AVŞAR HUKUK BÜROSU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

KANUN NO: 2914

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

Kabul Tarihi: 11 Ekim 1983

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Ekim 1983 - Sayı: 18190
5.t. Düstur, c.22 - s.
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idarî görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.
ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI
MADDE 3 - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.
A) Öğretim üyeleri sınıfı:
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,
İlk kademe aylığını alırlar.
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.
B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.
C) Öğretim yardımcıları sınıfı:
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşur.
Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.
ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREV AYLIKLARI
MADDE 4 - Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz.
Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
GÖSTERGE TABLOSU VE EK GÖSTERGELER
MADDE 5 - (Değişik: KHK/241 - 26.6.1984) Üniversite öğretim elemanlarını aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır.
(Ek fıkra: KHK/527 - 18.5.1994) Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.
DOKTORA VEYA TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ, DOÇENT KADROSUNA ATANMA
MADDE 6 - Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır.
DERECE YÜKSELTİLMESİ
MADDE 7 - Öğretim elemanları;
a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları,
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları,
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.
KADEME İLERLEMESİ
MADDE 8 - Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.
Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır.
DERECE YÜKSELTİLMESİ VE KADEME İLERLEMESİNDE ONAY MAKAMI
MADDE 9 - Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır.
HAKLARDAN YARARLANMA
MADDE 10 - Öğretim elemanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187 - 213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.
EK DERS ÜCRETİ
MADDE 11 - (Değişik 1. fıkra: 4689 - 26.6.2001 / m.4 - Yürürlük m.5) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre (Değişik ibare: 5335 - 21.4.2005 / m.28/c - Yürürlükm.35/e) "Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen" mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla normal öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.
(Değişik 2. fıkra: 4689 - 26.6.2001 / m.4 - Yürürlük m.5) Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.
(Değişik 3. fıkra: KHK/527 - 18.5.1994) Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. (*)
Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur.
UnvanıEk Ders Ücreti Göstergesi (**)
  
Profesör300
Doçent250
Yardımcı Doçent200
Öğretim Görevlisi ve Okutman160
Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.
Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.
_____
(*) 9.4.1990 tarih ve 418 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 3. fıkra Anayasa Mahkemesinin 27.11.1993 tarih ve 21771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5.2.1992 gün ve E.1990/22 - K.1992/6 sayılı kararıyla, yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiş, yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(**) 3.4.1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 14 maddesi hükmü gereğince, 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere göstergeler yukarıdaki tutarlara yükseltilmiştir.
_____
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
MADDE 12 - (Değişik: KHK/570 - 20.3.1997 - Yürürlük m.20) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;
1. Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245 i,
2. Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215 i,
3. Doçent kadrosunda bulunanlara % 175 i,
4. Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara % 165 i,
5. Diğer öğretim elemanlarından;
a) Birinci dereceden aylık alanlara % 130 u,
b) İkinci dereceden aylık alanlara % 117 si,
c) Üçüncü dereceden aylık alanlara % 110 u,
d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara % 104 ü,
e) Diğer derecelerden aylık alanlara % 98 i,
her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.
Bu ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.
İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ
MADDE 13 - (Değişik 1. fıkra: KHK/570 - 20.3.1997 - Yürürlük m.20) Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının, Rektörlere % 70 i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara % 30 u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuvar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına % 20 si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuvar Müdür Yardımcılarına % 15 i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir.
Bu Kanuna tabi olmayan kişiler asından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ
MADDE 14 - (Değişik: 4359 - 3.4.1998) Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.
Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
DEVLET KONSERVATUVARLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARI
MADDE 15 - (Değişik: KHK/378 - 22.8.1989) Yükseköğretim Kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
YABANCI ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK ÜCRETLER
MADDE 16 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI
MADDE 17 - Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
GEÇİCİ GÖREV
MADDE 18 - Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.
DİĞER KURUM MENSUPLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLER
MADDE 19 - Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır.
Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır. Bu kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince de Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen uygulanır.
UYGULANACAK DİĞER KANUN HÜKÜMLERİ
MADDE 20 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 21 - 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ
EK MADDE 1 - (4048 - 24.11.1994) (Değişik: KHK/570 - 20.3.1997- Yürürlük m.20) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
MAKAM TAZMİNATI 
EK MADDE 2 - (KHK/570 - 20.3.1997) Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev ünvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir. Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez.
MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
Sıra No.
Kadro ve Görev ÜnvanıTazminat Göstergeleri
   
1Rektörler7.000
2Profesörler (Bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla)6.000
3Profesörler4.500
4Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla)2.000
Yükseköğretim tazminatı
EK MADDE 3- (Ek: 6564 - 5.11.2014 / m.1 / Yürürlük / m.4/a) Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlara 0’ü,
b) Doçent kadrosunda bulunanlara 0’ü,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara 0’ü,
d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlara 5’i,
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlara 5’i,
f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlara 5’i,
oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.
Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
Akademik teşvik ödeneği
EK MADDE 4- (Ek: 6564 - 5.11.2014 / m.2 / Yürürlük / m.4/b) Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.
Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlar için 0’üne,
b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine,
d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır. 
GEÇİCİ MADDE 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim kurumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları, 30.06.1984 tarihi itibariyle yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Öğretim elemanlarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenler bu Kanunun 12 nci maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile tamgün ödeneği tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
GEÇİCİ MADDE 3 - Öğretim elemanlarına bu Kanunun 5 inci maddesine göre verilecek ek göstergeleri, 31.12.1983 tarihinde yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.
GEÇİCİ MADDE 4 - 1.1.1984 tarihinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olanlar ile bu kurumların kadroları ile ilişkileri devam eden, askerlik görevlerini yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri" ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) başlayabilecekleri derece ve kademe esas alınmak suretiyle bu Kanun ve Devlet Memurları Kanununa göre rektörlüklerce (Geçici 1 inci madde kapsamına girenler hariç) üç ay içinde yapılır. İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur.
GEÇİCİ MADDE 5 - Geçici 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce doçent kadrosuna atanmış bulunanların görev aylıkları, bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilir.
GEÇİCİ MADDE 6 - 06.11.1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personelden 657 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapılmasını istemeyerek, 01.01.1984 tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edenlere, kıdem tazminatları ödenir ve kurumları ile ilişkileri kesilir.
Bunlara ödenecek kıdem tazminatı, görevden ayrıldıkları tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanacak kıdem tazminatının miktarı 30.09.1982 tarihinde hak kazanabilecekleri kıdem tazminatından fazla olamaz.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 06.11.1981 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında görevden ayrılanlar hakkında da, görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak yukarıdaki hükümler uygulanır.
30.09.1982 tarihinden sonra görevden ayrılanların bu tarih ile görevden ayrıldıkları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 7 - 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24.09.1982 tarih ve 2708 sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesinde belirtilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanları ile idari personel 30.09.1984 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde çalıştırılırlar. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olurlar.
GEÇİCİ MADDE 8 - İlgili kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Yükseköğretim kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187-213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal haklardan yararlanırlar. Ancak, bu üyelerden T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanlar bu kuruluşlarca aynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırılmazlar.
(Ek fıkra: KHK/241 - 26.6.1984) (Değişik: 4048 - 24.11.1994 - Yürürlük m.7) T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin emekli keseneklerinin hesabında aşağıdaki ek göstergeler esas alınır. Emekli iken Yükseköğretim Yürütme Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliklerine getirilenlerin emekli aylıklarının ödenmesinde de aynı göstergeler esas alınır.
Unvanı15.7.1993'den İtibaren uygulanacak Ek Göstergeler1.1.1994'den İtibaren uygulanacak Ek Göstergeler1.1.1995'den İtibaren uygulanacak Ek Göstergeler
    
Yükseköğretim Kurulu Bşk.610070008000
Yükseköğretim Kurulu Üyeleri580066007600
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri580066007600
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: KHK/311 - 14.1.1988) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Profesörlük unvanını almış olup da 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen profesörlük kadrolarına atanamamış olanlar, bu Kanunun 5 inci maddesinde profesör kadrosunda bulunanlar için öngörülen ek göstergeler ile 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değişik 39 uncu maddesine göre profesör kadrosunda üç yılı tamamlamış olanlar için öngörülen makam tazminatından profesör kadrosuna atanma şartı aranmaksızın yararlandırılırlar.
GEÇİCİ MADDE 10- (Ek: 6564 - 5.11.2014 / m.3) Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 22 - Bu Kanunun;
a) Geçici 7 nci maddesi hükümleri; 30.09.1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Geçici 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208-210 uncu maddelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri 01.01.1984 tarihinde,
Yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK GÖSTERGE CETVELİ (Değişik: 4048 - 24.11.1994)
Unvanı
 1.1.1995'den İtibaren Uygulanacak DereceEk Gösterge
   
a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar16400
b) Profesörler15300
c) Doçentler1-34800
d) Yardımcı Doçentler3-53600
e) Öğretim Görevlisi, Okutmanlar13600
Diğer Öğretim Yardımcıları22700
 3-72300

SORU CEVAP

captchaImg