AVŞAR HUKUK BÜROSU

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2429

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN


Kabul Tarihi: 17 Mart 1981

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Mart 1981 - Sayı: 17284
5.t.Düstur, c.20 - s.227
MADDE 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
MADDE 2 - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri yılbaşı günü (Ek ibare : 5892 - 22.4.2009 / m.1) "ve 1 Mayıs günü" genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
1. (Değişik: 2818 - 20.4.1983) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır.
2. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır :
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3.5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4.5 gündür.
C) (Değişik : 5892 - 22.4.2009 / m.1) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir. 


D) (Değişik: 2818 - 20.4.1983) Ulusal, resmi, dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bu Kanun'da belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
MADDE 3 - A) Hafta tatili pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.
B) 394 sayılı Hafta tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.
C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkân ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanunu'nun cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.
MADDE 4 - Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yayımlanır.
MADDE 5 - 27.5.1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu kanun'da değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 4500 - 28.2.1999) 31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir.
Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
MADDE 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg