AVŞAR HUKUK BÜROSU

a) Uygulama işlemi ile birlikte dava edilmeyen; Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan tüm kamu görevlilerini ilgilendiren tüzük ve yönetmeliklerden, Başbakanlıkça yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerden (Yüksek öğretim mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulanlar ile parasal haklara ilişkin olanlar hariç),
b) Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (seçim sonrası göreve dönme, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe terfii ve disiplin işlemleri ile kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil),
c) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen ve kamu görevi ile hukuki ilişkiyi sona erdiren sözleşme yenilememe, sözleşme feshi (657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç), görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme (re’sen emeklilik dışında kalan emeklilik işlemleri hariç) işlemleri ile disiplin cezası olarak tesis edilen meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarından,
ç) Kamu görevlilerinin re’sen emeklilik işlemlerinden,
d) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden (disiplin işlemleri dâhil),
e) Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan, Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bünyesindeki kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası, bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan,
f) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay Başkanlıklarında çalışan kamu görevlileri (657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç) hakkında uygulanan mevzuattan (seçim sonrası göreve dönme, disiplin cezaları, kamu konutları ve harcırah dâhil),

kaynaklanan davalar ile temyiz başvurularını çözümler.


SORU CEVAP

captchaImg