AVŞAR HUKUK BÜROSU

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU

KANUN NO: 2954
TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU
Kabul Tarihi: 11 Kasım 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Kasım 1983 - Sayı: 18221 (2. Mükerrer)
5.t. Düstur, c.22 - s.925
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
AMAÇ
MADDE 1 - (Değişik: 5767 - 11.6.2008 / m.1) Bu 'un amacı, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yapılan yayınların düzenlenmesine ve özerkliği ve tarafsızlığı Anayasa'da hükme bağlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 
KAPSAM
MADDE 2 - Bu , her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapılan radyodifüzyon ve televizyon yayınları ile ilgili hususları kapsar.
TANIMLAR
MADDE 3 - Bu 'da geçen deyimlerden:
a) Radyodifüzyon (Radyo Yayını): Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan ses yayınlarını,
b) Televizyon Yayını: Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınını,
c) Elektromanyetik Dalga: Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortamda ışık hızı ile yayılan, suni olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özellikleri olan dalgayı,
d) Radyo ve Televizyon Verici İstasyonu: Radyo ve televizyon yayını yapmak üzere donatılmış her türlü hareketli veya sabit tesisi,
e) Kablo Televizyon: Televizyon yayınının kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam üzerinden halkın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı yayın türünü,
f) Kapalı Devre Televizyon Sistemi: Televizyon yayını dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda kullanılan kablo televizyonu,
g) Radyo Alıcısı: Raydo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinletmeye yarayan cihazları,
h) Televizyon Alıcısı: Televizyon yayınlarını almaya ve seyrettirmeye yarayan cihazları,
i) Video: Televizyon yayınlarını olup, kaydetmeye ve bir ekran vasıtasıyla seyretmeye yarayan cihazları,
j) (Değişik: 3093 - 14.12.1984 / m.9 - Yürürlük m.11) Birleşik Cihaz: Radyo ve Televizyon alıcısını veya televizyon alıcısını ve videoyu veya radyo, televizyon alıcısı ve videoyu ihtiva eden cihazlar ile müzik setleri ve benzerlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL İLKELER VE YAYIN ESASLARI
TEMEL İLKELER
MADDE 4 - Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, işletilmesi, idareleri ve yayınlarının düzenlenmesine ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) (Değişik: 3517 - 12.1.1989) Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt dışına yayın yapılması, Devletin tekelindedir. Bu tekel, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından kullanılır. Ancak, bu 'da belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla polis ve metoroloji teşkilatlarının devamlı ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo yayını yapmaları Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir.
b) Radyo ve televizyon yayınlarının dinleyici ve izleyiciye seçme hakkı tanıyacak şekilde birden fazla kanaldan ve bütün yurt sathına yapılması esastır.
c) (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının (c) bendi, 12.1.1989 tarih ve 3517 sayılı 'un 7 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının (d) bendi, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) e) (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının (e) bendi, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
f) Her türlü radyo ve televizyon yayını için frekans planlama, tahsis ve tescil işlemleri 5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir.
YAYIN ESASLARI
MADDE 5 - Genel yayın esasları şunlardır:
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararına korumak ve kollamak,
b) Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin cağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek,
c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak,
d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesi veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek,
e) Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek,
f) Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak,
g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,
h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,
i) Karamsarlık, umuzsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,
j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,
k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metodlarına bağlı olmak,
l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.
İKİNCİ KISIM
RADYO VE TELEVİZYON YÜKSEK KURULU
KURULUŞ
MADDE 6 - (...) (Madde 6, 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı 'un 36 ncı maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
GÖREVLER
MADDE 7 - (...) (Madde 7, 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı 'un 36 ncı maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
ÜÇÜNCÜ KISIM
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLER
KURULUŞ
MADDE 8 - Tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine sahip Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kurulmuştur. Kısa adı TRT'dir. Merkezi Ankara'dır.
Bu 'daki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda kurum hakkında kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uygulanır.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hükümet ile ilişkilerini Başbakan aracılığıyla yürütür.
GÖREVLER
MADDE 9 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır;
a) (Değişik: 4397 - 6.7.1999) Radyo ve televizyon yayınları yapmak ve bu amaçla radyo ve televizyon verici istasyonları, program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, geliştirmek, radyo ve televizyon yayınları alanında ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak,
b) Radyo ve televizyon yayınları için haber toplama ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla gerekli birimleri oluşturmak,
c) (Değişik: 5767 - 11.6.2008 / m.2) Bu çerçevesinde; Türkiye sınırları içinde yayın yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme, anlaşma ve protokoller imza etmek; ayrıca Başbakanlığın onayını alarak gerektiğinde uluslararası radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile anlaşma, sözleşme ve protokoller imza etmek, 
d) (Değişik: 3517 - 12.1.1989) Tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve cihazları imal etmek veya ettirmek,
e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarda,
1. Atatürk ilke ve inkılâplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesine,
2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, milli dayanışma ve adelet anlayışı içinde insan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine,
3. Milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesine,
4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına,
5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına,
Yardımcı olmak.
f) Yurt dışına yapılacak yayınlarda:
1. Devletin her alanda tanıtılmasına,
2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine,
Yardımcı olmak.
İKİNCİ BÖLÜM
ORGANLARIN TEŞKİLİ VE GÖREVLER
ORGANLAR
MADDE 10 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Genel Müdürlük,
c) (...) (Madde 10 un 1. fıkrasının (c) bendi, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
YÖNETİM KURULU
MADDE 11 -
(Değişik 1. fıkra: 5767 - 11.6.2008 / m.3) Kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu; Genel Müdür, Bakanlar Kurulu tarafından genel müdür yardımcıları arasından atanan iki üye ile elektronik veya kitle iletişimi alanlarında bir; hukuk alanından bir; işletme, iktisat veya maliye alanlarından bir ve sanat veya kültür alanlarından bir kişi olmak üzere, bu alanlarda temayüz etmiş kişiler arasından seçilen ve atanan dört üyeden oluşur. Dışarıdan seçilen yönetim kurulu üyeleri; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından her bir alandan teklif edilen iki kat aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. 
Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan yardımcısı seçer.
(Değişik 3. fıkra: 5767 - 11.6.2008 / m.3) Yönetim Kurulu üyeliği dört yıldır. Süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine yeniden atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin yeniden atanmaları mümkündür. Herhangi bir sebeple üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde aynı usulle yenisi dört yıllığına atanır. Yeni atanan üye göreve başlayıncaya kadar mevcut üyenin görevi devam eder. Bir yıl içinde mazeretsiz iki toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer. Bakanlar Kurulu tarafından atanan genel müdür yardımcısı üyeler gerektiğinde Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilebilir. 
Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını en az dört üyenin oyu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir defa toplanır. Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir.
Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasi partilere üye olamazlar.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tespit edilir.
GÖREVLER
MADDE 12 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun program, yayın, teknik, personel, idarî, malî ve her türlü hizmetlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tespit etmek ve bunlarla ilgili kararları almak,
b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun bütçesini, bilançosunu, kadrosunu karara bağlamak,
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilat değişikliklerine ait Genel Müdürün tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayına sunmak,
d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek,
e) Yıllık genel yayın planını karara bağlamak,
f) Alınan kararların uygulanışını Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanının vereceği bilgilerle takip ve kontrol etmek,
g) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak,
h) (...) (Madde 12 nin 1. fıkrasının (h) bendi, 12.1.1989 tarih ve 3517 sayılı 'un 7 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
i) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda kararlar almak,
j) Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca hazırlanan yayın değerlendirme raporları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan yıllık ve ara raporları inceleyerek düzeltici ve geliştirici tedbirleri almak,
k) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar almak,
l) Bu 'da belirtilen başkaca görevleri yerine getirmek.
KURUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 13 - (Değişik 1. fıkra: 3687 - 5.12.1990 / m.1 - Yürürlük m.2) Genel Müdür, Raydo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen üç aday arasından Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır ve kendisine Başbakanlık Müsteşarının almakta olduğu aylık veya sözleşme ücreti (ikramiye dahil) ödenir. Aylık ödemelerinde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınır.
Genel Müdürün görev süresi dört yıldır. Süre sonunda yeniden atanabilir.
Genel Müdür, milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı, Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği, ağır hizmet kusuru işlediği veya tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde, bu hallerin gerekçeli olarak belirtilmesi suretiyle ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alınır.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir.
Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarında aranacak şartlar ve nitelikler şunlardır:
a) Yükseköğretim mezunu olmak,
b) (...) (Madde 13 ün 5. fıkrasının (b) bendi, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) c) (Değişik: 5767 - 11.6.2008 / m.4) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya temayüz ettiği televizyon, radyo, haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, sanat veya kültür alanında en az oniki yıl hizmeti bulunmak, 
d) Atanmadan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmamak,
e) Devlet memuru olmak için aranan şartlara sahip olmak.
(Değişik 6. fıkra: 5767 - 11.6.2008 / m.4) Genel Müdür yardımcılarından birisinin; elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon mühendisliği veya radyo ve televizyon ile ilgili mühendislik dallarının birinden mezun olması zorunludur. (Değişik 7. fıkra: 5767 - 11.6.2008 / m.4) Genel Müdürün herhangi bir sebeple geçici süre ile görevde bulunmaması halinde uygun göreceği genel müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. İstifa, ölüm, görevden alınma veya başka bir sebeple Genel Müdürlük makamının boşalması halinde ise yerine atama yapılıncaya kadar, yönetim kurulu üyesi genel müdür yardımcılarından bu hizmette daha kıdemli olanı, kıdemde eşitlik olması halinde ise yaşlı olanı Genel Müdüre vekalet eder. 
KOORDİNASYON KURULU
MADDE 14 - (...) (Madde 14, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


DANIŞMA KURULLARI
MADDE 15 - Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun bu 'da belirtilen görevleri çerçevesinde; radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun düşünce ve dileklerini tespit etmek, ilmi veya teknik araştırmalar yaptırmak veya lüzumlu görülecek konularda özel ihtisaslarından yararlanmak maksadıyla geçici danışma kurulları teşkil edilebilir.
Danışma kurullarının teşkili, mensuplarının nicelik ve nitelikleri, çalışma usul ve esasları ve malî hususlar yönetmelikle belirlenir.
Milli güvenliğe ilişkin danışmanlık, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından sağlanır.
TEŞKİLAT
MADDE 16 -
(Değişik 1. fıkra: 5767 - 11.6.2008 / m.5) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğü ile Televizyon, Radyo, Haber ve Spor Yayınları, Dış Yayınlar, Dış İlişkiler, Müzik, Arşiv, Strateji Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri, Verici İşletmeleri, Muhasebe ve Finansman, Satınalma, İnsan Kaynakları, Eğitim, Reklam-Tasarım-Tanıtım ve Destek Hizmetleri daire başkanlıklarından oluşur. Dairelerin Genel Müdür Yardımcılarına olan bağlantıları Genel Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (Değişik 2. fıkra: 5767 - 11.6.2008 / m.5) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun taşra teşkilatı; Genel Müdürlüğe bağlı müdürlükler ve haber bürolarından oluşur. Kurum, yurt dışında büro açabilir, bu bürolarda personel çalıştırabilir. 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilatlanma değişikliği (lağv, tensik, yeni kuruluş), Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayı ile yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAYINLARIN DÜZENLENMESİ
YAYIN TÜRLERİNİN DENGELENMESİ
MADDE 17 - Radyo ve televizyon yayınları mümkün olduğu kadar çeşitli konulara yer verecek şekilde ve yayın görevlerinin yerine getirilmesi esas alınarak düzenlenir.
HÜKÜMET BİLDİRİ VE KONUŞMALARI
MADDE 18 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; bildirilerini, sadece Hükümeti bağlamak kaydıyla yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bildirisi olduğunu yayın sırasında açıklar. Hükümet bildirilerine ait metinlerin, Başbakanlıktan yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzasını taşıması şarttır.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş haline inhisar etmek üzere Hükümet konuşmalarını yayınlamakla yükümlüdür. Hükümet konuşmalarına ilişkin yayın istekleri, Başbakan ve görevlendireceği bakanın imzasıyla yapılır.
HÜKÜMET UYGULAMALARININ TANITILMASI
MADDE 19 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasi çıkar amacı taşımamak kaydıyla, mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Hükümet uygulamalarının; gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, Hükümet tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu dışında hazırlanır ve Kurum tarafından "haber bültenleri dışında" yayınlanır ve bu yayının Hükümet uygulamasının tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilir. Bu yayınların yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemez. Hükümet bu süreyi bir defada veya bir aydaki toplamı otuz dakiyayı aşmamak üzere birkaç defada kullanabilir. Kullanılmayan süreler müteakip ay sürelerine eklenemez.
HÜKÜMET VE SİYASİ PARTİ AÇIKLAMALARININ VE FAALİYETLERİNİN YAYINLANMASI
MADDE 20 - Bu 'da belirtilen yayın esaslarına uymak ve diğer siyasi partilere cevap hakkı doğuracak bir unsur taşımamak kaydıyla; Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Mecilisinde grubu bulunan siyasi partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması, bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlıdır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Hükümet veya bir siyasi parti açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan sonra bunu dengelemek maksadıyla hemen ardından veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için çaba harcamak ve yayınlamak zorunda değildir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE AÇIKÖĞRETİM YAYINLARI İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI YAYINLAR VE DİĞER YAYINLAR
MADDE 21 - (Değişik madde ve başlığı: 5767 - 11.6.2008 / m.6) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını radyodan dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapar.
Kuruma tahsis edilen TV kanallarından biri olan TRT 3'ten TBMM TV aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri yansıtılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin hangi ölçüde yansıtılacağı hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce birlikte hazırlanacak protokolle belirlenir. Bu yayınlardan ücret alınmaz.
Açıköğretim yayınları ve eğitim ve öğretim amaçlı diğer yayınlar, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen TV kanallarının uygun görüleninden yayınlanır. Ücret miktarı ve yayın ile ilgili diğer hususlar, ilgili kurumlar ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle belirlenir.
Kurum tarafından Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir.  


SEÇİMLERDE SİYASİ PARTİLERİN YAYINLARI
MADDE 22 - (Değişik: 3959 - 28.12.1993) Siyasi Partilerin milletvekili genel ve ara seçimleri ile mahalli idarelerin genel seçimleri sırasında radyo ve televizyonlardan faydalanmaları, seçim propogandası yapmaları ve yükümlülükleri ile bu faydalanmanın esas, şekil ve şartları 26.04.1961 tarihli ve 298 sayılı, 10.06.1983 tarihli ve 2839 sayılı ve 18.01.1984 tarih ve 2972 sayılı larda yer alan hükümlere tabidir.
MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN YAYINLARIN MENEDİLMESİ
MADDE 23 - Başbakan veya görevlendireceği bakan, milli güvenlik açıkca gerekli kıldığı hallerde bir haber veya yayın menetmeye yetkilidir. Men kararının yazılı olması esastır. Ancak, acele hallerde men kararı sözlü olarak da iletilebilir. Bu durumda men kararının en kısa zamanda yazı ile tekrarlanması şarttır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun sorumluluğu altındayapılmayan yayınların menedilmesi halinde, men kararı ilgililere, Genel Müdürlükçe alındığı tarihten başlayarak yirmidört saat içinde bildirilir.
26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 'un 52 ila 55 inci maddeleri uyarınca siyasi partiler adına yapılan konuşmalar hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Birinci fıkrada söz konusu men kararları aleyhine Danıştayda açılacak iptal davalarında tebligat müracaat tarihinden başlayarak kırksekiz saat içinde yapılır, cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür. Bu sürelerin tamamlanmamasından sonra onbeş gün içinde karar verilir.
DEVLETİN DIŞ İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ YAYINLAR
MADDE 24 - Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlarda uygulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığınca tespit edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bildirilir. Dış ilişkiler ile ilgili yorumlarda kaynak belirtilip belirtilmeyeceği hususunda Dışişleri Bakanlığının görüşü gözönünde tutulur.
ÖĞRETİM VE EĞİTİM YAYINLARI
MADDE 25 - (...) (Madde 25, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


REKLAM YAYINLARI
MADDE 26 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, görev ve yayın esaslarına uymak kaydıyla gerçek kişiler, kurumlar ve özel hukuk tüzelkişilerince de hazırlanan programlı veya programsız reklâm kuşaklarını radyo ve televizyondan yayınlayabilir.
Reklâm yayınlarında; halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, diğer ürün veya nitelikleri kötüleyici, herhangi bir ürünün israfını telkin veya ima edici ve genel olarak memleketin ekonomik durumuna zarar verici hususlara yer verilmez, siyasi propaganda yapılamaz.
Reklâm yayınları ile ilgili esaslar, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen genel esaslar gözönüne alınarak bir yönetmelikle düzenlenir.
DÜZELTME VE CEVAP HAKKI
MADDE 27 - Yayınlarda bir kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendisi ile ilgili olarak gerçeğe aykırı hususlar bulunulması halinde;
a) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, o kişinin yayın tarihinden başlayarak yedi gün içinde göndereceği düzeltme ve cevap metnini, Genel Müdürlükçe alınmasından başlayarak üç gün içinde yayınlamakla yükümlüdür.
b) Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının niteliğinin yukarıdaki fıkra kapsamına girdiği, yayında kendisine gerçeğe aykırı olarak bir husus atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine dokunulduğu veya gerçeğin ne olduğu kısaca açıklanır. Cevap ve düzeltme metni, cevap ve düzeltmeye esas olan yayın süresinin ilgili bölümünün süresini aşamaz.
c) Düzeltme ve cevap metninin bu hükümlerine uygun olmaması veya suç niteliğindeki ifadeler taşıması veyahut yeni bir düzeltme ve cevap hakkı doğurur nitelikte olması halinde, Genel Müdürlük bu talebi reddettiğini, yayınlamakla yükümlü olduğu üç günlük sürenin bitiminden itibaren iki gün içinde ilgilisine bildirir.
d) İlgili, bu red kararına karşı, iki gün içinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz edebilir. Hak sahibi, itirazını, Ankara Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere bulunduğu yer mahkemesine de verebilir.
e) Ankara Sulh Ceza Hakimi, en geç iki gün içinde düzeltme ve cevap metnini; suç niteliği olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, bu maddede yazılı şartlara uygun olup olmadığı, yeni bir düzeltme ve cevap hakkı doğurur nitelikte olup olmadığı ve süresi içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilip gönderilmediği yönlerinden inceleyerek karar verir. Hâkim cevap veya düzeltme metninin aynen yayınlanmasına karar verebileceği gibi uygun göreceği değişiklikleri bizzat yaptıktan sonra yayınlanmasına da karar verebilir. Bu kararın birer örneği taraflara gönderilir.
f) Taraflar, bu karara, kendilerine tebliğinden başlayarak iki gün içinde Ankara Asliye Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz edebilirler. Bu itiraz ve karar hususlarında yukarıdaki (d) ve (e) bentleri hükümleri aynen uygulanır.
g) Asliye Ceza Hâkiminin verdiği karar kesindir. Bu kararın Genel Müdürlüğe tebliğinden itibaren en geç iki gün içinde cevap ve düzeltmenin yayınlanması zorunludur.
h) Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan ölen kimsenin bu hakkını mirasçıları birlikte veya bunlardan yalnız ilk başvuranı kullanabilir.
i) Bu madde uyarınca ilgililere yapılacak tebligatlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Özel hukuk tüzelkişilerince gönderilecek düzeltme ve cevap metinleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Bu 'un 19 uncu maddesi uyarınca yapılan yayınlar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan fakat Hükümete dahil olmayan siyasi partiler, düzeltme ve cevap hakkı taleplerini yayın tarihinden başlayarak üç gün içinde Ankara Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde yaparlar. Bu talepler hakkında bu maddenin (d), (e) ve (f) bentleri hükümleri uygulanır.
Siyasi partilerin radyo ve televizyondan özel ları uyarınca yapacakları seçim propaganda konuşmaları ile bu 'un 18 inci maddesi uyarınca yayınlanan Hükümet bildirisi veya konuşmaları hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
SORUMLULUK
MADDE 28 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayınları yoluyla işlenen suçlarda veya haksız fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni yazan veya sesi tespit edilen, bu metni veya tespiti fiilen kontrol eden ve yayını fiilen yöneten ve kontrol eden kişiler sorumludur.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun kendilerine tevdi edilen metni aynen okumakla görevli personeli o yayının yönetim ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş olmamak şartıyla o yayın yoluyla işlenen suçtan veya haksız fiilden sorumlu tutulmazlar.
Bu 'un 18, 22 ve 27 nci maddeleri uyarınca yapılan ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar ile tespitlerden faydalanmaksızın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu istasyonları dışındaki bir radyo ve televizyon kuruluşundan naklen yapılan yayınlardan, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeli sorumlu değildir.
Kişiler, kurum ve kuruluşlar yayınlar nedeniyle uğradıkları zararlardan ötürü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeli aleyhine değil, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aleyhine dava açarlar. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.
Kişiler, kurum ve kuruluşlarca yayın yoluyla suç işlendiği iddia edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeli hakkında açılan ceza davalarında, personel, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu avukatlarınca savunulabilir. Bu madde kapsamına giren suçlardan ve haksız fiillerden dolayı yayının yapıldığı tarihten başlayarak altmış gün içinde açılmayan davalar dinlenmez.
METİN VE TESPİTLERİN SAKLANMASI
MADDE 29 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayınlarında kullanılan yazılı metinler ve metni bulunmayan radyo ve televizyon yayınlarına ait tespitler yayın tarihinden başlayarak yetmişbeş gün süre ile saklıdır.
Tespitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen yayınlar ile müzik yayınları yukarıdaki fıkra hükmünün dışındadır.
Yayının herhangi bir şekilde yasama, yürütme ve yargı organlarınca soruşturma, kovuşturma ve araştırma konusu olması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna yazılı olarak bildirmesine kadar yayın tespitlerinin ve metinlerinin saklanması zorunludur.
YAYINLANMAYAN HABERLER
MADDE 30 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Devletin güvenliği ile ilgili, elde ettiği ancak, yayınlayamadığı haberler, sadece Başbakanın tayin edeceği ilgili yürütme unsuruna bildirilir. Bu husus bir protokol ile düzenlenir.
YAYINLARIN DENETİMİ
MADDE 31 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayınlayacağı programların son denetimi, Genel Müdür adına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı (Değişik ibare: 5767 - 11.6.2008 / m.10) "Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" tarafından yapılır. Bu denetimin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.Radyo ve televizyon yayınları, yayından önce ayrıca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu dışından hiç bir kişi veya kuruluş tarafından denetlenemez.
Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yayınlar hakkında Genelkurmay Başkanlığının olumlu gürüşü alınır.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun uzun metrajlı konulu sinema filmleri hariç, yurt dışından getireceği her çeşit televizyon filmleri hakkında 23 Eylül 1977 tarihli ve 16063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzük" hükümleri ile ek ve değişiklikleri uygulanmaz. 
KURUM PROGRAMLARININ KORUNMASI
MADDE 32 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayınları, Kurumun yazılı izni alınmadan telli veya telsiz olarak tekrar yayınlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere bütünü veya bir kısmı tespit olunamaz, çoğaltılamaz ve girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun birinci fıkra hükmüne aykırı daranışlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı mevcut olduğu gibi Kurum, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda öngörülen hukuki ve cezai korumadan da yararlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
SERMAYE
MADDE 33 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun nominal sermayesi 20.000.000.000 TL.dir. Bu sermaye Yönetim Kurulunun teklifi, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun tasvibi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile artıralabilir.
Sermayenin kaynakları şunlardır:
a) Bu 'un yürürlüğe girdiği tarihte ödenmiş sermaye,
b) Genel bütçeden, sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler,
c) Yıllık kârlardan, bu 'un 34 üncü maddesi ve diğer lar uyarınca ayırımlar yapıldıktan sonra kalacak bakiyeler.
KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE
MADDE 34 - Yıllık bilanço, kâr ve zarar kesaplarının Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip;
a) Yıllık kârın % 10'u ödenmiş sermayenin % 25'ine kadar i yedek akçe olarak, % 10'u da nominal sermayenin % 10'una kadar olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır.
b) Mevzuat gereğince ödenecek vergi, fon ve aidatlar düşüldükten sonra kalan kâr özel yedek akçe hesabına naklolunur. Zararlar; öncelikle özel yedek akçeden karşılanır. Özel yedek akçenin yetmemesi, halinde bu zararlar sırasıyla olağanüstü yedek akçeden ve i yedek akçeden karşılanır.
GELİRLER
MADDE 35 - (...) (Madde 35, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE FİNANSMAN AÇIĞI
MADDE 36 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık bütçesi ile yatırım ve finansman programları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur.
Ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık yatırım ve finansman programı konusunda, Yönetim Kurulu kararından önce, Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlığının vizesinin alınması gereklidir.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık finansman programında tespit olunan açık, genel bütçeden karşılanır.
ORTAKLIK KURULMASI
MADDE 37 - Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile gösterilecek esaslar içerisinde, yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerle, özel hukuk hükümlerine tabi mahdut mesuliyetli ortaklıklar kurabilir. 
MADDE 38 - (...) (Madde 38, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 39 - (...) (Madde 39, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 40 - (...) (Madde 40, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 41 - (...) (Madde 41, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 42 - (...) (Madde 42, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 43 - (...) (Madde 43, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
İNDİRİMLİ POSTA, TELGRAF VE TELEFON TARİFELERİ
MADDE 44 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun; haber, radyo ve televizyon hizmetlerinde kullandığı telefonlarına, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünce basına uygulanan indirimli tarife veya indirim nispetleri uygulanır.
Kurumun, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden kiraladığı radyo ve televizyon programlarının nakledildiği resim ve ses kanallarının ve hizmet gereği geçici veya sürekli olarak kiraladığı telefon ve teleks devrelerinin, milli sınırlar dahilinde kalan kısımları için, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü tarifesinde bulunanlara bu tarife üzerinden, bulunmayanlara milletlerarası tarifeler üzerinden yüzde altmış indirim uygulanır.
DEVLET YATIRIM BANKASI KREDİLERİ
MADDE 45 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, yatırımlarının finansmanında Devlet Yatırım Bankası kredilerinden faydalanır.
İNDİRİMLİ TARİFE
MADDE 46 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna inidirimli tarife uygulayan Devlet daire ve kuruluşları, kamu tüzelkişileri ve kamu iktisadi teşebbüslerine ilan ve reklam işlerinde indirimli tarife, Yönetim Kurulu kararıyla uygulanabilir.
TEDARİK İŞLERİ
MADDE 47 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun alım, satım, hizmet, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri bir yönetmelik ile düzenlenir.
MUAFİYETLER
MADDE 48 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ihtiyacı için yurt dışından getirilecek radyo ve televizyon vericileri, stüdyo cihazları, işletme malzemesi ve yedekleri ile yayınlarda kullanılan alet ve edevat, program yüklü film ve bantları; damga resmi dahi, gümrük vergi ve resimleri, belediye hissesi ve harçlarından muaftır. Kurumun iktisap ettiği ve edeceği radyo ve televizyon verici ve aktarıcı binaları emlak vergisi ve tapu harçlarından muaftır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER
İSTİHDAM ŞEKİLLERİ
MADDE 49 - (Değişik: 5767 - 11.6.2008 / m.7) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel eliyle gördürülür. 
PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI
MADDE 50 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeli aşağıda düzenlenen hükümler dışında kamu iktisadi kuruluşlarının personel rejimine tabidir.
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yükseköğrenim yapmış olanlar 8 inci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
Yükseköğrenim yapmamış olanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
Ancak, bu fıkra hükümlerine göre belirlenen giriş ve yükselebilme dereceleri, 657 sayılı 'un 36 ncı maddesinde belirlenen derecelerden aşağı olamaz.
b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, 657 sayılı a tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve şartlara uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından bir yönetmelikle tespit edilir.
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde Kurum dışından görevlendirileceklere başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilecek sayıda yabancı dil yayınları mütercim spikerlerine 657 sayılı 'un 59 uncu ve müteakip maddelerindeki istisnai memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır.
d) Kurum personeline hizmetin bütünlüğü ile ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığını (Ek gösterge dahil) geçmemek üzere, Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunan oran veya miktarlarda tazminat ödenir.
Kurum personeline bu tazminat dışında 657 sayılı 'un "Zam ve tazminatlar" başlıklı değişik ek maddesinde öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.
e) (a) bendine giren görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve kademesi bu fıkrada belirtilen giriş derece ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin, ilk ilerleme ve yükselmeleri için i bekleme sürelerine kazandıkları süre kadar ilave edilir.
f) 657 sayılı 'un değişik 43 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri Kurum personeli hakkında da uygulanır. Ancak anılan fıkranın (j) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu gözönünde bulundurularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki emsallleri geçmemek şarı ile, Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
g) (Değişik 1. ve 2. fıkra: KHK/322 - 13.4.1988) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunların kadro unvanları, sayısı, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer hususlar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
(Değişik 2. paragraf: 5767 - 11.6.2008 / m.8) Ayrıca; özel bilgi ve ihtisasından yararlanmak üzere en çok on Genel Müdür Müşaviri istihdam edilebilir. 
