AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONUNCU HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku

1) 1.1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu davalar,

1.2) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2)
Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi Yargıtay 10 ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

2.1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

2.2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

2.3) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

2.4) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

2.5) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

2.6) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

2.7) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

2.8) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kuramlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'dan kaynaklanan davalar,

2.9) 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'dan kaynaklanan davalar,

2.10) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

2.11) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),

2.12) Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar.

3)
Ortak Hükümler bölümünün, 13.1 bendi aşağıdaki şekilde uygulanır.

10 ve 21. Hukuk Dairelerine gelen ve 1/2 dağıtıma tabi işler, haftalık olarak esasa kaydedilmeksizin bir havuzda toplanır. Dava türlerine göre tasnif edilerek ikiye ayrılıp haftanın belirli bir günü/günleri kura çekilmesi suretiyle bölüştürülüp liste halinde dairelere zimmet karşılığı teslim edilir. Dağıtımda her bir daireye aynı dava türünden eşit şekilde iş verilmesine dikkat edilir. Aynı mahalden gelen seri nitelikteki davalar mümkün oldukça bölünmez ancak her iki daire arasında seri davaların eşit dağıtılmasına dikkat edilir.
10 ve 21. Hukuk Daireleri arasında yukarıdaki şekilde dağıtım yapıldıktan sonra Dairelerin münhasıran bakacağı işler nedeniyle her iki daireye düşen dosya eşitliği bozulursa, aylık dönemlerle kontrol edilerek eksik iş sayısı diğer dosyalardan tamamlanarak her iki daireye toplamda eşit iş dağılması sağlanır.

SORU CEVAP

captchaImg