AVŞAR HUKUK BÜROSU

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 7338

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

Kabul Tarihi: 8 Haziran 1959

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Haziran 1959 - Sayı: 10231
3.t. Düstur, c.40 - s.1302

BİRİNCİ BÖLÜM
Mevzu, Tabirler, Muafiyet ve İstisnalar
VERGİNİN MEVZUU :
MADDE 1 - Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.
Bu vergi, Türk tâbiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.
Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgahı olmıyan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.
KANUNDA KULLANILAN TABİRLER :
MADDE 2 - Bu Kanunda kullanılan tâbirlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir :
a) "Şahıs" tâbiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları;
b) "Mal" tâbiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları;
c) "Veraset" tâbiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;
d) "İvazsız intikal" tâbiri; hibe yoliyle veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.) ifade eder.
Muafiyetler :
MADDE 3 - Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır:
a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tâbi olmıyanlar;
b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır,imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;
c) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiiyetinde bulunan memurlar ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yukarıda sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet eden şahısların Türkiye'de bulunan mallarını veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç).
İstisnalar :
MADDE 4 - Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır :
a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya ;
b) (Değişik: 4008 - 24.6.1994) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 170.086 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL); (*)
c) Örf ve adete göre verilmesi mûtat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilumum sadakalar;
d) (Değişik: 4008 - 24.6.1994) İvazsız suretle vaki intikallerin 3.918 TL, (*)
e) (Değişik: 4008 - 24.6.1994) Para ve mal üzerine düzenlenen (Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.31/a / Yürürlük / m.40) “yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin” 3.918 TL; (*)
_____
(*) Madde 4 ün (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan hadler, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan, 47 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
_____
f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve âmme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malûlleriyle şehit yetimlerine tekel bey'iyelerinden ödenen paralar;
h) Harbde veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998 / m.81/N-1) “Eşlerine” ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242'nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlıyana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) (Değişik: 2353 - 8.12.1980) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe);
k) (Ek: 903 - 13.7.1967) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.
l) (Ek: 3393 - 19.6.1987) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen paralardan, ticari plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Ek: 5234 - 17.9.2004 / m.8 - Yürürlük m.34/c) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar.
m) (Ek: 5226 - 14.7.2004 / m.18) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.
o) (Ek : 6327 - 13.6.2012 / m.2 / Yürürlük / m.70/a) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları.
(Değişik son fıkra: 4008 - 24.6.1994) (b), (d) (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Mükellef, Teklif Mahalli ve Beyanname
VERGİNİN MÜKELLEFİ :
MADDE 5 - Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır.
TEKLİF MAHALLİ :
MADDE 6 - Veraset ve İntikal Vergisi :
a) Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;
b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu;
c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği;
Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.
BEYANNAME :
MADDE 7 - (Değişik 1. fıkra: 4369 - 22.7.1998 / m.71 - Yürürlük m.86/e) Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, (Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.31/b / Yürürlük / m.40) “5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar” ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.
(Ek fıkra: 3393 - 19.6.1987) (Değişik 2. fıkra: 4369 - 22.7.1998 / m.71 - Yürürlük m.86/e) Şu kadar ki bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanname vermezler.
Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği malumatı ve şeklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine Maliye Vekili selahiyetlidir.
BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER:
MADDE 8 - Beyannameler, 6'ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir.
Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.
Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir.
BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ :
MADDE 9 - Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:
1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde :
a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;
b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde;
c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde;
2. Diğer suretle vâki intikallerde malların hukuken iktisab edildiği tarihi takibeden bir ay içinde;
3. (Ek: 3219 - 6.6.1985) (Değişik: 4369 - 22.7.1998 / m.72 - Yürürlük m.86/e) Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile (Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.31/c / Yürürlük / m.40) “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında”, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar.
Vergi Usul Kanununun 13, 15, 17 ve 18'inci maddeleri hükümleri mahfuzdur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Matrahın Tayini, Verginin Tarhı ve Nispet
VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT :
MADDE 10 - (Değişik: 1318 - 29.7.1970) Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir. (12'nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzım geldiği takdirde matrah yukarıda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır).
Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak belirtilmeyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3'üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.
a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir.
Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler.
İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticarî sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.
Öz sermaye veya ticarî varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmayan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme ile ilgili 2'nci bölümündeki esaslara göre tespit olunur.
b) (Değişik: 2591 - 21.1.1982) Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın Emlâk Vergisine esas olan değerle değerlenir.  
c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir.
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle değerlenir.
e) Tahvilat; Vergi Usul Kanununun 266'ncı maddesindeki hükümlere göre değerlenir.
f) Yabancı paralar ; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tespit olunacak kura göre değerlenir.
g) Haklar ; tescile tabi bilumum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değerdir.
Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum haklar (Sınai ve edebi mülkiyet haklarıyla imtiyazlar dahil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz.İdare yukarıdaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir.
(Değişik fıkra: 2591 - 21.1.1982) İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi (Gayrimenkuller hariç (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998 / m.81/N-2 - Yürürlük m.86/c), “vergi ziyaı cezasının yarısı ile birlikte” alınır.
(Değişik fıkra: 2591 - 21.1.1982) Ancak, menkul mallar ile gemilere ilişkin değerlemelerde %50'ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz.
Bu madde ve geçici 1'inci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler Kanunun 19'uncu maddesinde bahis konusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun etmez. (*)
_____
(*) 21 Ocak 1982 tarih ve 2591 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince bu maddede yapılan değişiklikler, Emlak Vergisi 1980 genel beyan dönemini izliyen ilk genel beyan döneminin rastladığı bütçe yılının başında yürürlüğe girer.
_____
DEĞERLEME GÜNÜ :
MADDE 11 - Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisab edildiği, gündür.
TENZİL OLUNABİLECEK BORÇLAR VE MASRAFLAR :
MADDE 12 - İktisab edilen malların değerlerinden veya değerleri yekunundan aşağıda yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede gösterilmek şartiyle tenzil olunur.
a) Veraset yoluyle vukubulan intikallerde murisin ihticaca salih vesaika müstenit borçları ile vergi borçları;
b) Diğer suretle iktisaplarda intikal eden malın aynına taalluk eden borçlarla vergi borçları (Şu kadar ki, hibe eden hibe ettiği mala taalluk eden borçları kendi üzerine almış veya öyle taahhüt etmiş ise bu borçlar nazara alınmaz);
c) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara taalluk eden borçlar ve yabancı memleketlerde bu mallar dolayısiyle alınan Veraset ve İntikal Vergileri (Tevsik edilmek şartiyle); (c fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve İntikal vergileri, beyannamede gösterilen bu kabil malların değerini geçemez).
d) Cenazenin teçhiz ve tedfini için yapılan masraflar.
İHTİLAFLI BORÇLAR :
MADDE 13 - Müteveffanın sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve borçlarının beyannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsisleri icra dairesi veya mahkemenin vereceği kati karar veya hüküm neticesine intizaren tecil olunur. Şu kadar ki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiçbir zaman on seneden fazla devam edemez. Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildirim yapılmadığı takdirde tecil olunan vergiler derhal tahsil edilir. Tecil olunan vergilerin taalluk eylediği davalar tecil müddetinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin ve sahiplerine geri verilir.
(Ek fıkra: 3482 - 26.10.1988) Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen ya da tamamen ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan gayrimenkullere ait vergiler de yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde tecil olunur. Verginin tahsili halinde gecikme zammı yüzde elli noksanı ile uygulanır. (*)
_____
(*) 26.10.1988 tarih ve 3482 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince:
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine eklenen fıkra hükmü, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tarh işlemleri henüz sonuçlanmamış olaylarla tarhiyat kesinleştiği halde ödeme süresi sona ermemiş olan olaylar hakkında da uygulanır.
_____
VERGİNİN TARHI :
MADDE 14 - Vergi, mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunur.
BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA NOKSAN BEYANDA BULUNULMASI
MADDE 15 - (...) (Madde 15, 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.)
Nispetler
MADDE 16 - (Değişik: 4369 - 22.7.1998 / m.73 - Yürürlük m.86/e) Veraset ve intikal vergisi aşağıda yazılı oranlar üzerinden alınır. (*)
MatrahVerginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla 
İntikallerdeİvazsız 
İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için1030
_____
(*) Madde 16 da yer alan hadler, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan, 47 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
(Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.31/d / Yürürlük / m.40) “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile” gerçek ve tüzelkişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran (Değişik ibare: 4783 - 7.1.2003 / m.11 c - Yürürlük m.16) "% 10" olarak uygulanır. İkramiyenin ayın olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhtiyat Tedbirleri ve Tahsil Hükümleri
VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT :
MADDE 17 - Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin mevzuuna giren herhangi bir muamele dolayısıyle para ve senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname taleb ederler.
(Değişik 2. fıkra: 4369 - 22.7.1998 / m.74) Tasdikname ibraz etmeye hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde % 5, ivazsız intikallerde % 15 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları yerin mal sandığına yatırmaya ve keyfiyeti bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.
(Değişik 3. fıkra: 4369 - 22.7.1998 / m.74) Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı yukarıda belirtilen süre içinde mal sandığına yatırmayanlardan (hakimler hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paraların % 10’u oranında ayrıca ceza tahsil olunur.
İHTİYAT TEDBİRLERİ :
MADDE 18 - Veraset ve İntikal Vergisi matrahına girmesi icabeden malların kaçırılacağını anlatır karinelerin bulunduğu hallerde vergi dairesince (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/13-b - Yürürlük m.45/6) "Türk Medeni Kanununun 590 ıncı maddesinin (3) numaralı fıkrasına" istinaden tereke defterinin yapılması istenebilir.
ÖDEME ZAMANI :
MADDE 19 - (Değişik: 2591 - 21.1.1982) (Değişik 2. fıkra: 4369 - 22.7.1998 / m.75) Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile (Değişik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.31/e / Yürürlük / m.40) “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları” dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.
(Değişik 2. fıkra: 2997 - 18.4.1984) Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden Veraset ve İntikal Vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve ferağ işlemi yapamazlar,aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar.
Ancak mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karşılık 6183 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinde yazılı cinsten (Bu maddenin 5'inci bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin değeri 6183 sayılı Kanunun 90'ıncı maddesinde yazılı komisyonlar tarafından aynı kanunun 91'inci maddesine göre tespit edilir. (*)
_____
(*) 21 Ocak 1982 tarih ve 2591 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, bu maddede yapılan değişiklik hükmü, Emlak Vergisi, 1980 genel beyan dönemini izliyen ilk genel beyan döneminin rastladığı bütçe yılının başında yürürlüğe girer.
_____
BEŞİNCİ BÖLÜM
Müteferrik Hükümler
MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI :
MADDE 20 - Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti :
a) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde;
b) Verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte;
c) Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte; başlar.
GAİBİN ZUHURU :
MADDE 21- a) Gaip mirasçının zuhuru :
Gaip mirasçının zuhuru dolayısiyle evvelce tahakkuk eden Veraset ve İntikal Vergisinin tadili icabettiği takdirde zuhur eden mirasçının vereceği beyannameye veya vergi dairesince yapılacak idari tahkikata göre sabit olacak matrah üzerinden vergi düzeltilir.
b) Gaip murisin zuhuru :
Gaip muris zuhur ettiği takdirde nüfustaki ölüm kaybının terkinini müteakip, evvelce alınmış olan vergiler talep üzerine mükellefe geri verilir.
MİRASÇILIKLARI HÜKMEN SABİT OLANLAR :
MADDE 22 - Veraset ve İntikal Vergisinin ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden başka bir şahsa ait olduğu mahkeme karariyle sabit olur ve ilamın katileşmesinden sonra bir sene içinde müracaat edilirse fazla alınan vergi, verene iade ve hakiki mükelleften tahsil olunur.
BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR MUHTEVİYATININ TESPİTİ :
MADDE 23 - Bankalar nezdlerindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç) vergi dairesinin selahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tespit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına müsaade edemezler.
KALDIRILAN KANUNLAR VE HÜKÜMLER :
MADDE 24 - Aşağıda yazılı kanunlar ve hükümler kaldırılmıştır.
a) 797, 1836, 4509 ve 5381 numaralı kanunlar.
b) 4040 numaralı Kanunun 30'uncu maddesiyle Tapu Harçları Kanununa ek 5625 numaralı Kanunun 1'inci maddesinin bu kanuna uymıyan hükümleri.
MUVAKKAT MADDE 1 - (...) (Muvakkat Madde 1, 15.2.1966 tarih ve 188 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.)
MUVAKKAT MADDE 2 - 1.3.1957 tarihinden sonra vâki olan ölüm ve intikaller dolayısiyle yapılmış olan tarhiyat bu kanun hükümlerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre fazla alınmış vergiler varsa mükelleflere ret ve iade olunur.Noksanı aranmaz.Yukarıki fıkra hükmü halen ihtilâflı bulunan vergilerle İtiraz ve Temyiz Komisyonları ve Devlet Şûrası kararlarına iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet etmiş olan vergilere de şâmildir.
1.3.1957 tarihinden sonra vuku bulduğu halde bu Kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar vergilendirme muameleleri henüz ikmal edilmemiş olan ölüm ve intikal hadiseleri hakkında da işbu Kanun hükümleri tatbik olunur.
GEÇİCİ MADDE 3 - (1318 - 29.7.1970) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, mükelleflerce beyan edilmiş değerlere göre, (Takdir Komisyonuna sevk edilmiş malların değerleri dahil) kısmen veya tamamen teşekkül etmiş matrahlar üzerinden vergi yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tarh olunur.
Tarh olunan bu vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerleri üzerinden cezasız olarak ikmal edilir.
MADDE 25 - Bu Kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
MADDE 26 - Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg