AVŞAR HUKUK BÜROSU

ÜRETİMİNİ LİKİT PETROL GAZI İLE YAPAN ÜRETİCİLERİN ZARARLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 4680

ÜRETİMİNİ LİKİT PETROL GAZI İLE YAPAN ÜRETİCİLERİN ZARARLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi: 13 Haziran 2001

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 26 Haziran 2001 - Sayı: 24444
MADDE 1.- 1.5.2001 ile (Değişik ibare: 4776 - 26.12.2002 / m.6 g - Yürürlük m.8) "31.3.2003" tarihleri arasında üretimlerini likit petrol gazı ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticileri ile bu üretim tesislerine likit petrol gazı kullanarak elektrik sağlamak amacıyla kurulan kojeneratör sistemli otoprodüktör tesislerin, yukarıda belirtilen sanayi üretimlerinden kendi üretimlerinde kullandıkları elektrik miktarı için kullandıkları likit petrol gazının maliyeti ile aynı üretimin doğal gaz ile yapılmış olması halinde hesaplanacak maliyet arasındaki farkın %70'i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Bu Kanun gereğince yapılacak ödemelerin toplam tutarı seksen trilyon lirayı geçemez ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
1.5.2001 tarihinden sonra bu Kanun kapsamında üretime başlayan firmalar bu hükümlerden yararlanamazlar.  
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg