AVŞAR HUKUK BÜROSU

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Haksız Fiil Tazminatı

1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dahil), haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikayet vb. dahil) davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
  • Trafik kazalarından kaynaklanan davalar (bedensel zararlar dahil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne,
  • Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne,
  • Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
2) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK'nın 24 ve TBK'nın 58. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dahil) açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3)
Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4)
Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5)
Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6)
İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7)
Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
  • Özel yasalara göre yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
8) Orman Kanunu'ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9)
3530 sayılı Tahkim Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

10)
Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma
  • Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
11) Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12)
İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13)
Hakimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna ilişkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
  • Ortak hükümler bölümünün 16. maddesinde yazılı davalar ayrıktır.
14) Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

15)
İcra ve İflas Kanunu'nun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı
aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

16)
2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu'ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

SORU CEVAP

captchaImg