(Ek 3. fıkra: KHK/322 - 13.4.1988) Birinci ve ikinci fıkraya göre çalıştırılacaklar, istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilirler.
Bunlardan T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin;
1. Tahsil durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri, (a) bendi hükümlerine göre belirlenir.
2. Kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumlarına göre yukarıda belirlenen giriş dereceleri esas alınmak ve yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda 18 yaşından sonra geçen hizmetler, hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta, yedek subay öğretmenlikle, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen sürelerin her yılı için kademe ilerlemesi ve her üç yıl içinde bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilerek tespit edilir.
Ayrıca, 1 Mart 1979 tarihinde, 13 Aralık 1960 tarih ve 160 sayılı 'un 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda görevli bulunanlara 2182 sayılı hükmüne göre bir derece ilave edilir.
Bu fıkrada sayılan T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelin emekli keseneğine esas aylıkları ile kazanılmış hak aylıkları saklıdır.
3. Emekli kesenek ve karşılıkları;
Emekli keseneğine esas aylıkları 8 ve 7 nci derecede olanlar için, 100, 6 ve 5 inci derecede olanlar için 150, 4 ve 3 üncü derecede olanlar için 200, 2 nci derecede olanlar için 300 ve 1 inci derecede olanlar için 400 ek gösterge uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ancak, daha yüksek ek göstergeli yönetici kadroları karşılık gösterilerek çalıştırılanların emeklilik keseneklerine ve karşılıklarına bu ek göstergeler esas alınır.
h) Borçlar Kanunu hükümleri gereğince de sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara (g) bendi hükümleri uygulanmaz.
ı) (Ek: 5767 - 11.6.2008 / m.8) Sözleşmeli personel; Kurumda radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek ve sayısı 300'ü geçmemek üzere Kurumca yapılacak sınavla istihdam edilen, istihdama ve sözleşmeye ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen personeldir. Bu şekilde çalıştırılacak olanların ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlere uygulanan sözleşme ücreti tavanının dört katını geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu suretle çalıştırılacaklar, sosyal güvenlikleri bakımından 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.
Yabancı uyruklular da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu personelin istihdam, sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.
i) (Ek: 5767 - 11.6.2008 / m.8) Geçici personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olan, bir yıldan az süreli istihdam edilen ve işçi sayılmayan kimselerdir. Bu statüdeki personelin istihdam ve ücretlerine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca tespit edilir.
j) (Ek: 5767 - 11.6.2008 / m.8) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin yurt içinde geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilmesi durumunda, bu personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince her yıl Bütçe u'nda emsali devlet memuru için belirlenen gündeliklerin iki katını geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen tutarda gündelik ödenir.
Kurum personelinin yurt içinde geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilmesi halinde, 6245 sayılı 'un 33 üncü maddesindeki on günlük sınırlama dikkate alınmaz. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında görevlendirilenlerin konaklama yer ve ücretlerine ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu şekilde tespit edilen yerlerde kalanlara gündelikleri yüzde elli oranında azaltılarak ödenir.
İKRAMİYE
MADDE 51 - (Değişik: KHK/322 - 13.4.1988) Türkiye Radyo -Televizyon Kurumunda görevli kadrolu veya sözleşmeli personele, yılda dört aylık ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir.
FAZLA ÇALIŞMA
MADDE 52 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeline ücretle fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma esasları ve süresi Devletin diğer personeli için tanınan sürenin iki katını geçmemek, saat ücreti ise Devlet memurları için tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydıyla yönetmelikle tespit edilir.
PERSONELİN İŞE ALINMA, ATANMA, YER DEĞİŞTİRME, GÖREVLENDİRME, GÖREVDEN ALINMA VE TERFİ İŞLEMLERİ
MADDE 53 - Türkiye Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin işe alınma, atanma, yer değiştirme, görevden alınma ve terfi işlemleri Kurum Genel Müdürü tarafından yapılır.
Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ile sanatçı niteliğinden ötürü Kurumun idareci, uzman şef ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlar ile spiker, sunucu ve teknisyenlerden oluşacak bu topluluklara; aslî görevlerini aksatmamak şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında, Kurumun müzik yayınları amaç ve politikasına uygun hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde Genel Müdür tarafından görev verilebilir. Bu durumda başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu görevlendirmeler ikinci görev verilmesi sayılmaz. Bu konuların uygulama usul ve esasları Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilir.
ÖĞRETİM VE EĞİTİM
MADDE 54 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, personeline, görevleri arasına giren konularda yurt içinde ve dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas yapma imkanını sağlarlar, bu maksatla kurslar açar ve kendi maksatları için personel yetiştirmek üzere kendi kadrolu personeline veya 8 Nisan 1929 tarih ve 1416 sayılıhükümlerine göre öğrencilere burs verebilir.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun düzenlediği hizmet içi eğitimlerde ya da oluşturacağı danışma kurullları ile memur alımı maksadı dışında teşkil edilecek sınav jürilerinde ve hazırlayacağı programlarda, gerektiğinde yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarından ve diğer eğitim kurumlarının öğretim görevlilerinden yararlanılabilir.
Kurumun sürekli kadrolarında çalışanların Kurumun aslî fonksiyonları ile ilgili konularda üniversite ve yüksekokullarda öğretim üyesi veya yardımcısı olarak görev almalarına, her derecedeki resmi öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmalarına esas görevlerini aksatmamak şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerineYönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu görevlilerin Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ortaklıklarında görevlendirilmeleri de mümkündür.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu görevlilerinin, aslî görevlerinin dışında Kuruma bağlı radyo ve televizyon postalarında yapacakları yayın ile Kurum içerisinde verecekleri dersler için kendilerine yayın ve ders başına ödenecek ücretlerin azami haddi ile bu personelin çalışmaları ile ilgili esaslar yönetmelikle tespit edilir.
MESKEN YAPIMI VE KİRALAMA
MADDE 55 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeline kira karşılığında lojman olarak tahsis edilmek üzere yatırım programları dahilinde mesken yaptırmaya ve satın almaya, kalkınmada öncelikli yörelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine mesken kiralamaya yetkilidir.
PERSONEL İŞLEMLERİ VE PERSONEL HİZMET TANIMLARI
MADDE 56 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin işe alınmasındaki usul, şartlar, atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ve sicilile ilgili konuları personel yönetmeliğinde düzenlenir.
Kurum hizmetlerinin tanımı, bu hizmetlere atanacaklarda aranacak özel nitelikler ve atama şartları bir yönetmelik ile düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
YÜKSEK DENETLEME KURULUNUN DENETİMİ
MADDE 57 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; idarî, malî ve teknik konularda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.
Başbakan, Kurum ile ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulundan isteyebilir. Yüksek Denetleme Kurulunun "yıllık" ve "ara"raporlarında Kurumun; idari, mali ve teknik işlemler ile ilgili olarak bazı konuların teftiş ve tahkiki, temenni olunduğu takdirde, Başbakanın tensibi ile Maliye Teftiş Kurulunca yapılır.
Başbakanlık gerektiğinden rapor sonuçlarını adalet mercilerine sevk eder.
RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ İMAL, İTHAL VE MONTAJLARINDA UYGULANACAK ESASLAR
MADDE 58 - (Değişik 1. fıkra: 3383 - 15.6.1987) Radyo ve Televizyon alıcı cihazlarının imal ve ithalinde, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun görüşü alınmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek standartlara uyulması zorunludur. Bu standartlara uymayan cihazların imal ve ithalinde bu Bakanlık ve Müsteşarlıkça izin verilmez. Ancak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca onaylanmış araştırma, geliştirme faaliyetleri kapsamına giren prototip imalat ve bu imalat maksadıyla yapılacak ithalat, bu hükmün dışındadır.
İthalat ve imalatçılar, ithal veya imal ettikleri cihazların tanımları için gerekli her türlü teknik nitelik ve bilgileri, kullanma açıklamalarını ve montaj şemalarını ithalat veya imalat yapıldığında, model değişikliği veya cihaz üzerine tadilat yapılması halinde derhal bu değişiklik veya tadilata ilişkin belgeleri, Radyo ve Televizyon Yüksek Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.
Radyo ve televizyon verici cihazları 5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir.
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN MALLARI
MADDE 59 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun malları ve her çeşit mevcutları Devlet malı sayılır.
(Değişik 2. fıkra: 4397 - 6.7.1999) Kurumun verici ve stüdyolar ile program iletim sistemleri gibi yayınile ilgili bina ve tesislerinin güvenliği ve korunması İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu gerektiğinde 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında çerçevesinde özel güvenlik teşkilâtı oluşturabilir.
KAMULAŞTIRMA
MADDE 60 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştırılmasında, "Kamu yararı" kararı Yönetim Kurulunca alınır. Bu kamulaştırmalarda, Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili diğer hükümler uygulanır.
TELEKOMÜNİKASYON TESİSLERİ
MADDE 61 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu radyo ve televizyon tesislerini birlikte çalıştırmak için bunlar arasında veya bunlarla geçici sabit veya gezici transmisyon yerleri arasında telekomünikasyon tesisleri kurmaya ve işletmeye yetkilidir. Kurum, bu tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde 5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir.
YÖNETMELİK
MADDE 62 - Bu 'un 6 ncı maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca hazırlanır ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu gereğince hazırlanacak diğer yönetmelikler, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanır, Yönetim Kurulu onayı ile ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.
CEZA HÜKÜMLERİ
MADDE 63 - Aşağıda belirtilen fiilleri işleyenler, bu fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu madde hükümlerine göre de cezalandırılırlar:
a) (...) (Madde 63 ün 1. fıkrasının (a) bendi, 12.1.1989 tarih ve 3517 sayılı 'un 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
b) (...) (Madde 63 ün 1. fıkrasının (b) bendi, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
c) (...) (Madde 63 ün 1. fıkrasının (c) bendi, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) 58 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak standartlara uymayan cihaz ithal veya imal edenler üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
58 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mecburiyetlere uymayan her türlü radyo ve televizyon alıcı cihazlarını imal ve ithal edenler iki aydan altı aya kadar hapis, yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
EK MADDE 1 - (3840 - 1.10.1992) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haber, program ve teknik hizmetlerinde (vardiye hariç) fiilen görev yapan personele 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 'un değişik 31 inci maddesine göre Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan memurlara ödenen miktar ve nispetlerde ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN LAR VE HÜKÜMLERİ
MADDE 64 - 24 Aralık 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu u ile 657 sayılı Devlet Memurları 'un ek geçici 10 uncu maddesi ve bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer ların bu a aykırı hükümleri Kurum ve personeli hakkında uygulanmaz.
BEŞİNCİ KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - (...) (Geçici Madde 1, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 2 - (...) (Geçici Madde 2, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 3 - (...) (Geçici Madde 3, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 4 - (...) (Geçici Madde 4, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 5 - (...) (Geçici Madde 5, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


GEÇİCİ MADDE 6 - (...) (Geçici Madde 6, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı 'un 7. maddesi hükmü gereğince, 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 7 - (...) (Geçici Madde 7, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 8 - (...) (Geçici Madde 8, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) GEÇİCİ MADDE 9 - (...) (Geçici Madde 9, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

GEÇİCİ MADDE 10 - (...) (Geçici Madde 10, 26.6.2008 tarih ve 26918 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı 'un 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
GEÇİCİ MADDE 11 - (Ek: 5767 - 11.6.2008 / m.9) Bu 'da öngörülen yeni teşkilat düzenlemeleri nedeniyle kaldırılan, birleştirilen, ismi veya yapısı değiştirilen birimlerde unvanlı/unvansız olmak üzere; Daire Başkanı, Başkan, Üye, Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Savunma Sekreteri, Başuzman ve Uzman (Teknik Hizmetler Sınıfı Hariç) kadrolarında bulunanların görevleri ile Kurum Genel Müdür Uzmanlarının görevleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sona erer ve eşit dereceli Araştırmacı unvanlı kadrolara atanırlar. Söz konusu personel, Kurumca ihtiyaç duyulan hizmetlerde görevlendirilebilir. Anılan personelin; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki unvanları esas alınarak 15/1/2008 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atandığı yeni kadronun ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet tazminatı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, fark kapanıncaya kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı unvan değişikliği olanlar ile başka kurum ve kuruluşlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir. En son görev yapılan kadroya ilişkin olarak ek gösterge ve/veya makam tazminatını hak edemeyen personelin atandığı yeni kadroda geçirdiği süreler, 5434 sayılı 'un ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda görev yapan işçi sayılmayan geçici personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, bu 'un 50 nci maddesinin (ı) bendi hükümlerine göre istihdam edilmek ve yine anılan bentte yer alan sözleşmeli personel sayısına ilişkin hüküm saklı kalmak üzere Kurum tarafından uygun görülen pozisyonlara atanırlar.
