Madde 214'ün, 10.5.2003 tarih ve 25104 sayılı R.G.'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 8.5.2003 gün ve E.2003/31 - K.2003/3 sayılı kararıile esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.
2 - Geçici Madde 214 ün "Bunlardan 30 yıllık fiili hizmet süresini doldurmamış olanlara, bir kereye mahsus olmak üzere, bir aylık tutarında ek emekli ikramiyesi verilir." olan son cümlesi, 15.7.2003 tarih ve 25169 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.7.2003 tarih ve 4919 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
GEÇİCİ MADDE 215 - (...) (Geçici Madde 215, Anayasa Mahkemesinin 28.2.2004 tarih ve 25387 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.10.2003 gün ve E.2003/67 - K.2003/88 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)  

GEÇİCİ MADDE 216 - (...) (GEÇİCİ MADDE 216, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 217 - (...) (Geçici Madde 217, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 218 - (...) (GEÇİCİ MADDE 218, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 219 - (...) (GEÇİCİ MADDE 219, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 220 - (...) (GEÇİCİ MADDE 220, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 221.- (Ek: 5754 - 17.4.2008 / m.75/6 - Yürürlük m.93/b) Ek 77 nci madde kapsamına girenlerin aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, anılan maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.
GEÇİCİ MADDE 222- (Ek: 6004 - 7.7.2010 / m.24 / Yürürlük / m.26) Dışişleri Bakanlığı meslek mensubu, ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarına atanmak suretiyle görev yapmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen terör eylemleri nedeniyle malul veya şehit olanlar için bağlanan aylık ve vazife malullüğü aylıklarında unvan tavanları;
a) Başkonsolos, elçi-müsteşar, büyükelçilik birinci müsteşarı kadro unvanında görev yaptığı halde büyükelçi kadro unvanı emsal alınarak,
b) Diğer meslek mensubu kadro unvanlarında görev yaptığı halde başkonsolos kadro unvanı emsal alınarak,
c) Ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarında görev yaptığı halde uzman kadro unvanı emsal alınarak,
belirlenir.
Bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ek 77 nci madde hükmü dikkate alınarak birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık veya aylık farkı ödenmez.
GEÇİCİ MADDE 223 - (Ek : 6270 - 17.1.2012 / m.2) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine, varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve bu Kanunun 89 uncu maddesindeki şartların varlığı halinde aynı esas ve usuller çerçevesinde emekli ikramiyesi ödenir. Davalardan vazgeçilmesi halinde, mahkemelerce Sosyal Güvenlik Kurumu lehine hükmedilecek vekalet ücretleri Kurumca tahsil edilmez.
Bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında fasılalı olarak hizmeti bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aynı kapsamda çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra emeklilik, yaşlılık, malullük ile dul ve yetim aylığı bağlanacak olanlar hakkında 89 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uygulanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki fasılalı hizmet süreleri için 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 224 - (Ek: 6353 - 4.7.2012 / m.71) Bu maddeyi düzenleyen Kanunla 72 nci maddede ve ek 77 nci maddede yapılan değişiklik öncesinde bağlanmış olan aylıklar ilgili mevzuatına uygun olarak bağlanmış sayılır ve bunlarda bir eksiltme yapılmaz.
Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen 56 ncı madde, 72 nci maddenin dördüncü fıkrası ve ek 77 nci madde kapsamına dahil edilen haller sebebiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hayatını kaybeden veya malul olanlar, müracaatları üzerine; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde aynı haklardan yararlandırılır. Ancak, geçmiş süreler için aylık, aylık farkı, emekli ikramiyesi veya emekli ikramiyesi farkı ödenmez.
İlgililerin varsa açtıkları davalardan feragat etmeleri kaydıyla, 72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu maddeyi düzenleyen Kanunla yapılan değişiklik neticesinde aylık bağlama şartları yeniden düzenlenenler için bu maddenin yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan aylıklar sebebiyle açılmış olan dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönem için ilgililere çıkarılmış olan borçlar beş yıla kadar taksitlendirilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması halinde taksit süresi uzatılır, faizler Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilir.
GEÇİCİ MADDE 225- (Ek : 6495 - 12.7.2013 / m.95 / Yürürlük / m.103/d) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp malullüğü veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin veya anılan madde ve kanunlara göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri; bu maddeyi düzenleyen Kanunla ana ve babalara aylık bağlanabilmesine ilişkin olarak bu Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliklerin, bağlanmış olan aylıkların intibak suretiyle arttırılmasına ilişkin ek 77 nci maddesinde yapılan değişikliklerin, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı verilmesine ilişkin olarak ek 79 uncu maddesinde yapılan değişikliklerin durumlarına uygun hükümlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmeksizin ilgili maddelerde belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar.
Ek 79 uncu madde kapsamında ek ödemenin beş katı tutarında yardım yapılmış olması hâlinde, bu ödemenin yapıldığı beşinci yılı takip eden ödeme dönemine kadar bir süre geçmedikçe bu maddeyi düzenleyen Kanunla ek 79 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten dolayı ödeme yapılmaz. Beş yıllık dönemin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolmuş olması hâlinde geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.
72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu Kanunla yapılan değişiklik neticesinde, aylık bağlama şartları yeniden düzenlenen kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan aylıkları sebebiyle açtıkları davalardan feragat etmeleri hâlinde; kendilerine çıkarılmış olan borçların faize ilişkin kısmı terkin olunur, anaparaya ilişkin kısmı ise beş yıla kadar taksitlendirilir ve haklarındaki mevcut dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması hâlinde taksit süresi uzatılır. Ancak, adlarına borç çıkartılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat edenlerin vefat tarihi itibarıyla borçlarının kalan kısmı; önceden vefat edenlerin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla borçlarının kalan kısmı tahsil edilmez ve haklarında bu amaçla dava veya icra takibi bulunması hâlinde bunlardan vazgeçilir.
GEÇİCİ MADDE 1.- (...) (Geçici Madde 1, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanun'un, 17.4.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun'un 64. maddesi ile değişik 106. maddesinin (9) no.lu fıkrası hükmü gereğince, 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 1 - (...) (EK GEÇİCİ MADDE 1, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 2 - (...) (EK GEÇİCİ MADDE 2, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 3 - 6 - (...) (Ek Geçici Madde 3 - 6, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 7 - (...) (EK GEÇİCİ MADDE 7, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 8 - (...) (EK GEÇİCİ MADDE 8, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 9 - (...) (Ek Geçici Madde 9, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 10 - (...) (Ek Geçici Madde 10, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 12 - 18 - (...) (Ek Geçici Madde 12 - 18, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 19 - (...) (EK GEÇİCİ MADDE 19, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 20 - (...) (EK GEÇİCİ MADDE 20, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 21 - (...) (Ek Geçici Madde 21, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 22 - (...) (EK GEÇİCİ MADDE 22, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK GEÇİCİ MADDE 23 - (...) (EK GEÇİCİ MADDE 23, 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 136 - Bu Kanunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının kuruluşunaait birinci kısma dâhil maddeleriyle emeklilik muamelelerinde yürürlükte olanhükümler uygulanmak üzere 39 uncu maddenin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79,81 ve 82 nci maddeleri yayımı gününü takibeden ay başından, diğer hükümleri debu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 137 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(*) 3.12.1992 tarih ve 3854 sayılı Kanunun 3. maddesine göre yapılan intibaklardan dolayı geçmiş süreler için, görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

SORU CEVAP

captchaImg