AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONALTINCI CEZA DAİRESİ

Madde 76... Soykırım,

Madde 77... İnsanlığa karşı suçlar,

Madde 78... Örgüt,

Madde 219... Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,

Madde 220... Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Madde 221... Etkin pişmanlık,

Madde 222... Şapka ve Türk harfleri,

Madde 267... İftira,

Madde 268... Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılma,

Madde 269... Etkin pişmanlık,

Madde 270... Suçu üstlenme,

Madde 271... Suç uydurma;

Madde 272... Yalan tanıklık,

Madde 273... Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler,

Madde 274... Etkin pişmanlık,

Madde 275... Yalan yere yemin,

Madde 276... Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık,

Madde 277... Yargı görevi yapanı etkileme,

Madde 278... Suçu bildirmeme,

Madde 279... Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi,

Madde 280... Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,

Madde 281... Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,

Madde 282... Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Madde 283... Suçluyu kayırma,

Madde 284... Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,

Madde 285... Gizliliğin ihlali,

Madde 286... Ses ve görüntülerin kayda alınması,

Madde 287... Genital muayene,

Madde 288... Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,

Madde 289... Muhafaza görevini kötüye kullanma,

Madde 290... Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması,

Madde 291... Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,

Madde 292... Hükümlü veya tutuklunun kaçması,

Madde 293... Etkin pişmanlık,

Madde 294... Kaçmaya imkan sağlama,

Madde 295... Muhafızın görevini kötüye kullanması,

Madde 296... Hükümlü veya tutukluların ayaklanması,

Madde 297... İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak,

Madde 298... Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme,

Madde 299... Cumhurbaşkanına hakaret,

Madde 300... Devletin egemenlik alametlerini aşağılama,

Madde 301... Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama,

Madde 302... Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak,

Madde 303... Düşmanla işbirliği yapmak,

Madde 304... Devlete karşı savaşa tahrik,

Madde 305... Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama,

Madde 306... Yabancı devlet aleyhine asker toplama,

Madde 307... Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,

Madde 308... Düşman devlete maddi ve mali yardım,

Madde 309... Anayasayı ihlal,

Madde 310... Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,

Madde 311... Yasama organına karşı suç,

Madde 312... Hükümete karşı suç,

Madde 313... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan,

Madde 314... Silahlı örgüt,

Madde 315... Silah sağlama,

Madde 316... Suç için anlaşma,

Madde 317... Askeri komutanlıkların gasbı,

Madde 318... Halkı askerlikten soğutma,

Madde 319... Askerleri itaatsizliğe teşvik,

Madde 320... Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma,

Madde 321... Savaş zamanında emirlere uymama,

Madde 322... Savaş zamanında yükümlülükler,

Madde 323... Savaşta yalan haber yayma,

Madde 324... Seferberlikle ilgili görevin ihmali,

Madde 325... Düşmandan Unvan ve benzeri payeler kabulü,

Madde 326... Devletin güvenliğine ilişkin belgeler,

Madde 327... Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme,

Madde 328... Siyasal veya askeri casusluk,

Madde 329... Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama,

Madde 330... Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,

Madde 331... Uluslararası casusluk,

Madde 332... Askeri yasak bölgelere girme,

Madde 333... Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik,

Madde 334... Yasaklanan bilgileri temin,

Madde 335... Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temin,

Madde 336... Yasaklanan bilgileri açıklama,

Madde 337... Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama,

Madde 338... Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi,

Madde 339... Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma,

Madde 340... Yabancı devlet başkanına karşı suç,

Madde 341... Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret,

Madde 342... Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç,

Madde 343... Karşılıklılık koşulu,

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'dan kaynaklanan suçlar,

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan işler,

07.12.1994 gün ve 4053 sayılı Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesine eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Kanun'a göre ve Askeri Yargıtay'dan gönderilen dava ve işler ile aynı Kanun uyarınca adli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olan işler.

İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde işbölümü değişikliği nedeniyle 16. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlara ait işler 21. Ceza Dairesi’ne, 19. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan işler 16. Ceza Dairesi’ne devredilir.
 

SORU CEVAP

captchaImg