Kurumun hizmet birimleri, yeni teşkilat düzenlemeleri yapılıncaya kadar mevcut görevlerini yürütmeye devam eder.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan Kurum personelinden (geçici personel hariç); 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na göre emeklilik hakkını kazanmış olanlara bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay, bu hakkı 2008 yılı sonuna kadar kazanacak olanlara da kazandıkları tarihten itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde, emekli ikramiyeleri % 30 fazlasıyla ödenir. Ancak, bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren üç yıl içinde Kurumda yeniden istihdam edilemez.
GEÇİCİ MADDE 12 - (Ek: 5767 - 11.6.2008 / m.9) Kurumda istihdam edilen ve işçi sayılmayan sözleşmeli personelin istihdamlarına mevcut statüleri ile devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 13- (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.24) Kurum personelinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla;
a) Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için %25,
b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beş yıldan az kalanlar için %30,
c) Yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için %40,
fazlasıyla ödenir.
5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı bağlanması şartlarını 2011 yılı sonuna kadar haiz olacaklara, bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren bir ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri %40 fazlasıyla ödenir.
Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez, başvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren beş yıl içinde Kurumda yeniden istihdam edilemez.
GEÇİCİ MADDE - (KHK/322 - 13.4.1988) Bu Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda çalışanlardan sözleşmeli personel statüsüne geçenler veya geçecek olanlar ile T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar hakkında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun geçici 191 ve 192 nci maddesi hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (3517 - 12.1.1989) Ümraniye veirci istasyonu, Van İl radyosu, Antalya turizm amaçlı sahil radyosuna ait taşınmazlar ile Ankara Çakırlar kısa dalga verici istasyonu alanındaki sosyal tesisler, kapalı spor salonu, baraka ambarlar ve bunların üzerinde bulunduğu arazi hariç olmak üzere TRT tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı istasyonları, program linkleri, uydu ve yer istasyonları (TVRO'lar); bunlara ait taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü teçhizat, yedekler, enerji nakil hatları, antenler, mefruşatlar, araç ve gereçler ile yeni kurulacak tesisler için edinilmiş bulunan diğer taşınır ve taşınmaz mallar; bu 'un yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde bedelsiz olarak PTT'ye devredilir ve bu istasyonlar için Telsiz Genel Müdürlüğünce TRT'ye verilmiş olan frenaks tahsis ve tescilleri PTT'ye intikal eder.
Ankara Etimesgut radyo verici istasyonuna ait olan ve tapunun 3247 ada, 59 parsel sayısında kayıtlı bulunan taşınmaz ile aynı adanın 32 parsel sayısında kayıtlı taşınmaz üzerindeki TRT'ye ait 48 adet kamu konutu ayrıca PTT'ye devredilir.
Devredilen sistemlerin durumu PTT tarafından tespit edilir.
Devirden istisna tutulan radyo verici istasyonlarına ait taşınmazlar ile bunların PTT tarafından kullanma süre ve şartları, TRT ve PTT'nin birlikte yapacakları bir protokolla belirlenir.
Birinci fıkrada devredilecekleri belirtilen istasyon ve tesislerle ilgili olarak TRT tarafından yapılmış bulunan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, devam neden yatırım projeleri ile TRT leh ve aleyhine açılmış ve açılacak olan davalar ile icra takipleri; bütün hak, yetki, borç ve alacaklarıyla birlikte PTT'ye geçer.
TRT ve PTT arasında yapılmış olan radyolink kira protokolu ile uydu alıcı istasyonlarının (TVRO'lar) işletme giderleri protokolundan doğmuş bulunan alacak ve borçlar silinmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 - (3517 - 12.1.1989) Bu 'un Geçici birinci maddesinde sözü geçen tesislerde görevli veya bu hizmetle ilgili personel, PTT'ye kadrolarıyla birlikte intikal edebilir. İntikal eden personel, PTT'de durumlarına uygun görev unvanlarına intibak ettirilir. Sözleşmeli statüye geçmek isteyenler intibak ettirildikleri unvanların yer aldığı sözleşmeli personel ücret skalasında belirtilen ücretleri alır.
Ancak, intikal eden kadrolu veya sözleşmeli personelden, TRT'den almakta olduğu aylık veya ücretleri, intibak ettirildikleri görevlere ait aylık veya ücretten yüksek olanlar, farklı aylık veya ücretler eşitleninceye kadar almakta oldukları aylık veya ücretleri almaya devam ederler.
Kadrolu çalışmakta iken istekleri üzerine sözleşmeli statüye geçen personelden, T.C. Emekli Sandığı ile ilgililerinin devamını talep edenlerin Sandıkla irtibatları devam eder.
GEÇİCİ MADDE 3 - (3517 - 12.1.1989) Bu 'da öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile düzenlenecek protokoller her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fonlardan muaftır.
ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜK
MADDE 65 - Bu 'un;
a) 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32 nci madde hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde,
b) Diğer maddelerin hükümleri 1 Ocak 1984 tarihinde, Yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 66 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg