AVŞAR HUKUK BÜROSU

YİRMİÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 151... Mala zarar verme (1/2),

Madde 152... Mala zarar vermenin nitelikli halleri (1/2),

Madde 153... İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme(1/2),

Madde 155... Güveni kötüye kullanma (1/2),

Madde 156... Bedelsiz senedi kullanma(1/2),

Madde 157... Dolandırıcılık (1/2),

Madde 158... Nitelikli dolandırıcılık(1/2),

Madde 159... Daha az cezayı gerektiren hal (1/2),

Madde 161... Hileli iflas(1/2),

Madde 162... Taksirli iflas(1/2),

Madde 164... Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi(1/2),

Madde 166... Bilgi vermeme(1/2),

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler.

III)
1- Yargıtay Başkanlar Kurulunca kabul edilip, Büyük Genel Kurulca onaylanan işbölümü kararının derhal  Resmi Gazete de yayımlanmasına, Resmi Gazete de yayımlanmasını izleyen ay başından itibaren uygulanmaya başlanılmasına;

2- Kabul edilen iş bölümü kararının;
a) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı ile Yargıtay kararları dergisinde yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne,
b) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına,
c) Kararın elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP dosya gönderme formu ekranında yapılacak
düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

3- Kararın kitapçık halinde basılıp mahkemelere gönderilmek, Yargıtay, HSYK ve Adalet Bakanlığı internet
sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına,
12.02.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
 

SORU CEVAP

captchaImg