AVŞAR HUKUK BÜROSU

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi: 26 Kânunusani 1939

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:
7 Şubat 1939 - Sayı: 4126 3.t. Düstur, c.20 - s.174

MADDE 1 -
Alelûmum aşılı zeytinlerin bakım, tımar ve toplanma ve sıklarının kökletme ve yeniden fidan dikme suretile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis ve yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat Vekâletinin direktifi altında yapılır.

MADDE 2 -
(Değişik: 4086 - 28.2.1995) Orman sınırları dışında bulunan ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yabanî zeytinlik, Antep fıstığı ve harnupluklar ve her nevi sakız nevileri ile orman sınırları dışında olup da 17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan zeytin yetiştirmeye elverişli fundalık ve makilikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilip haritalanır.

MADDE 3 -
(Değişik: 4086 - 28.2.1995) Yukarıdaki madde gereğince tespit edilen alanlar yerel koşullar dikkate alınmak suretiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre en az 25 dönümlük parseller halinde parsellenir ve bilinen araçlarla ilân edilir

         Bu alanlarda yabanî zeytin, fıstıklık ve harnupluk ile sakız nevileri olan menengiç, buttum, yabanî sakız, Filistin sakızı ağaçlarını aşılayıp yetiştirecekler ile zeytin yetiştirmeye elverişli fundalık ve makilik alanlarda gerekli temizlemeyi yapıp zeytin dikim alanları meydana getirecekler, dilekçe ile arazinin bulunduğu en büyük mülkî amire başvururlar. Başvuranlar arasında Bakanlıkça belirlenecek esas ve öncelik sırasına göre seçilen kişilerden, bu işlemleri yerine getireceklerine dair bir yükümlülük belgesi alınır. Fidan dikecek olanlara devletçe maliyet bedli üzerinden zeytin fidanı sağlanır.

       Beş yıl süre ile taşınmazın gayesine uygun olarak kullanıldığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilenlere mahallin en büyük mülkî amiri tarafından tapuları devredilir. Bu yolla verilen taşınmazlar hiç bir şekilde veriliş amacı dışında kulanılamaz. Bu taşınmazlar; miras dahil hiç bir şekilde bölünemez. Veriliş tarihindeki yüzölçümü hiç bir şekilde küçültülemez. Aksi takdirde Hazinece geri alınır. Bu hususlarda taşınmaz siciline gerekli şerh verilir.

          Bu maddeye göre verilen süre içinde aşılama, temizleme, dikim ve bakım işlemleri yapılmamış olursa verilen izin Bakanlıkça resen iptal edilir.

MADDE 4 - (...) (Madde 4, 28 Şubat 1995 tarih ve 4086 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 5 -
(...) (Madde 5, 28 Şubat 1995 tarih ve 4086 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 6 -
(...) (Madde 6, 28 Şubat 1995 tarih ve 4086 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 7 -
Birinci derece askeri memnu mıntakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, yabani zeytinlerin aşılanması işleri zaytin bakım teşkilâtının vereceği talimat altında mahallin askerî makamlarınca yaptırılır.

MADDE 8 -
Devlet malı zeytinliklerden aşılanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya köylüler mânevi şahsiyetlerine verilecek yabani zeytinlik sahası yirmi hektardan yukarı olamaz. Ancak aldığı sahayı vekâletçe tâyin edilecek müddet içinde mahsuldar hale getirenlere müracaatları takdirinde aynı miktarda yeni parçalar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi olmıyanlar, sonra en yakın köylüler ile küçük çiftçiler tercih olunur. İcabında bu yirmi hektar miktar İcra Vekilleri Heyeti karariyle tezyit edilebilir.

MADDE 9 -
Dekar başına on beş ağaçtan fazla ve on ağaçtan aşağı olmamak üzere yabani zeytinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taahhüt edenlere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, mevzuatı dairesinde ve kanunun 10, 28 inci meddeleri hükümlerine göre, ağaç başına bir liraya kadar kredi verilir.

MADDE 10 -
Bankaca ikraz edilecek paranın birinci kısmı arazi tamamen temizlenip delicelerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna müsteniden,ikinci kısmı da yapılan aşının yüzde doksan muvaffak olduğu yine memur raporile tesbit edilmek şartiyle aşının tatbikından bir sene sonra verilir.

MADDE 11 -
Aldığı arazi parçasını açıp deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat Bankasından ilk taksiti alıpta o mevsimde aşı işini bitiremeyenlerden bankadan aldıkları para faizile beraber, bankanın zirai alacaklarının tahsili yolundaki usulüne tevfikan istirdat olunur ve tapu da iptal edilir.

MADDE 12 -
Aşılı zeytinliklerin bakım işleri için zeytin müstahsillerine mahsulün satış mevsiminde ödenmek üzere Ziraat Bankasınca kısa vâdeli ikraz yapılır.

MADDE 13 -
Muayyen kıtadaki zeytinliklerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı hakiki veya hükmi şahıslara ait olduğu takdirde arazinin kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıymeti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin malını satın alması teklif edilir. Her iki taraf da reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıymetlerine nazaran aralarında taksim edelirek tapuya bağlanır.

MADDE 14 -
(Değişik: 4086 - 28.2.1995) Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır.
Ancak çift sürme ve nakliyatta kullanılan hayvanlara ağızlık takılması şartıyle müsaade edilir.
(Değişik 3. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.97) Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında zarar görenin şikayeti üzerine üç aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 
Çiftçi mallarını korumakla yükümlü bulunanlarca düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. (*)
_____
(*) Bk. Bakanlar Kurulunun 28 Şubat 1940 tarih ve 2/12927 sayılı kararnamesiyle yürürlüğe konulan TÜZÜK, T.C. Tüzükleri : c.2-s.377.
_____
MADDE 15 - Beş yüz ağaçtan aşağı olmamak üzere yabani zeytin aşılıyanlara veya aşılı zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Ziraat Vekâletince takdir edilecek miktarda nakti mükâfat verilir.

MADDE 16 -
Fennî budama aletlerile aşı takımlarının zeytin müstahsilleri arasında yayılabilmesi için budama ustalarile ehil müstahsillere Ziraat Vekâlitince meccanen budama aşı takımı ve levazımı verilebilir.

MADDE 17 -
(Değişik: 4086 - 28.2.1995) Devlet, zeytinciliğin ıslahı, yeni zeytin dikim alanlarının tespiti, zeytin dikim ve yetiştirilmesinin teşviki ile verimin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile ürün elde etmekte masrafları azaltıcı araç ve geçerin imal ve ithalinde gerekli kolaylıkları sağlar.

        Zeytinlik bölgelerin il veya ilçelerinde zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile 1580 sayılı Kanun hükümleri dairesinde birlikler kurulur. Zararlılarla mücadelede Devlet birliklere gerekli araç, gereç ve finans kaynaklarını sağlar ve bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yeterli eleman görevlendirilir. Ürünün elde edilmesinden sonra üretici, birlikçe tespit edlecek payına isabet eden mücadele giderini öder. Ödemeyen üreticiden amme alacağının tahsiline dair usul ve esaslarla bu pay birlikçe tahsil edilir.

      (Değişik 3. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.98) Yukarıdaki fıkra gereğince kurulacak birliklerin kuruluş ve çalışma esasları ile zeytinliklerin bakımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üç ay içinde hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Belirlenecek bu kurallara göre zeytinliklerine bakmayan üreticiye ağaç başına on Türk Lirası idari para cezası verilir. 

MADDE 18 -
(...) (Madde 18, 28 Şubat 1995 tarih ve 4086 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 19 -
Alelûmum el, hayvan ve makine kuvvetile işleyen yağhane ve zeytinyağı fabrikalarında ve salamura zeytinciliğinde yüksek vasıflı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal edilebilmesi için alınması lâzımgelen telkinci ve öğretici tedbirleri almağa Ziraat Vekâleti salâhiyetlidir.

MADDE 20 -
(Değişik: 4086 - 28.2.1995) Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevî atık bırakan, toz v eduman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

      (Değişik 2. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.99) Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idari para cezası verilir. 

       Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir.

MADDE 21 -
 (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.100) Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir. 

MADDE 22 -
Zeytin ve zeytinyağ standardı için İktisat Vekâletinin talebi ile zeytin bakım teşkilâtına daimî vazife verilebilir.

EK MADDE 1 -
(Ek: 4086 - 28.2.1995) 3573 sayılı Kanunda geçen Ziraat Vekâleti ibareleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

EK MADDE 2 -
(Ek: 4086 - 28.2.1995) Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri;

a) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmaz mallarda,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlarda,
c) Deniz kıyı kenar çizgisine 2.000 metre, tabiî ve suni göl kıyı kenar çizgisine 500 metreden az mesafede bulunan alanlarda,
d) 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik bölgeleri Kanununa göre 1 inci derecede askerî yasak bölge kapsamına giren yerlerde,
e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan yerlerde,
f) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu kanununa göre uygulama alanı ilân edilen yerlerde,
Uygulanmaz.

MADDE 23 -
(...) (Madde 23, 28 Şubat 1995 tarih ve 4086 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 24 -
Bu kanun neşri tarihindn muteberdir.

MADDE 25 -
Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ziraat Vekilleri yerine getirir.

SORU CEVAP

captchaImg