AVŞAR HUKUK BÜROSU

YATIRIMLAR (HOLDİNG) ANONİM ŞİRKETİNE BAZI İSTİSNA VE MUAFLIKLAR VERİLMESİNE DAİR KANUN

KANUN NO: 86
YATIRIMLAR (HOLDİNG) ANONİM ŞİRKETİNE BAZI İSTİSNA VE MUAFLIKLAR VERİLMESİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 20 Eylül 1960
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Eylül 1960 - Sayı: 10610
4.t. Düstur, c.1 - s.341
MADDE 1 - Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketinin kuruluşunda Türk Ticaret Kanunu'nun âni ve tedrici teşekküle ait hükümleriyle kuruluştan sonra ihraç edeceği tahviller bakımından aynı kanunun 422 nci maddesinin koyduğu tahditler tatbik edilmez.
MADDE 2 - Şirkete yabancı sermaye yatıran hissedarlar 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun bahşettiği haklardan istifade ederler. Yabancı hissedarların mezkûr kanundan istifadeleri için yapmak mecburiyetinde bulundukları her türlü muameleleri onlar namına takip ve intaca şirket yetkilidir.
MADDE 3 - (Değişik: 93 - 4.10.1960) Şirkete ortaklarca Şirket kurulduktan sonra verilecek iştirak taahhütnamelereriyle esas mükavelenin tanzim, tasdik, tescil ve ilânı, hisse senedi ve tahvillerinin ihracı Tayyare Pulu, Harc, Damga Resmi ve Belediye İlân Resminden muaftır.
Şirket, Ticaret ve Sanayi Odaları kaydiyle ücretinden muaftır.
MADDE 4 - Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Kanunun hükümlerini yürütmeğe Bakanlar Kurulu memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg