AVŞAR HUKUK BÜROSU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

KANUN NO: 2809

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

Kabul Tarihi: 28 Mart 1983

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 30 Mart 1983 - Sayı: 18003
5.t. Düstur, c.22 - s.
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KAPSAM
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanun'un amacı: yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ ESASLARI
ESASLAR
MADDE 3 - Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede;
a) (...) (Madde 3 ün 1. fıkrasının (a) bendi, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 30.1.2008 tarih ve 5733 sayılı Kanun'un 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
b) (...) (*) (Ek ibare: 5733 - 30.1.2008 / m.1) "Fen, edebiyat," eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idarî bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler (Ek ibare: 5733 - 30.1.2008 / m.1) "ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler";
_____
(*) Madde 3 ün 1. fıkrasının (b) bendinin başında bulunan "İhtiyaca göre kurulacak;" ibaresi, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 30.1.2008 tarih ve 5733 sayılı Kanun'un 1. maddesi hükmü gereğince çıkartılmıştır.
_____
c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilimleri enstitüleri ile bu Kanun da belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler;
d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar;
e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar;
f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları;
g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama merkezleri;
(Değişik ibare: 5733 - 30.1.2008 / m.1) "bulunabilir." (Ek cümle: 5733 - 30.1.2008 / m.1) "Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur."
Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.
Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, üniversitelerin senatoları tarafından yapılır.
KURUM VE KURULUŞLARIN İMKANLARINDAN YARARLANMA
MADDE 4 - Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç-gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkânları sağlamak üzere, ilgili bakanlıklar ile onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu karar ile yürürlüğe konacak bir Yönetmelikle belirlenir.
HİZMETİÇİ EĞİTİM
MADDE 5 - Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ve imkânları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları açmak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir Yönetmelikle belirlenir.
FAALİYETE GEÇİRİLME
MADDE 6 - Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim-öğretim için yeterli kuruluş hazırlıklarının tamamlanmasını, malî ve idarî şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜNİVERSİTELER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MADDE 7 - Ankara Üniversitesi;
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.1) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinden;
b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.1) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hepatoloji Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünden;
d) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.1) Rektörlüğe bağlı Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; Oluşur.
Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma Sonrası Yüksekokulu; kaldırılmıştır.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MADDE 8 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi;
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik Fakülteleri'nden;
b) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden;
c) İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve röktörlüğe bağlanan İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden;
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden;
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel-Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden;
f) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
MADDE 9 - Hacettepe Üniversitesi;
a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri'nden;
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin ikiye ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden;
c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden;
d) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.1) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, Zonguldak'ta Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;
e) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.2) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etüdleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Halk Sağlığı Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden;
f) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.2) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu,
Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Meslekî Teknoloji Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümünün Yüksekokula dönüştürülmesi ile oluşurulan ve rektörlüğe bağlanan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan;
g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan;
Oluşur.
Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MADDE 10 - Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.2) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleriyle Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi Ankara ve Zonguldak Ereğli'si Yabancı Diller Yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 4633 - 29.3.2001 / m.1 - Yürürlük m.7) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesi ile Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan Mesleki Eğitim Fakültesinden;
d) (Değişik: 4633 - 29.3.2001 / m.1 - Yürürlük m.7) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum Veteriner Fakültesi, Kastamonu Orman Fakültesi, Kırşehir Ziraat Fakültesi, Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakültesi, Çorum Mühendislik Fakültesi ile İletişim Fakültesinden;
e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden;
f) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.3) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsünden;
g) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İhsangazi Meslek Yüksekokulu, Kastamonu Sivil Havacılık Yüksekokulu,
Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim Enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Meslekî Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu'ndan;
ı) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Meslek Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdarî Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu-Kadastro Meslek Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MADDE 11 - İstanbul Üniversitesi;
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.4) Rektörlüğe bağlı Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Orman Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su Ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden;
b) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.4) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İşletme Fakültesine bağlı İşletme İktisadi Enstitüsü ile Muhasebe Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ile Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsünden;
d) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.4) Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulundan;
e) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.3) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MADDE 12 - İstanbul Teknik Üniversitesi;
a) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden Fakülteleri'nden;
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.5) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik- Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ile Maçka Makina Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan makina Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Metalurji Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya-Metalurji Fakültesi, Mimarlık Fakültesiyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı Denizcilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle kurulan Denizcilik Fakültesinden;
d) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden;
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer Enerji Enstitüsü'nden;
f) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.5) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından; Oluşur.
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MADDE 13 - Boğaziçi Üniversitesi;
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinden;
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden;
c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, idarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden;
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden;
e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MADDE 14 - İstanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.4) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nden;
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademesinin bu Fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla oluşturalan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi'nden;
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi'nden;
d) İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Ekonomi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Ticarî Bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden;
e) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.6) Rektörlüğe bağlı Diş Hekilmliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesinden;
f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;
g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden;
h) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.6) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
ı) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.6) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
Oluşur.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (*)
_____
(*) Madde 15 in başlığı, 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun'un 7. maddesi hükmü gereğince değişmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 15 - İstanbul'da Yıldız Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve adının değiştirlmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden;
b) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.7) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin dört ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik-Elektronik Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi ve Kimya-Metalurji Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden;
c) İstanbul Devlet mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerin mimarlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturalan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden;
d) Röktörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden;
e) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (*)
_____
(*) Madde 16 nın "Mimar Sinan Üniversitesi" şeklindeki başlığı, 29.1.2004 tarih ve 25361 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.1.2004 tarih ve 5076 sayılıKanun'un 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 16 - İstanbul'da (Değişik ibare: 5076 - 22.1.2004 / m.1) "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi" adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden;
b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden;
c) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden;
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden;
e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet konservatuvarı'ndan;
Oluşur.
EGE ÜNİVERSİTESİ
MADDE 17 - Ege Üniversitesi;
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.8) Rektörlüğe bağlı Fen Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adınının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ile Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su Ürünleri Fakültesinden;
b) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi'nden;
c) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;
d) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.8) Rektörlüğe bağlanan sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Güneş Enerjisi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Uluslararası Bilgisayar Enstitüsünden;
e) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.8) Rektörlüğe bağlı Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Hemşirelik Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
Oluşur.
Ege Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldırılmıştır.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MADDE 18 - İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.6) Yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Aydın'da yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Veteriner ve Ziraat Fakülteleri'nden;
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Geçlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun bu Fakültenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.6) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının değiştirlmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizli'de yeni kurulan Denizli Tıp Fakültesi ve daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nden;
d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden;
e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi'nden;
f) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.9) Rektörlüğe bağlı Mühendislik- Mimarlık Fakültesinin iki ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İşletme Fakültesinden;
g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;
h) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.9) Rektörlüğe bağlı Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Onkoloji Enstitüsü, Hemodiyaliz-Transplantasyon Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Din Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;
ı) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.9) Rektörlüğe bağlı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hemşirelik Yüksekokulundan;
j) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.6) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştrilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturalan Buca Eğitim Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademesine bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İzmir Devlet konservatuvarı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iken Rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu, daha önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşan ve Rektörlüğe bağlanan Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;
Oluşur.
Erkek Sanat Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitim Yüksekokulu kaldırılmıştır.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MADDE 19 - Edirne'de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.10) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesinden;
b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden;
c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden;
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
e) Millî Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MADDE 20 - Bursa üniversitesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner Fakülteleri'nden;
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden;
c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun Fakülteye dönüştürülmesi, Bursa Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden;
d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi'nden;
e) Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden;
f) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.11) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin Mühendislik-Mimarlık Fakültesine dönüştürülmesiyle oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden;
g) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;
h) (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.1) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulundan,
ı) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
i) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.11) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Karacabey Meslek Yüksekokulundan;
Oluşur.
Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MADDE 21 - Anadolu Üniversitesi;
a) (Değişik: KHK/496 - 13.8.1993 / m.1) Rektörlüğe bağlı İletişim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesinden;
b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden;
c) (Değişik: KHK/496 - 13.8.1993 / m.1) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile önlisans, lisans tamamlama ve her türlü mesleki sertifika programları ile yaygın eğitim hizmetlerini yapmasının yanı sıra, üniversitenin tamamıyla açıköğretim uygulayan fakülte ve yüksekokulları ile örgün öğretiminin yanında ekstern öğrenci alan birimlerine, açıköğretim sistemi ile ilgili kitap, radyo-TV programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisleri vermekle yükümlü olan Açıköğretim Fakültesinden;
d) Anadolu Üniversitesi tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacılık Fakültesi'nden;
e) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.7) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ensdüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Kütahya İdari Bilimler yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Afyon Maliye-Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
f) (Değişik: KHK/496 - 13.8.1993 / m.1) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ile yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Uluştarma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü, İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Engelliler Araştırma Enstitüsü, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;
g) (Değişik: KHK/496 - 13.8.1993 / m.1) Rektörlüğe bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu Engelliler Entegre Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, kütahya
Meslek Yüksekokulu'ndan;
i) (Değişik: KHK/496 - 13.8.1993 / m.1) Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İş İdaresi programlarına dahil öğrencilerin devredilmesi ile yeniden oluşturulan ve merkezi açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan İşletme Fakültesi ile İktisat Fakültesinden
Oluşur.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MADDE 22 - Selçuk Üniversitesi;
a) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.8) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen- Edebiyat Fakültesi ile yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesinden;
b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Konya, Isparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.13) Rektörlüğe bağlı Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ve Karaman İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden;
d) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;
e) (Değişik: 3699 - 16.1.1991 / m.3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden;
f) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.13) Rektörlüğe bağlı Konya Meslek Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve spor bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve rektörlüğe bağlanmasıylı oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
Oluşur.
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
MADDE 23 - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.14) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile (Değişik ibare: 4142 - 5.6.1996 / m.1) "Alanya Hukuk Fakültesi" ve Burdur Veteriner Fakültesinden;
b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan tıp Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.14) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesinden;
d) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.14) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
e) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.14) Rektörlüğe bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Antalya Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
Oluşur.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MADDE 24 - Çukurova Üniversitesi;
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.15) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat Fakülteleri ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden;
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden;
c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden;
d) İdari Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;
e) Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden;
f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükekokulu'ndan;
h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kaldırılmıştır.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MADDE 25 - Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden;
b) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.16) Rektörlüğe bağlı İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ile Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Yozgat Ziraat Fakültesinden;
c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;
d) (Değişik: 4617 - 10.1.2001 / m.1) Rektörlüğe bağlı İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İletişim Fakültesinden;
e) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.16) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
f) (Değişik: 4617 - 10.1.2001 / m.1) Rektörlüğe bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu ve Yozgat Meslek Yüksekokulundan;
Oluşur.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MADDE 26 - Cumhuriyet Üniversitesi;
a) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi'nden;
b) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.17) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesi ve yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden;
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan;
f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yer Bilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MADDE 27 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi;
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat Fakülteleri'nden;
b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.18) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, Boyabat İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Sinop Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Sinop Su Ürünleri Fakültesinden;
d) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.18) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
e) (Değişik: 4480 - 17.11.1999 / m.1) Rektörlüğe bağlı Amasya Meslek Yüksekokulu Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sinop Eğitim Fakültesinden;
Oluşur.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MADDE 28 - Karadeniz Teknik Üniversitesi (*)
_____
(*) 18.6.1987 tarih ve 3389 sayılı Kanun'un 11 inci maddesiyle 28 inci maddenin başlığı ve Kanun'un diğer bölümlerinde "Karadeniz Üniversitesi" olarak yer alan ibareler, "Karadeniz Teknik Üniversitesi" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.19) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak kurulan Rize İlahiyat Fakültesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Ordu Ziraat Fakültesi ve Ünye İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinden;
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden;
c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi'nden;
d) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden;
e) Karadaniz Teknik Üniversitesi İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik, Yer Bilimleri Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden;
f) Trabzon İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler fakültesi'nden;
g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden:
h) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.19) Rektörlüğe bağlı Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek yüksekokulundan;
Oluşur
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
MADDE 29 - Atatürk Üniversitesi;
a) (Değişik: 3389 - 18.6.1987 / m.12) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik, Ziraat Fakülteleri ile Erzincan'da yeni kurulan Hukuk Fakültesinden;
b) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının değiştirlmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve tarım Ekonomisi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi'nden
c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden;
d) İslâmi İlimler Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünün birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;
e) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.20) Rektörlüğe bağlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
f) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.20) Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulu, Erzurum Meslek Yüksekokulu, Erzincan Meslek Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olark yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
Oluşur.
Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
MADDE 30 - İnönü Üniversitesi;
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile yeni kurulan Darende ilahiyat Fakültesinden;
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen - Edebiyat Fakültesi ile Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Malatya İktisadi ve Ticarî İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yen kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MADDE 31 - Fırat Üniversitesi;
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakültelerinden;
b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992 / m.22) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Bingöl Ziraat Fakültesi, Tunceli İktisadî ve İdart Bilimler Fakültesi ile Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su ürünleri Fakültesinden;
d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
f) (...) (Madde 31 in 1. fıkrasının (f) bendi, 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun'un 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
g) (Değişik: 3389 - 18.6.1987) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tunceli Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekokulu ile Bingöl'de yeni kurulan Hayvan Sağlığı Yüksekokulundan;
Oluşur.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
MADDE 32 - Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu üniversite;
a) (Değişik: 3837 - 3.7.1992) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakaltesi, Ziraat fakültesi ile Veteriner Fakültesi'nden;
b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, rektörlüğe bağlı olark yeni kurulan Hukuk Fakültesi ile Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden;
c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Diyarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
e) (Değişik: 3389 - 18.6.1987) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturlan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa Ziraat Fakültesine bağlanan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Mardin Meslek Yüksekokulundan;
Oluşur.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
MADDE 33 - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Atatürk Üniversitesi Van Fen-Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden;
b) (Değişik: 4633 - 29.3.2001 / m.2 - Yürürlük m.7) Rektörlüğe bağlı Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hakkari Eğitim Fakültesinden;
c) (Değişik: 3837 - 3.7.1992) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu'ndan;
e) (Değişik:3837 - 3.7.1992) Rektörlüğe bağlı Hakkâri Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Bitlis Meslek Yüksekokulu'ndan;
Oluşur.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
MADDE 34 - Aşağıdaki Kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir'de Bir üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında kanun ile ek ve değişiklikleri,
h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu,
ı) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu,
k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kanunu,
l) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu,
m) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu,
n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun,
p) 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanuu ile ek ve değişiklikleri,
r) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş, Hazırlık ve Esasları Hakkında Kanun,
u) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açılacak Resmi Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu Kanuna ek Kanunlar ile Ankara Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar,
y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar,
z) 2151 sayılı Trabzon iktisadi ve Ticarî İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 35 - 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun'un, Sosyal Hizmetler Akademisine ilişkin hükümleri ile bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer Kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri; yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE 1 - (Ek: 3389 - 18.6.1987) 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun'un 28 inci maddesi ve madde başlığı ile Kanun'un diğer bölümlerinde "Karadeniz Üniversitesi" olarak yer alan ibareler, "Karadeniz Teknik Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 2 - (Ek: 3389 - 18.6.1987) Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kahramanmaraş'ta Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa'da İlahiyat Fakültesi ve Adıyaman'da yeni kurulan Eğitim Fakültesinden,
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Gaziantep Mühendislik Fakültesinden,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Musikisi Devlet konservatuvarından,
d) Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu ile Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan,
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
Oluşur.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 3 - (Ek: 3785 - 5.3.1992) (Değişik: 4263 - 28.5.1997 / m.1) İstanbul'da Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı (...) (*) tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.
_____
(*) Ek Madde 3 ün 1. fıkrasında geçen "ile Türk Kardiyoloji Vakfı" ibaresi, 28.3.2006 tarih ve 26122 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.3.2006 tarih ve 5475 sayılı Kanun'un 1. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
(Değişik 2. fıkra: 5475 - 22.3.2006 / m.1) Bu Üniversite;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
e) İletişim Fakültesinden,
f) Hukuk Fakültesinden,
g) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
h) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
ı) Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.  


KOÇ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 4 - (Ek: 3785 - 5.3.1992) İstanbul'da Vehbi Koç Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Koç Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Fen-İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
b) (Değişik: 4480 - 17.11.1999) İşletme Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden;
Oluşur.
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (*)
EK MADDE 5 - (Ek: 3785 - 5.3.1992) Ankara'da Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz (Değişik ibare: 6005 - 14.7.2010 / m.3) "İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi" adıyla bir Üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar-Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadî-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden,
b) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) (Değişik: 5526 - 22.6.2006 / m.1) Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Enstitüsü, İşletme Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü ile Ankara, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki eğitim bilimleri enstitülerinden, 
Oluşur.
(Ek fıkra: 5526 - 22.6.2006 / m.1) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standarda sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tâbi ilk ve orta öğretim okullarını laboratuvar okulları olarak kullanır. Ankara'daki laboratuvar okulu ile (Değişik ibare: 6005 - 14.7.2010 / m.3) "İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi" hazırlık okulları ve Bilkent Uluslararası Okulu öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunur.
(Ek fıkra: 5526 - 22.6.2006 / m.1) Laboratuvar okullarındaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabileceği gibi, eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanları da laboratuvar okullarında öğretmenlik yapabilir.
(Ek fıkra: 5526 - 22.6.2006 / m.1) Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, (Değişik ibare: 6005 - 14.7.2010 / m.3) "İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi" Senatosu tarafından belirlenecek uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı da aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.
(Ek fıkra: 5526 - 22.6.2006 / m.1) Bilkent Üniversitesinin Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki kampüslerinin laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur. Bu kampüslerde eğitim ve araştırma birimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili, ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar,
a) Bilkent Üniversitesinin ve Üniversitenin bu fıkrada belirtilen illerdeki kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden 1/3/2006 tarihinden itibaren yirmibeş yıl süreyle kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,
b) Bu fıkrada belirtilen illerde bulunan kampüslerdeki burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,
c) Bilkent Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,
karşılanır. (a) bendinde belirtilen özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları ile Bilkent Üniversitesince birlikte hazırlanacak Yönetmelikle  düzenlenir.
_____(*) Ek Madde 5'in başlığında yer alan "BİLKENT ÜNİVERSİTESİ" ibaresi, 21.7.2010 tarih ve 27648 sayılı R.G.'de yayımlanan 14.7.2010 tarih ve 6005 sayılıKanun'un 3. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____HARRAN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 6 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesine bağlı Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi ve Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Ziraat Fakültesinin adları ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İlahiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nden;
b) Gaziantep Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulunun birleştirilerek ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden
Oluşur.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 7 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesine bağlı Isparta Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesine bağlı Burdur Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülerek bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Burdur Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesine bağlı Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantasının değiştirilmesiyle oluşturulan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nden;
b) Akdeniz üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Isparta Meslek Yüksekokulu ve Burdur Meslek Yüksekokulu'ndan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden;
Oluşur.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 8 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Nazilli İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Ziraat Fakültesi ve Aydın Veteriner Fakültesinin adları ve bağlantılarının değiştirilmesiyle rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi'nden;
b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı ve bağlantısının değiştirlmesi ve rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Söke Meslek yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
Oluşur.
Bülent Ecevit Üniversitesi(*)
_____
(*) EK MADDE 9 'un başlığında yer alan "ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ" ibaresi, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 30.3.2012 tarih ve 6287 sayılı Kanun'un18. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 9 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Zonguldak'ta (Değişik ibare : 6287 - 30.3.2012 / m.18) “Bülent Ecevit Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adları ve bağlantısının değiştirilmesi ile rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ve Çaycuma İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden;
b) Hacettepe Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu'ndan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
Oluşur.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 10 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) İçel'de Mersin Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu ünversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden;
b) Çukurova üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu'ndan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;
Oluşur.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 11 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Denizli'de Pamukkale Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yen kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, (Ek ibare: 5662 - 17.5.2007 / m.2) "Mimarlık ve Tasarım Fakültesi", İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi ve Denizli Mühendislik Fakültesinin ad ve bağlantılar değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, (Değişik ibare: 5662 - 17.5.2007 / m.2) "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu" ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Denizli Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan Çivril Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 12 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Balıkesir'de Balıkesir Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Bandırma İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Uludağ üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi ile Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik- Mimarlık Fakültesinden (Ek ibare: 5467 - 1.3.2006 / m.2) "ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,"
b) Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Balıkesir Meslek Yüksekokulu ile Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu, Harran Meslek Yüksekokulu ve Ayvalık Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yen kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Ek ibare: 5467 - 1.3.2006 / m.2) "Sağlık Bilimleri Enstitüsü," Edremit Zeytincilik Enstitüsü ile Gönen Jeotermal Enstitüsünden;
Oluşur.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 13 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Kocaeli'nde Kocaeli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Yıldız üniversitesine bağlı Kocaeli Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden;
b) Yıldız Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 14 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Sakarya'da Sakarya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Sakarya Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden;
b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 15 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Manisa'da Celâl Bayar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edbiyat Fakültesi, Mühendisik Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Manisa İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden,
b) Ege Üniversitesine bağlı Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulunun adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Alaşehir Meslek Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi Bölümünün ad ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Salihli Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 16 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesine bağlı Bağlı Bolu İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Gazi Üniversitesine bağlı Bolu Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesi, Düzce'de yeni kurulan Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Tıp Fakültesinden;
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Gerede Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Bolu Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Düzce Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 17 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun Fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesinden;
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 18 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Afyon'da Afyon Kocatepe Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) (Değişik: 4617 - 16.1.2001) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Uşak Eğitim Fakültesi, Uşak Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi, Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
b) Anodulu Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu ve Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Uşak Meslek Yüksekokulundan;
c) (Değişik: 4617 - 16.1.2001) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
Oluşur.
Gebze Teknik Üniversitesi
EK MADDE 19- (Değişik madde ve başlığı: 6562 - 21.10.2014 / m.1) Kocaeli’nde Gebze Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Temel Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık Fakültesinden,
ç) İşletme Fakültesinden,
d) Enerji Teknolojileri Enstitüsünden,
e) Biyoteknoloji Enstitüsünden,
f) Nanoteknoloji Enstitüsünden,
g) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünden,
h) Savunma Teknolojileri Enstitüsünden,
ı) Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden,
i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur. 


KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 20 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Kars'ta Kafkas Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Orman Fakültesi ile Atatürk Üniversitesine bağlı Kars Veteriner Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan Veteriner Fakültesinden;
b) Atatürk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kars Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 21 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Çanakkale'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Biga İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Trakya Üniversitesine bağlı Çanakkale Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;
b) Trakya Üniversitesi'ne bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden;
Oluşur.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 22 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Niğde'de Niğde Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Aksaray'da Mühendislik fakültesi, aksaray İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Selçuk Üniversitesine bağlı Niğde İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Niğde Eğitim Yüksekokulunun Fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;
b) Selçuk Üniversitesine bağlı iken, bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Niğde Meslek Yüksekokulu ve Aksaray Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Ortaköy Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 23 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı Kütahya İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile yeni kurulan Bilecik İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden;
b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kütahya Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 24 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden;
b) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu ile Niksar Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(*)
_____
(*) EK MADDE 25 'in başlığında yer alan “Muğla Üniversitesi” ibaresi, 31.5.2012 tarih ve 28309 sayılı R.G.'de yayımlanan 16.5.2012 tarih ve 6307 sayılı Kanun'un 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 25 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Muğla'da (Değişik ibare : 6307 - 16.5.2012 / m.1) “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Muğla İşletmecilik Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden;
b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Muğla Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 26 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Kahramanmaraş Ziraat Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden;
b) Gaziantep Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulundan;
c) (Değişik: 4488 - 15.12.1999) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
EK MADDE 27 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) İzmir'de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla yeni bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulmuştur. Bu Enstitü;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesinden;
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 28 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Kırıkkale'de Kırıkkale Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden;
b) Ankara Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
EK MADDE 29 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Gazi Eğitim Fakültesi ile; Teknik Eğitim Fakültesine bağlı Sanat Eğitimi Yüksekokulu, Teknik Eğitim Fakültesi ile; Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi ile; Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesi ile; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesi ile; Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile birleştirilmiştir.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine bağlı Kırşehir Eğitim Yüksekokulu ve Kastamonu Eğitim Yüksekokulu; Trakya Üniversitesine bağlı Edirne Eğitim Yüksekokulu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Amasya Eğitim Yüksekokulu; Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlı Ağrı Eğitim Yüksekokulu ve Erzincan Eğitim Yüksekokulu; Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Siirt Eğitim Yüksekokulu; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Giresun Eğitim Yüksekokulu; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Van Eğitim Yüksekokulu aynı üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerine ve Selçuk Üniversitesine bağlı Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu aynı üniversiteye bağlı Meslekî Eğitim Fakültesine dönüştürülmüşlerdir.
EK MADDE 30 - (Değişik: 4633 - 29.3.2001 / m.3) Bakanlar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkilidir. Bağlantı değişikliği yapılan birimlere ait kadrolar, taşınmazlar ve demirbaşlar, bir başka işleme gerek kalmadan bağlanılan üniversiteye aktarılmış sayılır.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (*)
_____
(*) Ek Madde 31'in "Osmangazi Üniversitesi" şeklinde yer alan başlığı, 6.7.2005 tarih ve 25867 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.7.2005 tarih ve 5379 sayılıKanun'un 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 31 - (Ek: KHK/496 - 13.8.1993) Eskişehir'de (Değişik ibare: 5379 - 1.7.2005 / m.1) "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Mühendislik- Mimarlık Fakültesinden,
b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
Oluşur.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 32 - (Ek: KHK/496 - 13.8.1993) Anadolu Üniversitesi, yurt düzeyinde ve yurtdışında çağdaş iletişim ve eğitim-öğretim teknolojilerini kullanan Açıköğretim Fakültesinin kendi programlarının yanı sıra, bu fakültenin servis ve organizasyonu ile diğer birimlerinin ekstern öğrencilerine ve yalnızca açıköğretim sistemi uygulamak üzere kurulan fakülte ve yüksekokullarına hizmet vererek, aynı zamanda ağırlıklı açık üniversite fonksiyonu yapmakla görevli bir üniversitedir.
Merkezi Eskişehir'de olan Anodolu Üniversitesinin, açıköğretim öğrencilerinin yüzyüze eğitim-öğretim, kültür ve sportif hizmetleri için yurtiçinde gereken yerlerde mevcut kamuya ait eğitim-öğretim, kültür ve spor tesislerinin boş zamanlar ile kamu televizyonunun bir kanalı kuruluşlarca üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 33 - (Ek: 3961 - 13.1.1994) Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı YükseköğretimKanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Başkent Üniversitesi adıyla yeni bir Vakıf Üniversitesi kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Tıp Fakültesi,
b) Fen-Edebiyat Fakültesi,
c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi,
d) Mühendislik Fakültesi,
e) (Değişik: 4480 - 17.11.1999) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi,
f) Rektörlüğe Bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksek Okulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksek Okulundan,
g) (Ek: 4617 - 10.1.2001) Eczacılık Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden,
h) (Ek: 4617 - 10.1.2001) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Avrupa Birliği Uluslar arası İlişkiler Enstitüsü, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ve Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünden,
Oluşur.
EK MADDE 34 - (Ek: 3993 - 1.6.1994) 14 Nisan 1992 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, "Galatasaray Üniversitesi"ne dönüştürülmüştür.
Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı olarak;
a) Hukuk Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve teknoloji Fakültesi İle Fen-Edebiyat Fakültesinden;
b) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
c) Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilköğretim okulu (İlkokul)'ndan oluşur.
Galatasaray Üniversitesinin Yükseköğretim birimlerinde yükseköğretimle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İlk ve orta öğretim birimlerinde ise eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesinden, denetim ve gözetiminden, rektörlükle işbirliği halinde Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.
Galatasaray ilk ve ortaöğretim birimlerinin öğretmen ve yöneticileri rektörün inhası üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca atanır.
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 35 - İstanbul'da Fevziye Mektepleri Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Işık Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen - Edebiyat Fakültesi
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) Mühendislik Fakültesi,
d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,
Oluşur.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 36 - İstanbul'da Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Fatih Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak ;
a) Fen - Edebiyat Fakültesi,
b) Tıp Fakültesi,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
d) Mühendislik Fakültesi,
e) (...) (EK MADDE 36'nın ikinci fıkrasının e bendi, 31.1.2013 tarih ve 28545 sayılı R.G.'de yayımlanan 22.1.2013 tarih 6410 sayılı Kanun'un 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

f) (...) (EK MADDE 36'nın ikinci fıkrasının f bendi, 31.1.2013 tarih ve 28545 sayılı R.G.'de yayımlanan 22.1.2013 tarih 6410 sayılı Kanun'un 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


g) Fen Bilimleri Enstitüsü,
h) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
i) Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü'nden,
Oluşur.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 37 - İstanbul'da Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Sabancı Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen - Edebiyat Fakültesi,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) Mühendislik Fakültesi,
d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,
Oluşur.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 38 - İstanbul'da Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip İstanbul Bilgi Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen - Edebiyat Fakültesi,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) İletişim Fakültesi,
d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,
Oluşur.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 39 - İstanbul'da İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişilğine sahip Yeditepe Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mimarlık - Mühendislik Fakültesi,
b) Tıp Fakültesi,
c) Fen - Edebiyat Fakültesi,
d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
e) Diş Hekimliği Fakültesi,
f) Güzel Sanatlar Fakültesi,
g) Hukuk Fakültesi,
h) İletişim Fakültesi,
ı) Yabancı Diller Yüksek Okulu,
i) Spor Yüksek Okulu,
j) Fen Bilimleri Enstitüsü,
k) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
l) Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden,
Oluşur.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 40 - (Ek: 4281 - 9.7.1997) Ankara'da Atılım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim rumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "Atılım Üniversitesi" adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu üniversite, rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) İşletme Fakültesi,
c) Mühendislik Fakültesi,
d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,
oluşur.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 41 - (Ek: 4281 - 9.7.1997) İstanbul'da Kültür Koleji Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "İstanbul Kültür Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) Fen - Edebiyat Fakültesi.
d) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
e) İşletmecilik Meslek Yüksekokul.
f) Fen Bilimleri Enstitüsü,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,
oluşur.
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 42 - (Ek: 4281 - 9.7.1997) İstanbul'da Doğuş Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf kseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "Doğuş Üniversitesi" adıyla yeni bir
vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
b) Mühendislik Fakültesi,
c) Fen - Edebiyat Fakültesi,
d) Turizm Meslek Yüksekokulu,
e) Fen Bilimleri Enstitüsü,
f) Fen Bilimleri enstitüsünden,
Oluşur.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 44 - (Ek: 4282 - 9.7.1997) İstanbul'da Marmara Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf kseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz "Maltepe Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesi,
b) Hukuk Fakültesi,
c) Fen - Edebiyat Fakültesi,
d) Mühendislik - Mimarlık Fakültesi,
e) İletişim Fakültesi,
f) iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
g) Eğitim Fakültesi,
h) Hemşirelik Yüksekokulundan,
Oluşur.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 45 - (Ek: 4282 - 9.7.1997) İstanbul'da Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğinin haiz "Beykent Üniversitesi"
adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen - Edebiyat Fakültesi,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) Mimarlık Fakültesi,
d) Güzel Sanatlar Fakültesi,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
Oluşur.
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 46 - (Ek: 4282 - 9.7.1997) Tarsus'ta Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz "Çağ Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen - Edebiyat Fakültesi,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) Mühendislik - Mimarlık Fakültesi,
d) Meslek Yüksekokulu,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
Oluşur.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 47 - (Ek: 4324 - 15.1.1998) İstanbul’da Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip “Bahçeşehir Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İşletme Fakültesi,
b) Fen-Edebiyat Fakültesi,
c) İletişim Fakültesi,
d) Mühendislik Fakültesi,
e) (Ek: 5656 - 9.5.2007 / m.2) Tıp Fakültesi,
f) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
g) (Değişik: 4633 - 29.3.2001 / m.4) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
Oluşur.
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 48 - (Ek: 4324 - 15.1.1998) İstanbul’da Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip “Haliç Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) Tıp Fakültesi,
c) Mühendislik Fakültesi,
d) İşletme Fakültesi,
e) Hemşirelik Yüksekokulu,
f) Su Ürünleri Yüksekokulu,
g) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
ı) Konservatuvar’dan,
oluşur.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 49 - (Ek: 4488 - 15.12.1999) İstanbul'da Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip "Okan Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) Mühendislik Fakültesi,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
d) Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu,
e) Meslek Yüksekokulu,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
Oluşur.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 50 - (Ek: 4488 - 15.12.1999) Ankara'da Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafndan 2547 sayılı Kanun'un vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip "Ufuk Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) Tıp Fakültesi,
c) Eğitim Fakültesi,
d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
e) Hukuk Fakültesi,
f) Hemşirelik Yüksekokulu,
g) Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu,
h) Sağlık İdaresi Yüksekokulu,
ı) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
j) Fen Bilimleri Enstitüsü,
k) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
l) Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünden,
Oluşur.
EK MADDE 51 - (Ek: 4488 - 15.12.1999) 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun'un" adı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu" şeklinde değiştirilmiştir.
Çeşitli mevzuatlarda "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna" yapılmış atıflar” Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na" yapılmış sayılır.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 52 - (Ek: 4633 - 29.3.2001 / m.5) İzmir'de Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yaşar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
d) İletişim Fakültesi,
e) Hukuk Fakültesi,
f) Meslek Yüksekokulu,
g) Yabancı Diller Yüksekokulu,
h) Fen Bilimleri Enstitüsü,
i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
Oluşur.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 53 - (Ek: 4633 - 29.3.2001 / m.5) İstanbul'da İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ticaret Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) Ticari Bilimler Fakültesi,
c) Hukuk Fakültesi,
d) İletişim Fakültesi,
e) Mühendislik ve Tasarım Fakültesi,
f) Meslek Yüksekokulu,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
h) Fen Bilimleri Enstitüsü,
i) Dış Ticaret Enstitüsünden,
Oluşur.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 54 - (Ek: 4633 - 29.3.2001 / m.5) İzmir'de İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Ekonomi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) İletişim Fakültesi,
d) Yabancı Diller Yüksekokulu,
e) Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu,
f) Banka ve Sigortacılık Yüksekokulu,
g) Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu,
h) Meslek Yüksekokulu,
i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
j) Fen Bilimleri Enstitüsünden, Oluşur.
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 55 - (Ek: 4909 - 26.6.2003 / m.1) Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanun'un vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) Mühendislik Fakültesi,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
f) (Ek: 5839 - 19.2.2009 / m.1) Ankara ve kalkınmada öncelikli yöreler öncelikli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından birlikte tespit edilecek illerdeki eğitim bilimleri enstitülerinden,
Oluşur.
(Ek fıkra: 5839 - 19.2.2009 / m.1) İkinci fıkranın (f) bendinde belirtilen eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standartlara sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi ilk ve ortaöğretim okullarını laboratuvar okulları olarak kullanır. Kampüslerde açılacak ortaöğretim kurumları fen lisesi statüsünde eğitim verirler. Ankara’daki laboratuvar okulu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin fakülteleri, enstitüleri ve diğer birimlerinin öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunur.
(Ek fıkra: 5839 - 19.2.2009 / m.1) Laboratuvar okullardaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yükseklisans veya doktora öğrencisi olabileceği gibi, eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanları da laboratuvar okullarında öğretmenlik yapabilir.
(Ek fıkra: 5839 - 19.2.2009 / m.1) Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek ve Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilerek onaylanacak uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.
(Ek fıkra: 5839 - 19.2.2009 / m.1) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim bilimleri enstitülerine bağlı olarak kurulacak kampüslerdeki laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur. Bu kampüslerde eğitim ve araştırma bilimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar;
a) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üniversitenin kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yirmibeş yıl süre ile kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,
b) Burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,
c) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,
karşılanır. (a) bendinde belirtilen özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesince birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 56 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) (Ek ibare: 5662 - 17.5.2007 / m.3) "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan,
c) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu ile Çiçekdağı Meslek Yüksekokulundan,
d) (Değişik ibare: 5662 - 17.5.2007 / m.3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 57 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi ile İnebolu Su Ürünleri Fakültesinden,
b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulundan,
c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İhsangazi Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 58 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Düzce'de Düzce Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesinden,
b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,
c) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 59 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Veteriner Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,
b) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile Ağlasun Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 60 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Uşak'ta Uşak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
b) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Banaz Meslek Yüksekokulu, Eşme Meslek Yüksekokulu, Karahallı Meslek Yüksekokulu, Sivaslı Meslek Yüksekokulu ile Ulubey Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(*)
_____
(*) EK MADDE 61 'in başlığında yer alan "Rize Üniversitesi" ibaresi, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 30.3.2012 tarih ve 6287 sayılı Kanun'un 19. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 61 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Rize'de (Değişik ibare : 6287 - 30.3.2012 / m.19) “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlâhiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ile Fındıklı Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 62 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Çorlu Mühendislik Fakültesinden,
b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu ile Şarköy Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 63 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Erzincan'da Erzincan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Hukuk Fakültesinden, (Ek ibare: 5662 - 17.5.2007 / m.4) "ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,"
b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Meslek Yüksekokulu, Refahiye Meslek Yüksekokulu, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu ve Tercan Meslek Yüksekokulu ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, (Ek ibare: 5662 - 17.5.2007 / m.4) "Sağlık Bilimleri Enstitüsü"
oluşur.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 64 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Aksaray'da Aksaray Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,
b) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
c) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ortaköy Meslek Yüksekokulu ile Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 65 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Giresun'da Giresun Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) (Ek ibare: 5662 - 17.5.2007 / m.5) "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ve Tirebolu Meslek Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Alucra Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulundan,
d) (Değişik: 5662 - 17.5.2007 / m.5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 66 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Çorum'da Hitit Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve İlâhiyat Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile Osmancık Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 67 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Yozgat'ta Bozok Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) (Ek ibare: 5662 - 17.5.2007 / m.6) "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,
b) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulundan,
d) (Değişik: 5662 - 17.5.2007 / m.6) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 68 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Adıyaman'da Adıyaman Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kâhta Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 69 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Ordu'da Ordu Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ünye İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mesudiye Meslek Yüksekokulu, Ünye Meslek Yüksekokulu ile Fatsa Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 70 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.1) Amasya'da Amasya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden,
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Merzifon Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 71 - (Ek: 5475 - 22.3.2006 / m.2) İstanbul'da Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden,
b) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Flarance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulundan,
c) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
d) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 72 - (Ek: 5656 - 9.5.2007 / m.1) İstanbul'da Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Özyeğin Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden,
ç) İletişim Fakültesinden,
d) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 73 - (Ek: 5656 - 9.5.2007 / m.1) İstanbul'da Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Aydın Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
ç) Diş Hekimliği Fakültesinden,
d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
e) İletişim Fakültesinden,
f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
g) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulundan,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 74 - (Ek: 5656 - 9.5.2007 / m.1) İstanbul'da Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Acıbadem Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Tıp Fakültesinden,
d) İletişim Fakültesinden,
e) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 75 - (Ek: 5656 - 9.5.2007 / m.1) İzmir'de Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden,
ç) Mimarlık Fakültesinden,
d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
e) Konservatuvardan,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 76 - (Ek: 5656 - 9.5.2007 / m.1) İstanbul'da Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Arel Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
d) İletişim Fakültesinden,
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
g) Meslek Yüksekokulundan,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 77 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
c) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (*)
_____
(*) Ek Madde 78 in başlığında yer alan "Ağrı Dağı Üniversitesi" ibare, 28.6.2008 tarih ve 26920 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.6.2008 tarih ve 5773 sayılıKanun'un 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 78 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Ağrı'da (Değişik ibare: 5773 - 19.6.2008 / m.1) "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi" adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,
b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 79 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Sinop'ta Sinop Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu ve Gerze Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 80 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Siirt'te Siirt Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,
b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (*)
_____(*) Ek Madde 81'in başlığında yer alan “Nevşehir Üniversitesi” ibaresi, 7.11.2013 tarih ve 28814 sayılı R.G.'de yayımlanan 30.10.2013 tarih ve 6501 sayılıKanun'un 1. maddesi hükmü gereğince “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
_____
EK MADDE 81 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Nevşehir'de (Değişik ibare: 6501 - 30.10.2013 / m.1) “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu iken adı ve bağlantısı değiştirilerek fakülteye dönüştürülen ve rektörlüğe bağlanan Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulundan,
c) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 82 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Karabük'te Karabük Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden,
b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ile Safranbolu Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 83 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Kilis'te Kilis 7 Aralık Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinden,
b) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulundan,
c) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 84 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Çankırı'da Çankırı Karatekin Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,
b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinden,
c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
ç) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 85 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Artvin'de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,
b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(*)
_____
(*) EK MADDE 86 'nın başlığında yer alan "BİLECİK ÜNİVERSİTESİ" ibaresi, 27.4.2012 tarih ve 28276 sayılı R.G.'de yayımlanan 19.4.2012 tarih ve 6296 sayılı Kanun'un 2. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 86 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Bilecik'te (Değişik ibare : 6296 - 19.4.2012 / m.2) "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi" adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Bozüyük Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 87 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Bitlis'te Bitlis Eren Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Kanık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,
c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Hizan Meslek Yüksekokulu ile Tatvan Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 88 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Kırklareli'nde Kırklareli Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,
b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Vize Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 89 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Osmaniye'de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden,
b) Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Kadirli Meslek Yüksekokulundan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bahçe Meslek Yüksekokulu ile Düziçi Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 90 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Bingöl'de Bingöl Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden,
b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 91 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Muş'ta Muş Alparslan Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,
b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Malazgirt Meslek Yüksekokulundan,
c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 92 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Mardin'de Mardin Artuklu Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinden,
b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Midyat Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 93 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.7) Batman'da Batman Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,
b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 94 - (Ek: 5733 - 30.1.2008 / m.2) İstanbul'da Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Piri Reis Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden,
d) Denizcilik Yüksekokulundan,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 95 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Ardahan'da Ardahan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,
b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan Meslek Yüksekokulu ile Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 96 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Bartın'da Bartın Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesinden,
b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 97 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Bayburt'ta Bayburt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Eğitim Fakültesinden,
b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 98 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Gümüşhane'de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Sağlık Yüksekokulundan,
c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 99 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Hakkari'de Hakkari Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Eğitim Fakültesinden,
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ile Hakkari Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 100 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Iğdır'da Iğdır Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Ziraat Fakültesinden,
b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Meslek Yüksekokulu ile Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 101 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Şırnak'ta Şırnak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden,
b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu ile Cizre Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 102 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Tunceli'de Tunceli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tunceli Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 103 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) Yalova'da Yalova Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 104 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) İstanbul'da Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,
d) Tıp Fakültesinden,
e) Eczacılık Fakültesinden,
f) Hukuk Fakültesinden,
g) Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,
ğ) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
h) Meslek Yüksekokulundan (iki yıllık),
ı) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 105 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.1) İstanbul'da Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Şehir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden,
ç) İletişim Fakültesinden,
d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 106 - (Ek: 5796 - 31.7.2008 / m.1) İzmir'de Sipahi Eğitim, Sağlık ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gediz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Hukuk Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi(*)
_____
(*) EK MADDE 107 'nin başlığında yer alan "GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ" ibaresi, 27.4.2012 tarih ve 28276 sayılı R.G.'de yayımlanan 19.4.2012 tarih ve 6296 sayılı Kanun'un 3. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 107 - (Ek: 5796 - 31.7.2008 / m.1) Gaziantep'te Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip (Değişik ibare : 6296 - 19.4.2012 / m.3) "Hasan Kalyoncu Üniversitesi" adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eğitim Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Hukuk Fakültesinden,
ç) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
e) Sağlık Bilimleri Yüksekokulundan,
f) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulundan,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 108 - (Ek: 5799 - 31.7.2008 / m.1) Kayseri'de Burç Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı YükseköğretimKanunu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Melikşah Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
ç) Hukuk Fakültesinden,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Zirve Üniversitesi
EK MADDE 109 - (Ek madde ve başlığı: 5839 - 19.2.2009 / m.1) Gaziantep’te İpek Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Zirve Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,
ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
d) İletişim Fakültesinden,
e) Hukuk Fakültesinden,
f) Eğitim Fakültesinden,
g) Meslek Yüksekokulundan,
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
EK MADDE 110 - (Ek madde ve başlığı: 5839 - 19.2.2009 / m.1) İstanbul’da Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yeni Yüzyıl Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Diş Hekimliği Fakültesinden,
ç) Eczacılık Fakültesinden,
d) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
e) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
g) İletişim Fakültesinden,
ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
h) Hukuk Fakültesinden,
ı) İşletmecilik Meslek Yüksekokulundan,
i) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
l) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
m) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünden,
oluşur.
Toros Üniversitesi
EK MADDE 111 - (Ek madde ve başlığı : 5913 - 23.6.2009 / m.1) Mersin’de Mersin Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Toros Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik Fakültesinden,
b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
ç) İletişim Fakültesinden,
d) Teknoloji ve İşletme Yüksekokulundan,
e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
İstanbul Medipol Üniversitesi
EK MADDE 112 - (Ek madde ve başlığı : 5913 - 23.6.2009 / m.1) İstanbul’da Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunununvakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Medipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eğitim Fakültesinden,
b) Tıp Fakültesinden,
c) Diş Hekimliği Fakültesinden,
ç) Eczacılık Fakültesinden,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
e) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
f) Hukuk Fakültesinden,
g) İletişim Fakültesinden,
ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
h) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
ı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
i) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
l) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
oluşur.
KTO-Karatay Üniversitesi
EK MADDE 113 - (Ek madde ve başlığı : 5913 - 23.6.2009 / m.1) Konya’da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı YükseköğretimKanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO-Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
d) Hukuk Fakültesinden,
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Mevlana Üniversitesi
EK MADDE 114 - (Ek madde ve başlığı : 5913 - 23.6.2009 / m.1) Konya’da Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Mevlana Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eczacılık Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Hukuk Fakültesinden,
ç) İşletme Fakültesinden,
d) Eğitim Fakültesinden,
e) Tıp Fakültesinden,
f) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan,
g) Meslek Yüksekokulundan,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
EK MADDE 115 - (Ek madde ve başlığı : 5913 - 23.6.2009 / m.1) Kayseri’de Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı YükseköğretimKanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,
d) Meslek Yüksekokulundan,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Turgut Özal Üniversitesi
EK MADDE 116 - (Ek madde ve başlığı : 5913 - 23.6.2009 / m.1) Ankara’da Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı tarafından 2547 sayılı YükseköğretimKanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Turgut Özal Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Hukuk Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden,
ç) Tıp Fakültesinden,
d) (Ek : 6410 - 22.1.2013 / m.1) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ankara Sağlık Yüksekokulundan,
e) (Ek : 6410 - 22.1.2013 / m.1) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan,
f) (Ek : 6410 - 22.1.2013 / m.1) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulundan,
g) (Ek : 6410 - 22.1.2013 / m.1) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulundan,
ğ) (Ek : 6410 - 22.1.2013 / m.1) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulundan,
h) Fen Bilimleri Enstitüsünden, (*)
ı) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
i) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
_____(*) EK MADDE 116'nın ikinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere, 31.1.2013 tarih ve 28545 sayılı R.G.'de yayımlanan 22.1.2013 tarih 6410 sayılıKanun'un 1. maddesi hükmü gereğince bentler eklenmiş ve diğer bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
TED Üniversitesi
EK MADDE 117 - (Ek madde ve başlığı : 5913 - 23.6.2009 / m.1) Ankara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından 2547 sayılı YükseköğretimKanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TED Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eğitim Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Türk-Alman Üniversitesi
EK MADDE 118 - (Ek madde ve başlığı : 5979 - 1.4.2010 / m.1) 30/5/2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmaya göre İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik Fakültesinden,
b) Fen Fakültesinden,
c) Hukuk Fakültesinden,
ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
d) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
EK MADDE 119 - (Ek madde ve başlığı: 5981 - 15.4.2010 / m.1) İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
b) Edebiyat Fakültesinden,
c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,
d) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Güzel Sanatlar Enstitüsünden,
g) Medeniyetler İttifakı Enstitüsünden,
oluşur.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
EK MADDE 120 - (Ek madde ve başlığı: 5981 - 15.4.2010 / m.1) İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Eğitim Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Süleyman Şah Üniversitesi
EK MADDE 121 - (Ek madde ve başlığı: 5981 - 15.4.2010 / m.1) İstanbul'da Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Süleyman Şah Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,
ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Canik Başarı Üniversitesi
EK MADDE 122 - (Ek madde ve başlığı: 5981 - 15.4.2010 / m.1) Samsun'da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından müştereken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Canik Başarı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden,
c) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
ç) Eğitim Fakültesinden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
EK MADDE 123 - (Ek madde ve başlığı: 5981 - 15.4.2010 / m.1) İstanbul'da İlim Yayma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
b) Eğitim Fakültesinden,
c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,
ç) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
EK MADDE 124 - (Ek madde ve başlığı: 5981 - 15.4.2010 / m.1) İstanbul'da Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani mazbut vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Eczacılık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Eğitim Fakültesinden,
e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
g) Adli Bilimler Enstitüsünden,
ğ) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
EK MADDE 125 - (Ek madde ve başlığı: 6005 - 14.7.2010 / m.1) Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Bursa Teknik Üniversitesi
EK MADDE 126 - (Ek madde ve başlığı: 6005 - 14.7.2010 / m.1) Bursa’da Bursa Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
EK MADDE 127 - (Ek madde ve başlığı: 6005 - 14.7.2010 / m.1) İstanbul’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
EK MADDE 128 - (Ek madde ve başlığı: 6005 - 14.7.2010 / m.1) İzmir’de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Necmettin Erbakan Üniversitesi(*)
_____
(*) EK MADDE 129 'un başlığında yer alan "Konya Üniversitesi" ibaresi, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 30.3.2012 tarih ve 6287 sayılı Kanun'un 20. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 129 - (Ek madde ve başlığı: 6005 - 14.7.2010 / m.1) Konya’da (Değişik ibare : 6287 - 30.3.2012 / m.20) “Necmettin Erbakan Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Abdullah Gül Üniversitesi(*)
_____
(*) EK MADDE 130 'un başlığında yer alan "Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi" ibaresi, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı R.G.'de yayımlanan 30.3.2012 tarih ve 6287 sayılı Kanun'un 21. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 130 - (Ek madde ve başlığı: 6005 - 14.7.2010 / m.1) Kayseri’de (Değişik ibare : 6287 - 30.3.2012 / m.21) “Abdullah Gül Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Erzurum Teknik Üniversitesi
EK MADDE 131 - (Ek madde ve başlığı: 6005 - 14.7.2010 / m.1) Erzurum’da Erzurum Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Uluslararası Antalya Üniversitesi
EK MADDE 132 - (Ek madde ve başlığı: 6005 - 14.7.2010 / m.1) Antalya’da Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Uluslararası Antalya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Turizm Fakültesinden,
ç) Hukuk Fakültesinden,
d) İletişim Fakültesinden,
e) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinden,
f) Sivil Havacılık Yüksekokulundan,
g) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
ğ) Adalet Meslek Yüksekokulundan,
h) Meslek Yüksekokulundan,
ı) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Şifa Üniversitesi
EK MADDE 133 - (Ek madde ve başlığı: 6082 - 25.11.2010 / m.15) İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Avrasya Üniversitesi
EK MADDE 134 - (Ek madde ve başlığı: 6082 - 25.11.2010 / m.15) Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İstanbul Gelişim Üniversitesi
EK MADDE 135 - (Ek madde ve başlığı: 6114 - 17.2.2011 / m.12) İstanbul’da Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Gelişim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) 14/7/2008 tarihli ve 2008/13951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
EK MADDE 136 - (Ek madde ve başlığı: 6114 - 17.2.2011 / m.12) Alanya’da Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Turizm Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Üsküdar Üniversitesi
EK MADDE 137 - (Ek madde ve başlığı: 6114 - 17.2.2011 / m.12) İstanbul’da İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Üsküdar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) İletişim Fakültesinden,
d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
e) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Bursa Orhangazi Üniversitesi
EK MADDE 138 - (Ek madde ve başlığı: 6114 - 17.2.2011 / m.12) Bursa’da Uludağ Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bursa Orhangazi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık Tasarım Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
EK MADDE 139 - (Ek madde ve başlığı: 6114 - 17.2.2011 / m.12) Ankara’da Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Hava Kurumu Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İşletme Fakültesinden,
ç) Hava Ulaştırma Fakültesinden,
d) İzmir Hava Ulaştırma Fakültesinden,
e) Havacılık Meslek Yüksekokulundan,
f) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulundan,
g) Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Yüksek İhtisas Üniversitesi (*)
_____
(*) EK MADDE 140'ın "Ankara Bilge Üniversitesi" şeklindeki başlığı, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ' de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 11. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 140 - (Ek : 6114 - 17.2.2011 / m.12) (Değişik 1.fıkra : 6495 - 12.7.2013 / m.11) Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yüksek İhtisas Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 


Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Spor Bilimleri Fakültesinden,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
e) Meslek Yüksekokulundan,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İpek Üniversitesi (*)
_____
(*) Madde 141'in başlığında yer alan "Altın Koza Üniversitesi" ibaresi, 18.6.2013 tarih ve 28681 sayılı R.G.'de yayımlanan 12.6.2013 tarih ve 6492 sayılı Kanun'un 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
EK MADDE 141 - (Ek madde ve başlığı: 6114 - 17.2.2011 / m.12) Ankara’da Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip (Değişik ibare : 6492 - 12.6.2013 / m.1) “İpek Üniversitesi” adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İletişim Fakültesinden,
b) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
c) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,
ç) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Gedik Üniversitesi
EK MADDE 142 - (Ek madde ve başlığı: 6114 - 17.2.2011 / m.12) İstanbul’da Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gedik Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Spor Bilimleri Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinden,
d) Turizm Fakültesinden,
e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
h) 15/3/2010 tarihli ve 2010/232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Gedik Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 143 - (Ek: 6218 - 31.3.2011 / m.1) Adana’da Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı;
a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesinden,
b) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
MEF Üniversitesi
EK MADDE 144 - (Ek: 6296 - 19.4.2012 / m.1) İstanbul’da İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilim Araştırmaları Destekleme Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip MEF Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eğitim Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Hukuk Fakültesinden,
d) Meslek Yüksekokulundan,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Murat Hüdavendigâr Üniversitesi
EK MADDE 145 - (Ek : 6307 - 16.5.2012 / m.2) İstanbul’da Merve Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Murat Hüdavendigâr Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Nişantaşı Üniversitesi
EK MADDE 146 - (Ek : 6307 - 16.5.2012 / m.2) İstanbul’da Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Nişantaşı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) 14/9/2009 tarihli ve 2009/15429 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Nişantaşı Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.
EK MADDE 147 - (Ek : 6307 - 16.5.2012 / m.2) 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Muğla Üniversitesine yapılmış olan atıflar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yapılmış sayılır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
EK MADDE 148 - (Ek : 6410 - 22.1.2013 / m.2) Ankara’da, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,
b) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
c) Yabancı Diller Fakültesinden,
ç) Dini İlimler Fakültesinden,
d) Hukuk Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsünden,
g) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden,
ğ) Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden,
h) İslam Araştırmaları Enstitüsünden,
oluşur.
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi
EK MADDE 149 - (Ek: 6414 - 31.1.2013 / m.1) Diyarbakır’da İhtiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Selahaddin Eyyubi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İlahiyat Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Meslek Yüksekokulundan,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
g) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Yerel Diller Enstitüsünden,
oluşur.
Anka Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 150 - (Ek : 6492 - 12.6.2013 / m.2) Ankara’da İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Anka Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Adli Bilimler Fakültesinden,
b) Fen Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden,
ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
EK MADDE 151 - (Ek : 6492 - 12.6.2013 / m.2) İstanbul’da Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Esenyurt Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,
b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
g) Meslek Yüksekokulundan,
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Kanuni Üniversitesi
EK MADDE 152 - (Ek : 6492 - 12.6.2013 / m.2) Adana’da Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Kanuni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Beşeri Bilimler Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
EK MADDE 153 - (Ek : 6492 - 12.6.2013 / m.2) Konya’da Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunununvakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
ç) Meslek Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Sanko Üniversitesi
EK MADDE 154 - (Ek : 6492 - 12.6.2013 / m.2) Gaziantep’te Sani Konukoğlu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Sanko Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
EK MADDE 155- (Ek: 6501 - 30.10.2013 / m.2) 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Nevşehir Üniversitesine yapılmış olan atıflar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine yapılmış sayılır.
Biruni Üniversitesi
EK MADDE 156 - (Ek: 6525 - 20.2.2014 / m.13) İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Eczacılık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Eğitim Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
EK MADDE 157- (Ek: 6562 - 21.10.2014 / m.5) 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne yapılmış olan atıflar Gebze Teknik Üniversitesine yapılmış sayılır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
EK MADDE 158 - (Ek: 6639 - 27.3.2015 / m.5) İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesi,
b) Hemşirelik Fakültesi,
c) Yaşam Bilimleri Fakültesi,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Üniversitenin yönetim organları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen organlar ile Mütevelli Heyetinden oluşur. Mütevelli Heyeti; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Sağlık Bakanının seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur. Mütevelli Heyetine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşarın katılmadığı toplantılara Rektör başkanlık eder. Mütevelli Heyeti, en az dört üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Bakan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen üyelerin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyetinin çalışma usul ve esasları, Mütevelli Heyetinin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin stratejik planını ve bütçe teklifini onaylamak.
b) Kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle iş birliği yapılmasına ve ortak projeler yürütülmesine karar vermek.
c) Yurt içinde ve yurt dışında Üniversiteye ait birimlerin ve bölümlerin kurulmasını teklif etmek.
d) Rektör tarafından gündeme alınması önerilen konularda karar vermek.
Üniversite, Birleşmiş Milletlerin resmî dil olarak kabul ettiği diller öncelikli olmak üzere, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilir. Yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Yurt dışında eğitim yapılabilmesi ve personel istihdam edilebilmesi ile bu birimlerde görevlendirilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılır.
Üniversite, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütür. Üniversitenin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanır. Üniversiteye tahsis edilecek öğretim elemanı kadroları, temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanesinin eğitim birimleri ve ihtiyacı dikkate alınarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından il bazında belirlenir ve öğretim üyesi atamaları bu kadrolara yapılır. Üniversitenin birimlerine tahsis edilecek öğretim üyesi norm kadro sayısı, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve hâlen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
EK MADDE 159 - (Ek: 6640 - 31.3.2015 / m.1) Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Ziraat Fakültesi ile Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,
b) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gönen Jeotermal Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İskenderun Teknik Üniversitesi
EK MADDE 160 - (Ek: 6640 - 31.3.2015 / m.2) Hatay ili İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek üç ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Teknoloji Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek Yüksekokulundan,
ç) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarından,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü ile Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
EK MADDE 161 - (Ek: 6640 - 31.3.2015 / m.3) Antalya ili Alanya ilçesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,
b) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Antalya AKEV Üniversitesi
EK MADDE 162 - (Ek: 6640 - 31.3.2015 / m.4) Antalya’da Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Antalya AKEV Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İnsani Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
d) Meslek Yüksekokulundan,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İstanbul Rumeli Üniversitesi
EK MADDE 163 - (Ek: 6640 - 31.3.2015 / m.5) İstanbul’da Balcı Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Rumeli Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
b) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
c) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
ç) Meslek Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 164 - (Ek: 6641 - 1.4.2015 / m.1) İstanbul’da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,
b) Hukuk Fakültesinden,
c) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
ç) İslami İlimler Fakültesinden,
d) Tıp Fakültesinden,
e) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
f) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinden,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Rektör beş yıllığına, Yükseköğretim Kurulunun önereceği profesör akademik unvanına sahip üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Üniversite yönetimine, üniversitenin faaliyet alanları ile stratejik planına ilişkin görüş vermek üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin katılımıyla Üniversite Danışma Kurulu oluşturulur:
a) Millî Eğitim Bakanlığı
b) Dışişleri Bakanlığı
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
ç) Diyanet İşleri Başkanlığı
d) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı
f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
g) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
ğ) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Bu Kurul yılda en az bir kez Rektörün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına uluslararası kuruluşların yükseköğretim ile ilgili birimlerinden ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından oy hakkı olmaksızın temsilciler çağrılabilir. Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim öğretimin niteliğine ilişkin asgari kriterlerin yerine getirilmesi kaydıyla bölüm, anabilim dalı, bilim dalı veya araştırma merkezleri ile lisans ve lisansüstü diploma programı açmaya, bu programların kontenjanlarını belirlemeye ve akademik kadroların ilanına Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Üniversite Türkçe dışındaki dillerde program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokoller ve anlaşmalar yapabilir. Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurulabilir. Yurt dışında eğitim yapılabilmesi, bu birimlerde yurt içinden görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari personelin ve sözleşmeli olarak mahallinden temin edilecek öğretim elemanları ile idari personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Vakfın kuruluşu, Vakıf resmî senedi ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmek ve sonuçlandırılmak üzere, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulur. Vakfın temel amacı, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini desteklemektir. Vakfın organları; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı ile orta, lise ve yükseköğretim öğrencilerini burs ve yurt temini ile desteklemek üzere kurulan kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beş dernek veya vakıf Vakfın kurucularını oluşturur. Vakfın kuruluşuna katılan kişi ve tüzel kişi temsilcileri Vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur.
Vakfın gelirleri şunlardır:
a) Vakfın yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler
b) Her türlü yardım ve bağışlar
c) Vakfa ait taşınmazların gelirleri
ç) Diğer gelirler
Vakıf;
a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),
b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
c) Her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemlere ilişkin damga vergisi ve harçtan,
muaftır.
Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi ve harç istisnalarından yararlanır.
Vakfın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde, gelir getirici kullanımlar dâhil kuruluş amaçlarını desteklemek üzere Vakıf lehine 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanım izni verilebilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden on milyon Türk Lirası Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılır.
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, lise düzeyinde özel eğitim okulları açabilir. Söz konusu okulların açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı tarafından müştereken belirlenir.
İbn Haldun Üniversitesi
EK MADDE 165 - (Ek: 6641 - 1.4.2015 / m.2) İstanbul’da Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İbn Haldun Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eğitim Bilimleri Fakültesinden,
b) İletişim Fakültesinden,
c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
ç) Hukuk Fakültesinden,
d) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
İstinye Üniversitesi
EK MADDE 166 - (Ek: 6641 - 1.4.2015 / m.3) İstanbul’da 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstinye Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Eczacılık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
g) Mimarlık Fakültesinden,
ğ) İslami İlimler Fakültesinden,
h) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
ı) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
i) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
MADDE 34 - Aşağıdaki Kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir'de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu,
ı) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu,
k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kanunu,
l) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu.
m) 1782 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu,
n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun,
p) 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
r) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş, Hazırlık ve Esasları Hakkında Kanun,
u) 1472 sayılı Özel Yüksek Okul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açılacak Resmi Yüksek Okullar Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu Kanuna ek kanunlar ile Ankara Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar,
y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar,
z) 2151 sayılı Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 35 - 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun'un Sosyal Hizmetler Akademisine ilişkin hükümleri ile bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer Kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının, rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının başkanlarının atanmaları 31 Ağustos 1982 tarihine kadar; Üniversitelerarası kurul ile yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine kadar; yapılır.
Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının yönetimi ve çeşitli kurullarının teşkili için; bu Kanun'un geçici 3 üncü maddesi kapsamına alınan öğretim görevlileri, 31 Aralık 1987 tarihine kadar görevlendirilebilirler.
GEÇİCİ MADDE 2 - Yükseköğretim kurumları personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sanatçılar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile üniversitelerce sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu elemanların sözleşme esasları ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar, Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün personeli ile öğrencileri yeniden bir atamaya veya kayıt işlemine gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan;
a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan sınıflardaki bütün personel kadrolarıyla birlikte kapsamına alındıkları yükseköğretim kurumlarına devredilmişlerdir.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una tabi öğretmenler kadroları ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına devredilirler. Bunlara 31.7.1983 tarihine kadar "öğretim görevlisi" olarak görev yaptıkları yükseköğretim kurumu bütçesinden kazanılmış hak aylık dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aldıkları ek göstergeler ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümleri (bu Kanun'un 3 üncü maddesi ile 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri hariç) esas alınarak ödemede bulunulur.
c) "b" bendine göre yükseköğretim kurumlarına devredilenlerden, en geç 1.7.1983 tarihine kadar yükseköğretim kurumlarında çalışmak istemediklerini yazılı olarak talep edenler ile yükseköğretim kurumlarında istihdamına gerek görülmediğine karar verilenler, 31.7.1983 tarihi itibariyle ilgili bakanlıklara kadroları ile birlikte iade edilirler. Yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunacakların kadro unvanları 1.8.1983 tarihi itibariyle "öğretim görevlisi" olarak değiştirilmiş sayılır, bunlara 1.8.1983 tarihinden itibaren "b" bendi hükümleri dikkate alınmaksızın 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümlerine göre ödemede bulunulur ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 32 nci maddesindeki süre sınırlaması 1.8.1988 tarihine kadar uygulanmaz.
Öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans düzeyinde eğitim görmemiş olanlar; kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydı ile, azami iki öğretim yılı içinde lisans eğitimlerini tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili üniversiteler yerleştirilirler. Bunlardan lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlar, lisanüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi olarak atanabilirler veya eski kadrolarıyla lisanüstü öğrenime devam edebilirler.
Bu Kanunla düzenlenen yükseköğretim kurumlarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun geçici hükümleri ile araştırma görevliliğine intibakı yapılanlara, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu'nun değişik 16 ncı maddesinde belirtilen aylıklarının % 40 oranında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ve gene % 40 oranında tam gün ödeneği olarak belirtilen yan ödemeler ile bütçe kanunlarının öngördüğü diğer ödemeler aynen ödenir. Bu Kanunla üniversitelere intikal eden öğretim görevlileri ile diğer görevlilerin kurumlar arasındaki nakil işlemleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ve daimi görev yollukları ayrıldıkları üniversite bütçesinden ödenmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca ve kadrolarıyla birlikte ilgili bakanlıklara bilgi verilerek yapılır.
üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakt olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tutarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı durumda bulunan personeline verilen aylık ve her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark kendilerine hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ilgili üniversite bütçesinden ödenir.
Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtayaç fazlası lan 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una tabi memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakanlıklarda ihtiyaç duyulan görevlere atanırlar.
GEÇİCİ MADDE 4 - Bu kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya bağlantı değiştirenlerin ya da kaldırılanların öğrencileri, 1981 - 1982 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar; bu Kanun'un yayımı tarihinden önceki mevzuata göre eğitim-öğretimlerini sürdürürler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yabancı diller yüksekokulları öğrencilerinin lisans programına intibaklarına ve bu maddede belirtilen diğer hususlara ait esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 5 - Öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim kurumlarının, taşınır ve taşınmaz malları; ilgili bakanlıkta bırakılır. Bu mallardan eğitim-öğretim amacıyla gerekli görülenlerin, yükseköğretim Kurulunca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar devam edilebilir.
GEÇİCİ MADDE 6 - Bu kanun ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının;
a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz mallar ve her türlü hak ve yükümlülükleri bağlandığı kuruma ait olur.
b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tahsis edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine girdiği üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir.
c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina ve malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili bakanlık ve Yükseköğretim rulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır.
d) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi suretiyle kurulan yükseköğretim kurumları arasında taşınır ve taşınmaz mallarının geçici veya sürekli olarak bölünmesine, mülkiyetlerinin tayinine Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 7 - 1982 yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda bu Kanun ile kaldırılan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleştirilen yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler.
GEÇİCİ MADDE 8 - Bu Kanun kapsımana giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü ve bağlantı değiştirenlerin, her türlü harcamalarının 1582 Mali Yılı bütçe kanunları ile bu kurumlara ayrılan ödeneklerden yapılmasına 1982 Mali Yılı sonuna kadar devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 9 - 2547 sayılı Kanun'un 41 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince Ocak ve Nisan aylarında yapılması gereken işlemler, 1984 yılı dahil Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir.
GEÇİCİ MADDE 10 - (Değişik: 3295 - 2.6.1986) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una tabi öğretmenler ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan lisan üstü öğrenim yapmış görevlilerden ve Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ve bunlara bağlı sinema TV. Enstitüsü ve diğer bağlı yksekokullarda çalışan öğretim görevlilerinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun öğretim üyeliği için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler öğretim üyeliğine yükseltilip atanabilirler. Ancak bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, doçentliğe atanmaları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en az 15 yıl, resmi eğitim-öğretim kurumlarında öğretim görevi yapmış veya Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olmaları gerekir.
Bu öğretmenlerden ve öğretim görevlilerinden sanat dallarının birinde görev yapan ve durumları Yükseköğretim kurulunca çıkarılacak Yönetmelikteki esaslara uygun olanlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun hükümlerine tabi olmaksızın ve bu maddedeki süreleri kendi alanlarında tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna kadar müracaat etmiş olmaları halinde, Üniversitelerarası Kurulun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğretim üyeliklerinden birine yükseltilip atanabilirler.
GEÇİCİ MADDE 11 - Bu kanun içinde düzenlenen üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların rektör, dekan ve müdürlerinin özlük hakları 982 Malî Yılında;
a) Rektörler için;
1) Mimar Sinan Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığının 1982 Malî Yılı Bütçesinin Güzel Sanatlar Akademisi ile ilgili tertiplerinden;
2) Marmar Üniversitesinde, İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinden;
3) Gazi Üniversitsinde, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinin özlük hakları ile ilgili tertiplerinden;
4) Yıldız Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçesinin İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Adademisi ile ilgili tertiplerinden;
5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin İşletme Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;
6) Akdeniz Üniversitesinde Ankara Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;
7) Yüzüncü Yıl üniversitesinde, Atatürk Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Van Fen - Edebiyat Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;
8) Trakya Üniversitesinde, İstanbul Üniversitsi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Edirne Tıp Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;
b) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için; bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Maliye Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden;
Ödenir.
GEÇİCİ MADDE 12 - "Boğaziçi Üniversitesi Burs ve Borçlandırma Yönetmeliği" ile "Boğaziçi Üniversitesinde Çalıştırılacak Yardımcı Öğrencilerin Seçim, Görevlendirme ve Ücret Esaslarını Belirten Yönetmelik"in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, 31.12.1983 tarihine kadar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 13 - (Ek: 3286 - 13.5.1986) Bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olmuş bulunanlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının sahip olduğu bütün haklardan aynen istifade ederler.
GEÇİCİ MADDE 14 - (Ek: 3389 - 18.6.1987) Bu Kanun ile Gaziantep Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1987 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuku, bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Gaziantep Üniversitesine devredilmiş sayılır.
Bu Kanun'un yayımı tarihinde Orta Doğu teknik Üniversitesine bağlı olan Gaziantep Mühendislik Fakültesi ve Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyetleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi statüsü içerisinde sağlanır.
GEÇİCİ MADDE 15 - (Ek: 3477 - 6.10.1988) Denizcilik Yüksekokulunun maliki bulunduğu mevcut taşınır ve taşınmaz malları ile her türlü hak ve yükümlülükleri İstanbul Teknik Üniversitesine devredilmiştir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığınca tahsisli askeri araç, gereç ve malzemler gibi taşınır mallardan gerekenler, İstanbul Teknik Üniversitsi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılacak protokolla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mülkiyetinde kalır.
GEÇİCİ MADDE 16 - (Ek: 3477 - 6.10.1988) Denizcilik Yüksekokulu öğrencileri yeni düzenleme yapılıncaya kadar eğitim ve öğretimlerini mevcut mevzuat hükümlerine göre sürdürürler.
GEÇİCİ MADDE 17 - (Ek: 3477 - 6.10.1988) Denizcilik Yüksekokulunda görevli öğretmenler ile sözleşmeli öğretim elemanları (Silahlı Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla birlikte öğretim görevlisi olarak İstanbul Teknik üniversitesine intikal ederler ve (1.8.1993 tarihe kadar) yeniden görevlendirilmelerine gerek olmaksızın görevlerini sürdürürler. Bu süreden sonra 2547 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine tabi olurlar.
GEÇİCİ MADDE 18 - (Ek: 3477 - 6.10.1988) Denizcilik Yüksekokulunda görevli idarî personel (Silahlı Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesine intikal ederler.
GEÇİCİ MADDE 19 - (Ek: 3477 - 6.10.1988) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde Denizcilik Yüksekokulu ihtiyaçları için 1988 yılında öngörülen ödeneklerden harcanmamış kısımlarını Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya, kamu ile ilgili malî düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 20 - (Ek: 3477 - 6.10.1988) 2809 sayılı Kanun'un Geçici 10 uncu maddesi hükümleri bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde denizcilik yüksekokulu öğretim elemanlarına da uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 21 - (Ek: 3477 - 6.10.1988) Denizcilik Yüksekokulundan ilişiği kesilen öğrenciler bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaatları halinde 25.12.1985 tarihli ve 3248 sayılı Kanun hükümlerinden, şartları taşımaları kaydıyla yararlanırlar.
GEÇİCİ MADDE 22 - (Ek: 3477 - 6.10.1988) Denizcilik Yüksekokulunun İstanbul Teknik Üniversitesine devir-teslim işlemleri, Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra yapılır.
GEÇİCİ MADDE 23 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Bu Kanunla Kurulan Harran, Süleyman Demirel, Adnan Menderes, Zonguldak Karaelmas, Mersin, Pamukkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Celâl Bayar, Abant İzzet Baysal, Mustafa Kemal, Afyon Kocatepe, Kafkas, Çanakkale Onsekiz Mart, Niğde, Dumlupınar, Gaziosmanpaşa, Muğla, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Kırıkkale Üniversiteleri ile Gebze ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitülerine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 1992 Malî Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki Ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malların 2809 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine devredilmiş sayılır.
Yeni kurulan üniversitelere bağlanmış olan yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunun yeni üniversiteleri faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar öğrencileri ile birlikte faaliyetlerini eski üniversitelerine bağlı olarak devam ettirirler.
Bu Kanunla eğitim fakülteleri ile birleştirilen eğitim yüksekokulları ve teknik Eğitim Fakültesi ile birleştirilen Sanat Eğitim Yüksekokulunun teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları, personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1992 Malî Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtlarıyla birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları birleştirildikleri fakültelere devredilmiş sayılır. Bu Kanunla yeni kurulan, fakülteye dönüştürülen, fakültelerle birleştirilen ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
Ayrıca bu Kanunla yeni kurulan üniversitelere bağlı olarak açılacak fakültelerin hangi illerde ve ne zaman faaliyete geçirileceğine Millî Eğitim Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.
GEÇİCİ MADDE 24 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Bu Kanunla yeni üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüsü ile bu Kanun'un yayımından önce kurulmuş bulunan üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirilmesi maksadıyla; Millî Eğitim Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden oluşacak bir komisyonda 2000 yılına kadar uygulanacak bir program hazırlanır. Bu program çerçevesinde, her yıl, üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek oranda öğretim elemanı Millî Eğitim Bakanı'nın onayı ile yurtdışına gönderilir.
GEÇİCİ MADDE 25 - (Ek: 3837 - 3.7.1992) Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrenciler ile 1992 - 1993 Öğretim yılında kaydolacak öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konularda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 26 - (Ek: KHK/496 - 13.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Osmangazi Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilâtlarıyla birlikte mevcut kadro ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 1993 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, Osmangazi Kampüsündeki bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Osmangazi Üniversitesine devredilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 27 - (Ek: KHK/496 - 13.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Anadolu Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrenciler ile 1993-1994 öğretim yılında kaydolacak öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakülte ve yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları anadolu üniversitesince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 28 - (Ek: KHK/496 - 13.8.1993) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra kadroları Anadolu üniversitsinde kalan veya Osmangazi Üniversitesine geçen öğretim elemanlarından, bulundukları üniversiteden diğerine geçmek isteyenlerin atamaları, iki ay içinde başvuruları kabul edildiği takdirde, bu konudaki prosedür ve muvafakat aranmaksızın yapılır.
GEÇİCİ MADDE 29 - (Ek: 3993 - 1.6.1994) Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray üniversitesine devredilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 30 - (Ek: 3993 - 1.6.1994) Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumunun, bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce atanmış personeli,
Kanunla öngörülen nitelik, unvan, derece ve kazanılmış haklarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar.
GEÇİCİ MADDE 31 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.8) Bu Kanunla kurulan Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Rize Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Amasya Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
GEÇİCİ MADDE 32 - (Ek: 5467 - 1.3.2006 / m.8) Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 33 - (Ek: 5475 - 22.3.2006 / m.3) Kadir Has Üniversitesine bağlı olan Tıp Fakültesi, Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile bu yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ve malvarlığı, bu Kanunla Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından İstanbul'da kurulan İstanbul Bilim Üniversitesine devredilir.
Kadir Has Üniversitesinin 28/5/1997 tarihli ve 4263 sayılı Kanun ve diğer düzenlemeler uyarınca kazanmış olduğu bütün hak ve yetkiler saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 34 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.8) Bu Kanunla kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ağrı Dağı Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Batman Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
GEÇİCİ MADDE 35 - (Ek: 5662 - 17.5.2007 / m.8) Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 36 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.2) Bu Kanunla kurulan Ardahan Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmadan bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
GEÇİCİ MADDE 37 - (Ek: 5765 - 22.5.2008 / m.2) Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 38 - (Ek: 5773 - 19.6.2008 / m.2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 14/12/2007 tarihli ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun HükmündeKararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Ağrı Dağı Üniversitesine yapılmış olan atıflar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 39- (Ek: 6005 - 14.7.2010 / m.4) Diğer mevzuatta Bilkent Üniversitesine yapılmış olan atıflar İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 40 - (Ek: 6114 - 17.2.2011 / m.13) Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrencileri ile öğretim elemanları ve mal varlığı Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından bu maddeyi ihdas eden Kanunla İstanbul’da kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesine devredilir.
GEÇİCİ MADDE 41 - (Ek: 6114 - 17.2.2011 / m.13) Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Gedik Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile öğretim elemanları ve Gedik Meslek Yüksekokulunun mal varlığı Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından bu Kanunla İstanbul’da kurulan Gedik Üniversitesine devredilir.
GEÇİCİ MADDE 42 - (Ek : 6307 - 16.5.2012 / m.3) Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Nişantaşı Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretim elemanları ile Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun mal varlığı Nişantaşı Üniversitesine devredilir.
GEÇİCİ MADDE 43 - (Ek : 6410 - 22.1.2013 / m.3) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ankara Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve bu yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ile malvarlığı Turgut Özal Üniversitesine devredilir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler dâhil bu yükseköğretim kurumlarında halen öğrenimlerini sürdüren öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde önceden bağlı bulundukları üniversitenin adıyla ilgili üniversite tarafından verilir.
Fatih Üniversitesinin 5/6/1996 tarihli ve 4142 sayılı Kanun ve diğer düzenlemeler uyarınca kazanmış olduğu bütün hak ve yetkiler saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 44- (Ek : 6495 - 12.7.2013 / m.12) Yüksek İhtisas Üniversitesinin eğitim-öğretime başlama izni alabilmesi için taahhüt edilen hususları yerine getirme süresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
GEÇİCİ MADDE 45- (Ek: 6562 - 21.10.2014 / m.6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde Enstitünün adıyla Gebze Teknik Üniversitesi tarafından verilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adı değiştirilen fakülte ve enstitülerin öğrencileri bu Kanunun yayımından önceki mevzuata göre öğrenimlerini sürdürürler.
Bu Kanunun uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
GEÇİCİ MADDE 46 - (Ek: 6640 - 31.3.2015 / m.6) Bu Kanunla kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılın bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca adı geçen üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere bağlandıkları üniversitelere tahsis edilmiş sayılır.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözülür.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 - (5076 - 22.1.2004) Çeşitli mevzuatta Mimar Sinan Üniversitesine yapılmış olan atıflar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (5981 - 15.4.2010) Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi faaliyetlerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altıncı ayın sonuna kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki statüsü ile devam ettirir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar Genel Müdürlüğünün kadrosunda olup söz konusu Hastanede çalışan personelin statüsü, en geç birinci fıkradaki sürenin sonuna kadar korunur. Bunlardan;
a) Akademik unvana sahip olanlar ile tıpta uzmanlık öğrenimi görenlerin, talepleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ilgili mevzuat hükümlerine göre söz konusu Üniversiteye ataması yapılabilir.
b) Tıpta uzmanlık öğrencisi olmayan ve akademik unvana sahip bulunmayan diğer personel, talepleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar, söz konusu Üniversite ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşme imzalayarak istihdam edilebilir.
c) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfındaki personel, söz konusu Üniversitede istihdam edilmek istemedikleri ya da ataması yapılarak veya sözleşme imzalanarak anılan Üniversitede istihdam edilmedikleri takdirde, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak Sağlık Bakanlığına, diğer personel ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlere naklen atanırlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bölümünde yer alan ve söz konusu Hastaneye tahsis edilmiş kadrolarda bulunan personelden, söz konusu Üniversitede çalışmak isteyenlere ait kadrolar ile boş bulunan kadrolar ve Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı ve Saymanlık Müdürü kadroları, birinci fıkrada belirtilen sürenin sonunda iptal edilerek kadro cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Bu tarihten itibaren, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri saklı kalmak kaydıyla, bu fıkrada unvanları sayılan personel, en geç bir ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanmak üzere; dolu kadrolarda bulunan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ise bulundukları kadroları ile birlikte Sağlık Bakanlığına devredilir. Devredilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş sayılır.
Üçüncü fıkrada unvanları sayılan personel, kadrolarının iptal edildiği tarih ile atama işlemleri yapılıncaya kadar geçen sürede durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgililer, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 67 nci maddesinin son fıkrasında öngörülen fazla çalışma ücreti ve 5737 sayılıKanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ödeme ile nöbet ücreti hariç olmak üzere, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarıyla diğer mali haklarından ve görevlendirildikleri yerlerdeki fiilen görev yaptıkları emsali kadroya ilişkin döner sermaye ödemesinden yararlanır. Bu personelin Vakıflar Genel Müdürlüğündeki önceki kadrolarına bağlı olarak, 5737 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin son fıkrasında öngörülen fazla çalışma ücreti ve 5737 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ödeme ile nöbet ücreti hariç olmak üzere, en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplam net tutarının, atandıkları yeni kadroların, nöbet ücreti ve döner sermayeden yapılan ek ödeme hariç olmak üzere, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer her türlü mali hakları toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulama esaslarını belirlemeye Başbakanlık yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 36 - Bu Kanun'un;
a) 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden aynen kabul edilen hükümleri 20 Temmuz 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Değiştirilen ve eklenen hükümleri ise yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 37 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg