AVŞAR HUKUK BÜROSU

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ
 İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : İcra ve İflas Hukuku

1) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikayet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;
Hatırlatma:
  • Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesi'ne,
  • İlamlı icra yoluyla yapılan takiplerden kaynaklanan şikayet, itiraz ve icranın geri bırakılması talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi 'ne,
  • İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünce haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikayetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi'ne,
  • İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikayetler hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne,
  • İİK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Ceza Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
2) İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,

3)
Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikayetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4)
6183 sayılı Kanunu'nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikayet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,

5)
Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikayetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

6)
Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikayetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahküm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar.

SORU CEVAP

captchaImg